Административна комисия за координация на системите за социална сигурност
ИмеАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер247.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/Dec_S2bg.DOC


АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТРЕШЕНИЕ № S2


от 12 юни 2009 г.


относно техническите спецификации на Европейската здравноосигурителна карта


(текст от значение за ЕИП и за споразумението между ЕO и Швейцария)


АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,


като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена с разглеждането на всички административни въпроси и въпросите, свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № […],


Като взе предвид Решение № […] на Административната комисия от […] г. относно Европейската здравноосигурителна карта,


като имат предвид, че:


(1) С цел да се улесни приемането и възстановяването на разходите за обезщетения в натура, предоставяни въз основа на Европейската здравноосигурителна карта, е необходимо трите главни заинтересовани страни, а именно осигуреното лице, доставчиците на здравни услуги и институциите, лесно да разпознават и приемат Европейската здравноосигурителна карта в съответствие с единен образец и единни спецификации.


(2) Информацията, която трябва да бъде видима върху Европейската здравноосигурителна карта, е определена в точка 7 от Решение № […] на Административната комисия. Въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта с видими данни представлява първият етап от процеса по въвеждането в употреба на електронно средство, предоставящо право на получаване на обезщетения в натура при временен престой в държава-членка, различна от компетентната държава или от държавата на местопребиваване. Следователно компетентните институции на държавите-членки, които желаят, биха могли още в началния стадий да вградят посредством електронно средство, като микрочип или магнитна лента, упоменатите в настоящото съображение данни.


(3) Когато издаването на Европейска здравноосигурителна карта е възпрепятствано от извънредни обстоятелства, се издава удостоверение за временно заместване в съответствие с единен образец,


като предприе действия в съответствие с условията, заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,


РЕШИ:


1. Дизайнът и спецификациите на Европейската здравноосигурителна карта се определят в съответствие с приложение 1 към настоящото решение.


2. Образецът на удостоверението за временно заместване се определя в съответствие с приложение 2 към настоящото решение.


3. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила на регламента по прилагането.


Председател на Административната комисия

Gabriela PIKOROVA

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Технически разпоредби относно дизайна на Европейската здравноосигурителна карта

ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДИЗАЙНА
НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА


Въведение


В съответствие със свързаните решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност Европейската здравноосигурителна карта предоставя минимален набор от „видими с невъоръжено око“ данни, които да бъдат използвани в дадена държава-членка, различна от държавата-членка на осигуряване или пребиваване, с цел:


Идентификация на осигуреното лице, на компетентната институция и на самата карта;

Удостоверяване на правото на получаване на здравни грижи при временен престой в друга държава-членка.


Изложените по-долу образци са основани на техническите спецификации, определени в настоящия документ, но следва да се приемат само като илюстриращ пример.

Фигура 1: Лице

Фигура 2: Гръб


Въпреки че подредбата на видимите с невъоръжено око данни е идентична и в двата образеца, т.е. без оглед на това върху коя от страните на картата се намират, за лицето и гърба на картата е определена различна структура. Това е следствие от компромис между изискването за единен образец на Европейската карта и структурните различия на двете ѝ страни, при същевременно запазване на общия стил на лицето и гърба на картата.


Позоваване на нормативни документи


Позоваване

Заглавие/описание на документа

Дата на издаване

ISO 3166-1

Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните подразделения. Част 1: Кодове на държавите

1997 г.

ISO/IEC 7810

Идентификационни карти. Физични характеристики

1995 г.

ISO/IEC 7816

Идентификационни карти. Карти с интегрална(и) схема(и) с контакти.

Част 1: Физични характеристики

Част 2: Размери и разположение на контактите1998 г.

1999 г.

Серия ISO 8859

набори от графични символи, кодирани с един байт (8 бита)

Части 1—4: Латинска азбука № 1—4


1998 г.

EN 1867

Машинно-четими карти. Приложения в здравеопазването. Системи за номерация и процедури за регистрация за идентификаторите на издателя

1997 г.


Спецификации


3.1 Определения


Лицето на картата е страната, върху която е вграден микрочипът (при наличие на такъв).

Гърбът на картата е страната, върху която е прикрепена магнитната лента (при наличие на такава).

Ако картата не разполага нито с микрочип, нито с магнитна лента, за лице на картата се счита страната, върху която е нанесена описаната в настоящия документ информация.


3.2 Обща структура


Форматът на Европейската здравноосигурителна карта следва формат ID-1 (височина 53,98 mm, широчина 85,60 mm и плътност 0,76 mm). Въпреки това, критерият за плътност по ID-1 не се прилага в случай че Европейската здравноосигурителна карта се издава под формата на стикер, който се поставя на гърба на национална карта.


3.2.1. Европейската здравноосигурителна карта: лице на картата

Фонът е разделен на две от вертикална ос, която разделя повърхността на картата на част 1 (от лявата страна), с широчина 53 mm, и част 2 (от дясната страна).


Посредством набор от направляващи линии са разположени 4 запазени полета:


 • 3 вертикални направляващи линии

 1. на 5 mm от левия ръб на картата,

 2. на 21,5 mm от левия ръб на картата,

 3. на 1 mm от десния ръб на картата,

 • 3 хоризонтални направляващи линии

 1. на 2 mm от горния ръб на картата,

 2. на 17 mm от горния ръб на картата,

 3. на 5 mm от долния ръб на картата.
 1. Карта без чип 1. Карта с чип3.2.2 Европейската здравноосигурителна карта: гръб на картата

Фонът е разделен от хоризонтална ос, която разделя повърхността на картата на две равни части. Част 1 е горната, а част 2 — долната част.

Посредством набор от направляващи линии са разположени 5 запазени полета:

 • симетрично

 1. на 9 mm от левия ръб на картата,

 2. в средата на картата,

 3. на 9 mm от десния ръб на картата,

 • вертикално

 1. на 3 mm от левия ръб на картата,

 2. на 3 mm от десния ръб на картата,

 • хоризонтално

 1. в средата на картата,

 2. на 2 mm от долния ръб на картата,

 1. С магнитна лента 1. Без магнитна лента
3.3 Фон и графични елементи


3.3.1 Цвят на фона

Цветовата схема за фона е следната1:

 • Част 1 е тъмно синьо, примесено с лилаво2,

 • Част 2 е сиво-синкав тон3, който полека преминава в по-тъмен към краищата на картата.

 • Информационните полета представляват бели ивици, които служат за фон на всеки от отделните информационни редове (вж. по-долу).


Ефектът на преливане се използва за част 2 и за информационното поле, за да се създаде илюзия за релефност, като светлината идва от горния ляв ъгъл на картата.

Свободното поле е в същия цвят като част 2 (без ефекта на преливане) или информационното поле.

3.3.2 Европейски символ

Европейският символ е съставен от звездите от символа на ЕС, оцветени в бяло:


Когато се намира на лицевата страна на картата, той е с диаметър 15 mm и е разположено под направляваща линия „г“ по вертикала и центриран хоризонтално в част 2 на фона;

Когато се намира на гърба на картата, той е с диаметър 10 mm и е разположено симетрично по протежение на вертикална ос „и“ и приравнен централно със свободното поле.


За държавите, които не са членки на Европейския съюз, но в които ще се издава Европейска карта, се използва различен символ.


3.3.3 Информационно поле

Информационното поле е съставено от бели информационни ивици (5 на брой когато се намират на лицевата страна и 4 на гърба), с височина 4 mm и отстояние от 2 mm помежду им:


Когато се намира на лицевата страна на картата, информационното поле е разположено централно между вертикалните направляващи линии „б“ и „в“ и хоризонталните линии „д“ и „e“;

Когато се намира на гърба на картата, информационното поле е симетрично разположено по протежение на вертикална ос „з“ между вертикалните направляващи линии „й“ и „к“ и над хоризонтална линия „м“.


3.3.4 Свободно поле

Свободното поле се намира на гърба на Европейската карта и е предоставено за целите на националните власти. То може например да бъде използвано като ивица за полагане на подпис или за нанасяне на определен текст, лого или друго означение. Съдържанието на това поле обаче няма правна стойност, а само информативна.


Това поле е разположено, както следва:


Когато Европейската карта е разположена върху лицевата част на карта, гърбът представлява свободно поле, към което не се прилагат спецификации.

Когато Европейската карта е разположена върху гърба на друга карта, на гърба на същата остава на разположение свободно поле, към което не се прилагат други спецификации, освен размера (височина 10 mm и широчина 52 mm). То е симетрично разположено по протежение на вертикална ос „з“ и центрирано в полето между магнитната лента и информационните полета. Това поле може да се използва от издаващия орган за поставяне на ивица за полагане на удостоверяващ автентичността подпис или на текст.

Когато отсъства магнитна лента свободното поле е с височина 20 mm вместо 10 mm.

3.4 Предварително зададени информационни компоненти


3.4.1 Наименование на картата

Наименование на полето

Наименование на картата

Описание

Общоприетото наименование на картата, съгласно Решение № […] на Административната комисия.

Разположение

Когато се намира на лицевата страна, под хоризонтална направляваща линия „г“ и отдясно на вертикална направляваща линия „а“;

Когато се намира на гърба, симетрично разположено по протежение на вертикална ос „з“ и центрирано в полето между магнитната лента и горния ръб на картата

Стойности

Стойност „Европейска здравноосигурителна карта“ е изписана на един от официалните езици на Европейския съюз.

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, с главни букви и стил „regular“, размер 7 pt. когато се намира на лицевата страна и 6 pt. когато се намира на гърба, бял цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Дължина

40 знака

Забележка

Определянето на точното наименование на картата на езика на държавата-членка на издаване е от компетенциите единствено на въпросната държава-членка.


3.4.2 Надпис

Наименование на полето

Надпис

Описание

Надписът указва значението на информационното поле.

Разположение

Над всяко от полетата с лични данни

Надписите, намиращи се в лявата страна на картата, се приравняват вляво, а намиращите се в дясната страна – вдясно.

Стойности

Стойностите се изписват на един от официалните езици на Европейския съюз и са подредени, както следва (базирайки се на текста на английски език):

1. (без надпис за идентификационния номер на формуляра)

2. (без надпис за кода на държавата-членка на издаване)

3. Фамилия

4. Име и презиме

5. Дата на раждане

6. Персонален номер

7. Номер на институцията

8. Номер на картата

9. Дата на валидност

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, стил „regular“, размер 5 pt., в бял цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Отстояние между редовете от 2 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

Според необходимостта за всяка от определените по-горе стойности.

Забележка

Всеки надпис е недвусмислено идентифициран с номер, с цел да се позволи съпоставяне на карти, издадени на различни езици.

Определянето на точното наименование на надписите на езика на държавата-членка на издаване е от компетенциите единствено на въпросната държава-членка.


3.4.3 Държава на издаване

Наименование на полето

Идентификационен номер на държавата на издаване

Описание

Идентификационен код на държавата на издаващия орган

Разположение

Поле 2: Централно разположено в рамките на Европейския символ, в бяло квадратче с височина 4 mm и широчина 4 mm.

Стойности

Двузнаков код на държавата по ISO (ISO 3166-1)

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, главни букви, стил „regular“, размер 7 pt., черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Дължина

2 знака

Забележка

За Обединеното кралство вместо „GB“ (стандартния код по ISO) ще се използва код „UK“

За всяка една от държавите-членки ще се използва по един единствен код.


3.5 Компоненти с лични данни


Компонентите, съдържащи лични данни, имат следните общи характеристики:

Съответствие с EN 1387 по отношение на използвания набор от знаци: Латинска азбука № 1—4 (ISO 8859 1— 4)

Ако е налице необходимост от съкращаване на компоненти поради недостатъчен брой на знаците, това следва да бъде отбелязано с точка.


Данните се отпечатват посредством лазерен или термотрансферен печат или се гравират, но не се щамповат със сух печат.

Всеки информационен компонент се разполага в информационното поле в съответствие с долуизложената схема.Фигура 3: Образец на информационно поле, разположено върху лицевата странаФигура 4: Образец на информационно поле, разположено на гърба на картата


3.5.1 Празно поле (по-рано използвано за идентификационен номер на формуляра)

Наименование на полето

Празно поле

Описание
Разположение

Поле 1:

Когато се намира на лицевата страна — под хоризонтална направляваща линия „г“ и отляво на вертикална направляваща линия „в“;

Когато се намира на гърба — симетрично разположено по протежение на вертикална ос „ж“ и централно приравнена със свободното поле;

И в двата случая то е разположено в рамките на бял правоъгълник с височина 4 mm и широчина 10 mm.


3.5.2 Информационни компоненти, свързани с притежателя на картата

Необходимо е да се отбележи, че притежателят на картата може да не е самото осигурено лице, а лице, което се ползва косвено с осигурителните права, като картата е индивидуална за всяко лице.


Наименование на полето

Фамилия на притежателя на картата

Описание

Фамилно име на притежателя на картата, както се използва в държавата-членка на издаване.

Разположение

Поле 3

Стойности

-

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, главни букви, стил „regular“, размер 7 pt., черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Приравнено към лявата страна на картата.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

До 40 знака

Забележка

Полето „Фамилия“ може да съдържа титла, представка или друг вид добавка към името.
Наименование на полето

Име и презиме на притежателя на картата

Описание

Име и презиме на притежателя на картата, както се използват в държавата-членка на издаване.

Разположение

Поле 4

Стойности

-

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, главни букви, стил „regular“, размер 7 pt., черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Приравнени към лявата страна.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

До 35 знака

Забележка

Малкото име може да съдържа инициалиНаименование на полето

Дата на раждане

Описание

Дата на раждане на притежателя на картата, както се използва в държавата-членка на издаване.

Разположение

Поле 5

Стойности

ДД/ММ/ГГГГ, като „Д“ съответства на „ден“, „М“ — на месец, „Г“ — на година

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, стил „regular“, размер 7 pt., в черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Приравнени към лявата страна, когато се намират върху лицето на картата, и към дясната — когато се намират на гърба.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

10 знака, включително наклонена черта между всеки две групи.

Забележка

-
Наименование на полето

Персонален номер на притежателя на картата

Описание

Персоналният номер, използван в държавата-членка на издаване.

Разположение

Поле 6

Стойности

Вж. съответния персонален номер

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, стил „regular“, размер 7 pt., в черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Приравнени към дясната страна, когато се намират върху лицето на картата, и към лявата — когато се намират на гърба.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

До 20 знака за персоналния номер.

Забележка

Персоналният номер на притежателя на картата или, когато такъв не съществува, номерът на осигуреното лице, от което произтичат правата на притежателя на картата.

Върху картата не могат да се предвиждат специални полета за лични характеристики като пол или статут на член на семейството. Въпреки това такива данни могат да се съдържат в персоналния номер.


3.5.3 Информационни компоненти за компетентната институция

Наименование на полето

Наименование на институцията

Описание

„Институцията“ е компетентната осигурителната институция.

Разположение

Поле 7, част 1

Стойности

Вместо пълното наименование се предоставя акроним на институцията.

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, главни букви, стил „regular“, размер 7 pt., в черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Поле 7 се приравнява към дясната страна, а част 1 се намира вдясно от част 2.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

До 15 знака

Част 1 и част 2 са отделени една от друга с два интервала и малко тире.

Дължината на тази част може да бъде увеличавана, доколкото е възможно съкращаването на дължината на част 2.

Забележка

Акронимът се предоставя като средство за откриване на евентуални проблеми с прихващането на данни в идентификационния код на институцията (поле 7, част 2) и по този начин се осигурява контрол на качеството на идентификационния номер на институцията.

Пълното наименование на институцията се предоставя въз основа на акронима или идентификационния код на институцията, например посредством онлайн средство, достъпно в интернет.

В акронима не се използват точки
Наименование на полето

Номер на институцията

Описание

Идентификационен код, даден на институцията на национално равнище, като под „институция“ се разбира компетентната осигурителна институция.

Разположение

Поле 7, част 2

Стойности

Виж списъка с националните кодове на компетентните институции

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, стил „regular“, размер 7 pt., в черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Поле 7 е приравнено към дясната страна, а част 2 се намира отляво на част 1.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

Между 4 и 10 знака.

Забележка

Възможно е предоставянето посредством централизирана информационна система в интернет на допълнителни актуални и исторически данни, евентуално необходими за контакти с институцията.

Компетентната институция може да бъде различна от органа за връзка или организацията, натоварена с трансграничното възстановяване на разходи, както и от организацията, натоварена с техническите формалности по издаването на Европейската здравноосигурителна карта. Тази информация също може да бъде предоставена в интернет посредством централизирана информационна система.


3.5.4 Информационни компоненти, свързани с картата

Наименование на полето

Сериен идентификационен номер на картата

Описание

Серийният идентификационен номер на картата според реда на издаване е предназначен единствено за идентифициране на картата от издаващия орган. Той е съставен от две части — идентификационен номер на издаващия орган и сериен номер на картата.

Разположение

Поле 8

Стойности

Първите 10 знака идентифицират издаващия орган в съответствие със стандарт EN 1867 от 1997 г.

Последните 10 цифри представляват уникален сериен номер

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, стил „regular“, размер 7 pt., в черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

20 знака (при необходимост с добавена 0 в началото на 10-те цифри, използвани като уникален сериен номер на картата).

Забележка

В държавите-членки, които издават Европейски здравноосигурителни карти без електронен компонент, за издаването на идентификационен номер на издаващия орган може да се използва регистрационна процедура ad hoc, вместо официално определената в стандарт EN 1867.

Този сериен идентификационен номер на картата трябва да прави възможно сверяването на съдържаната от картата информация с информацията, с която издаващата структура разполага за същия сериен номер, с цел, например, да се намали рискът от нарушения или за да се идентифицират грешки при въвеждането на данни при обработка на информацията от картата за целите на искания за възстановяване на разходи.
Наименование на полето

Дата на валидност

Описание

Срок на валидност на правото на получаване на здравни грижи по време на временен престой в държава-членка, различна от държавата-членка на издаване.

Разположение

Поле 9

Стойности

ДД/ММ/ГГГГ, като „Д“ съответства на „ден“, „М“ — на месец, „Г“ — на година

Формат

Шрифт „Verdana True Type“ или негов еквивалент, стил „regular“, размер 7 pt., в черен цвят, с широчина на знаците, компресирана до 90 % от нормалния размер и нормално разположение на знаците и отстояние помежду им.

Приравнено към дясната страна на картата.

Отстояние между редовете от 3 pt. плюс размера на знаците.

Дължина

10 знака, включително наклонена черта между всеки две групи.

Забележка

Дадена държава-членка има право да иска възстановяване на разходи за здравни грижи, направени през периода на валидност на картата, въпреки че периодът на валидност на правото може да се различава от периода на валидност на картата.


3.6 Изисквания за сигурност


Всички мерки за сигурност са от изключителните компетенции на издаващия орган, който най-добре може да прецени степента на заплаха и да приложи съответните ответни мерки.


Когато е разположена на гърба на национална карта, Европейската карта се ползва от всички мерки за сигурност, приложими по отношение на националната карта. Въпреки това се препоръчва като допълнителна мярка за сигурност някой данни да имат еднакви стойности и от двете страни на картата.


В случаи че компоненти, различни от уточнените по-горе, бъдат счетени за задължителни мерки за сигурност (например снимка на притежателя на картата), те ще бъдат нанесени на гърба на картата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Образец на удостоверението за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта


УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАНЕ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА


 1. Въведение


Удостоверение за временно заместване (по-надолу наричано „удостоверението“) може да бъде предоставено на осигуреното лице, само при поискване, като временен заместител на Европейската карта.


Удостоверението е с идентичен формат във всички държави-членки и съдържа същите данни като Европейската карта, изложени в същия ред (полета 1—9), както и данни, удостоверяващи произхода и валидността на удостоверението (полета a—г).


 1. Образец на удостоверението


Вж. следващата страница.


УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАНЕ
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА


съгласно приложение 2 към Решение № […] от […] г.
относно техническите спецификации на Европейската здравноосигурителна картаИздаваща държава-членка

1.

2. 


Информация за притежателя на картата

 1. Фамилия: 

 2. Име и презиме: 

 3. Дата на раждане: //

 4. Персонален номер: 


Информация, свързана с компетентната институция

 1. Номер на институцията: 


Информация, свързана с картата

 1. Номер на картата: 

 2. Дата на валидност: //Срок на валидност на удостоверението Дата на издаване на удостоверението


а) От: //

б) До: //


в) //

Подпис и печат на институцията

г)Забележки и информация


Всички норми, касаещи видимите данни, нанесени върху Европейската карта и свързани с описанието, стойностите, дължината и бележките в информационните полета, са валидни и за удостоверението.
1 Техническите данни за цветовата схема са достъпни при заявка до Секретариата на Административната комисия. Те ще бъдат предоставени в подходящ формат съобразно най-добрите практики в печатния сектор (т.е. като Quark Xpress файл.) Цветовата схема е 4-цветен CMYK модел и всички изображения са в TIFF формат.

2 CMYK референциите за този цвят са C78 M65 Y21 K7.

3 CMYK референциите са C33 M21 Y13 K1 за сивия цвят и C64 M46 Y16 K2 за синия.


Свързани:

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № […]
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 относно преходния период, съгласно която всяка държава-членка може да се ползва от преходен период за обмен...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconРепубликабългари я народно събрание
Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъобщение за печата
Съветът постигна общ подход във връзка с изменения регламент за координация на системите за социална сигурност
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconС регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
Република Албания, от друга страна1, („Споразумението“) се определя, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconНа системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници временно...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconПосолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом