3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница5/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана


Общинската стратегия е изградена върху изводите и препоръките от направеното проучване на ситуацията в община Монтана, обобщени във финалния доклад ”Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана”. (Приложение № 1)

Аналитичният доклад е разработен като етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на общинско ниво за периода 2011 – 2015 г., следвайки Модела на УНИЦЕФ на областно планиране с участие на всички заинтересовани страни.

Анализът на ситуацията и оценка на потребностите в община Монтана обобщава информацията на аналитични доклади, разработени от доставчиците на социални услуги в общината, съвместно с представители на местни структори на МТСП, МЗ в периода юни – август 2010 година.

Извършеното проучване и задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и уязвимите общности в община Монтана, оценката на техните потребности и възможности за развитие осигуряват необходимата информация да се идентифицират приоритетите, целите, дейностите и социалните услуги в общината като цяло.

Проучването за оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи включва събиране и обобщаване на общи статистически данни, данни за рисковите групи, карти на наличните социални услуги, определяне на проблемите, оценка на потребностите и дефицитите от социални услуги. Проучването и обобщаването на информацията се осъществи от работна групи, създадени със заповед на кмета в тясно взаимодействие и координация с Областния оперативен екип, както и с активното участие на представители на заинтересованите страни и методична подкрепа от страна на Техническото звено (ТЗ) за деинституционализация към УНИЦЕФ.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за адекватното планиране на капацитета на социалните услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи няколко населени места в една или повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите – местна власт, териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици, така и на настоящите и потенциалните ползватели – рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги и мерки за социално включване.

3.1Тенденции в развитието на община Монтана


Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните услуги на територията на общината. В резултат от проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населeнието на основата на социално-икономически и други неблагополучия.

Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община Монтана са:

 • Намаление на общият брой на населението в областта с темпове над 1,5 пъти по-високи от средния за страната.

 • Тенденция към обезлюдяване. От всичките 23 населени места 6 села са с население под 180 човека, като повече от половината от него е на възраст над 70 години.

 • Повишаване равнището на раждаемостта. През 2009 г. са родени 50 деца повече, в сравнение с 2007 година. За първи път от 2000 година има такъв ръст на живородени деца.

 • Запазване на високото равнище на смъртност. Област Монтана е на второ място по коефициент на обща смъртност след област Монтана.

 • Едно от най-ниските равнища на детска смъртност след 1990 година

 • Застаряване на населението. Висок коефициент на възрастова зависимост.

 • Увеличаване на средната възраст на населението в областта, което е предпоставка за сериозни проблеми по отношение на трудовите ресурси.

Заключенията за тенденциите в икономическото развитие, заетостта и безработицата са:

 • В общината преобладават лицата, наети на работа в частния сектор, като по-голяма част от тях са ангажирани в отраслите на индустрията и селското и горско стопанство. В обществения сектор преобладават наетите в отраслите от услугите.

 • Процентът на безработица е над средния за страната. Спрямо 2007 г. безработицата нараства, като средногодишният брой на регистрираните безработни е по-голям с 1402; Наблюдава се превес на входящия над изходящия поток, което води до ръст на безработицата в региона. Съотношението входящ поток : изходящ поток е 1 : 0.84

 • Жизненият стандарт на населението се определя основно от неговите доходи, качеството и достъпността на обществените услуги, от възможностите за работа. В община Монтана доходите са под средните за страната, като определящ дял в тях има работната заплата. Следващите по размер доходи са тези от домашното стопанство, което е показател за съществуването на икономика на оцеляването.

 • Обществените услуги са сравними с тези за страната, като това се отнася за градовете и по-големите села. За по-малките и отдалечени населени места социалните услуги са по-трудно достъпни и в по-лошо качество.

Общият извод е, че жизненият стандарт в областта е по-нисък от средния за страната, с изключение на областния град.

Анализът очертава следните проблеми и тенденции в секторите:

Здравеопазване:

 • Неравномерно разпределена специализирана медицинска помощ спрямо отделните населени места в региона - само в центъра на общината се осигурява пълен обем дейности с разкрити клинични лаборатории и кабинети за образна диагностика. Повечето от специалистите в малките села работят с договори за недостатъчност в определени дни от седмицата.

 • Няма осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, силно изразено в малките села, поради непривлекателни лекарски практики, които остават незаети; Живеещите в отдалечените селища са с влошен здравен статус – качеството на предлаганите здравни услуги е по-ниско, а достъпът до здравната мрежа е ограничен;

 • Характерно е понижаване, както на количеството, така и на качеството на здравните услуги в областта. Демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно обслужване.

Образование:

 • Тенденцията към обезценяване на училището като образователно-възпитателен фактор се запазва и предизвиква демотивация за учене.

 • Увеличава се броят на децата с поведенчески проблеми в училище, но в условията на делегираните бюджети все по-малко училища имат педагогически съветници/психолози.

 • Трудна издръжка на учениците от техните семейства - голяма част от учениците от VIII - XII клас не могат да си закупят учебници и учебни помагала. При осъществяването на план-приема се засилва тенденцията родителите да записват децата си в училищата, с осигурена социална издръжка (с осигурени общежитие и столова за хранене).

 • Част от учениците от гимназиален етап отпадат от училищно образование, за да се издържат, като работят.

 • Ниска средна месечна посещаемост в някои детски градини от малки населени места. Трудностите идват от слабата мотивация на родители с нисък образователен статус и големия процент на безработица.

 • Невъзможност да бъдат обхванати всички деца от ромски произход. Причините се коренят в липсата на ваксини и профилактични прегледи на децата, както и в ниското културно равнище на родителите.  Това поставя тези деца в неравностойно положение спрямо посещаващите детска градина деца и ги лишава от равен старт при постъпване в първи клас.

Жилищни условия

 • Общините нямат финансова възможност за ново жилищно строителство, липсват и механизми, които да стимулират фирми да инвестират в тази посока, което ограничава възможността на общината да провежда адекватна социална политика.

 • Увеличава се делът на необитаемите и свободни частни жилища, като част от тях са изоставени и полусъборени, намиращи се в райони с неподдържана пътна мрежа, неблагоустроени.

 • При етническите малцинства жилищните проблеми идват от страна на лошите битови условия, липсата на финансови средства за ремонти, наличието на многочленни семейства, живеещи в едно жилище.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом