Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения
ИмеНаредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер155.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.omurtag.bg/raw/uploads/obsnar/nar_simvolika.doc
Н А Р Е Д Б А

ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с:

1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Омуртаг.

2. Статута на празника на град Омуртаг.

3. Статута на празничния календар.

4. Статута на наградите на Община Омуртаг.

Чл. 2. Символите на Община Омуртаг са:

1. Герб на Община Омуртаг.

2. Знаме на Община Омуртаг.

3. Значка “Омуртаг”.

4. Печат на Община Омуртаг

5. Печат на ОбС-Омуртаг.

6. Песен на Община Омуртаг.

Чл. 3 Официалният празник на Община Омуртаг е 7 юни – полетът на Александър Александров.

Чл.4 Празничен календар на Община Омуртаг.

Чл. 5 Наградите на Община Омуртаг са:

1. Почетен гражданин на гр. Омуртаг.

2. Почетен знак на Община Омуртаг.

3. Плакет “Омуртаг”.

4. Награда “Омуртаг” за изкуство, култура, образование и наука.

5. Личност на годината.

6. Ученик на годината.

7. Студент на годината.

Чл. 6 Носителите на награди се вписват в специални книги за наградите на Община Омуртаг, както следва:

1. Почетен гражданин на Община Омуртаг – води се от Отдел “Общински съвет и Евроинтеграция”;

2. Носители на Почетен знак на Община Омуртаг и Плакет “Омуртаг” – води се от отдел “Канцелария”

3. Носители на награда “Омуртаг”-за изкуство, култура, образование и наука; “Личност на годината”, “Ученик на годината” ,”Студент на годината”– води се от отдел “Образование и култура”.

ГЛАВА ВТОРА
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА Омуртаг

Раздел І
ГЕРБ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Чл. 7 Гербът на Община Омуртаг е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация, утвърден с конкурс и приет от ОбС . В стилизиран вид са изобразени символите характеризиращи спецификата на Общината: надпис”Омуртаг”, изображение на Музея и колоната на хан Омуртаг върху цветовете на знамето на Република България.

Чл. 8

(1) Гербът е централен елемент в знамето на Община Омуртаг. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Омуртаг.

(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет, Секретаря на Общината, Заместник кметовете, Кметовете на кметства и пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет.

Чл. 9 Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение от Кмета на Община Омуртаг и по изработени от Общинската администрация изисквания за приложението му.

Раздел ІІ

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Чл. 10 Знамето на Община Омуртаг е бяло. В центъра му е изобразен гербът на Община Омуртаг.

Чл. 11 Знамето се изработва като уникат от плат с размери 90/170 см. Гербът се изобразява в центъра с размери 80/160см. Към знамето може да се пришият аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове след утвърден проект от ОбС. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 5,5 см и дължина 2,5 м. Завършва с топка и пика.

Чл. 12 Знамето се съхранява в специална стъклена витрина в кабинета на Кмета.

Чл. 13 Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:

 1. Официалните празници на Република България.

 2. Празникът на гр. Омуртаг.

3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на Община Омуртаг и България.

 1. Тържествени заседания на Общинския съвет.

Чл. 14 Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.13 се урежда в изготвен и одобрен ритуал от отдел “Канцелария”, при съобразяване с изискванията на държавния протокол.

Чл. 15 Знамето на Община Омуртаг може да бъде възпроизведено в различни варианти при условията на чл.11 от тази Наредба.

Раздел ІІІ

ЗНАЧКА “ОМУРТАГ”

Чл. 16 (1) Значката “Омуртаг” е символ на Община Омуртаг и представлява контурно релефно изображение на герба на общината. Тя има отличителен, почетен и сувенирен характер.

(2) Значката се изработва в два варианта:

1. Представителна.

2. Сувенирна.

Чл. 17 Длъжностните лица, които носят обикновената значка при изпълнение на служебните си задължения, както и по време на националния празник на Република България, официалните празници, празника на град Омуртаг, на национални тържества и ритуали са:

1. Кметът на Община Омуртаг.

2. Председателят на Общинския съвет.

3. Заместник- кметовете и лицата заемащи ръководни длъжности в общинската администрация.

4. Общинските съветници.

Чл. 18 Като почетен знак представителната значка “Омуртаг” може да се връчва на български и чуждестранни граждани със заслуги при изпълнението на гражданския или служебния им дълг, за принос в развитието на Общината и съхраняването на историческата й памет и за дарителство.

Чл. 19 Като знак със сувенирен и рекламен за Общината характер, значка “Омуртаг” може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява и продава в подходящи търговски обекти.

Раздел ІV

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Чл. 20 Печатът на Община Омуртаг има кръгла форма. В централната му част е разположен надпис “Кмет”. Около него, в горната половина на кръга,е разположен надпис “Община Омуртаг”.

Чл. 21 Печатът на Община Омуртаг се съхранява от Кмета.

Чл. 22 Печатът на Община Омуртаг се полага след подписа на Кмета на Община Омуртаг върху оригиналите на:

 1. Споразумения, договори и други документи с важно за Община Омуртаг значение.

2. Пълномощни за представляване на Община Омуртаг в отношенията с други държави и побратимени градове.

3. Декларации от името на Община Омуртаг.

4. Удостоверения за удостояване с наградите на Община Омуртаг.

5.Други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон.


Раздел V

ПЕЧАТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ

Чл. 23 Печатът на ОбС-Омуртаг има кръгла форма. В централната му част е разположен надпис “Председател на ОбС”. Около него, в горната половина на кръга, е разположен надпис”Общински съвет”.

Чл.24 Печатът на ОбС-Омуртаг се съхранява от Председателя .

Чл.25 Печатът на ОбС-Омуртаг се полага след подписа на Председателя на ОбС-Омуртаг върху оригиналите на :

1. Протоколи от заседанията на ОбС - Омуртаг.

2. Решения на ОбС-Омуртаг.

3. Други документи изискуеми по закон .

Раздел VI

ПЕСЕН НА ГРАД ОМУРТАГ

Чл. 26 Песента на гр. Омуртаг е символ, израз на духа и бита на населението – творчески продукт, утвърден с конкурс и приет от ОбС /”Песен за Омуртаг”- текст и музика Борислав Атанасов/.

Чл. 27 Песента се изпълнява в следните случаи:
1. Празник на град Омуртаг.
2. Празници и чествания имащи важна роля в историята на града и общината.

Чл. 28 Песента може да се изпълнява свободно, но да се тиражира като творчески продукт само с разрешение на автора.

ГЛАВА ТРЕТА


ПРАЗНИК НА ГРАД ОМУРТАГ


Чл. 29 Празникът на град Омуртаг се провежда под патронажа на Кмета на Община Омуртаг и се организира от Дирекция “СХД”.

Чл. 30 Програмата се внася за разглеждане и утвърждаване от Постоянната комисия по “Култура “към ОбС – Омуртаг, ежегодно, най-късно до 10.05.

Чл. 31 Подготовката и провеждането на празника се финансира от:

1. Бюджета на Община Омуртаг.

2. Спонсорство и реклама.

3. Дарения.

4. Други източници.

Чл. 32 Финансовият план и отчетът за провеждане на Празника се утвърждават от Кмета на Община Омуртаг.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ОМУРТАГ


Чл. 33 Празничният календар на Община Омуртаг включва :

 1. 27-ми януари - Ден на освобождението на Омуртаг от османско владичество, Ден на гр. Омуртаг

 2. 1-ви март - Ден на любителското творчество.

 3. 3-ти март - Национален празник на Република България.

 4. 31-ви март-6-ти април - Пленер за децата от ханските градове на България.

 5. 1-ви май – Ден на труда

 6. 6-ти май - Гергьовден - Общински празник на музикалното и танцово изкуство. Ден на българската армия и селско-стопанските труженици.

 7. 24-ти май –Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура.

 8. 1-ви 7-ми юни - Юнски дни на културата.

 9. 1-ви 3-ти юни – Международен детски фолклорен фестивал .

 10. 2-ри юни - Ден на загиналите за свободата на България.

 11. 7-ми юни -Празник на град Омуртаг .

 12. м.август- Национален фолклорен събор”И си носим песента “.

 13. 6-ти септември - Ден на Съединението.

 14. 22-ри септември - Ден на Независимостта.

 15. 12 октомври – Ден на българската община /ден на общините в Република България/

 16. 1-ви ноември - Ден на народните будители.

 17. Нова година.

 18. Всички официални празници в Република България

Чл. 34 Празничният календар се утвърждава от ОбС.

Чл. 35 Финансирането на празничния календар се осъществява от:

1. Бюджета на община Омуртаг.

2. Спонсорство и реклама.

3. Дарения.

4. Други източници.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАГРАДИ НА ГРАД ОМУРТАГ
Раздел І
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ОМУРТАГ

Чл. 36 (1) С наградата “Почетен гражданин на гр. Омуртаг” се удостояват физически лица с изключителен принос в областта на обществено-политическия, стопанския, социалния и културния живот на Общината.

(2) Наградата се придружава от грамота и отличителен знак, който се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс и приет от Постоянната комисия “Хуманитарни дейности” към Общинския съвет. Наградата може да се придружава и от парична сума в размер на една минимална работна заплата.

(3) Удостояването с наградата по ал. 1 може да се извършва и посмъртно.

Чл. 37 Предложения за наградата се внасят до Председателя на Общинския съвет.
Удостояването на гражданите с наградата “Почетен гражданин” се извършва от Общинския съвет с решение прието с повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

Чл.38 (1) Наградата се връчва от Председателя на Общинския съвет на тържествена сесия в навечерието на Празника на града. На тържеството се канят да присъстват почетните граждани на гр. Омуртаг.

(2) По изключение наградата може да се връчва от Председателя на ОбС – Омуртаг и при други тържествени поводи.

РАЗДЕЛ ІІ

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Чл. 39 С наградата “Почетен знак на община Омуртаг” се удостояват лица за значителни заслуги към Общината или гости, по определени поводи, свързани с важни събития от общински или национален характер или във връзка със значими юбилеи.

Чл. 40 Наградата се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс и приет от ОбС - Омуртаг.

Чл. 41 “Почетен знак на Община Омуртаг” може да се връчва като индивидуална и като колективна награда.

Чл. 42 Удостояването с наградата се извършва с решение на Общински съвет или със Заповед на Кмета на Общината.

Чл. 43 Наградата се връчва от Кмета на Община Омуртаг или Председателя на Общинския съвет.

Раздел ІІІ
ПЛАКЕТ “ОМУРТАГ”

Чл. 44 С наградата Плакет “Омуртаг” се удостояват лица за значителни заслуги към Общината, гр. Омуртаг или по определени поводи, свързани с важни събития от общински или национален характер или във връзка със значими юбилеи.

Чл. 45 Наградата се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс и приет от ОбС - Омуртаг.

Чл. 46 Плакет “Омуртаг” може да се връчва като индивидуална и като колективна награда.

Чл. 47 Удостояването с наградата се извършва с решение на Общинския съвет или със Заповед на Кмета на Общината.

Чл. 48 Наградата се връчва от Кмета на Община Омуртаг или Председателя на Общинския съвет.

Чл. 49 Наградата – Плакет “Омуртаг” може да се изработва и със сувенирен и рекламен характер и да се връчва на участниците във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява и продава в подходящи търговски обекти.

Раздел ІV
НАГРАДА “ОМУРТАГ”

Чл. 50 (1) Награда “Омуртаг” е ежегодна награда, с която се удостояват дейци, творци, институции, учреждения и организации, работещи в сферата на образованието, науката, изкуството и културата за значителни приноси и активна дейност за издигане авторитета на гр. Омуртаг през изминалата година.

(2) С наградата “Омуртаг” могат да бъдат удостоени български и чуждестранни граждани, със заслуги в съответните области.

(3) Наградата “Омуртаг” е индивидуална и колективна.

(4). Наградата “Омуртаг” не се присъжда посмъртно.

Чл. 51 Наградата “Омуртаг” представлява статуетка, художествен символ, одобрен от ПК “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг.

Чл. 52 Награда “Омуртаг” се придружава с грамота.

Чл. 53 (1) Награда “Омуртаг” се присъжда в областите “изкуство и култура” и “образование и наука” по раздели:

 1. “Изкуство и култура”:

1.1.Литература – проза, поезия, драматургия, превод – 1 индивидуална.

1.2.Сценични изкуства – театър, музика, танци – 1 индивидуална.

1.3.Изобразително изкуство – една индивидуална.

1.4.Публицистика в медиите – една индивидуална.

1.5.Фотография – 1 индивидуална.

1.6.Архитектура – една индивидуална.

1.7.Мултимедийни продукти – една индивидуална.

1.8.За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и архитектурата – една индивидуална.

1.9.За творчески екип или културна организация – една колективна

 1. “Образование и наука”:

2.1Предучилищно образование – една индивидуална.

2.2.Начално образование – една индивидуална.

2.3.Основно образование – една индивидуална.

2.4.Средно образование – една индивидуална.

2.5.За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката – една индивидуална.

2.6.За преподавателски или научен екип – една колективна.

(2) Допуска се някои от наградите да не бъдат присъдени.

Чл. 54 (1) Предложения за награда “Омуртаг” се внасят от организации и институции, работещи в съответната област, придружени с изчерпателни мотиви и аргументи.

(2) Предложенията се депозират до 10.IV. на текущата година в Дирекция “СХД” на Общината.

(3) Дирекция “СХД” организира в срок до 10.IV. медийна кампания по оповестяване и предложения за носители на награда “Омуртаг”.

Чл. 55 (1) Носителите на награда “Омуртаг” се определят от назначени със Заповед на Кмета на Община Омуртаг специализирани комисии в областите “изкуство и култура” и “образование и наука”.

(2) В състава на специализираната комисия по присъждане на наградите за област “изкуство и култура” влизат, както следва: зам. кмет, представители на ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг, представители от Дирекция “СХД” при Община Омуртаг, експерти и специалисти.

(3) В състава на специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука” влизат, както следва: Зам. Кмет, представители на ПК по „Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг., представители от Дирекция “СХД” при Община Омуртаг, експерти и специалисти.

(4) Специализираните комисии разглеждат постъпилите предложения и с мнозинство определят наградените по раздели.

(5) Заседанията се провеждат в срок до 15 май на текущата година.

(6) Членовете на комисиите не могат да бъдат в роднински или служебни взаимоотношения с предложените за награждаване лица или организации.

(7)Комисията съставя писмен протокол за решенията си съдържащ конкретна мотивация за присъдените награди.

Чл.56 Имената на наградените се оповестяват публично и наградите се връчват от Кмета на Община Омуртаг или от Председателя на ОбС-Омуртаг на специална церемония в навечерието на 24 май, организирана от Дирекция “СХД”.

Раздел V
ЛИЧНОСТ НА ОМУРТАГ

Чл. 57 С Наградата “Личност на Омуртаг” се удостояват граждани от Община Омуртаг със значителен принос в развитието на социално икономическия, обществено-политическия и културно-просветния живот на Община Омуртаг.

Чл. 58 Основна цел на наградата е стимулиране и популяризиране имената на утвърдилите се като професионалисти в своята област и допринасящи за издигане авторитета на гр. Омуртаг.

Чл. 59 Наградата се връчва на всеки 2 години и е индивидуална.

Чл. 60 Наградата “Личност на Омуртаг”, представлява статуетка, художествен символ, който се одобрява от ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг.

Чл. 61 Предложенията за носители на наградата се внасят в Дирекция “СХД” на Общината.

Чл. 62 (1) Носителите на наградата се определят със Заповед на Кмета по предложение на комисия в състав: Зам. Кмет, представители на ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг., представители от Дирекция “СХД” при Община Омуртаг, представители от различни области на обществения живот.

(2) Комисията излъчва наградените с обикновено мнозинство.

(3) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивация за присъдената награда.

Чл.63 Наградата се връчва от Кмета на Общината или Упълномощен представител през месец март.

Раздел VI
УЧЕНИК НА ГОДИНАТА

Чл. 64 С Наградата “Ученик на годината” се удостояват ученици от учебни заведения на територията на общината за изключителни постижения и завоювани награди от общински, областни, национални и международни състезания и олимпиади.

Чл. 65 Наградата “Ученик на годината”, представлява статуетка, художествен символ, който се одобрява от ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг.
Чл. 66. Предложенията за носители на наградата се внасят в Дирекция “СХД” на Общината, от учебни заведения и организации свързани с образованието и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация.

Чл. 67 (1) Носителите на наградата се определят със Заповед на Кмета по предложение на комисия определена със Заповед на Кмета. Съставът и включва: зам. кмет, представители на ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг, представители от Дирекция “СХД” при Община Омуртаг.

(2) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат включени експерти и специалисти.

(2) Комисията излъчва наградените с обикновено мнозинство.

(3) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивация за присъдената награда.

Чл. 68 (1) Наградата “Ученик на годината” може да се придружава от парична награда.

(2) Конкретният размер на наградата се определя със Заповед на Кмета на Общината по предложение на Дирекция “СХД”.

Чл.69 Наградата се връчва от Кмета на Общината или Упълномощен представител в навечерието на 15-ти септември .

Раздел VII
СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА

Чл. 70 С Наградата “Студент на годината” се удостояват студенти, с постоянно местожителство Община Омуртаг, от висшите учебни заведения на територията на страната за постигнати изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания и олимпиади.

Чл. 71 Наградата “Студент на годината”, представлява статуетка, художествен символ, който се одобрява от ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг.

Чл. 72 Предложенията за носители на наградата се внасят в Дирекция “СХД” на Общината от висшите учебни заведения и организации, свързани с образованието, и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация.

Чл.73 (1) Носителите на наградата се определят със Заповед на Кмета по предложение на комисия определена със Заповед на Кмета. Съставът и включва: зам. кмет, представители на ПК по “Хуманитарни дейности” към ОбС- Омуртаг, представители от Дирекция “СХД” при Община Омуртаг.

(2) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат включени експерти и специалисти.

(2) Комисията излъчва наградените с обикновено мнозинство.

(3) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивация за присъдената награда.

Чл.74 (1) Наградата “Студент на годината”може да се придружава от парична награда и договор между Общината и носителя на наградата.

(2) Конкретният размер на наградата се определя със Заповед на Кмета на Общината по предложение на Дирекция “СХД”.

Чл.75 Наградата се връчва от Кмета на Общината или Упълномощен представител в навечерието на 8-ми декември.

ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 76 Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на Община Омуртаг за политически и други послания или по начин, който уронва престижа й.

Чл. 77 (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба виновните лица се наказват с административно наказание- глоба в размер от 50 до 500 лв.
(2). При повторно нарушение виновните лица се наказват с временно лишаване от право да упражняват определена професия или дейност.

Чл. 78 Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определен от него Зам. Кмет въз основа на акт съставен от длъжностни лица от Общинска администрация – Омуртаг, определени със заповед.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 (1) В едногодишен срок от приемане на настоящата Наредба отдел “Общински съвет и евроинтеграция” при Община Омуртаг организира провеждането на конкурси за утвърждаване на проектите предвидени в нея.

(2) До утвърждаването на проектите наградите се определят от Кмета на Общината.

§ 2 Кметът, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, извършва действията по регистрация и защита на символите на Общината и наименованията за произход.

Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗМСМА с решение № 383 по протокол № 33 от 28.04.2006 г.

Вярно с оригинала!

Началник отдел „ОбСЕ”:

/Рембие Ереджебова/


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/инж. Кемал Вейс/

Свързани:

Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредб а за символиката и отличията глава първа общи положения
Чл. 1 ал. 1 Настоящата наредба урежда вида, съдържанието и начина на използване на символите и знаците на община Самоков
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредб а за символиката на град летница глава първа общи положения
Чл. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда за връчване на символите на град Летница в тържествени...
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредба за символиката на община търговище глава първа общи положения
Чл. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1 т. 21 и 22 и чл. 22 от змсма и урежда
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредб а за управление на общинските пътища глава първа общи положения
Чл. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта,...
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconЗа символиката на община маджарово глава първа
Чл. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, изискванията и реда по връчване на символите на Община Маджарово...
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconРепублика българия
В глава първа “общи положения”, Раздел IV “Приложно поле” текстът на чл. 6 се променя по следния начин
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconПроект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1)
Чл. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата, нормите, задълженията и правомощията на Община Сливен...
Наредб а за символиката на община омуртаг глава първа общи положения iconНаредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община хаджидимово глава първа общи положения
Чл. (1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения свързани с планирането, изграждането, поддържането, развитието и опазването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом