Закононарушения през месец април 201
ИмеЗакононарушения през месец април 201
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер49.19 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0412.doc
Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 6999 анализа на 1504 проби на атмосферен въздух за м.април в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 34 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 12 проби,

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 22 проби, от които 1 проба е над средноденонощната норма , като превишението е от 1.15 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 719 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 707 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 720 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 659 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен оксид 718 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 720 проби, от които 27 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,00 до 2,2 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, всички в границите на средноденонощната норма .


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 683 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 683 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 677 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 683 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, всички в границите на средноденонощната норма .


II.Води


Община Велико Търново

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G00000К1МР215 (КИ „Крайната чешма” с.Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QaIMP133 (ДР”Гравитачен” ПС”Козловец” с.Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Севлиево

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр.Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

1.Емисионен контрол

“СИБИ” АД гр.Севлиево

Протокол от изпитване 05-0040/19.03.2012г. на проба отпадъчни води от изходна шахта, площадка за смесен поток (преди смесване с битово- фекални и дъждовни води)на “СИБИ” АД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 24/2005г. по следните показатели показатели: 1.Мед-7.10 при норма 2,0 или 5 пъти над ИЕО.

Протокол от изпитване 05-0041/19.03.2012г. на проба отпадъчни води от ПСОВ на “СИБИ” АД гр.Севлиево. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 24/2005г. попоказател Мед-7.0 при норма 2,0 или 3.5 пъти над ИЕО.

“Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево

Протокол от изпитване 05-0051/20.03.2012г. на проба отпадъчни води от изход от Завод за санитарна арматура гр.Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 20/ 2004 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване 05-0052/20.03.2012г. на проба отпадъчни води от изход от Завод за санитарна арматура гр.Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 20/ 2004 г. по всички показатели.


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


1.Емисионен контрол

“МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква

Протокол от изпитване № 05-0042/20.03.2012г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13740005 / 2008 г. Решение №264/09.06.2010г.

Община Горна Оряховица

1.Емисионен контрол

“Захарни заводи” АД гр.Г.Оряховица

Протокол от изпитване 05-0085/28.03.2012г. на проба отпадъчни води от смесен поток заустван в р.Янтра чрез Лясковско дере на “Захарни заводи” АД гр.Г.Оряховца. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно комплексно разрешително № 54 / 2005г. по всички показатели:

Община Габрово

1.Емисионен контрол

“Капитан Дядо Никола” АД гр.Габрово

Протокол от изпитване 05-0104/18.05.2011г. на проба отпадъчни води от поток №1 цех “Екструдери” на “Капитан Дядо Никола” АД гр.Габрово. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13120021/ 04.07.2008г. по всички показатели.

Протокол от изпитване 05-0105/11.04.2012г. на проба отпадъчни води от поток №3 цех “Фитинги” на “Капитан Дядо Никола” АД гр.Габрово. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13120021/ 2010г. по всички показатели.


Директор

Инж. Елена Григорова

Свързани:

Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом