Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница4/6
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/n_amdt.docx
1   2   3   4   5   6
Раздел единадесет. Такси за ползване на лечебни растения


Чл.44а /нов Реш. № 80/29.12.2005 г./ За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти, собственост на община Елена се заплащат такси в размер определен съгласно чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения, както следва:

І. Билки в сурово състояние

Вид

Мярка

Такса

ДДС.

1.Грудки, корени, коренища


Божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг

0,09 лв.

да

Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг

0,07 лв.

да

Бъзак, гърмен, синя жлъчка

кг

0,02 лв.

да

Глухарче, девисил, оман чер, пищялка, чобанка

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

2.Листа


Мечо грозде

кг

0,08 лв.

да

Боровинка червена и черна, лудо биле


Бръшлян, чобанка

кг

0,03 лв.

да

Глог,живовляк, леска, липа,люляк, оман чер, ягода горска

кг

0,02 лв.

да

Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

3.Стръкове


Блатно кокиче

кг

0,10 лв.

да

Горицвет, лазаркиня

кг

0,08 лв.

да

Гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг

0,05 лв.

да

Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг

0,04 лв.

да

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг

0,03 лв.

да

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик,лепка,медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло,подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг

0,02 лв.

да

Врабчови червца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

4.Цветове


липа

кг

0,10 лв.

да

Божур, иглика

кг

0,05 лв.

да

Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг

0,03 лв.

да

Акация бяла, бъз

кг

0,02 лв.

да

Вратига, глог, равнец бял

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

5.Плодове


Боровинка червена и черна, хвойна червена

кг

0,15 лв.

да

Хвойна сибирска

кг

0,10 лв.

да

Кисел трън, къпина, малина

кг

0,04 лв.

да

Бъз, глог, конски кестен, киселица

кг

0,02 лв.

да

Бъзак, трънка

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

ГЛАВА ТРЕТА. ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Чл.45. /изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./ За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена с тази Наредба.

Чл.46. /изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставянето им. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, транспорт и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за управление и контрол;

г) разходите по прилагане, събиране, анализи, научна и изследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.47. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ (1) При възможност за извършване на услугите в съкратени срокове, се определят отделни цени за:

1. обикновена;

2. бърза;

3. експресна;

(2) / изм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Сроковете за извършване на услугите са;

1. / изм. Реш. № 100/23.12.2009 г./обикновена – в рамките на нормативно определените, освен ако няма друг срок, определен със закон или подзаконов нормативен акт;

2. / изм. Реш. № 100/23.12.2009 г./бърза – в рамките на половината от нормативно определените, освен ако няма друг срок, определен със закон или подзаконов нормативен акт;

3. / нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ експресна – в рамките на един работен ден;

(3) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаването на необходимите документи по чл. 48 от настоящата Наредба и заплащането на цената на съответния вид услуга;

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка;

(5) Цената на бързата услуга се увеличава с 50%, а тази на експресната – със 100% спрямо цената на обикновената услуга.

Чл.48. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Необходимите документи за извършване на конкретна услуга се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.49. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.50. При неспазване на сроковете по чл. 47, ал. 2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто за всеки ден, считано от деня на забавянето, но с не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.51. /изм. Реш. № 36/27.06.2007 г./ Общинският съвет определя услуги и цени за тях, посочени в Приложение №1 и Приложение №2.


./ отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Раздел първи. Услуги от общ характер/

Чл.52. ./ отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./


/ отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Раздел втори. Услуги, извършвани

в дирекция “Специализирана администрация”

Чл.53. /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./


Отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Раздел трети. Услуги, извършвани

в дирекция “Обща администрация”

Чл.54. /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./

Чл.55.(1) /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./

(2) отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

(3) отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

(4) /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

Чл.56.(1) /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./:

(2) отм.Реш.№ 80/29.12.2005 г.

Чл.57. отм Реш. № 80/29.12.2005 г.


Отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./ Раздел четвърти. Услуги, извършвани

в направленията на бюджетна издръжка


Чл.58 отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

Чл.59. отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

Чл.60. (1) отм. Реш.0 80/29.12.2005 г.

(2) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

Чл.61. (1) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

(2) отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

(3) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г..

(4) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г..

Чл.62. (1) отм. Реш. 2005 г.

(2) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

(3) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.


Глава ЧЕТВЪРТА АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.63. За невнесените в срок такси и цени на услугите по тази наредба се начислява лихва по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл.64. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ За не събрана такса по чл.26, ал.4 или не внесени в срок по силата на чл.26, ал.5 се налага глоба както следва:

  1. На физически лица – от 20 до 100 лева;

  2. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./На юридически лица – от “100 до 500” лева.

Чл.65 (1) Установяването на нарушенията на тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен;

2. /изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./“Ползватели” са всички физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.


Преходни и заключителни разпоредби:


§ 2. Тази наредба се издава в изпълнение на чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от първо число на месеца, следващ нейното приемане.

§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси, цени на услуги и права, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§ 4. Разпоредбата на чл.43, т.3 се прилага след 31.03.2003 г.

§ 5. Изпълнението и контрола по тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§ 6. С приемането на тази наредба се отменят:

  1. Решение № 23 / 21.12.1999 г. на Общински съвет – Елена;

  2. Решение № 104 / 28.12.2001 г. на Общински съвет – Елена;

  3. Решение № 1 / 31.01.2002 г. на Общински съвет – Елена.

§ 7. Размера на таксата за битови отпадъци за 2004 година е определен с Решение № 12 / 30.12.2003 г.

§ 8. /нов. р-е № 94/21.12.2004 г./ Община Елена не предоставя услуги на физически и юридически лица, които имат задължения към общината за минали периоди.

§ 9. /нов р-е № 6/31.01.2006 г./ За 2006 г. първата вноска по чл.17, ал.1, т.1 /таксата за битови отпадъци/ се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите за цялата година в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.


Наредбата е приета с решение №14/06.03.2003 г., протокол №3 от 06.03.2003 г., изменена и допълнена с решение №11/30.12.2003г., протокол №4 от 30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Протокол № 16 от 21.12.2004 г. Решение № 6/27.01.2005 г., Протокол № 1 от 27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Протокол № 15 от 29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Протокол № 1/31.01.2006 г., Решение № 36/27.06.2007 г., Протокол № 6 от 27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г. Протокол № 14 от 29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г. Протокол № 3 от 29.01.2009 г, Решение № 100/23.12.2009 г. Протокол № 18 от 23.12.2009 г., Решение № 105/01.12.2010 г. Протокол № 18 от 01.12.2010 г. на Общински съвет- Елена

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом