Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
ИмеДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер60.61 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-PK-Biala-Slatina-140411.doc
ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен

доклад № 0030501109 за извършен одит на дейностите по управление на

инвестиционни проекти на Община Бяла Слатина за периода

от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ


На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 241 от 14.10.2010 г. на Сметната палата и издадена Заповед № ОД-2-ПК-003/16.02.2011 г. от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0030501109 за извършен одит на дейностите по управление на инвестиционни проекти на Община Бяла Слатина за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.

На кмета на Община Бяла Слатина е изпратен доклад за резултатите от одита с 6 броя препоръки за подобряване на дейностите по управление на инвестиционни проекти и 2 броя препоръки на Общинския съвет – Бяла Слатина.

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок кметът на Община Бяла Слатина е длъжен да уведоми писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, като не прилага документи, доказващи изпълнението им. Информацията е изпратена с писмо, изх. № 5000-1/11.02.2011 г.

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в доклада за резултатите, получената информация от кмета на Община Бяла Слатина и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА


При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките в Община Бяла Слатина е установено:1

По препоръка 1. Да внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

По предложение на кмета на общината с Решение № 529, Протокол № 40 от 21.12.2009 г. на Общински съвет – Бяла Слатина, Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет е допълнена и изменена в съответствие с промените в Закона за общинския бюджет и Закона за общинския дълг.2

Препоръка 1 е изпълнена.

По препоръка 2. Да се разработи политика/стратегия за информационно, техническо и софтуерно осигуряване за работа по инвестиционните проекти.

Със Заповед № 364 от 30.12.2010 г. на кмета на общината е определена комисия за разработване на Стратегията за информационно, техническо и софтуерно осигуряване за работа по инвестиционните проекти.3

Към момента на извършване на проверката, стратегията не е изработена.

Препоръка 2 е частично изпълнена.

По препоръка 3. Да внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на програмата за реализация на Общинския план за развитие на общината за 2007 – 2013 г., като се съобразят ресурсите, източниците за финансиране и периода за изпълнение на инвестиционните проекти.

По предложение на кмета на общината с Решение № 609, Протокол № 45 от 25.03.2010 г. на Общински съвет – Бяла Слатина е актуализирана програмата за реализация на Общинския план за развитие на общината за 2007 – 2013 г.

При извършената проверка на място е установено, че Програмата за реализация на Общинския план за развитие на общината за 2007 – 2013 г. е допълнена и изменена в Дейност № 3 от Мярка 2.1.1. на специфична цел 2.1. „ Стимулиране на икономическото развитие в общината” от Приоритет 2 „Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес” на Част ІІІ – Стратегическа от ОПР, „ Създаване на условия за развитие на билкопроизводството, бубарство, рибовъдство и пчеларство”.4

Препоръка 3 е изпълнена.

По препоръка 4. При възлагане на обществени поръчки, когато в обявлението не са определени минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация възложителят да не изисква документи за удостоверяване на същите.

За периода от месец ноември 2010 г. до януари 2011 г. е проведена една процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет на поръчката: инженеринг/ проектиране и изграждане/ на „Пристройка за физкултурен салон на ОУ
”Хр. Ботев” с. Търнава, община Бяла Слатина.

При извършената проверка на обявлението на проведената обществена поръчка е установено, че в обявлението не са определени минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, но възложителят е изисквал документи за удостоверяване на същите.5

Препоръка 4 не е изпълнена.

По препоръка 5. Да се възложи осъществяването на предварителен контрол по законосъобразност при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Със Заповед № 455 от 01.10.2009 г. на кмета на общината са утвърдени актуализирани Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация Бяла Слатина6. В раздел Х е регламентиран начина за осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и са определени контролните функции на длъжностните лица, отговарящи за провеждането им.

При преглед на досието на проведената процедура с предмет „Инженеринг/ проектиране и изграждане/ на „Пристройка за физкултурен салон на ОУ ”Христо Ботев”
с. Търнава, община Бяла Слатина, е установено, че има приложен контролен лист преди провеждане на обществената поръчка за осъществения предварителен контрол за законосъобразност.7

Препоръка 5 е изпълнена.

По препоръка 6. Да се въведат правила и процедури за осъществяване на мониторинг и контрол по изпълнение на договорите.

Със Заповед № 322 от 25.06.2009 г. на кмета на общината са утвърдени правила и процедури за осъществяване на цялостен мониторинг на дейността на общината, като елемент на Системата за финансово управление и контрол в Община Бяла Слатина.8

В Раздел VІІ от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация Бяла Слатина е регламентиран реда и начина за осъществяване на контрол по изпълнение на сключените договори за обществени поръчки.

Със Заповед № 365/30.12.2010 г. на кмета на общината са определени длъжностните лица за осъществяване на мониторинг и контрол по изпълнение на договорите. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-кмета на общината.9

Препоръка 6 е изпълнена.


При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките до общинския съвет е установено:


По препоръка 1. Да се актуализира Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

С Решение № 529, Протокол № 40 от 21.12.2009 г., Общинският съвет – Бяла Слатина е актуализирал Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Препоръка 1 е изпълнена.


По препоръка 2. Да се актуализира Програмата за реализация на Общинския план за развитие на общината за периода 2007 – 2013 г.

С Решение № 609, Протокол № 45 от 25.03.2010 г., Общинският съвет – Бяла Слатина е актуализирал Програмата за реализация на Общинския план за развитие на общината за периода 2007 – 2013 г.

Препоръка 2 е изпълнена.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е изготвен на основание т. 7.3. и т. 7.4. от ОС № 1 “Общ стандарт за одитната дейност на Сметната палата”, т. 4.4. от ОС № 10 “Докладване”, т. 3 от Решение № 241 от 14.10.2010 г. на Сметната палата и Заповед № ОД-2-ПК-003/16.02.2011 г. на заместник-председателя на Сметната палата.

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на дейностите по управление на инвестиционните проекти в Община Бяла Слатина за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г., показва, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От общо 6 препоръки, дадени на кмета на общината, са изпълнени 4, частично е изпълнена 1 и 1 не е изпълнена. От общинския съвет са изпълнени и двете дадени препоръки.

На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за Сметната палата, предлагам настоящият доклад да се изпрати на Общинския съвет – Бяла Слатина за предприемане на действия по отношение на неизпълнените препоръки.1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 2

3 Одитно доказателство № 3

4 Одитно доказателство № 4

5 Одитно доказателство № 5

6 Одитно доказателство № 6

7 Одитно доказателство № 7

8 Одитно доказателство № 8

9 Одитно доказателство № 9
Свързани:

Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconДоклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад№0000000809 за извършен одит на финансовото...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0000001209 за извършен одит на Агенция „Пътна инфраструктура, както следва
Сметната палата и решение №21 / 28. 01. 2010 г на Сметната палата и издадена заповед № пк-002 / 04. 10. 2010 г на председателя на...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconРепублика българия сметнапалат а докла д за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Агенцията за държавна финансова инспекция за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2009 г
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconРепублика българия сметна палата
Од-2-пк-083 от 10. 09. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата се извърши проверка на изпълнението на препоръките по...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconСметна палата
Отделение IV, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0400002008 за извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-068 от 23. 07. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-018 от 13. 03. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом