3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница2/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1Резюме


Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Монтана (2011 – 2015 г.) е разработена на основание Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, следвайки Модела на УНИЦЕФ на областно планиране с участие на всички заинтересовани страни през март 2011 г. ще бъде предложена за обсъждане и одобрение в Общинския съвет на Община Монтана.

Стратегията е създадена в партньорство между заинтересованите страни в община Монтана – общинска администрация, териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, местни граждански организации (НПО), представители на целевите общности и рисковите групи. За организиране процеса на разработването й са сформирани Общински оперативен екип, включващ представители на общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП), Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Монтана, и представители на неправителствения сектор, и тематични групи по ключовите компоненти на стратегията.

Въпреки изключително краткото време за разработване на документ от такъв мащаб и в такава важна сфера, както и голямата допълнителна натовареност с рутинните задължения на участниците в планирането, членовете на работните групи участваха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в община Монтана.

Настоящият документ представлява отворен и гъвкав документ, подлежащ на усъвършенстване и допълнение. Чрез него се дава възможност за поглед в бъдещето и полагане основите на желаното развитие на община Монтана в областта на социалната сфера.

Обхват. Стратегията задава както общинска рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяко населено място на общината. В географско отношение стратегията покрива всички населени места на територията на община Монтана, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги Общинската стратегия обхваща всички рискови групи и проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на техните проблеми. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите 5 години – от 2011 до 2015 година включително.

Визия. Общинската стратегия за развитието на социалните услуги цели да превърне община Монтана в рeгион с модерни, разнообразни и достъпни социални услуги, отговарящи на потребностите на хората и общностите в риск и допринасящи за тяхната пълноценна реализация и повишено качество на живот.

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Други водещи принципи, към които се придържа стратегията са недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи, зачитането на човешките права и съответствие на социалните услуги с международно признатите права на човека и права на детето, водещи интереси на детето и на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги, благосъстояние на децата, семействата, уязвимите общности и индивиди.

Приоритетните направления, общите и специфичните цели на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията в община Монтана.

 • Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация

Обща цел. Да се създадат условия за ранна интервенция и предотвратяване на рискове, водещи към социална изолация и изключване на индивиди и групи, включително подкрепа на общности и семейства с деца в риск.

Услугите в това направление са насочени към:

1. Превенция за деца и семейства в риск

2. Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи чрез развитие на социални услуги в общността

3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги във всички населени места в общината за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

 • Специфична цел 1.4. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата в риск за социално включване, превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

 • Специфична цел 1.5. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания.

 • Специфична цел 1.6. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости и/или, живеещи под прага на бедността.

 • Специфична цел 1.7. Разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

 • Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа

Обща цел. Да се ускори процеса на деинституционализация, посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността.

Стратегията трябва да доведе до значително намаляване на дела на хората в специализирани институции в областта чрез развиване на социални услуги за извеждането им, закриване на институции, качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната.

Услугите в това направление са насочени към:

1. Деинституционализация на грижите за децата

2. Деинституционализация на грижите за възрастни хора

 • Специфична цел 2.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на всички специализирани институции на територията на областта.

 • Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

 • Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услуги от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите специализирани институции за деца.

 • Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции.

 • Специфична цел 2.6. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната за хора с увреждания и стари хора

 • Специфична цел 2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформиране за предлагане на социални услуги в общността.

За ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия са изведени функционални приоритетни направления :

 • Приоритетно направление 3: Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги

Обща цел. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.

 • Специфична цел 3.1. Изграждане на капацитет за управление и планиране на социални услуги в структурите на общинско ниво.

 • Специфична цел 3.2. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общините и доставчиците на социални услуги.

 • Специфична цел 3.3. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със съвременните изисквания и стандарти.

 • Приоритетно направление 4: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги

Обща цел. Да се повиши ефективността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

 • Специфична цел 4.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги;

 • Специфична цел 4.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом