Примерно годишно разпределение по география и икономика
ИмеПримерно годишно разпределение по география и икономика
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер200.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prosveta.bg/PGR/Razpredelenia_Geografia/PGR_10_PP.DOC
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

10. клас - ПП

36 седмици х 2 часа = 72 часа
Теми и урочни единици

Тип урок

Срок

Дейности за постигане на

очакваните резултати

Забележки

1

I. Актуални проблеми на географската наука

Теоретични въпроси на географската наука. Съвременни научни направления в географията

За нови

знания

17-21.ІХ

Актуализира информация, прави кратки съобщения за видни представители на географското познание.
2

Развитие на географията в България

За нови

знания

24-28.ІХ

Характеризира схема; прави кратки съобщения за видни български географи; изказва мнение за мястото на географията в съвременното общество.

3.

Източници на географска информация. Географски информационни системи

За нови

знания

24-28.ІХ


Привежда доказателства в подкрепа на ефективността на ГИС.
4


II. Съвременно географско положение на България

Геополитическо положение на България: анализ и оценка

За нови знания

1-5.Х

Работи в екип, анализира таблица и текст, прави оценка и прогнози.
5


Граници на България:

развитие, функции

За нови знания

1-5.Х

Интерпретира информация от различни източници – картосхема, таблица; оценява функциите на границите.
6

Изработване на картосхема

За дейности

8 -12.X

Изработва картосхема на ГКПП и свободните икономически зони; нанася транспортните коридори; картографира инфраструктурни проекти по държавните граници.
10

III. Природна среда и природни ресурси на България

Природноресурсен потенциал – количествена и качествена характеристика

За нови

знания

8 -12.Х

Прави количествена и качествена оценка на природните ресурси; интерпретира информация от различни източници.
11


Релеф – палеогеографско развитие, скали, главни морфоструктури

За нови знания

15-19.Х

Работи с геохронологична таблица; попълва таблица; работи с географската карта.
12

Релеф – палеогеографско развитие, скали, главни морфоструктури

За нови знания

15-19.ХХарактеризира и сравнява морфоструктури; картографира морфоструктури върху контурна карта.
13

Геоморфоложки области

За нови знания

22-26.Х

Характеризира геоморфоложките области; работи с географската карта; картографира върху контурна карта.
14


Работа с профили на релеф. Чертане на геоложки профил и схеми. Поведение при земетресение

За дейности


22-26.ХИзработва и чете геоложки профил; чертае схеми; коментира правила за разумно поведение при земетресение.
15

Дискусия по проблемите на биологичното разнообразие

За нови знания

29.Х-2.ХI

Работи в екип, дискутира по проблема; пише есе.
16


Проблеми на природозащитата и рационалното природоползване в България. Природни и антропогенни ландшафти

За нови знания

29.Х.-2. ХI.

Оценява мерките за защита на природната среда в България; работи с документи.
17

Проблеми на природозащитата и рационалното

природоползване в България. Природни и антропогенни ландшафти


За дейности

5-9. ХI


Изготвя научно съобщение за национален парк, природен парк или резерват.
18

Проблеми на природозащитата и рационалното природоползване в България. Природни и антропогенни ландшафти

За нови знания

5-9. ХIКартографира националните паркове и природните паркове; представя в презентация или в друга форма (изображение) резерват в България.
19

Антропогенни ландшафтиЗа нови знания

12-16.ХI


Проучва антропогенен ландшафт по алгоритъм; прави оценка на антропогенен ландшафт, попълва таблица.
20


Антропогенни ландшафти

За дейности

12-16.ХI


Участва в дискусия за природно-рекреационните ресурси на България.
21

Оценяване и прогнозиране на ландшафтите

За дейности


19-23.ХI

Проучва документи; изготвя оценъчна карта.
22

Източници и видове замърсяване на природната среда в България. Геоекологичен мониторинг

За

дейности

19-23.ХI


Характеризира видовете замърсяване; проучва текст; прогнозира състоянието на околната среда.
23

Източници и видове замърсяване на природната среда в България. Геоекологичен мониторинг

За нови знания

26-30.ХI


Работи с географска и контурна карта; предлага мерки за възстановяване на природното равновесие в засегнати от замърсяване територии.
24

Техногенни бедствия – правила за поведение. Участие в дискусия. Изработване на прогноза. Вземане на решения

За нови знания

26-30.ХI


Проучва правила за поведение при радиоактивно замърсяване; взема решение, участва в дискусия.
25


Техногенни бедствия – правила за поведение. Участие в дискусия. Изработване на прогноза. Вземане на решения

За нови знания

3-7.ХІI

Доказва теза; взема решение, прави прогноза за развитие на черноморския туризъм.
26

Проблеми с твърдите отпадъци – проучване, работа с документи, изработване на научно съобщение, дискусия, конструиране на модел за решаване на проблема

За дейности

3-7.ХІI

Проучва документи;анализира диаграми, конструира модел за решаване на проблема.
27

Проблеми с твърдите отпадъци – проучване, работа с документи, изработване на научно съобщение, дискусия, конструиране на модел за решаване на проблема

За дейности

10-14.ХІI


Изработва научно съобщение или проект; участва в дискусия.
28

Природногеографско райониране на България – принципи, методи, схеми

За дейности

10-14.ХІI


Интерпретира информация от различни източници.
29

Природногеографско райониране на България – принципи, методи, схеми

За дейности

17-21.ХІI


Интерпретира информация от различни източници.
30

IV. Природните области в България

Природногеографски области


За нови знания

17-21.ХІI


Сравнява алгоритми за характеризиране на природногеографска област.
31

Дунавска равнинаЗа нови знания

7-11.I


Работи с географска карта; локализира обекти върху контурна карта; анализира климатограми и хидрограми.
32

Характеристика на Дунавска равнина


За нови знания

14-18.I


Сравнява отделните части на областта; изчертава и анализира геоложки профил; работи с карта, анализира климатограми и хидрограми.
33

Предбалкан

За нови знания

14-18.IХарактеризира Предбалкан;анализира геоложка скица, климатограми и хидрограми; работи с карта, локализира обекти; оценява природноресурсния потенциал, като попълва оценъчна таблица.
34


Стара планина


За дейности

21-25.IХарактеризира подобластта и сравнява отделните й части; анализира геоложка скица; работи с карта, локализира обекти върху контурна карта; анализира климатограми и хидрограми; оценява природноресурсния потенциал.
35

Изчертаване на морфохидрографска скица


За нови знания

21-25.I


Чертае морфохидрографска скица на Стара планина.
36

Сравнява Предбалкана и Стара планина

За нови знания

28.I-1.II

Изработва сравнителна таблица; прави изводи.
37

Краищенско-Средногорска област

Характеристика на Задбалканските котловини

За дейности

28.I-1.II

Характеризира областта по алгоритъм; анализира геоложки профил; работи с карта, локализира върху контурна карта; анализира климатограми и хидрограми; оценява природноресурсния потенциал.
38

Характеристика на Средногорие

За дейности

4-8.II

Характеризира областта; анализира геоложка скица; доказва връзки; работи с карта, локализира върху контурна карта; анализира климатограми и хидрограми; оценява природноресурсния потенциал.

39Характеристика на КраищеЗа нови знания

4-8.II

Характеризира областта; анализира геоложки профил; работи с карта, локализира върху контурна карта; анализира таблица; оценява природноресусния потенциал.
40

Изготвяне на научно съобще-

ние

За нови знания

11-15.II

Проучва литературни източници и в интернет; изготвя научно съобщение, презентация или табло за уникални природни обекти в родния край.
41Тракийско – Странджанска област

Горнотракийска низина

За нови знания


11-15.II

Характеризира природната област по алгоритъм; работи с географска карта; локализира върху контурна карта; анализира климатограми и хидрограми; оценява природноресурсния потенциал.
42

Рило-Родопска област

Характеристика на Рила

За дейности

18-22.II

Характеризира подобласт по алгоритъм; оценява природноресурсния потенциал; работи с географската карта; локализира върху контурна карта; анализира геоложка скица.
43


Характеристика на Пирин и долината на р. Места

За нови знания

18-22.II

Характеризира природната област по алгоритъм; оценява природноресурсния потенциал; работи с географската карта; локализира върху контурна карта; анализира геоложка скица.
44

Характеристика на Родопи

За нови знания

25-1.III

Характеризира природната област по алгоритъм; оценява природноресурсния потенциал; работи с географската карта; локализира върху контурна карта; анализира геоложка скица.
45

Изработване на маршрути в природногеографските области

За нови знания

25-1.III


Избира, съставя и представя маршрут в избрана природногеографска област; изработва

и представя презентация.
46

Природногеографски области на България – оценка на ресурсния потенциал

За нови знания

4-8.III

Работи в екип; представя оценката в таблица и картографско изображение; избира способи на картографиране.
47

Природногеографски области на България – оценка на ресурсния потенциал

За дейности

4-8.III

Работи в екип; представя оценката в таблица и картографско изображение; избира способи за картографиране.
48

Работа с туристическа карта. Поведение при лавини и гръмотевични бури

За дейности

11-15.III

Избира и описва по предписание туристически маршрут; оценява избора на маршрут; коментира правила за поведение по време на гръмотевични бури и опасност от лавини.
49

Качество на природната среда в родния край.

За дейности

11-15.III

Оценява качеството на живот в населено място.
50

Качество на природната среда в родния край

За дейности

18-22.III

Изготвя научно съобщение за качеството на природната среда в родния край, прави прогнози.
51

V. Системата природа – общество – стопанство

Развитие, функции и регионална структура. Човешки ресурси: анализ и оценка

За нови знания

18-22.III

Анализира информация от различни източници; разкрива връзки, изказва мнение за качеството на живот в България.
52

Развитие, функции и регионална структура. Човешки ресурси: анализ и оценка

За дейности

25-29.III

Проучва динамиката на работната сила в родния край; представя информацията; прави изводи и прогнози.
53

Динамика и регионална структура на работната сила в България

За нови знания

15-19.IV

Анализира различни източници на информация, прави прогнози.
54

Безработица в България: анализ и регионални различия

За дейности

15-19.IV

Анализира статистически данни, графики и диаграми, анализира териториалните различия на безработицата, прави изводи.
55

Миграции и жизнен стандарт на населението в България

За нови знания

22-26.IV

Анализира статистически данни, коментира причините и икономическите последици от миграциите.
56

Селища и селищна мрежа в България: зониране на селищните пространства и планировка на градовете

За нови знания

22-26.IV

Проучва по различни източници насоките на селищната политика в България; определя зони по план на селище.
57

Работа с план на селище

За нови знания

29-30.IV

Определя зони по план на селище и мотивира избора си на зона за живеене; чете план на селище.
58

Географско изследване на тема: социални, инфраструктурни и екологични проблеми на родното селище

За нови знания

7-10.V

Прави географско изследване на родното селище.
59

Стопанско развитие на България:

специализиращи и структуроопределящи производства и дейности. Интегриране на националното стопанство в ЕС

За дейности

7-10.V

Проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация.
60

Стопанско развитие на България:

специализиращи и структуроопределящи производства и дейности. Интегриране на националното стопанство в ЕС. Характеризиране на отрасъл от трите сектора на националното стопанство

За дейности

13-17.V

Характеризира структуроопределящ отрасъл по алгоритъм; анализира таблици, диаграми, статистически материали; работи с карта.
61


Работа с документи – общи политики на ЕС

За нови занния

13-17.V


Чете и анализира документи.
62

Географско изследване на промишлена фирма в родния край

За дейности

20-23.V

Изследва промишлена фирма в родния край.
63

Работа с документи. Участие в дискусия. Изработване на проект

За дейности

20-23.V.


Работи с документи и дискутира за ролята на чуждестранните инвестиции в България.
64


Работа в екип. Изготвяне на научно съобщениеЗа дейности

27-31.V


Работи в екип, анализира таблица, прави проучване, коментира резултатите.
65

VI. Регионално развитие и регионална политика на България

Същност, закони, приоритети и съвместни проекти на регионалната политика и регионалното развитие на България

За дейности

27-31.VРабота с документи, дава примери.
66

Природата на родния край

За дейности

3-7.VI

Работи в екип, проучва литература, подбира информация, чертае морфохидрографска скица, чертае климатограма и хидрограма, комбинира изображения, съставя туристически маршрут, оценява природноресурсния потенциал.
67

Население и селища в родния край

За дейности

3-7.VI

Работи в екип, изработва стълбчеста диаграма, картографира родната община, събира статистическа информация и я представя в различни графични изображения, проучва, прави изводи.
68

Стопанството на родния край

За дейности

10-14.VI

Работи в екип, характеризира отрасловата и териториалната структура, прави проучване, представя резултатите в таблица.
69

Дискусия по проблемите на устойчивото развитие на България и Източноевропейския регион

За дейности

10-14.VI

Проучва литературни източници, работи в екип, коментира проблеми, обосновава начини за решаването им.
70


Учебна екскурзия


За дейности


17-21.VI

Работи по групи, наблюдава, описва и характеризира природния и стопанския облик.
71

Учебна екскурзия


За дейности

17-21.VI

Работи по групи, наблюдава, описва и характеризира природния и стопанския облик.
72

Учебна екскурзия


За дейности

24-29.VI

Работи по групи, наблюдава, описва и характеризира природния и стопанския облик.
Свързани:

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Интерпретира информация от различни източници; прогнозира последиците от глобалното затопляне
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Актуализира и интерпретира информация от различни източници – таблици, схеми, карти
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Оценява географското положение и природноресурс-ния потенциал; интерпретира информация от различни източници
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Проучва обща финансова политика на ес; дава примери; проучва възможности за пестене на пари
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Характеризира географското положение на България; анализира схеми и картосхема; работи с географската карта; обсъжда предимствата...
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconИзобразително изкуство, Димитър Димитров примерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом