Фирменаполитик а
ИмеФирменаполитик а
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер39.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.stimex.org/politics.docФ И Р М Е Н А П О Л И Т И К А


Фирмената политика на „СТИМЕКС” ЕООД е да постига високо качество при извършване на основните дейности от своя обхват:

 • Разрушаване на граждански и промишлени сгради, съоръжения и настилки. Почистване на строитени отпадъци.

 • Строително-монтажни работи. Проектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени сгради, съоръжения и пътища, и прилежаща инфраструктура. Производство и полагане на готови бетонови смеси. Изработка на арматурни заготовки.

 • Управление на проекти.


Неразделна част от Фирмената политика е стремежът към:

  • Непрекъснато удовлетворяване на клиентите в областта на производството на бетон и асфалт, и в строителството.

  • Непрекъснатото подобряване на представянето по отношение на изискванията за

опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването.

  • Непрекъснатото подобряване на представянето по отношение на изискванията за

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите във фирмата

и на всички, които са на нейната територия, като се полагат максимални усилия за предоствратяване на нараняване и заболяване на работещите под контрола на

фирмата.


За реализацията на Фирмената политика, в „СТИМЕКС” ЕООД е внедрена Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и условията за безопасност и здраве при работа, на база на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. В отделен План на целите се определят конкретните бизнес цели на фирмата със съответните отговорни лица за изпълнението им.


За изпълнението на настоящата Фирмената политика, Ръководството на „СТИМЕКС” ЕООД предприема непрекъснати действия в следните насоки:


 1. Стриктно спазване на договорните отношения с клиентите и възложителите, като по този начин Ръководството на фирмата заявява своя стремеж за изграждане на отношения на доверие, коректност и надеждност при изпълнението на фирмените дейности.

 2. Непрекъснато следене за удовлетвореността на клиентите на фирмата и спазване на правилата, регламентирани от приложимите законови и нормативни изисквания;

 3. Професионално превъзходство и безкомпромисно и качествено изпълнение на изискванията на клиентите;

 4. Непрекъсна стремеж към високо ниво на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда и рискове за здравето и безопасността на работещите под контрола на фирмата;

 5. Осъществяване на контрол, преглед и оценка на постигнатите резултати от поставените цели за изпълнение на непрекъснато подобряване ефикасността и ефективността на Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и условията за безопасност и здраве при работа и на фирмените дейности;

 6. Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите и фирмата;

 7. Запознаване и инструктиране на всички работници и служители на фирмата, както и на външни лица, посещаващи работните и строителни площадки, по ангажиментите и изискванията на настоящата Фирмена политика, на вътрешно-фирмените правила, процедури и инструкции;

 8. Своевременно предприемане на действия, насочени към предотвратяване на несъответствията, рекламациите и злоупотребите с името на фирмата, както и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите и услуги и продукти;

 9. Своевременно предприемане на действия, насочени към предотвратяването на замърсявания на околната среда, на инциденти и професионални заболявания, както и на злоупотреба с името на фирмата;


Ръководството на „СТИМЕКС” ЕООД официално декларира настоящата Фирмена политика, която е огласена, разбрана, прилагана, и поддържана във всички нива на фирмата.

Фирмената политика е достъпна и за всички други заинтересовани страни.

Ръководството носи персонална отговорност за периодичния преглед и актуализиране на настоящата Фирмена политика,, с оглед на нейната адекватност, актуалност и непрекъснато подобряване. Ръководството осъзнава своята отговорност за поддържане и усъвършенстване на системата по качеството, като необходимо условие за изпълнение на поставените Фирмена политика, и цели, а също и за просперитета на фирмата.


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният, Стоян Йорданов Стоянов в качеството си на Управител на „СТИМЕКС” ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ,

Че се ангажирам персонално с личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика и цели по качеството и за спазване на всички документи /включително приложимите законови и нормативни изисквания/, регламентиращи начина на постигане високото качество на предлаганите от фирмата продукти и услуги. Осъзнавам решаващото значение на моите управленски решения върху просперитета на „СТИМЕКС” ЕООД.


Управител:............................

Версия2/29.06.2009 /инж.Стоян Стоянов/

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом