Община свиленград
ИмеОбщина свиленград
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер149.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://svilengrad.bg/Obs/ordinance/nar20.doc
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


Н А Р Е Д Б А №20


ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ

НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.

 

С тази наредба се урежда изграждането, стопанисването и опазването на Зелената система на Община Свиленград.

Чл.2.

 

Зелената система, по смисъла на тази наредба обхваща всички озеленени площи, публична общинска собственост, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната растителност на територията на Община Свиленград/градини, паркове и улично озеленяване/.

Чл.3.

 

На територията на Община Свиленград се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.

Чл.4.

/1/

Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи устройствени планове на населените места и общината и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл.13, ал.1 от ЗУТ.

 

/2/

Дирекция ОСРР съвместно с Дирекция УТ организират провеждането на търгове и конкурси за изготвяне на подробни устройствени планове за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи общински озеленени площи.

 

/3/

Изготвените подробни устройствени планове за парковете и градините се приемат от Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Свиленград.

Чл.5.

 

Дирекция ОСРР, съвместно с отдел МИРПП организират провеждане на търгове и конкурси за изпълнител на строителството на нови зелени площи, а стопанисването на съществуващи озеленени площи се извършва от ОП”Благоустрояване и озеленяване”.

Чл.6.

 

Дирекция ОСРР води регистър на всички озеленени площи, на дълготрайната декоративна растителност и на дърветата с историческо значение на територията на Община Свиленград.ГЛАВА ВТОРА


ИЗГРАЖДАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл.7.

 

Предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, представляващи публична общинска собственост не може да бъде променяно, освен по изключение на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост с решение на общинския съвет, като предварително бъдат предложени за обществено обсъждане.

Чл.8.

 

Озеленени площи, които представляват публична общинска собственост не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл.9.

 

Съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии по смисъла на чл.8 т.4 от ЗУТ.ГЛАВА ТРЕТА


ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл.10.

/1/

Обектите за обществено обслужване в териториите, предвидени за озеленяване, които са елемент на паркоустройствения план, са публична общинска собственост.

 

/2/

В съществуващите общински озеленени площи се забранява изграждането на други обекти за обществено обслужване, освен предвидените такива в одобрения паркоустройствен план.

Чл.11.

/1/

В изградените общински озеленени площи, може да се разрешава поставянето на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, които не могат да заемат повече от 3% от площта на имота.

 

/2/

В изградените общински озеленени площи, съществуващите обекти с временен статут, не могат да добиват траен градоустройствен статут.

Чл.12.

/1/

Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират с равни по площ нови територии в същия или съседен район.

 

/2/

Не се съгласуват от ОЕСУТ проекти във връзка с ал.1, ако не е завършена процедурата по компенсиране на отнетите територии.

Чл.13.

 

Поддържането на озеленената територия, включително и поддържане на чистотата около обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските озеленени площи, е задължение на фирмите, които ги експлоатират. Минималната площ на поддържане се определя от кмета на Община Свиленград. Скици на конкретните очертания на прилежащите територии се връчват на задължените лица за поддържане на озеленените площи, попадащи в очертанията им.

Чл.14.

 

Възстановяването и рекултивацията на изкопните работи в озеленените площи да се изпълнява само с благородна почва.

Чл.15.

 

В общинските озеленени площи се забранява:

 

 

1.

Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата и изсичането им.

 

 

2.

Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури.

 

 

3.

Нерегламентирано косене на тревни площи.

 

 

4.

Преминаването и паркирането на МПС.

 

 

5.

Нанасяне на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките.

 

 

6.

Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове.

 

 

7.

Събиране на семена, плодове, резници, брането на билки без специално разрешение от Еколога на Община Свиленград.

 

 

8.

Насипване на осолен сняг и химикали, вследствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.


 

 

9


10.

Пашата на животни.


Замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;Чл.16.

 

Дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината.

Чл.17.

 

Уреждането на временни изложби на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на Община Свиленград, срещу заплащане на съответен наем.

Чл.18.

 

Озеленените площи и декоративната растителност, разположени в недвижими имоти, които не са общинска собственост, се опазват от собствениците им.

Чл.19.

 

За създаване на оптимални условия за развитие на новозасадената растителност и опазване на сградите и съоръженията, се спазват нормативно установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници и сгради съгласно Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Приложение №1Чл.20.

 

Разрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова растителност в озеленени площи, общинска собственост, се дава от кмета на Община Свиленград или упълномощено от него длъжностно лице в следните случаи:

 

 

1.

При ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти, при доказана невъзможност за запазването им.

 

 

2.

За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

 

 

3.

При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии.

 

 

4.

При издаване на разрешение за строеж.

Чл.21.

 

Писмено разрешение за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност се издава от:

 

 

1.

Кмета на Община Свиленград за всички обекти на зелената система, въз основа на писмена молба по чл. 19, т. 1, 2 и 3 и експертна оценка и след заплащане на дължимото обещетение, съгласно Приложение № 2

 

 

2.


3


4

Органите на МОСВ за растителност, обявена като защитен обект, съгласно ЗЗТ.


Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.


Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.Чл.22.

 

Когато е налице инвестиционно предложение за първично залесяване и/ или/ обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята, се извършва ОВОС съгласно приложение №2 към чл.81ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

Чл.23.

/1


2


3


4


5


6

Подлежащата на премахване или преместване декоративна растителност се оценява по тарифата за обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност, включена в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград.


Разрешената за премахване или преместване декоративна растителност се оценява по тарифата в тази наредба(приложение № 2).


С получения дървен или друг материал разполага собственикът.


Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния парцел, освен в случаите по чл. 16.


Стойността на засегнатата растителност и тревни площи се внася от лицата, получили разрешение от кмета на общината, в касата на Община Свиленград.


Преместването на дървета и храсти, за които има издадено разрешение се извършва след наемане на специализирана фирма за този вид дейности, за сметка на лицата, получили това разрешение.


 Чл.24.

 

Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение за неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред.

Чл.25.

 

Не са обект на тази наредба озеленените площи със специално предназначение, обявени по съответния ред със статут, определен с нормативен акт, както и овощните дървета (с изключение на ореха).

Чл.26.

 

Опазването на отделни растения (треви, цветя, храсти и дървета) и обособени територии, обявени за защитен природен обект, се извършва съгласно Закона за защитените територии.ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл.27.

 

Пряк контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на Община Свиленград или упълномощено от него лице.

Чл.28.

 

За всички щети, причинени на озеленените площи и декоративната растителност по смисъла на тази наредба, виновните лица заплащат обезщетение.

Чл.29.

/1/

Актовете за установяване на нарушенията се издават от длъжностни лица от общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината.

 

/2/

Въз основа на акта, кметът на Община Свиленград издава наказателно постановление.

 

/3/

Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.30.

 

При умишлено унищожаване на декоративна растителност се налагат в петорен размер предвидените обезщетения за причинени вреди, включени в Приложение №2

Чл.31.

 

При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обекти на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба до 50 лв.

Чл.32.

 

При къпане в паркови водни площи, освен в разрешените за целта места се заплаща глоба от 10 до 50 лв.

Чл.33.

 

При неразрешено косене на тревостоя в озеленените площи се заплаща глоба до 50 лв.

Чл.34.

 

При разполагане в озеленени площи на обекти за търговия, палатки, каравани и др., се заплаща глоба от 50 до 500 лв.

Чл.35.

 

При продажба в озеленените площи на всички видове стоки, извършване на занаятчийски услуги, устройване на забавления и провеждане на митинги и събрания без разрешение, се заплаща глоба от 50 до 500 лв.

Чл.36.

 

При неспазване на чл. 13 се налага глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 600 лв.

Чл.37.

 

При замърсяване на озеленените площи с битови отпадъци се налага глоба с фиш от 10 лв.

Чл.38.

 

При чупене и повреждане на детски съоръжения за игра в озеленени площи и друга паркова мебел, се заплаща глоба в размер на разходите, необходими за възстановяване на съоръженията в троен размер.

Чл.39.

 

За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място глоба с фиш от 10 лв.ГЛАВА ПЕТА


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1.

 

Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни електропроводи се определя от Наредба N 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

§ 2.

 

Наредбата се издава на основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА.

§ 3.

 

Указания по прилагане на наредбата се дават от Кмета на Община Свиленград.

§ 4.

 

"Озеленени площи" - включват общински територии, предназначени за широко обществено ползване - паркове, градини и улично озеленяване представляващи публична общинска собственост.
Приложение №1


НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИВид на съоръжението

Минимални разстояния от стъблото в метри

Дървета

храсти

1

2

3

1. За ниски дървета (с височина до 2,5 м)

1,0

 

2. За средно високи дървета (с височина до 5,0 м)

1,5

 

3. За високи дървета (с височина над 5 м)

3,0

 

4. От бордюри на тротоари и паркови алеи

0,7

0,5

5. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки

2,0

1,0

6. От основата и ръбовете на откоси и тераси

1,0

0,5

7. От стълбовете на осветителни мрежи, тролеи и естакади

4,0

 

8. От основата и ръбовете на подпорни стени

3,0

1,0

9. От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби

2,0

1,0

10. От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори

2,0

1,0

11. От високопроводи и дренажи

1,0

 

12. От подземни електрокабели до 2,5 KV

2,0

0,7

13. От подземни електрокабели над 2,5 KV

3,0

2,0

14. От слаботокови кабели

1,5

0,7

15. От горната част на подземни колектори до повърхността на почвата

1,0

0,5

16. От надземни улични линии – слаботокови и проводници с ниско напрежение до короната на дърветата

1,5

 


Приложение № 2 .


ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ


И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД.

Размер на обезщетенията за причинени вреди на декоративна растителност, както и в случаите на издадено разрешение за премахване от Кмета на Община Свиленград:


1. Тревни площи за 1 м. кв. - 5 лв.

2. Летни цветя за 1 м. кв. - 20 лв.

3. Перенни цветя за 1 бр. - 5 лв.

4. Почвопокривна растителност за 1 м. кв. - 2 лв.

5. Жив плет - широколистен 1 м. л. - 50 лв.

6. Жив плет - вечнозелен 1 м. л. - 80 лв.

7. Рози за 1 бр. - 5 лв.

8. Широколистни храсти за 1 бр. - 15 лв.

9. Вечнозелени храсти за 1 бр. - 20 лв.


10. Иглолистни дървета:


Вид

  • Широкоразпространени:

Бял и черен бор, обикновен - 80 лв.

смърч, бяла ела, туя, хвойна и др.  • Редки и ценни видове:

гинко, лиственица, мура, ср. ела, - 120 лв.

ср. смърч, кедри, либоцедрус, .

тцуга, тис, кипарис, секвоя и др.

11. Широколистни дървета:

Вид

  • Широкоразпространени:

айлант, акация, върба, тополи, - 50 лв.

трепетлика и др.


  • Ценни дек. видове:

бреза, ясен, каталпа, пауловния, - 80 лв.

бук, американски дъб, софора,

зимен и летен дъб, клен, липа,

орех, конски кестен и др.

Наредбата е приета с Решение №176/26.06.2008 г. на Общински съвет- Свиленград.  

Секретар-протоколист:……………………...

/Цветелина Велкова/


Зам. председател на ОбС- Свиленград:……………………..

/Атанас Атанасов/


Председател на ОбС- Свиленград:…………………….

/Таня Коларова/


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Община свиленград iconНаредба за символиката на град свиленград
Чл Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда по връчване на символите на град Свиленград, като административен...

Община свиленград iconСтратегия за развитие и интеграция на малцинствата в община свиленград
Община Свиленград продължава успешно да върви по пътя на обществено-институционално демократизиране, хармонизиране на обществените...

Община свиленград iconКи колоездачен съюз гр. София колоездачен клуб "евроойл" гр. Свиленград
Състезанието се провежда под патронажа на Кмета на Община Свиленград с цел популяризиране на колоездачния спорт в Общината и излъчване...

Община свиленград iconОбщински съвет свиленград
Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Община свиленград iconПлан за ефективно и прозрачно управление на община свиленград за 2009г
Община Свиленград е разположена в югоизточната част на Южен централен регион и административно принадлежи към област Хасково. Територията...

Община свиленград iconОбщински съвет свиленград
Наредба №9 за упражняване правата на собственост на Община-Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско...

Община свиленград iconОбщи положения и дефиниции
На договорите за продажба на природен газ за стопански нужди от „свиленград газ” ад на територията на община свиленград

Община свиленград iconРепублика българия общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма във връзка с чл. 14 ал. 1 и ал. 7 от зос и чл. 19 ал. 1, чл. 23 ал. 1, и чл. 72 ал. 2 от нпуробИ...

Община свиленград iconРепублика българия общинасвиленгра д запове д
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма свиленград във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от зос и чл. 19, чл. 23 и чл. 72 ал. 2 от нпуробИ...

Община свиленград iconОбщина Свиленград" по I i -ра обособена позиция: "
Обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград” по I i –ра обособена...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом