3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница23/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

11.3.2.Източници на финансиране


Първо, основен източник на финансиране в прогнозния период на социалните услуги остава републиканския бюджет. От него ще се финансира главно текущата издръжка на социалните заведения. За тази цел през прогнозния период са нужни 22 487 422 лв., от които 20 790 122 лв. за текуща издръжка. През следващите 3 години не се очаква общината да може да задели от собствените си източници допълнителни средства за издръжка на държавно делегираните дейности. За общината остава поддържането и развитието на домашния социален патронаж и другите местни услуги. Второ, издръжката за местни социални услуги се финансират от собствени източници.

По такъв начин за текущи разходи от общата сума на необходимите средства за усвояване през периода от държавния бюджет ще са необходими средства, чийто относителен дял е почти 92,46 %, докато за местните дейности ще бъдат заделени 13,35 % от общата сума.

Една част от разходите за текуща издръжка, особено за местните социални услуги и някои алтернативни услуги, които се получават от нуждаещите се без направление на Отделите за закрила на детето или друга отговорна специализирана държавна институция след въвеждането на задължителния минимален пакет от социални услуги с всеобщ достъп, могат да се покрият от установените официално от общинската администрация такси. В настоящия момент системата на домашния социален патронаж подсказва конкретни модели за установяване на подобен род такси, които се отличават по механизъм на определяне в отделните общини.

Трето, финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, отново ще бъде главно осигурено от републиканския бюджет, в това число и със средства от оперативните програми. От предвидените за капиталови разходи общо около 15.4 млн. лв. за прогнозния период в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана почти 95% (15.4 млн. лв.) ще са предназначени за държавно делегирани дейности, като те ще се осигурят преимуществено от държавния бюджет. Едва около 0.5 млн. лв. общините от областта ще трябва да осигурят от собствени източници, за да могат да поддържат някакво постъпателно развитието на местните си дейности.

Обобщените данни за финансовите ресурси по общини (в %), получавани от държавния бюджет и собствени източници, са посочени в таблица 4.

Таблица 4

Разпределение на средствата за финансиране за община Монтана по основни източници – от държавния бюджет и собствени източници

Община\Година

2011

2012

2013

2014

2015

Монтана

 

 

 

 

 

Държавен бюджет

71.1

73.9

69.4

65.9

70.2

Собствени източници

28.9

26.1

30.6

34.1

29.8

Общо средства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Четвърто, средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат и трябва да се осигурят в необходимия размер от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП “Административен капацитет”, като се подготвят няколко проекта с подходящи обучители.


Раздел Г: Приложения

12 Оценка на потребностите от социални услуги

12.1Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област Монтана , приет с Решение № 495 на Общински съвет Монтана от Протокол №43/ 22.07.2010 г
1 Работните групи, формирани на тематичен принцип в област Монтана работиха по темите – Деца и семейства в риск и Грижа за уязвими възрастни и стари хора.

2 Подготвен от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” по проект финансиран от УНИЦЕФ. Анализът обхваща социалните услуги за деца и семейства, които са държавно-делегирана дейност.

3 Ключовите базови индикатори са представени в Логическата рамка на стратегията на ниво общи цели, а индикаторите за прогреса – на ниво конкретни цели и преки резултати от мерките и дейностите.1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом