Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
ИмеПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер58.63 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://railway-holding.com/uf/sybraniq/2011/14.doc


ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕСъгласно изискванията на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, като публично дружество, представя към годишния си финансов отчет и програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от зам. председателя.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД е дружество от холдингов тип, създадено през април 2007 год. Холдингът консолидира дейността на дружества, развиващи своята дейност в сектора на Железопътната инфраструктура и в актуалния си вид съществува от края на 2007 год. Холдингът е вписан в регистъра на публичните дружества от Комисията за финансов надзор от август 2008 год. Дружеството стриктно следи за изпълнение на задълженията си като публично дружество, като един от основните му приоритети в процеса на дейността му са разработването и утвърждаването на възможно най – ефективните за него принципи на управление.

Основната дейност на дружеството – майка е контрол, координация и организация на финансовата и производствена дейност на дъщерните дружества. Затова мениджмънта на Холдинга е с ясното съзнание за значимостта и важността на вземаните от тях решения и целят растеж в основния бизнес и създаване на нарастваща стойност на своите акционери.

Програмата е разработена, съгласно законовите изисквания на ЗППЦК и на основата на Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приети от Комисията за финансов надзор, и Националния кодекс за корпоративно управление на „Българска Фондова Борса – София” АД. 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 1. Гарантиране правата на всички акционери на дружеството;

 2. Равнопоставено третиране на всички акционери;

 3. Осигуряване на прозрачност и яснота относно дейностите на дружеството и неговото управление;

 4. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица в управлението и дейността на дружеството;

 5. Постигане /поддържане/ на финансова и производствена стабилност с цел неутрализиране ефектите от кризата;

 6. Разработване и утвърждаване на ефективни практики за добро корпоративно управление. 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 1. Осигуряване на равнопоставеност и защита на правата на акционерите;

 2. Реализиране на добро корпоративно управление;

 3. Ефективна комуникация с акционерите;

 4. Осъществяване на коректно и навременно разкриване на информацията и прозрачност. 1. МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 1. Мерки за осигуряване на равнопоставеност и защита на правата на акционерите:

  1. Поддържане на книга на акционерите по договор с Централен депозитар АД;

  2. Липса на ограничителни разпоредби в Устава на дружеството за прехвърлянето на притежаваните акции;

  3. Осигуряване на право на участие и упражняване на право на глас в Общото събрание на акционерите /ОСА/, лично или чрез пълномощник, чрез спазване на разпоредбите на Устава и закона за свикването, регистрацията за участие и гласуването в събранието;

  4. Спазване на законовите изисквания за промяна на предварително обявения дневен ред в поканата за свикване на ОСА;

  5. Осигуряване на всеки акционер на право на участие в разпределението на печалбата на дружеството чрез възможността да прави предложения, да участва в гласуването и да получава дивидент;

  6. Спазване на законовите разпоредби за управителните и контролни органи на дружеството;

  7. Осигуряване на постоянна възможност за получаване на информация от страна на всички акционери, без значение от броя на притежавани от тях акции, чрез директора за връзки с инвеститорите на дружеството; 1. Мерки за реализиране на добро корпоративно управление:  1. Осъществяване на ръководството на дружеството, спазвайки законовите разпоредби и съгласно взетите решения от ОСА;

  2. Незабавно уведомяване на ОСА за настъпване на обстоятелства, които са в разрив със законовите изисквания за членовете на управителния или контролния орган, или създаване на предпоставки за конфликт на интереси;

  3. Отговорно и професионални изпълнение на основните функции в управлението на дружеството, като: изготвяне на корпоративна стратегия и контрол по нейното изпълнение; внимателен подбор на мениджърите; осигуряване разкриването на информация. 1. Мерки за ефективна комуникация с акционерите:  1. Поддържане на интернет страница /www.railway-holding.com/ с актуална информация за дейността на дружеството, както и възможност за изпращане на online запитвания;

  2. Поддържане на архив на финансовата информация на интернет страницата на дружеството;

  3. Осигуряване на поискана информация от акционери, инвеститори или заинтересовани лица от страна на директора за връзки с инвеститорите. 1. Мерки за осъществяване на коректно и навременно разкриване на информация и прозрачност:  1. Спазване на законовите срокове за разкриване на регулирана информация пред КФН, „БФБ – София” АД и обществеността;

  2. Стриктно изпълнение на законовите разпоредби за съдържанието на представяните отчети и друга информация;

  3. Разкриване на регулираната информация на обществеността, както чрез информационни агенции /Investor.bg и Profit.bg/, така и чрез интернет страницата на дружеството;

  4. Регистрация в електронния регистър /e-Register/ на КФН и системата extri на „БФБ – София” АД и използването им при публикуването на регулирана информация;

  5. Изготвяне на уведомленията точно, ясно, с подробно обяснение за настъпилото събитие 1. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ • Запознаване на акционерите с техните права и с начина на упражняването им;

 • Своевременно, точно и ясно уведомяване на институциите и инвестиционната общност за важна информация, свързана с дейността на дружеството, съгласно изискванията на ЗППЦК.

 • Поддържане на интернет страница и регулярното й обновяване със информацията, разкривана на институциите и обществеността, чрез информационни агенции, както и поддържане на отделна секция Инвеститори, в която се публикуват финансовите отчети, информация за и от Общите събрания на акционерите и новини за дружеството.

 • Изготвяне на доклади от Директора за връзки с инвеститорите за запознаване на Съвета на директорите при извършване на нормативни промени, свързани с правата на акционерите и разкриването на информация.

 • Гарантирано равнопоставено третиране на всички акционери.

 • Изготвяне на поканата и материалите за Общото събрание на акционерите, съгласно законовите изисквания, точно и ясно и навременното им представяне на вниманието на акционерите, както в медийното пространство, така и на интернет страницата на дружеството.

 • Стриктно спазване на законовите разпоредби при регистрацията на акционерите. 1. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНОТО И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО • Спазване на разпоредбите на ЗППЦК при избор на членове на управителния орган.

 • Избягване на конфликти на интереси при вземане на решения, свързани с дейността на дружеството.

 • Съдействие на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират дейността му, съгласно изискванията на ЗППЦК.

 • Осъществяване на постоянен контрол върху финансово – счетоводната дейност на дружеството.

 • Оценяване ефективността на програмата за корпоративно управление, и осъществяване на коригиращи и насочващи дейности, ако това е необходимо.

 • Отговорно и професионално отношение при управление на дружеството. 1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА: 1. Председател на СД;

 2. Изпълнителен член на СД;

 3. Прокуристи;

 4. Директор за връзки с инвеститорите._______________________

ЯВОР ХАЙТОВ

/ПРОКУРИСТ/
Свързани:

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на муждународно признатите практики за добро корпоративно управление
Програмата на “хидравлични елементи и системи” / хес / ад е програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно...
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconИнформация за изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (Програмата) на “зенит имоти” адсиц...
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
За прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “оргахим” ад
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съдържание
За прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Ямболен ад-гр. Ямбол е публично дружество по смисъла на зппцк и като такова е длъжно да представи пред кфн програма за добро корпоративно...
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за общуване с акционерите на дружествто
За прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на параходство "българско речно плаване" ад, гр. Русе съдържани е
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на параходство “българско речно плаване”...
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти
Основания и мотиви за възприемане на концепцията за добро корпоративно управление
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление iconПрограма за прилагане на на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Законовата среда в България предоставя солидна рамка за добро корпоративно управление: Търговският закон, Законът за публичното предлагане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом