3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница6/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3.2Идентифицирани рискови групи и потребности


В Анализа на ситуацията в община Монтана са дефинирани два основни параметъра - “доходи” и “възраст”, които в съчетание с други фактори създават рисковете от социално изключване на индивидите. Рисковите групи от населението са диференцирани на база на определени фактори, които пораждат риск от отдалечаване или изключване на тези групи от начина на живот, който се определя като нормален за основната част от населението. Основополагащ за нормалния стандарт за живот е размерът на доходите, който може да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички групи от населението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху формирането на рискови групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните други фактори:

 • равнището на бедност и доходите – трайна липса на собственост и постоянни доходи, безработни, ниски пенсии и недостатъчни доходи на лица в над трудоспособна възраст;

 • структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства;

 • увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството - семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем;

 • липса на жилище - във връзка с липсата на жилище и трудностите за осигуряване на наем, най-засегнати са: бездомни хора на различна възраст, които живеят сами; хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, напуснали местата за лишаване от свобода); семейства от етническите малцинства; хора, напускащи специализирани институции за деца или за възрастни; самотни майки;

 • принадлежност към етнически малцинства;

 • местоживеене в отдалечени и/или изолирани населени места

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с доходите:

От съществено значение за превенцията и преодоляването на влиянието на рисковите фактори, свързани с доходите е предприемането на конкретни мерки и услуги по отношение на определените рискови групи.

 • Преодоляване на безработицата сред трудоспособното население;

 • Подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални доходи;

 • Подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства;

 • Подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания;

 • Актуализиране на жилищната политика в населените места;

 • Оптимизиране на системите на здравеопазването и образованието;

 • Актуализиране на политиките за социално включване на уязвимите малцинства.

Възрастта е вторият основен параметър, който влияе върху уязвимостта на населението, спрямо възможностите за автономност на хората и необходимостта от подкрепа. Характерно за народопсихологията в България е споделената отговорност между членовете на разширеното семейство при предоставяне на грижата за децата и възрастните хора, като това се приема като норма в обществото. При определяне на предпоставките за нормален стандарт за живот се извеждат и възможностите за грижа за близките, които имат нужда – деца или старите хора.

Във връзка с тези фактори се формират две основни рискови групи:

 • деца

 • стари хора

Както и при доходите, параметърът възраст не формира самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други обстоятелства - в случая наличие или липса на близки и възможностите им да предоставят грижи. Възрастта влияе върху уязвимостта на населението на областта в комбинация със следните фактори:

 • отговорности и възможности за предоставяне на грижа за децата;

 • възможности да се предоставят грижи за възрастни и стари хора от техни близки;

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с възрастта:

 • Предоставяне на услуги и подкрепа на родители, които имат различни по характер трудности при отглеждането на своите деца;

 • Предоставяне на услуги и подкрепа на приемни родители, близки и роднини, осиновители, които осигуряват родителски грижи за децата;

 • Подкрепа за израстването и развитието на децата и тяхната пълноценна социална реализация;

 • Преодоляване на факторите, свързани с бедността, които водят до настаняване на деца в специализирани институции;

 • Предоставяне на услуги от резидентен тип;

 • Предоставяне на услуги по деинституционализация;

 • Подпомагане и услуги на възрастни хора, които имат нужда от придружаване в ежедневието си.

По отношение на старите хора, мерките би следвало да са насочени изцяло към предоставяне на подкрепа и на услуги, не само за цитираните групи, но и за всички останали, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието си, за да могат членовете на техните разширени семейства да се реализират и да изпълняват задълженията си спрямо своите деца.

При продължителната работа на общинския оперативен екип бяха отчетливо определени две основни групи. Едната на деца и семейства в риск, а другата на възрастните и стари хора.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от соцално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.

В Общинския доклад-анализ /Приложение 1/, на базата на обобщената информация е включен подробен „списък” на рисковите групи и подгрупи с количествени данни за всяка рискова група или подгрупа, характеристика на техните проблемите и потребностите, териториално им „разпределение” по типове населени места.

3.2.1Деца и семейства в риск


 • Деца, настанени в специализирани институции

През първите шест месеца на 2010г. 16 деца;

2009г. 16 деца;

2008г. 19 деца;

2007г. 21 деца.Основните причини за настаняване на децата от ромски произход са: бедност, трайна безработица на родителите, недостатъчен родителски капацитет, лоши битови условия и преценката на социалните работници за риск от отглеждането на децата в тяхната семейна среда. Често тези деца не посещават детска градина и са в риск от отпадане от училище. За да се подпомогне превенцията на настаняването и да се създадат условия за тяхното социално включване, е нужно да се използват пълно ресурсите на образователната система. За целта е необходимо да се повиши ефективността на партньорството между двата сектора, тъй като ресурсите и на образователната система, и на социалните услуги не са достатъчни.

Основните причини за настаняване на децата с увреждания са: невъзможност на родителите да полагат необходимите специални грижи в семейна среда.

 • Деца с увреждания - Към м. декември 2009 г. на територията на област Монтана са регистрирани 195 деца с установени трайни увреждания /физически увреждания, множествени увреждания, психични разстройства/. Независимо от направените промени през последните години по отношение на подпомагането и предоставянето на услуги на родители, които отглеждат дете с увреждане, направеният анализ показва, че все още основните затруднения на родителите са от финансово естество (осигуряване на лекарства, консумативи, лечение, рехабилитация). В същото време потребностите на децата с увреждания са свързани и с възможностите за включване и реализация.

 • Уязвими семейства с деца в риск - Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Тук са включени многодетни и/или непълни семейства:

 • Деца в многодетни семейства - Към м. декември 2009 г. на територията на община Монтана са регистрирани 458 многодетни семейства. Анализът на тази рискова група деца обуславя необходимостта да се развиват допълнителни услуги за подкрепа на семействата и превенция на изоставането на деца от тези семейства.

 • Деца на самотни родители - Към 31.12.2009 г. в общината са регистрирани общо 1850 деца на самотни родители. Това е най-голямата група в сравнение с другите общини на територията на областта - 34,6% от всички деца на самотни родители. Необходимо е да се проучи каква част от децата, настанявани в институции, в риск от отпадане от училище и с агресивно поведение се отглеждат от един родител, за да се планират интервенциите според нуждите на семейството.

 • Деца в риск

 • Деца, изоставени на ниво родилно отделение - Въпреки, че между Отделите „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Монтана и „Родилно отделение” е разработена и се прилага процедура за предотвратяване на постъпването на детето в институция, работата по превенция е ниско ефективна. На практика в Отделите „Закрила на детето” постъпват сигнали за бременни в риск от изоставяне на децата си, когато вече са в родилното отделение. На този етап вече е късно за интервенция и периода за работа на социалният работник е много кратък. За периода 2007-2009 г. на ниво родилно отделение са изоставени от родителите си 54 деца. През 2007 г. са регистрирани 25 такива случаи, през 2008 г. – 13, през 2009 г. 16.

 • Деца, отпаднали от училище - Общият брой на децата, отпадащи от училище от 38 през учебната 2007/2008г. е намалял на 11 през учебната 2009/2010 г. Въпросите на отпадащите ученици са решими със съвместните усилия на всички държавни и обществени органи и във взаимодействие със семейството, което е водещ фактор за образованието и възпитанието на децата. РИО като държавна институция също има своята координираща и контролираща роля в този процес, който е особено актуален на настоящия етап от образователната реформа.

 • Деца, настанени при близки и роднини

През първите шест месеца на 2010г. 10 деца;

2009г. 8 деца;

2008г. 19 деца;

2007г. 15 деца.

Настаняването на деца при близки и роднини е алтернативна форма на отглеждане на децата. В Република България. Това е мярка на закрила, регламентирана със Закона за закрила на детето. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.

Проблемите при тази група деца, които могат да бъдат идентифицирани, се отнасят от една страна до потребностите на децата от получаване на адекватни грижи и от друга до потребностите на роднините и близките, които са поели грижа за отглеждането на децата, вместо техните биологични родители, да бъдат подкрепяни при предоставяне на грижите за настанените при тях деца.

 • Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години - За периода 2007-2009 година на територията на Област Монтана са регистрирани 153 раждания от непълнолетни майки или 10,47% от всички регистрирани раждания за периода на територията на областта. При извършения анализ се забелязва тенденция на намаляване на ражданията от непълнолетни майки, през 2007 г. – 49, през 2008 г. – 62, през 2009 г. – 42 брой случай.

За тази група деца е необходимо да се развиват социални услуги в общността, като най-подходящи са Центровете за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”.

 • Деца с противообществени прояви - Най-често са налагани възпитателни мерки за извършените от малолетните и непълнолетни лица кражби и грабежи, за бягства от училище и от къщи.

Към м. декември 2009 г. едно дете е регистрирано от общината, извършило кражба.

Децата, извършили насилие към м. декември 2009 г. са 3. На територията на другите общини от областта тези случаи са значително повече.

Проституиращите за същия период от време са 2.

Може да се твърди, че системата за закрила на детето не разпознава в достатъчна степен тези деца като деца в риск, т.е. те не са приоритетна група, независимо че социален работник взема участие в работата на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Налице е различен подход към детето от страна на органите, които прилагат ЗЗД и ЗБППМН. Логично за системата за закрила е да възприема проявата на детето като симптом, като сигнал за проблем, който е основание за закрила, а не повод за наказание. Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите. Голяма част от случаите са деца с проблеми в училище. В тази връзка, има недостиг на услугите, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес и повишаване на мотивацията на децата да учат.

 • Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила - Общият брой на децата за общината, жертва на насилие през 2009 г. е 4 деца. Тревожен е фактът, че само за първите три месеца на 2010 г. техният брой се увеличава и е 6.

Рискът от институционализация за тази група деца е особено висок, ако няма адекватни услуги по превенция. Тази целева група има потребност от предоставяне на коплексни социални услуги свързани с предоставяне на специализирана консултантска помощ за децата и техните родители, осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, достъп до здравни и образователни услуги, адекватна родителска грижа, основана на любов и привързаност, разбиране и предоставяне на закрила, /вместо наказание/ преодоляване на травмите от преживяно насилие.

Основната група деца получили полицейска закрила през 2009 г. е в община Монтана – 12 деца.

3.2.2Уязвими възрастни и стари хора


 • Хора с увреждания - Пълнолетните лица с увреждания са група с висока степен на риск, поради наличието на установено трайно увреждане, което ги поставя в неравностойно положение. Към м. декември 2009 г. на територията на областта са регистрирани общо 4596 лица с увреждания, което представлява най-голям относителен дял в региона.
 • Лица, настанени в институции


 • Хора с увреждания, настанени в институции - За 2007 г. 13 лица с увреждания са настанени в специализирана институция в същата община. През 2009 г. техният общ брой е 11 лица, а през първите три месеца на 2010 г. общият им брой е 6 лица. Обстоятелството, че техният брой намалява свидетелства за вярната посока в разкриването на алтернативни услуги.

Малък е броят на лицата с увреждания, настанени в специализирана институция в друга област. В края на 2007 г. техният брой е 1 лице, а през 2009 г. броят им вече е 15 лица.

Тревожен е броят на лицата с увреждания, чакащи за настаняване в специализирана институция най вече за лица с психични увреждания, която тенденция се проявява почти в цялата страна.

За да се планират услуги за деинституционализация на лицата с увреждания, е необходимо да се проучи вида на заболяванията за всеки от тях и да се направи оценка на необходимата грижа, а именно реинтеграция в семейна среда и ползване на социални услуги в общността и развитие на социалните услуги резидентен тип.

 • Стари хора, настанени в институции - Общият брой на старите хора, настанени в специализирани институции в общината в началото на 2010 г. е 13 лица. За периода 2007 – 2010 г. те са 57. Всички са настанени на територията на областта.

Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа, особено за лежащите, предоставяне на грижа, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на клиентите.
 • Лица в друго неравностойно положение


 • Безработни лица - Регистрираните безработни лица на територията на областта, към м. април 2010 г. са 3256. В сравнение с 2007 г. броят на безработните лица се е увеличил с 1402 лица.

Анализът на безработните лица показва, че тези лица са с ниска конкурентноспособност на пазара на труда. Преобладаваща част в тази група са лицата без или с ниска степен на образование, безработни младежи; безработни младежи с трайно намалена работоспособност; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайно намалена работоспособност; безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”; безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст; други групи безработни лица.

 • Лица/семейства под линията на бедността - За периода 2007 г. – 2009 г. общият брой за общината на лицата, получаващи целеви помощи за отопление е намалял от 2882 през 2007 г. на 1317 лица в края на периода.

 • Етнически общности в неравностойно положение - На територията на област Монтана тази група се представлява от ромската общност. В някои от населените места в общината има обособени ромски квартали – Монтана – кв. “Кошарник”, кв. “Огоста”, с. Габровница, с. Д-р Йосифово. В други населени места не се наблюдава висок процент на ромското население, но в повечето селища ромските семейства са закупили имоти и са се заселили в различни части на населените места, т. е наблюдава се излизане от тази рамка. В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито деца рискуват да повторят модела на социална изолация на своите родителите. За да се разбие затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие на своите деца.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом