Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
ИмеГодишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
страница4/4
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.6 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://new.sliven.net/web/rio-sl/rioup/actuality/aaactual2011/251111/plan_Sl.doc
1   2   3   4

Мярка Повишаване на обхвата, превенция на отпадащите ученици и мерки срещу неграмотността

Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна задължителна предучилищна подготовка

Методическо подпомагане: Организиране на срещи за методическо и организационно подпомагане на учителите от детските градини и училища от област Сливен, одобрени и финансирани да работят с проекти по Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителни групи” от Националната програма „С грижа за всеки ученик” на МОМН. – срок: м. октомври - ноември 2011 г. ; при необходимост и м. февруари – март 2012 г.


Организиране на срещи за методическо и организационно подпомагане на общините, детските градини и училища относно обхвата и задържането на пет- и шестгодишните деца в подготвителни групи – срок: м. октомври – ноември 2011 г.


Провеждане на анкета с учители и родители до м. април 2012 г. за проучване на нагласите и оценка на въздействието от въвеждането на задължителната предучилищна подготовка две години преди постъпване в първи клас. Анализ на резултатите – срок: 10 юни 2012 г.


Тематични проверки:

1. „Създадени условия и предпоставки за въвеждане на предучилищна подготовка за децата от петгодишна възраст” - ЦДГ „Перуника” - с. Сотиря, ЦДГ „Здравец” - гр. Кермен, общ. Сливен, СОУ „Хаджи Мина Пашов” – гр. Сливен

Срок: м. февруари – март 2012 г.

Отг. ст. експерт по предучилищно възпитание


2. „Контролно - ръководната дейност на директора” - ЦДГ „Слънчо” - с. Ябланово, общ. Котел

Срок: м. април 2012 г.

Отг. ст. експерт по предучилищно възпитание.


Работа и срещи с родители на необхванати деца - организиране на информационни срещи от детските градини и училищата с родителите, чиито деца не посещават подготвителни групи и разясняване на необходимостта от предучилищна подготовка, нейното значение и задължителен характер. Набелязване на стимулиращи мерки от ръководствата за повишаване на обхвата.

Анализ

Повишаване привлекателността на учебния процес и на училищната среда/ целодневна организация, обновяване на материалната база и създаване на привлекателна учебна среда/

Методическо подпомагане

Организационно подпомагане


Тематични проверки:

- „Целодневната организация на обучение в І и ІІ клас” – в три училища от община Сливен: ОУ „Н. Геров” – с. Гавраилово, НУ „В. Левски” - Сливен и ОУ „Св. П. Хилендарски” – с. Сотиря

Срок: януари - април 2012 г.

Отг.: ст. експерт по начално образование

Контрол и отчетност

Изготвяне на Програма за приобщаване на родителите – роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.


Разяснителни дейности – съдействие при организиране и провеждане на работни срещи за разясняване на програмата в срокове, определени от МОМН

Проследяване на ефекта от изпълнението на програмата – работни срещи, анализиране – в срокове, определени от МОМН


Изготвяне на обобщени становища – при необходимост, при поискване от МОМН


За дейностите по раздела отговарят ст. експерт по ПВ и ст. експерт по НО.

Анализ на обхвата на учениците от закритите и преобразувани училища

Извършване на проверки, събиране, обобщаване на информация от училищата, анализ и мерки за предотвратяване на отпадането от училище и риска от отпадане.


Събиране на информация от училищата и обобщаване – в края на всеки учебен срок, отг. ст. експерт по ОСО


Организиране на работни срещи с ръководителите на общинските отдели по образованието – веднъж месечно през учебната година, отг. началник на РИО – Сливен


При необходимост и становище за закриване или преобразуване на училища или обслужващи звена – определяне на комисии, извършване на проверки, изготвяне на становища, подготвяне на необходимата документация и изпращане в МОМН – срок: март – май 2012 г.

Осигуряване на безплатен транспорт на учениците до 16 – годишна възраст в държавните и общинските училища

Извършване на проверки, събиране, обобщаване на информация от училищата и общините, организиране и провеждане на периодични и при необходимост срещи с институции, отговорни за градския транспорт и за транспорта между общинските центрове и селата, анализ на състоянието – срок: през учебната 2011/2012 г.; отг. началник на отдел „АПФСИО”Мярка Подкрепа на даровитите деца и ученици

Дейности по НП „Училището – територия на учениците” в модула й, свързан с организирането и провеждането на националните състезания и националните и международните олимпиади

Организационно и методическо подпомагане по модула


Организиране и провеждане на национален етап на Олимпиадата по английски език – Сливен

Провеждане на работни срещи, програма по посрещането, осигуряване на подходящи условия за провеждане на олимпиадата, осигуряване на културна програма за ръководители и участници и др.

Срок: месец март 2012 г.

Отг.: ст. експерт по чуждоезиково обучение

Дейности по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик” в модула й, ориентиран към талантливите деца и ученици

Мониторинг и отчети

Определяне на експерти по мониторинга, извършване на проверки, изготвяне на отчети

Срок: определен по националната програма

Отг.: началник на отдел „ИОМД”


Мярка Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности

Формиране на екипи по Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, работещи в сътрудничество с ресурсните центрове и родителите

Проследяване и методическо подпомагане. Координация и посредничество във взаимодействието между детските градини, училищата и ресурсните центрове.


Тематични проверки: Дейностите на Екипите в училищата и в детските градини на област Сливен

  • СОУ „Х. М. Пашов”, СОУ „Й. Йовков” и СОУ „К. Константинов” – Сливен, СОУ „Ив. Вазов” – Нова Загора

  • ЦДГ „Зорница” – Сливен и ОДЗ – Нова Загора

Срок: януари - март 2012 г.

Отг.: ст. експерт по ИОСУ


Провеждане на кръгла маса по проблемите на интегрираното обучение и възпитание на регионално ниво – ноември 2011 г.


Изграждане на положителни нагласи за провеждане на включващо образование/ Семействата на учениците да бъдат въвличани като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, провеждане на обучения ориентирани само за родители или съвместно с учители/.

Методическо подпомагане


Организиране на работни срещи с директорите на училища, детски градини и родители на деца със СОП по проблемите на образованието на деца и ученици със СОП


Провеждане на съвместни обучителни семинари между РЦПИОВДУСОП – Сливен и училища и детски градини – целогодишно.

Отг.: ст. експерт по ИОСУ

Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри за работа с деца и ученици със СОП, както в общообразователна среда, така и в специалните училища

Оказване на съдействие при подготовката на педагогическите кадри – оказване на периодична методическа помощ на учителите в училищата и в детските градини, организиране на работни срещи при наличие на новопостъпили деца със СОП

Срок: целогодишно през учебната година

Отг.: ст. експерт по ИОСУ

Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на интегрирано обучение

Организационно подпомагане – изграждане и поддържане на онлайн-мрежа за представяне на иновационни техники и технологии, добри практики, както и споделяне на международния опит при работа с деца и ученици със СОП; създаване на електронен дневник на събитията – срок: учебна 2011/2012 г.

Отг.: ст. експерт по ИОСУ

Дейности по изпълнение на проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Организационно подпомагане – работни срещи, съдействие при провеждане на информационна кампания и при изпълнението на проекта

Срок: по график на МОМН

Отг.: ст. експерт по ИОСУ


Обсъждане на възможности за разкриване в професионални гимназии на паралелки за обучение по професии за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходящи за ученици със СОП.

Срок: при съгласуване на държавния план-прием за учебната 2012/2013 година

Отг.: ст. експерт по професионално образованиеСтратегическа цел РАЗВИВАНЕ НА УСЛОВИЯ И СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

Мярка Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене

Дейности по изпълнение на проект „Ограмотяване на възрастни”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Организационно подпомагане чрез регионални координатори

Подкрепа на дейностите по реализиране на проекта, съдействие при разгласата, подпомагане при необходимост, събиране на информация и т.н.

Срок: по график на проекта

Отг.: ст. експерт по начално образование

Утвърждаване на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот

Подкрепа при обсъждането – запознаване на училищните екипи с проекта на Националната квалификационна рамка за учене през целия живот.


Обобщени становища – изготвяне на обобщено становище след обсъждането – при поискване


Разяснителни дейности – работни срещи при необходимост

Срок: по график, иницииран от МОМН

Отг.: ст. експерт по професионално образование


Проверка на тема: „Организация и провеждане на обучението в задочна и вечерна форма”

  • ПГ по механотехника – Сливен

  • ПГЕЕ „М. Кюри” – Сливен

  • ПГТТ „Ат. Димитров” – Нова Загора

  • ПГ по селско стопанство – Нова Загора

Срок: март – май 2012 г.

Отг.: ст. експерт по професионално образование


- Осъществяване на задълженията, определени с чл. 62, ал. 2 и 4 от ППЗНП в Частeн професионален търговски колеж - Сливен и Частен професионален колеж по мениджмънт - Сливен, при провеждане на държавни изпити за придобиване на IV степен на професионална квалификация за учебната 2010/2011г., на основание на чл. 62, ал. 1 от ППЗНП

Срок: м. юни - юли 2012 г.

Отг.: ст. експерт по професионално образованиеМярка Осигуряване и поддържане на качеството на формалното и неформално учене през целия живот

Създаване на условия за идентифициране и официално признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности чрез проект по ОПРЧР

Разяснителни дейности – съдействие за организиране и провеждане на информационна кампания, свързана със стартирането на проекта


Организационна подкрепа при реализиране на проекта.


Анализ от пилотното прилагане – подпомагане на дейностите по анализиране на пилотното прилагане при поискване.

Срок: по график, определен от МОМН

Отг.: ст. експерт по професионално образование

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН


1   2   3   4

Свързани:

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРегионален инспекторат по образованието сливен
За дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРегионален инспекторат по образованието – софия-град
Заповед № рд 09 -1349/ 31. 08. 2012 г на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с организирането и провеждането...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРегионален инспекторат по образованието софия-град
Приложение №1 към заповед № рд 09-338/ 27. 03. 2012 г на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране на дейностите...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconИ първа среща от Ученически игри 2012/2013
Столична община и Регионален Инспекторат по образованието София град, с подкрепата на Министерство на физическото възпитание и спорта...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРегионален инспекторат по образованието софия-град
Приложение №1 към заповед № рд 09-272/ 08. 03. 2013 г на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране на дейностите...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРепублика българия сметна палата доклад
Грозева, и д директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Варна, е извършен одит на изпълнението на дейността на Регионален...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРегионален инспекторат по образованието сливен протокол
Днес, 25. 02. 2013 година, Областна комисия за проверка и оценка на писмените работи, назначена със заповед № рд-14-74/07. 02. 2013...

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconРепублика българия
От бисерка василева началник на регионален инспекторат по образованието – сливен

Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г. iconНа 10. 12. 2007 г е връчен на началника на Регионален инспекторат по образованието в област Сливен г-жа Светла Богданова Драганова, одитен доклад №0012001207 за
На 10. 12. 2007 г е връчен на началника на Регионален инспекторат по образованието в област Сливен г-жа Светла Богданова Драганова,...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом