3 swot анализ на състоянието на мсп в България
Име3 swot анализ на състоянието на мсп в България
страница1/9
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.sme.government.bg/wp-content/uploads/2011/06/National Strategy for SMEs 2007-2013 fin
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Дирекция

Политика по отношение на предприятията”


Министерство на икономиката и енергетиката

2007

СъдържаниеВъведение

3

SWOT анализ на състоянието на МСП в България

4

Основни препоръки спрямо политиката към МСП според Годишния доклад за състоянието и развитието на МСП в България

5

Основни насоки за действие в подкрепа на малкия бизнес според политиката на Европейската комисия в областта на МСП

6

Резюме на изпълнението на Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2002-2006

7

Анализ на състоянието на МСП и бизнес средата

8

1. Обща характеристика на МСП

8

2. Показатели и фактори за конкурентоспособност на МСП

9

3. Научна и развойна дейност. Иновации

11

4. Създаване на знание и неговото достигане до предприятията

11

5. Изграждане на про-иновативна структура

12

6. Иновативни фирми

12

7. Нанотехнологии

13

8. Патенти и международна регистрация на търговски марки

13

9. Бизнес среда

13

10. ИКТ в подкрепа на бизнеса

14

11. Консултантски и информационни услуги за бизнеса

15

12. Стартиране на бизнес

16

13. Национална инфраструктура по качеството

16

14. Инвестиции

16

15. Оценка на конкурентоспособността на националната икономика

17

16. Индекс на конкурентоспособността на бизнеса

17

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

19

ПРИОРИТЕТИ

19

1.Образование по предприемачество и насърчаване на предприемаческия дух и умения

21

2.Подобряване на бизнес средата

21

3.Улесняване достъпа до финансиране

22

4.Конкурентоспособност и иновации

22

5.Развитие на клъстерните структури

23

6.Подобряване достъпа до единния и външния пазари

23

7.Защита на интелектуалната собственост

24

Степен на покритие на ОП с Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013

25

ПРИЛОЖЕНИЕ І: Индикатори за изпълнение

26

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ: Състав на работната група

29
Въведение

«Националната стратегия за развитието на малките и средните предприятия в България 2007-2013» (Стратегията) е политически документ с дългосрочен характер, чрез който Правителството на Република България показва своята визия относно държавната подкрепа в областта на малките и средните предприятия (МСП) в страната.


Стратегията онаследява и доразвива приоритетите от «Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в България 2002-2006» и следва политиката на ЕС към МСП, описана в «Европейската харта за малките предприятия» и насоките за развитие на тази политика, очертани от Генерална дирекция «Предприятия и промишленост» на Европейската комисия.


Стратегията се основава и на последните изводи и препоръки за действие, описани в «Годишния доклад за състоянието и развитието на МСП в България», за чиято подготовка министърът на икономиката и енергетиката отговаря по силата на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). Същият Закон предвижда и наличието на самата Стратегия (чл.5, ал.1), като нейното прилагане се извършва на базата на Годишни програми, които се одобряват от министъра на икономиката и енергетиката.


С измененията на ЗМСП през 2006 година бе въведена нова дефиниция за МСП, която вече бе в сила за страните-членки на ЕС от 1 януари 2005 година (Препоръка 2003/361/ЕС). С това изменение България покри напълно всички изисквания по Глава 16 «Малки и средни предприятия» в преговорния процес за членство в ЕС.


Според новата дефиниция, въведена и в българското законодателство, а именно чл.3, ал.1 от ЗМСП категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:


1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.


SWOT анализ на състоянието на МСП в България
Силни и слаби страни, възможности за развитие и заплахи за българските МСП


Силни страни

Слаби страни
 • Ускоряване на ежегодното нарастване на приноса на МСП в добавената стойност и БВП

 • Нарастване приноса на МСП в общата заетост в икономиката

 • Нарастване дела на МСП в ДМА

 • По-бързо нарастване на оборота, реализиран от МСП в сравнение с този на големите предприятия

 • По-високи темпове на нарастване на БДС и производителността в МСП в сравнение с големите предприятия и общо за икономиката

 • Очертаване на тенденция към окрупняване на малките и средните предприятия

 • Постепенно осъзнаване ролята на иновациите като решаващ фактор за конкурентоспособност

 • Гъвкавост и възприемчивост, способност за импровизиране

 • Стремеж за разработване на собствен дизайн и продажба на изделия под собствена търговска марка

 • По-тясна ориентация към потребностите на клиента • Ниска производителност на труда – два пъти по-ниска от тази в големите предприятия

 • Недостатъчна конкурентоспособност поради трудоемко, материалоемко и енергоемко производство

 • Недостатъчна подготовка за единния европейски пазар

 • Слаба информираност за възможностите на европейските фондове

 • Липса на капацитет за разработване на проекти и усвояване на средства от еврфондовете

 • Ниско технологично ниво

 • Недостатъчно използване на информационни технологии и изграждане

 • Ниски инвестиции в знание, отсъствие на партньорства с изследователски организации

 • Ниска степен на активност на МСП при патентоване на продукти и услуги

 • Концентрация на пълномощията в топ мениджърите и ниска степен на използване на професионални управленски кадри

 • Ниско качество на маркетинговите стратегии

 • Неспециализирано дребно производство; липса на уникална продукция

 • Недостатъчна организираност и колективно лобиране

 • Липса на алтернативни финансови източници за бизнеса
Възможности за развитие

Заплахи
 • Хармонизиране на българското законодателство в областта на МСП с европейското

 • Хармонизиране на дефиницията за МСП с европейската (в частност – Закон за счетоводството)

 • Подобряване на институционалната среда за развитие на МСП

 • Подобряваща се бизнес среда – намаляване на административните бариери, по-голяма прозрачност на процедурите, ускоряване на търговската регистрация

 • По-широки възможности за участие в проекти и програми на ЕС

 • Подобряване на информационното обслужване на МСП /по отношение на законодателни промени, стратегическа и програмна рамка за усвояване на средства от европейските фондове, технология на разработване на проекти

 • Подобряване на достъпа на МСП до финансиране

 • Разширяване на проектното и институционално финансиране за МСП

 • Активно сътрудничество и коопериране с големи компании

 • Участие в мрежи от свързани производства /клъстери/

 • По –голяма ангажираност на държавата и браншовите организации по отношение на информационното осигуряване

 • По-целенасочена подкрепа за иновационно и технологично развитие

 • Развитие на информационно-консултантски услуги • Недостатъчно развита транспортна и комуникационна инфраструктура

 • Силна зависимост от вносни енергоресурси, суровини, материали

 • Технологично изоставане и закъсняващо преструктуриране в трудоемки производства

 • Нелоялна конкуренция от трети страни на основни български пазариИзточник: Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България * Специално издание;

Министерство на икономиката и енергетиката, 2006


Основни препоръки спрямо политиката към МСП според Годишния доклад

за състоянието и развитието на МСП в България


 • опростяване на административната и нормативната среда за МСП чрез оптимизиране на регулативните режими и насърчаване на конкуренцията на пазара;
 • повишаване квалификацията на държавната и на местните администрация в подкрепа на МСП;
 • подобряване качеството на информационно-консултантските услуги за бизнеса чрез създаване на единна база данни с информация за състоянието и нуждите на сектора на МСП, провеждане на специализирани информационни кампании за възможностите на структурните фондове на ЕС и изискванията на единния европейски пазар, обучение за разработване на проекти и усвояване на средства от ЕС;
 • подобряване на финансовата среда за МСП, в т.ч. и чрез евентуалното създаване на Банка за развитие, общински гаранционни фондове за стимулиране на МСП на местно равнище;
 • провеждане на активна иновационна политика чрез задълбочаване на сътрудничеството между фирмите и изследователските институти;
 • подпомагане внедряването на международни стандарти за качество и опазване на околната среда;
 • увеличаване на потенциала за разработване на крайни изделия, конкурентоспособни на международните пазари и специализация в производството и износа на продукти с висока добавена стойност;
 • включване на целенасочени политики към човешките ресурси и обучение в подкрепа на предприемачеството;
 • включване на устойчивото развитие като компонент на политиката към предприятията;
 • насърчаване на предприятията да участват в мрежи от свързани производства (клъстери) за развитие на отраслите и регионите.

Основни насоки за действие в подкрепа на малкия бизнес според политиката на Европейската комисия в областта на МСП1  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconSwot-анализ Състояние на туризма (Използване на Информационни и Комуникационни Технологии в туризма)
За целите на swot-анализа са използвани следните информационни източници: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в...
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconОбщинска програма за опазване на околната среда
Іі. Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи (swot-анализ) 51
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconОбщинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г
Іі. Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи (swot-анализ) 52
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconПравна кантора „Евролекс България Национална стратегия за развитие на минната индустрия
Обобщение на силните и слаби страни на минната индустрия в България (swot анализ) 10
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconSwot -анализ на алтернативния туризъм в България (баат 2001 г.)
Обща рамка, организационна структура национални, регионални и местни сдружения. Макро проекти работещи в страната
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconII. анализ на силните и слабите страни,възможностите и заплахите ( swot анализ)
Водоснабдителна мрежа водни ресурси (за питейна вода), пспв, водоснабдителна мрежа стр. 27
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconРегламент, за да направи мсп по-забележими за инвеститорите, а пазарите по-привлекателни и по-достъпни за мсп. Чрез регулаторните промени ще се запази равновесието между регулирането,
Икономическият успех на Европа в голяма степен зависи от разгръщането на потенциала на малките и средните предприятия (мсп). През...
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconSwot анализ /Анализ на силните и слабите страни на фирмата
Какви възможности или заплахи предоставя тя за развитието на фирмата. След като са анализирани условията на вътрешната и външната...
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconАнализ (сканиране на средата и swot-анализ) Често срещано оплакване по отношение на стратегическите планове е, че те представляват просто списъци със задачи, които трябва да се изпълнят в рамките на определен брой год
Това превръща процеса на планиране в много по-малко стратегически и в много по-голяма степен го основава на догадки и непотвърдени...
3 swot анализ на състоянието на мсп в България iconПрограма "Европейско териториално сътрудничество"
Анализ на силните и слабите страни, възможностите за развитие и заплахите (swot) 48
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом