3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница3/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите

2Контекст

2.1Предистория: как е създадена стратегията


С приетите през 2010 г. промени в Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане са регламентирани задълженията на кметовете и на общинските съвети за организиране разработването на стратегиите, съответно на регионално и на общинско ниво. Създадена е законовата рамка за разработването и изпълнението на областни и общински стратегии за развитие на социални услуги, като инструмент за по-тясна връзка между равния достъп, качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги и обвързване на развитието им с адекватни финансови ресурси.

През 2009 г. УНИЦЕФ e приложила модел на областно планиране на социалните услуги с участието на всички заинтересовани страни в три пилотни области – Русе, Видин и Перник. В резултат, на което са разработени цялостни подробни Областни стратегии за развитие на социалните услуги и мерките за социално включване в тези области, които са гласувани от Областните съвети за развитие в Русе, Видин и Перник. В процеса на работата на УНИЦЕФ в пилотните области е формиран модел на планиране с участие – с разработена и приложена методика, подходи и инструменти, които могат да бъдат приложени и в другите области в страната, а добрите практики – да се мултиплицират в национален обхват. На основата на успешните резултати от планирането в пилотните области и постигната договореност с Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и УНИЦЕФ, Техническото звено по деинституционализация (ТЗ) към УНИЦЕФ оказа обучителна подкрепа на Областния оперативен екип (ООЕ) в процеса на планиране на социалните услуги в община Монтана.

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината – общинска администрация, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, местни граждански организации (НПО) и представители на целевите общности и рисковите групи.

Извършеното проучване и задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и уязвимите общности в община Монтана, оценката на техните потребности и възможности за развитие осигуряват необходимата информация да се идентифицират приоритетите, целите, дейностите и социалните услуги в областта като цяло и във всяка община на територията на областта.

Областният аналитичният доклад е разработен от оперативен екип, сформиран със заповед № РД 08-70/20.04.2010 г. на областния управител на област Монтана и включващ представители на областната администрация, Регионална дирекция „Социално подпомагане” (РДСП), ГД „Контрол по правата на детето” към Държавна агенция за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане” – Монтана, общински администрации Монтана и Берковица и представител на неправителствения сектор.

Анализът на ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана обобщава информацията на общинските аналитични доклади, разработени от общински оперативни екипи към съответната община в периода юни – август 2010 година. През юли 2010 г. анализите на потребностите от социални услуги във всяка община, в съответствие с чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, са разгледани и приети от общинските съвети.

Проучването е координирано от областните и общинските оперативни екипи и е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в областта.

Със заповед № 1116 от 25 май 2010 г. на Кмета на Община Монтана е изградена работна група, която да координира дейностите по събиране и обобщаване на информацията, да чертае хода на общинското планиране и да съдейства на областния оперативен екип. Членове на екипа са представители на общинска администрация,дирекция “Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги, териториални структури на министерства.


Приоритетите на общинската стратегия са приети на общинска работна среща със заинтересованите страни, а компонентите са разработени на тематичен принцип1. Разработването на стратегията е извършено в периода ноември 2010 г. – март 2011 г., съласувана е със заинтересованите страни на общинско ниво и ще бъде внесена за обсъждане и одобрение в Общински съвет съвет в началото на 2011 г.

При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на планиране:

  • Дефиниране на нуждите от клиента и планиране на услугите в съответствие с идентифицираните потребности;

  • Партньорство и планиране с участие, което осигурява приноса и взаимодействието между всички заинтересовани страни – местни, регионални и държавни институции, ведомства и организации;

  • Изпълнимост и приложимост на планираните социални услуги и мерки;

  • Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки;

  • Финансова и социална ефективност;

  • Равни възможности за достъп.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом