3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница4/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.2Обхват и фокус на стратегията


В съответствие с предписанията на ППЗСП, стратегията обхваща период от 5 години - 2011 – април 2015 г. включително.

По отношение на териториалния обхват на социалните услуги и дейности общинската стратегия включва: социални услуги, разкривани самостоятелно; социални услуги и дейности на областно ниво, които отговарят на специфични потребности на рискови групи, живеещи на територията на цялата област, координирани и съгласувани дейности с други общини извън общината; мобилност на услугите; други социални дейности, здравни или образователни програми и инициативи на общините, НПО и пр., насочени към социално включване на уязвими общности и групи.

Общинската стратегия задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги и хоризонтални мерки за социално включване в общината. На основата на настоящата стратегия, следва да бъдат разработени съответно годишните планове за развитие на социалните услуги.

Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи – уязвими общности, деца и хора в риск от всички възрастови групи на територията на областта. По отношение на съдържанието и параметрите на мерките областната стратегия покриват широк спектър от социални услуги и дейности – съществуващи и нови.

Социалните услуги и дейности са разглеждани като система от услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне реален ефект и ползи за обхванатите целеви групи. Политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. Освен това, стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сфери (здравеопазване, образование, жилищна политика и др.), които имат отношение към функционирането на социалните услуги и са от ключово значение за решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

До момента развитието на социални услуги в общината е базирано на проучване на конкретните нуждите на рисковите групи и съобразено донякъде със ситуацията в съседните общини. Тези обстоятелства довеждат до това, че жителите на община Монтана имат достъп до различни социални услуги, като най-многобройни са те в общинския център. Въпреки развитието на социални услуги в общността, ще се работи в посока деинституционализация и адекватни на потребностите услуги.

В този контекст общинското планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка.

2.3Съответствие с международни, национални и местни политики:


Модернизацията на социалните услуги е актуална тема за всички държави – членки на Европейския съюз. Независимо че социалните услуги са организирани по много различен начин в отделните страни, те се подчиняват на общи принципи и тенденции, очертаващи общата рамка на Европейско ниво.

Такива общи принципи са:

 • Държавните органи на различните управленски нива да работят близо до гражданите – признаване на съществената роля на централните и местни власти в сферата на социалните услуги от общ интерес, които би следвало да имат активна роля в организирането и финансирането на услугите;

 • Осигуряването достъп на гражданите до качествени социални услуги е от съществено значение за постигане на социално включване. Не просто услуги, а качествени, за да се гарантира ефектът от тяхното предоставяне – а именно социалното включване на „изключените” индивиди и групи.

 • Индивидуален подход при предоставяне на социални услуги. Социалните услуги следва да отговарят на конкретни потребности, да гарантират основни човешки права и да закрилят най-уязвимите групи;

 • Децентрализация на социалните услуги от централно към местно ниво – повишаване на ролята на местните власти за предоставяните на тяхната територия социални услуги.

 • Възлагане на социални услуги на частни доставчици – Органите на централно и местно ниво променят своята роля и се фокусират основно върху нормативно регламентиране на социалните услуги, техния контрол и финансиране. А частните доставчици предлагат услугите в условията на свободен пазар и конкуренция, с цел да се повиши качеството.

2.3.1Национални приоритети в развитието на социалните услуги


От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи.

Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групи в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.

Същевременно, този „бум” в развитието на социалните услуги спомогна за открояването на проблема с планирането на социални услуги. Както показа анализът на социалните услуги за деца в страната към края на 2007 г.2, тяхното развитие е неравномерно на територията на страната и на областите, все още липсват услуги по превенция и за подкрепа на семействата, развиването на социални услуги се прави без подробна оценка на нужди и планиране. Съществуващите социални услуги не работят в мрежа помежду си и със свързани системи – образование, здравеопазване, жилищна политика, инфраструктура.

Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 – 2010 г. определя като свой фокус:

 1. Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално изключване);

 2. Активното включване за най-отдалечените от пазара на труда;

 3. Равните възможности за най-уязвимите групи в обществото.

Националният план залага на:

 • Превантивните мерки;

 • Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване материалното състояние на семействата и развиване на качествени и разнообразни социални услуги;

 • Деинституционализацията като процес и водещо направление в развитието на социалните услуги;

 • Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти на концепцията за борба с бедността и социалното изключване сред децата.

2.3.2Стратегически документи на областно и общинско ниво


В процеса на разработване на областната стратегия е следван принципът на надграждане върху достиженията и натрупания опит в стратегическото планиране и в предоставянето на социални услуги. Във всяка община са разработени стратегии за закрила на детето, ежегодно се приемат и планове за закрила на детето. След прегледа на стратегическите документи е видно, че наличните стратегии не отразяват в пълнота визията за деинституционализация, тъй като са разписани преди приемането на политическия документ през 2010 година. Видими са разликите във времевата рамка – наличните стратегии най-често „стигат” до 2013 г., а новите областни стратегии обхващат период от 5 години до 2015 година включително.

Документи на общинско ниво в:

 • Областната стратегия за развитие на област Монтана /2009 – 2013 г./;

 • Общински план за развитие;

 • Общинска програма за закрила на детето;

 • Планове, във връзка с развитието на социалните услуги и дейностите за социална интеграция на общности в неравностойно положение.

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом