Столична община район възраждане
ИмеСтолична община район възраждане
страница1/11
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер397.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://so-vazrajdane.dir.bg/Files/other/doc_dogs.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕУтвърждавам:

кмет на РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” …........./п/…………

/Савина Савова/


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във ветеринарна клиника и амбулатория на територията на район „Възраждане.”


СОФИЯ

2012г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1 ОБЩИ УСЛОВИЯ 5

1.1 Описание предмета на обществената поръчка 5

1.2 Място на изпълнение на поръчката 5

1.3 Технически условия и изисквания при изпълнението 5

Залавяне – извършва се от квалифициран персонал, притежаващ сертификат от завършен курс на обучение за хуманно отношение към животните или от ветеринарни лекари, съгласно изискванията на чл.42 от Закона за защита на животните. При залавяне на кучето да се поставя нашийник с идентификационен номер, който да съдържа информация за датата и мястото на залавяне на животното и индивидуалните му белези. Залавянето на кучето да се извършва по хуманен начин, който не му причинява болка, страдание или силен страх. При залавяне на кучето се попълва т.I от информационен талон №1. 5

Транспортиране на безстопанствени кучета до стационарна клиника или амбулатория – извършва се с обозначени превозни средства, специално оборудвани с клетки за настаняване на животните, съобразени с техните килограми и размери, и с добра вентилация. Приемът на животните се извършва от ветеринарен лекар към съответната ветеринарна клиника или амбулатория, като се попълва т.II от информационен талон №1. 5

Връщане на обработеното животно на място на залавяне. 5

Обработените кучета се връщат по места на залавяне, след изтичане на задължителния 24-часов следоперативен период. Не се връщат обработени кучета на местата, определени в чл.48 от Закона за защита на животните. При връщане на животните се попълва т.III от информационен талон №1. 5

Всички заловени и транспортирани до ветеринарната клиника или амбулатория безстопанствени кучета трябва да бъдат обработени. 5

Обработването на безстопанствените кучета задължително включва: 5

Кастрацияна мъжко куче – пълно отстраняване на семенници и надсеменници, извършено под пълна наркоза; 5

на женско куче – пълна ампутация на целия вътрешен полов апарат под пълна наркоза. 6

Следоперационно настаняване и наблюдение до пълно излизане от упойка и стабилизиране на животното. 6

Осигурява се задължителен 24-часов следоперативен престой на кастрираните животни. 6

Ваксиниране 6

Поставяне на ваксина "Бяс" 6

Обезпаразитяване 6

Вътрешно и външно обезпаразитяване, чрез обезпаразитяващо лекарствено средство. 6

Идентификация /поставяне на микрочип и V-образно копиране на ухото, съгласно писмо № СА-0700-146(2)/27.07.2012г. на кмета на Столична община, като районната администрация ще предостави микрочиповете/. 6

За всички обработени кучета да се води регистър, в който да са посочени, данните от т.II и т.III на информационен талон №1 и данните от информационни талони №2 и №3. 6

Кандидатите мога да подават оферта за една или повече позиции 6

1.4 Квалификационни изисквания към участниците 6

1.5 Критерии и методика за оценка на офертите 7

Показатели за оценка на офертите: 8

П1 – най-ниска предлагана цена, с коефициент на тежест К1 = 100т. 8

П1xК1 8

предложена цена 8

Максималният брой точки е 100. 8

1.6 Крайно класиране на Кандидатите 8

2 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА процедурата 8

2.1 Указания за подготовка на офертата 8

2.2 Изисквания към документите 10

2.3 Срок и място за представяне на оферта 10

2.4 Оценяване и класиране на офертите 10

2.5 Определяне на изпълнител на обществената поръчка 11

3 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 11

Приложение – Образци на документи 12

ОБРАЗЕЦ № 1 - Заявление за участие в процедура, обявена чрез публична покана
по реда на глава 8 а от ЗОП 12

ОБРАЗЕЦ № 2 - Административни сведения 12

ОБРАЗЕЦ № 3 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП 12

ОБРАЗЕЦ № 3А - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП 12

ОБРАЗЕЦ № 3Б - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 12

ОБРАЗЕЦ № 3В - Декларация по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП 12

ОБРАЗЕЦ № 4 - Ценово предложение 12

ОБРАЗЕЦ № 5 - Проект за договор 12

ОБРАЗЕЦ № 1 13

ОБРАЗЕЦ № 2 14

ОБРАЗЕЦ № 3 15

ОБРАЗЕЦ № 3А 16

ОБРАЗЕЦ № 3Б 17

ОБРАЗЕЦ № 3В 18

ОБРАЗЕЦ № 4 19

ОБРАЗЕЦ № 5 23

и 23

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 23

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 23

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, със съдействието на Регионалната ветеринарномедицинска служба и неправителствените организации имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството и вида на извършваните манипулации. 24

и 27

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 27

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, със съдействието на Регионалната ветеринарномедицинска служба и неправителствените организации имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството и вида на извършваните манипулации. 28  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Столична община район възраждане iconКонкурс за назначаване на държавен служител в Столична община Район "Оборище"
Столична община Район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул. "Мадрид" №1, тел. 815-76-17, факс 944-16-67
Столична община район възраждане iconСметна палата
Отделение IV, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0400002008 за извършен одит на финансовото управление...
Столична община район възраждане iconСтолична община
Зос /, намиращи се на територията на район "Сердика"-Столична община, както следва
Столична община район възраждане iconСтолична община-район "младост"
Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси...
Столична община район възраждане iconСтолична община район "сердика"
Столична община и във връзка с резултатите отразени в Доклад от 25. 02. 2011г от дейността на комисията назначена с моя Заповед №...
Столична община район възраждане iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Столична община и мррб по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища...
Столична община район възраждане icon„Равнопоставени и толерантни – заедно в европейска София" Проектът се реализира от фондация „Етнопалитра" в партньорство с: район „Връбница" со, район „Надежда"- со и Българска параолимпийска асоциация, с финансовата подкрепа на Програма „Европа" на Столична община 2011
Връбница” со, район „Надежда”- со и Българска параолимпийска асоциация, с финансовата подкрепа на Програма „Европа” на Столична община...
Столична община район възраждане iconСтолична община обявлени е
Инвестиционно отчуждаване” Столична Община, пл.”Славейков” №6, ет.ІV, в противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена...
Столична община район възраждане iconДо кмета на столична община
Столична обшила е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител Кмета на Столична община
Столична община район възраждане iconОбяв а столична община
Столична община – бенефициент по Проекта за социално включване, проведе процедура за избор на изпълнител за смр по Проект „Социално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом