Становищ е
ИмеСтановищ е
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер28.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-pleven.bg/procedures/acad/9/Stanovishte_Monev.doc
С Т А Н О В И Щ Е


от проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм, член на научното жури по обявен конкурс за „доцент по епидемиология” от МУ-Плевен (зап.№2563 от 26.09.2011г на ректора на МУ-Плевен ).


Относно: кандидатурата на гл. асистент д-р Милена Димитрова Карчева,дм, за заемане на академичната длъжност „доцент по епидемиология”, шифър 03.01.29 при МУ-Плевен.


Процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент по епидемиология” е обявен за нуждите на преподаването по епидемиология на инфекциозните болести в сектора по епидемиология, паразитология и тропически болести при МУ-Плевен. Спазени са разпоредбите и изисванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Плевен.

Цялостната дейност на д-р Милена Карчева може да се систематизира и оцени в няколко направления :

Професионално развитие

След завършване на образованието си по медицина през 1995г д-р Карчева работи като ординатор в Бърза помощ – Плевен. Асистент по епидемиология е от 2001г и от 2008г е гл.асистент. Взема специалност „епидемиология” през 2005г, а от 2010г получава и званието „доктор”.През времена трудовия си стаж завършва квалификационни курсове за нови методи в епидемиологията, методология на научната работа, вирусни хепатити, вътреболнични инфекции и др. – общо 27 курса ! Притежава компютърна грамотност. Ползва руски и английски език. Членува в БЛС, научното д-во по епидемиология, СУБ, ESCMID, EPHA.

Научна дейност и приноси

Кандидатката представя 39 публикации. От тях: в научни списания - 26 (от тях 3 в чужбина), и в сборници – 9. Издава и 1 самостоятелна монография. Научните публикации са в реномирани списания – J.Med.and Med.Sc., Int.J.of Antimicr.Agents, Medimond, Мед.преглед, Инфектология, Обща медицина, Бълг.мед.журнал. Нейни работи са цитирани в България и 1 път в Индия (Indian Jour.Hematol.Blood Transfus.) Член е на борда на амер. китайското списание Jour.US China Med. Sc. 20% от работите на д-р Карчева са самостоятелни и други 50% - е първи автор.

Половината от научната продукция е посветена на епидемичния паротит. Анализрат се организацията и методите на противоепидемичната борба преди използването на противопаротитната ваксина. Дава се оценка на тази дейност като се посочва нейната недостатъчна ефективност. Извършен е пълен епидемиологичен и теоретичен анализ на заболяемостта от епид.паротит за периода 1960-2008г. Защитени са епидемиологични съображения за формулиране на нова схема на имунизация включваща 2 реимунизации на 6 и 12 г. Това са оригинални научни приноси на кандидатката.

Д-р Карчева е епидемиолог с разностранни научни интереси. Тя изучава редица пририродно-огнищни зоонози. Формулира механизма на взаимодействие между епизоотичния и епидемичния процес при туларемията; предлага хипотеза, че процесите на възникване и разпространение на кърлежовопреносимите инфекции имат екологичен характер; регистрира природните огнища от бяс в северна България. Всички тези постановки представляват научни приноси. Работите и посветени на лептоспирозите, листериозата, вирусните хепатити, морбили, човешкия папилома вирус, някои паразитози (трихинелоза, ехинококоза) я представят като ерудиран научен деец с разностранни интереси, особено подходящ за работа в университет.

Учебно-преподавателска дейност

Д-р Карчева е утвърден преподовател по епидемиология на инфекциозните болести. Притежава богат педагогичен опит в обучението на бългаски и английски език на студенти по медицина, по управление на здравните грижи, мед.сестри, акушерки, специализанти. Учебната и натовареност през последните 3 години е над 400 ч годишно. Изнасяла е и лекции. Участва активно в разработването на всички материали за учебния процес (програми, планове, тестове) и основен организатор на цялостната учебна дейност в сектора.

Лични впечатления

Познавам лично д-р Милена Карчева. Тя е човек с изявена ерудиция, професионализъм, етика, организационни способности.

Заключение

Научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност на кандидатката отговарят напълно на изискванията на Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Плевен за академичната длъжност „доцент”. Тази оценка ми дава основание да изразя моето положително становище относно удостояването на д-р Милена Димитрова Карчева с академичната длъжност „доцент по епидемиология на инфекциозните болести” в МУ-Плевен.

Член на научното жури:

Проф.д-р В.Монев

Свързани:

Становищ е iconСтановищ е
Технология на композитните материали,обявен в дв бр. 58/29. 07. 2011 г с участие на
Становищ е iconСтановищ е от
Университетската катедра по Фармакология и токсикология, Медицински университет, София
Становищ е iconСтановищ е
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
Становищ е iconСтановищ е по отчет
По отчета за изпълнение на бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2010 г
Становищ е iconСтановищ е
Открита процедура с възложител Министъра на държавната администрация и административната реформа
Становищ е iconСтановищ е o
Обявен от Институт по Микробиология „Стефан Ангелов” – Българска академия на науките
Становищ е iconСтановищ е
Велика Цонкова кандидат в конкурса за доцент по цигулка в нма „Проф. Панчо Владигеров”
Становищ е iconВоенна академия "георги стойков раковски" становищ е
Подготовка и използване на специализирани формирования в борбата срещу тероризма”
Становищ е iconСтановищ е от Доц д-р Мария Петрова Средкова, д м
Проучване на някои рискови фактори и определяне на етиологичните причинители при онихомикоза”
Становищ е iconДо министъра на околната среда и водите становищ е
Предлагаме категорично да не се приема доклада за овос поради следните основни съображения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом