3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница9/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

4.4Цели


За осъществяването на визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели:

4.4.1Общи и специфични цели


Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация

Обща цел. Да се създадат условия за ранна интервенция и предотвратяване на рискове, водещи към социална изолация и изключване на индивиди и групи, включително подкрепа на общности и семейства с деца в риск.

Услугите в това направление са насочени към:

1. Превенция за деца и семейства в риск

2. Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи чрез развитие на социални услуги в общността

3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

 • Специфична цел 1.4. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата в риск за социално включване, превенция на рисково поведение и неглижиране на децата

 • Специфична цел 1.5. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания.

 • Специфична цел 1.6. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости и/или, живеещи под прага на бедността.

 • Специфична цел 1.7. Разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа

Обща цел. Да се ускори процеса на деинституционализация, посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността.

Стратегията трябва да доведе до значително намаляване на дела на хората в специализирани институции в областта чрез развиване на социални услуги за извеждането им, закриване на институции, качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната.

Услугите в това направление са насочени към:

1. Деинституционализация на грижите за децата

2. Деинституционализация на грижите за възрастни хора

 • Специфична цел 2.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на всички специализирани институции на територията на общината.

 • Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

 • Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите специализирани институции за деца.

 • Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции.

 • Специфична цел 2.6. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната за хора с увреждания и стари хора

 • Специфична цел 2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформиране за предлагане на социални услуги в общността.

За ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия са изведени функционални приоритетни направления :

Приоритетно направление 3: Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги

Обща цел. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.

 • Специфична цел 3.1. Изграждане на капацитет за управление и планиране на социални услуги в структурите на областно и общинско ниво.

 • Специфична цел 3.2. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общините и доставчиците на социални услуги.

 • Специфична цел 3.3. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със съвременните изисквания и стандарти.

Приоритетно направление 4: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги

Обща цел. Да се повиши ефективността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

 • Специфична цел 4.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги;

 • Специфична цел 4.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

4.4.2Ключови индикатори за постиженията на Стратегията


Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години ще създаде условия за подобряване качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение, живеещи на територията на община Монтана. Качествената промяна в ситуацията в общината ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори. (Подробен списък на индикаторите е представен в параграф 7.2. Логическа рамка на Общинската стратегия.)

Основните базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигната промяна в системата на социалните услуги в област Монтана, постигната в рамките на областната стратегия, са:

 • Развита модерна социална политика в подкрепа на рискови семейства и общности в община Монтана в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности;

 • Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на максимален брой нуждаещи се хора;

 • Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез рязко увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип – съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите в общността;

 • Закрита /трансформирана СИ за деца в община Монтана;

 • Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 10-15 % от старите хора в община Монтана с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места;

Ключовите качествени индикатори за ефекта и ползите на осъществената интервенция в рамките на периода на изпълнение на Стратегията са:

 • Осигурена подкрепа за поне 40% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община Монтана;

 • Поне 40% от уязвимите семейства и деца обхванати в комплексна програма за ранно детско развитие в община Монтана;

 • Постигнато намаляване с 20% на децата, настанени извън семейството си;

 • Поне 90% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и на всички деца в задължителна училищна възраст - в подходяща форма на образование;

 • Подобрена грижа за деца, настанени в алтернативни форми на семейна грижа (настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване);

 • Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата с увреждания в различни форми на заместваща, дневна грижа;

 • Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище;

 • Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

 • Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 20 - 50 самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда;

 • Поне 50% от децата в СИ изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна грижа

 • Постигнато намаляване с 90% на децата от община Монтана, отглеждани в СИ;

 • Повишена информираност / чувствителност на обществеността в област Монтана към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ;

 • Подобрена грижа за около 150 стари хора и възрастни, настанени в бъдещи центрове;

 • Работещ Ресурсен център за развитие на човешките ресурси в община Монтана;

 • Повишен капацитет за управление на СУ на поне 30 представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 50 души персонал на доставчиците на услуги;

 • Развити и функциониращи поне 4 нови за община Монтана услуги за деца и семейства, работещи на областно ниво;

 • Осъществени поне 3 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;

 • Инициирани и развити поне 5 смесени междусекторни услуги и/или мерки за социално включване на уязвими общности и рискови групи.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом