Републикабългари я национален статистически институт
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер98.59 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/NSI_otchet_probno.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
1038 София, ул.“П. Волов” 2, тел.:(+359 2) 9857 111, факс:(+359 2) 9857 500, e-mail: info@nsi.bg
ДОКЛАД


За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година


През 2011 г. ще се проведе 17-то поред Преброяване на населението в България.

За първи път България провежда преброяване на населението и жилищния фонд, като страна членка на ЕС. Преброяване 2011 ще се проведе и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) 763/2008 на Европейския Парламент и Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд в Общността, както и съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за електронното управление.

За първи при Преброяване 2011 г. се предвижда преброяване по интернет с електронен въпросник, като метод на регистрация на данни.


От 1 до 14 септември 2010 г. Националният статистически институт проведе пробно преброяване на населението и жилищния фонд, като етап от подготовката за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. и в изпълнение на чл. 24 (1) от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд.


Пробното преброяване възпроизведе всички етапи на същинското преброяване:


 1. Кампания за информиране на населението в определените за пробно преброяване райони.

 2. Сформиране на областни и общински преброителни комисии, в които участваха представители на областните, общинските администрации и представители на Териториалните статистически бюра(ТСБ).

 3. Райониране на избраните за пробното преброяване населени места и определяне на контролни райони и преброителни участъци.

 4. Набиране и обучение на преброители и контрольори.

 5. Тестване на разработения софтуер за попълване на електронна преброителна карта относно стабилността и натовареност на системата в реално време.

 6. Оценка и мнение на лицата, относно функционалност и съдържание на преброителната карта.


Цели на пробното преброяване


 • Да се тества разработения инструментариум – преброителни карти, инструкции, номенклатури и класификации.

 • Да се тества самата организация на преброяването – райониране на населените места на преброителни участъци и контролни райони, натовареност на преброителите.

 • Да се получи предварителна представа за броя на лицата, които ще използват възможностите на Интернет за попълване на електронен преброителен формуляр, както и да се тества самият е-формуляр.


Основни мотиви за избор на населени места


По отношение броя на населението

При брой на населението към края на 2009 г. 7 мил. 580 хил. души.се предвиди при пробното преброяване да бъдат обхванати около 35 хил. души. Тази съвкупност е достатъчно представителна и надеждна по отношение на признаци като: възраст, семейно положение, образование, брой домакинства и семейства. При избора на населени места се взе под внимание и етническата структура на населението.


По отношение на жилищния фонд

В избраните населени места съществува разнообразен жилищен фонд – еднофамилни къщи и жилищни блокове, летни кухни и др. – т.е. да са налице типичните случаи от практиката.


По отношение на стопанската дейност.

В избраните населени места съществува функциониращи фирми от различни икономически дейности, което позволява да се тества програмата на преброяването по отношение на социално- икономическите характеристики на населението.


По отношение на миграцията на населението.

Пробното преброяване трябва да включва и достатъчна на брой съвкупност от сменили местоживеенето си лица през периода между преброяванията. Особено актуална е информацията както за имигрантите в страната, така и за емигрантите. Ежедневно пътуващите лица до други населени места, в които работят или учат също са обект на пробното преброяване.

При спазване на тези критерии бяха определени следните области, населени места и контролни райони, в които се проведе пробното преброяване.


 • Област Велико Търново

Град Велико Търново - 14 контролни района и 44 преброителни участъка.

Град Дебелец - 5 контролни района и 21 преброителни участъка.


 • Област Плевен

Град Плевен - 9 контролни района и 43 преброителни участъка.

Село Гривица –2 контролни района и 7 преброителни участъка.


 • Област Стара Загора

Град Стара Загора - 13 контролни района и 42 преброителни участъка.

Село Габарево –2 контролни района и 8 преброителни участъка.

Село Копринка –3 контролни района и 13 преброителни участъка.


Организация на пробното преброяване


По време на подготовката на пробното преброяване беше създадена организация в ТСБ за сформиране на екипи, определяне на отговорници и представители в Областните и Общинските преброителни комисии.

Разработен беше „Софтуерен продукт за обработка на резултатите от пробното преброяване”. Във всяко ТСБ беше направена актуализация на получените списъци по контролни райони и преброителни участъци.

При актуализацията бяха използвани данни от наличната в НСИ информация за новопостроените и съборените жилищни сгради за периода след последното преброяване от 2001 г.

Общинските преброителни комисии проведоха кампании по набиране на кандидати за контрольори и преброители.

Беше създаден Подпомагащ център в ТСБ Варна с основна задача да отговаря на въпроси, възникнали по време на преброяването и да подпомага гражданите при преброяването им по електронен път.

Беше проведен обучителен семинар по инструментариума за пробното преброяване с експерти от ТСБ и НСИ.

Проведени бяха двудневни семинари в Плевен, Велико Търново и Стара Загора за обучаване на преброителите и контрольорите.

Осигурени бяха дежурни телефони през целия период на преброяването и в почивните дни.

Създадена бе организация в ТСБ и Общинските преброителни комисии по приемането на преброителните документи.

Цялата кампания бе отразена в местни и национални медии.


Провеждане на пробното преброяване


Пробното преброяване протече при спазване на изготвения от Централно Управление на НСИ календар – график, разработен за периода 25.08 -15.09. 2010 година.


Критичният момент на пробното преброяване беше 0:00ч. на 1 септември 2010 г.


Пробното преброяване по Интернет (Пробно е-Преброяване) стартира в 08:00 часа на 1 септември 2010 г. и продължи до 08:00 часа на 7 септември 2010 година.


На 01.09. 2010 г. беше официално започнато пробното преброяване по интернет, като бяха дадени пресконференции и представяне в трите области, като откриването в Плевен беше направено от Председателя на НСИ – доц. д-р Мариана Коцева и председателите на областната и общинските комисии, директора на ТСБ и експерти от НСИ.


Подпомагащият телефонен център в ТСБ – Варна участва в пробното преброяване като приемаше входящи повиквания от цялата страна. Осигури техническа и методологическа помощ на преброяващите се по Интернет. Участва активно при изпробване на инструментариума за Преброяването чрез създаване на база с често задавани въпроси или възникнали проблеми.


Класическо (Пробно) преброяване чрез Преброителни карти, започна в 08:00 часа на 7 септември и продължи до 20:00 часа на 14 септември 2010 година.

В първия ден на класическото преброяване – 07.09. в 8.00 всички преброители започнаха преброяването в определените им преброителни участъци.

Пробното преброяване протече без напрежение и негативни реакции от страна на населението. Контрольорите поддържаха ежедневна връзка с преброителите и експертите от ТСБ, като възникналите методологически въпроси се решаваха своевременно.

В пробното преброяване на населението и жилищния фонд взеха участие 181 преброители, 48 контрольори. Членовете на областните комисии в трите области бяха 25, а на общинските преброителни комисии- 31.

Общо в трите области, в които се проведе пробно преброяване са преброени по интернет и чрез преброител 31 738 лица.


Анализ на резултатите


Пробно е-Преброяване

Електронното преброяване в интернет беше с отворен достъп за населението на цялата страна. Регистрацията на данни ставаше чрез попълване на електронна преброителна карта.

Към преброяването по интернет беше проявен голям интерес от населението. Електронно се преброиха 23 668 лица, като участваха хора от всички области на страната, като най-активни бяха жителите на София-столица, следвани от населението в трите области, в които се провеждаше пробното преброяване.

Бяха получени много коментари и запитвания, както към подпомагащия център функциониращ в ТСБ Варна, така и в различни други електронни форуми и печатни медии


Успешно и в планираните срокове бяха извършени следните основни дейности:

 • Осъществено беше ефективно взаимодействие между представителите на Областните и Общинските преброителни комисии, и Териториалните статистически бюра, като от страна на областните и общинските администрации беше оказано съдействие и подкрепа, както по отношение провеждането на самото преброяване, така и при провеждането на медийната кампания.

 • Общинските преброителни комисии проведоха в срок кампаниите по набиране на необходимия брой контрольори и преброители.

 • Успешно бе стартирана Подсистема електронно преброяване

 • През периода на пробното преброяване чрез Подпомагащ център в ТСБ Варна бяха обслужени над 660 граждани, както чрез оповестения интернет адрес support@nsi.bg , така и чрез телефон 0700 16 310. Работата на подпомагащия център е изключително успешна, ефективна и полезна за гражданите, като на запитванията се отговаряше без забавяне.

 • В срок бяха приети документите след приключване на преброяването


В резултат на активността на гражданите по време на електронното преброяване и анализа на запитванията се дефинират следните проблеми


Проблеми със част сграда

 • проблеми при определянето на годината на построяване на сградата;

 • проблеми при дефинирането на вида на сградата – къща или блок;

 • проблеми при определяне материала от който е построена сградата


Проблеми с част Жилище

 • трудности при определяне на точната квадратура на стаите;

 • проблеми при дефиниране на кухня и кухненски бокс и квадратурата им;

 • лицата не разбират, че трябва да броят жилищата, в които живеят постоянно, а не всички жилища, на които са собственици


Проблеми в частта население

 • многократно попълване на един и същи адрес;

 • контроли между отделните въпроси.


Класификации

 • проблеми при определяне дейността на фирмата и професията на лицето.


При провеждането на пробното преброяване са постигнати основните цели:


 • По отношение организацията и взаимодействието с областната и общинска администрация.

 • По отношение информираността на населението и провеждане на пробното преброяване в условията на публичност.

 • По отношение на обучението на преброителите и контрольорите.

 • По отношение тестването на стабилността и натовареността на системата за електронно преброяване в условията на реална експлоатация.


Ефективната реализация на целите на пробното преброяване даде възможност да се предприемат необходимите промени в организацията на преброяването и в използвания инструментариум


Получените препоръки и мнения по време на пробното електронно преброяване допринасят за усъвършенстване на дизайна и съдържанието на преброителната карта и инструментариума на преброяването като цяло, което е една от основните цели на пробното преброяване.

Направени са промени в преброителната карта най- съществените от които са:


 • Преброителната карта ще бъде еднаква по съдържание и в електронното и в същинското преброяване.

 • Ще бъде стриктно спазен принципа за самоопределяне и доброволност при отговорите на въпросите за майчин език, етническа група, вероизповедание и, религиозност и здравен статус от гледна точка наличие на затруднения и призната степен на загубена работоспособност.

 • При електронното преброяване няма да се попълва карта за характеристиките на сградата, които при класическото преброяване се попълват само от преброителя.

 • Предвид затрудненията, които предизвика въпросът за размерите на всяка стая в жилището този въпрос отпада, като се заменя с въпрос за общата застоена площ на жилището.

 • Допълнен е въпросът за начина на обитаване на жилището – като са добавени и ползватели без наем.

 • Въпросът за битовата осигуреност на домакинството е разписан в съответствие с текстовете в ЗПНЖФ 2011.

 • Отпада въпросът за броя на живородените деца, живеещи в чужбина и събирането на информация за ЕГН на тези деца.

 • Изцяло са оптимизирани и опростени въпросите за вътрешната и международната миграция.

 • Добавени са два въпроса с цел уточняване на категорията безработни лица в съответствие с Регламент 763.

 • Отпада въпроса за заболяването за което е издадено решение за загубена работоспособност, като тази информация ще се осигури от административен източник.

 • По отношение на електронното преброяване ще се оптимизира въвеждането на адресите в преброителната карта, като работата по оптимизиране на електронния въпросник продължава интензивно.

 • За временно присъстващите лица /това са предимно лицата в хотелите и болниците/ няма да се събира информация за семейното положение
 • Обучението но преброителите и контрольорите ще бъде оптимизирано по отношение на продължителността и практическата му насоченост.

 • Потвърди се необходимостта от разяснителна и информационна кампания преди и по време на Преброяване 2011.


Резултатите от пробното преброяване в седемте населени места и преброяването по интернет ще бъдат оповестени на пресконференция на 20 октомври 2010 година.

Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт документи
За провеждане на търг за отдаване под наем на площи- 1,5 М2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. Вендинг автомат за натурален плодов...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом