Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации
ИмеКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер70.14 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.unwe.bg/archive/docs/doktoranti/32.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”

КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ


КОНСПЕКТ

ЗА

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО /МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ/


 1. Комуникацията – понятие, същност и характеристика. Видове комуникации. Науката за комуникацията. Масовата комуникация: характеристика и модел. Функции и ефекти на масовата комуникация.
 1. Информацията – понятие и същност. Характерни особености на журналистическата информация. Информационни стойности. Пролуки в информираността.
 1. Масмедии – модел и функции. Ефекти на масмедиите и фактори за ефектите. Масмедиите и модела на реалността. Масмедии и социални промени, масмедии и политика. Медиаморфозата на традиционните медии - от Гутенберговата цивилизация през Цивилизацията на образите до Дигиталната цивилизация.
 1. Особености на продуктите и услугите в изкуствата – технологични особености, проблем на Баумол. Пазарни и непазарни дефекти – характеристика. Значение на изкуството за икономиката иобществото – стойност и ценност. Особености на потребителския модел /на примера на сценичните изкуства/.
 1. Дуализъм на медийната сфера. Обществените и търговски електронни медии: между пазарната логика и социалната мисия.
 1. Аудиторията като теоретичен концепт. Достъп и участие на медийните аудитории в дигиталното комуникационно пространство. Медийна грамотност и трансформации на аудиторията в дигиталното комуникационно пространство.
 1. Ключови характеристики на онлайн средата за развитието на медиите. Интернет като инструмент за социална промяна и мултимедийна платформа за свободно говорене.
 1. Нови медийни форми в интернет. Социални медии. Гражданска журналистика: фактори за развитие и цели.
 1. Цивилизация и култура. Същност и дефиниция на цивилизацията. Същност и дефиниция на културата. Концепцията за суперкултурата.
 1. Всекидневна култура и медии. От всекидневна действителност към всекидневна култура. Взаимоотношението “всекидневие – журналистика”.
 1. Стратификация на медиакултурните модалности. Масова култура, второстепенна култура, популярна култура. Прилики и разлики

между масовата и популярната култури.


 1. Същност и дефиниция на субкултурата. Противопоставяне чрез ритуали. Субкултурата срещу табуто. Игрова нагласа и субкултура. Модата в субкултурните течения.
 1. Звезди на медийната култура. Фетишизъм в публичността. Квазерите. Отмъщението на известността. Аномалии при управлението на медийния имидж.
 1. Развлекателната сфера и медиите. Същност и дефиниция на развлечението. Развлекателната индустрия. Хедонистичната функция на медиите. Развлечение чрез “риалити шоу”. Киберразвлечението.
 1. Модата като култура и изкуство. Системата на модата според Ролан Барт. Модата като знак за културна идентичност. Природата на модата като изкуство. Висшата мода.
 1. Модата като медия. Модата като комуникация. Фешън журналистика. Рекламни аспекти на модните промоции. Кризисен пиар в модата.
 1. Eротика и порнография в медиите. Сексът като културна и медийна модалност. Социокултурно обяснение на секса. Социално-психологическа палитра на сексуалността.
 1. Същност и дефиниция на еротиката. Същност и дефиниция на порнографията. Границата между еротиката и порнографията. Еротиката в журналистиката.
 1. Сензационни медии: етика и регулация. Вестникарската лъжа. Нарушаването на авторските права. Неуважение на личния живот и достойнството.
 1. Битката с жълтата преса:според и извън правилата.Етични норми за таблоидите:утопия или реалност?
 1. Връзките с обществеността в процеса на управление. Същностни и терминологични ориентири. Дефиниция на Кътлип, Сентър и Бруум. Дефиниция на Груниг и Хънт. Дефиниция на Уилкокс, Олт и Ейджи. Дефиниция на Оксли. Връзки с обществеността и управление: работни дефиниции.
 1. Връзките с обществеността и комуникационният мениджмънт. Форми на комуникация според участващите субекти. Автокомуникация. Междуличностна комуникация. Междугрупова комуникация. Масова комуникация. Метакомуникация.
 1. Технология на управление на връзките с обществеността. Планиране и програмиране на пъблик рилейшънс. Стрaтегическо мислене в процеса на пъблик рилейшънс. Корпоративна мисия. Целите като елемент на PR- планирането.
 1. Управление на пъблик рилейшънс в периоди на криза. Криза и конфликт: феноменология и терминология. Кризисен мениджмънт: същностни и терминологични ориентири. Планиране на пъблик рилейшънс в периоди на криза. Действие на пъблик рилейшънс в периоди на криза.
 1. Същност и специфика на отношенията с медиите в кризисна ситуация. Стил на общуване. Поднасяне на проверена и достоверна информация. Разработване на стандартите. Ролята на говорителя за поднасянето на информацията.
 1. Организация на дейността по връзки с обществеността.

Същност и специфика на PR-организацията.Организационна структура на връзките с обществеността.Функция на PR-отделите в структурата на изпълнителната власт.


 1. Професионални профили в PR-организацията. Организационен профил на PR-мениджъра.Осъществяване на ръководство на PR-отдела.Разработване на перспективни и текущи програми. Организационен профил на PR-специалиста. Функции във вътрешно-организационната сфера. Функции във външно-организационната сфера. Говорителската институция.
 1. Организация и алгоритъм на пресконференция. Феноменът пресконференция.Същност и дефиниция на пресконференцията.

Особености на пресконференцията. Видове пресконференция според вътрешни, външни и смесени фактори. Организационна технология на пресконференцията.


ЛИТЕРАТУРА:


Атали, Ж. Речник на ХХI век. ИК “ЛИК”.С., 2000.

Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека.С., 1999.

Бек У. Що е глобализация. ИК “Критика и хуманизъм”.С., 2002.

Буркарт Р. Наука за комуникацията, В.Търново, 2000.

Виртуална реалност. Сборник статии в сп.”Кино” и НАТФИЗ.С.2001.

Генчев, Н. Българската култура - ХV - ХIХ в.С., 1988.

Гадамер, Х.Г. Актуалността на красивото – изкуството като игра, символ и празник.ИК “Критика и хуманизъм”.С., 2000.

Гилфойл, Д. Харизмата и нейният ефект. Превод Антоанета Дончева -Стаматова. “Кръгозор”.С., 2004.

Глобални модерности. Състав. М. Федърстоун, С. Лаш, Р. Робъртсън. Софиея, 2004.

Дуранкев, Б. Комуникационна политика. Връзки с обществеността. Реклама. Насърчаване на продажбите. Лични продажби. УНСС, София, 2002.

Еджинс, Т. Краят на модата. С., 2000.

Знеполски, И. Катастрофата като филмова метафора.С.,1992.

Кастелс М. Възходът на мрежовото общество, София, 2004.

Катранджиев, Х. Сегментиране на телевизионната аудитория. С. Ун. изд. Стопанство, 2008.

Кътлип, С. М., Сентър, А. Х., Бруум, Г. М. Ефективен пъблик рилейшънс. “Рой Комюникейшънс”, С., 1999.

Ласуел Х., Шрам У., Де Фльор М., Робъртс Д., Маккуейл Д. Комуникацията, ФЖМК, София, 1992.

Липман, У., Общественото мнение. ЛИК, София, 2001.

Луси-Смит, Е. Илюстрован речник на термините на изкуството.ИК “Петър Берон”.С.,1996

Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. ИК “Ваньо Недков”. София, 2001.

Маринов, Р. Комникационни стратегии. НБУ, софия, 2004.

Медии и власт.Сборник статии. С.,1999.

Мирчев, М. Текстове 2. Покана за социология. С. Изд. М-8-М, 2007.

Михайлова, К. Телевизията за деца. Между пазарната логика и обществената мисия. София, М-8-М, 2011.

Пачева, Валерия. Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация. – София: М-8-М, 2009.

Пешева, М., М. Попова, М. Петров и др. Думите на медийния преход. В. Търново, изд. „Фабер”, 2010.

Попова, М. Виртуалният човек: Социално-комуникационни особености на Интернет потребителя. София, 2005.

Райков, Здр. Технология и техники на публичната комуникация. “Дармон”. София, 2001.

Серов, А. PR съветник. Практическо ръководство за повишаване на имиджа.

Стойков, Л. Култура и медии. София, 2006.

Стойков, Л. Теоретични проблеми на модата. София, 2006

Стойков, Л. Управление на връзките с обществеността. УНСС, „Авангард – прима”. София, 2007.

Стойков, Л. Ефективна бизнес комуникация. УНСС, „Алма комуникация”. София, 2010.

Стойков, Л. , Пачева, В. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. 2 изд.,„От игла до конец”. София, 2007.

Тай, Л. Бащата на манипулацията. Едуард Л. Бернайс & Раждането на Пъблик рилейшънс, “Рой Комюникейшънс”, София, 2000.

Танен, Д. Кавгаджийската култура.Изд.”ЛИК”, С., 2002 .

Тодоров, П, “Медийни технологии”, Изд. „Авангард Прима”, София, 2011

Тодоров, П, “Медии в криза”, Издателство „Авангард Прима”, София, 2011

Томова, Б. Изкуство и пазар, “Образование”, С., 2003

Томова, Б. Пазарна трансформация на културната сфера. В: “Пазарна трансформация на социално-културната сфера”, ред. Е. Делчева. “Стопанство”, 2007

Тофлър, А. Третата вълна. С., 1991.

Угрешич, Д.Култура на лъжата. ИК “Стигмати”,С., 1998

Угрешич, Д.Американски речник. ИК “Стигмати”.С.,1999

Фотев, Г. Дисциплинарна структура на социологията. С., 2006.

Фром, Е. Изкуството да бъдеш. Превод Мариана Панова. ”Кибеа”. С., 1999.

Фидлър, Роджър. Медиаморфоза. Да разберем новите медии. ИК „Кралица Маб”, 2005.

Цанкова С. Въведение в медиазнанието, София, 2007.

Чалгата – За и Против. Нов български университет – Факултет за продължаващо обучение. Център за изкуства “Сорос”. ИК “Яр”. С., 1999;

Юнг, К. Човекът и неговите символи, ИК “Леге Артис”, С. 2002.„Софтпрес”. София, 2007.

Allan, S. Online News. Open University Press, 2006.

Bloem, J. Me the media. Rise of the conversation society. Past, Present and Future of the Third Media Revolution. Research Institute of Sogeti, 2009.

Brake, M. Comparative Youth Culture: The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and Canada, L., 1985.

Burr, A. The Ideologies of Despair. A symbolic Interpretation of Punks’ and Skinheads’ Usage of Barbiturates, In: Social Science a. Medicine, 19, 1984, No 9, p. 929-938.

Fox, K. Joan. Real Punks and Pretenders. The Social Organization of a Counterculture, In: Urban Life, 16, 1987-1988, No 3, p. 344-370.

Hebdige, D. Subculture: The meaning of style, L., 1972.

Pearson, A. The Grateful Dead Phenomenon. An Ethnomethodolodical Approach, In: Youth and Society, 18, 1987, No 4, p. 418-432.

Roszak, T. The Making of a Counter Culture, N.Y., 1969.

Synnott, A. Shame and Glory: A Sociology of Hair, In: British Journal of Sociology, vol. 38, 1987, No 3, p. 381-413

Green, P.S. Winning PR Tactics. L., 1994.

Fiske, J., Introduction to communication studies. 2nd edition. London and New York, 1995.

Fiske, J., Key concepts in communication and cultural studies. Second edition. London and New York, 1995.

Lesikar, R. V. Basic business communication. IRWIN. Homewood, Illinois. 1988. Fourth edition, pp.6 - 28.

Vik,G.N., Wilkinson, C. W., Wilkinson, D. C. Writing and speaking in business. Washington, 1990.


13.10.2011 година

Свързани:

Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconСписъ к
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност. Оперативно-тактическа подготовка), доктор...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconСтановищ е
Администрация и управление”,научна специалност 05. 02. 24” Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconДо снс по отраслова и фирмена икономика при вак рецензия
Доктор” по научна специалност 05. 02. 24 – “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconСтановище от проф д. ик н. Стоян Георгиев Денчев, Ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии
Национална сигурност”, по научна специалност 05. 02. 24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, по...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconПредизвикателства пред управлението на медицинския персонал в Българската армия и направления за разрешаването им
Научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (логистика на сигурността и отбраната)”
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconИкономическа сигурност на българската държава в условията на глобализация автореферат
Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)”
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации icon2. Обща характеристика на дейността на кандидата
Организация и управление извън сферата на материалното производство” – „Управление на човешките ресурси в областта на въоръжените...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации icon1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд
Българската армия и направления за разрешаването им", представен за придобиваме на образователната и научна степен „доктор" по научна...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации iconОт капитан I ранг, проф., д в. н. Боян Кирилов Медникаров, началник на ввму „Н. Й. Вапцаров" Варна, Относно: Конкурс за академична длъжност „Доцент", по
Администрация и управление”, научна специалност 05. 02. 24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство“,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом