3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница14/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

6Логическа рамка и ключови индикатори за успех


Логическа рамка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община МонтанаВизия

Областната стратегия за развитието на социалните услуги цели да превърне община Монтана в рeгион с модерни, разнообразни и достъпни социални услуги, отговарящи на потребностите на хората и общностите в риск и допринасящи за тяхната пълноценна реализация и повишено качество на живот.


Общи цели
Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г.

Източници на информация

Период на проверка

Обща цел 1

Създаване на условия за ранна интервенция и предотвратяване на рискове, водещи към социална изолация и изключване на индивиди и групи, включително подкрепа на общности и семейства с деца в риск.

Развита модерна социална политика в подкрепа на рискови семейства и общности в област Монтана в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности, измерима чрез:

 • Осигурена подкрепа за поне 40% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в област Монтана;

 • Поне 40% от уязвимите семейства и деца обхванати в комплексна програма за ранно детско развитие в цялата област Монтана;

 • Оказана подкрепа /създадени условия за подобрена родителска грижа за 100 - 150 деца годишно в община Монтана (от 2012 г.);

 • Постигнато намаляване с 20% на децата, настанени извън семейството си;

 • Поне 90% от децата в предучилищна възраст обхванати в детска градина;

 • Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в подходяща форма на образование;

 • Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от настаняване в специализирана институция към края на стратегията;

 • Поне 20% от децата настанени извън семейството, са настанени при близки и роднини;

 • Подобрена грижа за поне 50 деца, настанени в алтернативни форми на семейна грижа (настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване);

 • Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата с увреждания, отглеждани от семействата си, в различни форми на заместваща, дневна грижа;

 • Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище;

 • Постигната степен на адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания

 • Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

 • Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 20% от старите хора в община Монтана с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места;

 • Предотвратена преждевременна институционализация на поне 50 самотноживеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда;

 • Осигурени нов тип резидентни грижи в среда, близка до домашната, за 30% от нуждаещите се стари хора в област Монтана, които са затруднени даживеят сами.

 • Социологически проучвания
 • Финален доклад за оценка на въздействието на Общинската стратегия
 • Годишни доклади за мониторинг на напредъка на изпълнението на общинската стратегия
 • Статистически данни на НСИ
 • месечни и тримесечни справки в РДСП
 • заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови общински услуги в подкрепа на уязвими семейства и деца

 • анализи на РДСП за оценката на потребностите, статистически данни от РДСП
 • решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги
 • Проучване за обратна връзка от потребителите

2011г.


2013г.


2015г.

Обща цел 2

Ускоряване процеса на деинституционализация, посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността.


 • Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез рязко увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите в специализирани институции – съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите в общността;

 • Съотношение 5:1между децата в алтернативна семейна грижа и децата в резидентна грижа;

 • Осъществено закриване/трансформиране на 5 СИ за деца в община Монтана;

 • Поне 50% от децата в СИ изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна грижа;

 • Постигнато намаляване с 90% на децата от община Монтана, отглеждани в СИ;

 • Повишена информираност / чувствителност на обществеността в община Монтана към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ;

 • Подобрена грижа за около 70 стари хора и възрастни

 • Статистически данни на НСИ
 • месечни и тримесечни справки в РДСП
 • Доклади на ЗМО
 • документация от информац. Кампании
 • мониторинг на медиите
 • Отзиви в медиите
 • Данни от РИО, ОЗД, ДСП, общини
2011г.


2013г.


2015г.

Обща цел 3

Гарантиране качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги

 • Работещ Ресурсен център за развитие на човешките ресурси в област Монтана

 • Повишен капацитет за управление на СУ на поне 10 представители на общината, дирекции социално подпомагане;

 • Повишена професионална квалификация и умения на поне 30 души персонал на доставчиците на услуги;

 • Утвърдени системи за качество на социалните услуги

 • Разширяване практиката на договаряне на социални услуги с външни доставчици

 • Проучване за обратна връзка от потребителите за качеството на СУ

 • Регистри на обучените, дипломи, сертификати

 • методически указания

2011


годишни справки


2015

Обща цел 4

Повишишаване на ефективността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

 • Развити и функциониращи поне 4 нови за община Монтана услуги за деца и семейства, работещи на областно ниво,

 • Осъществени поне 3 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;

 • Инициирани и развити поне 5 смесени междусекторни услуги и/или мерки за социално включване на уязвими общности и рискови групи;

 • общински справки за предоставени финансови ресурси

 • Протоколи и решения на ОбС;

 • Доклади на ЗМО

 • Мониторингови доклади от изпълнението на общинските програми и планове за развитие2013г.


2015г.Специфични цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и пол-зите от реализацията на Стратегията

Източници на информация

Период на проверка

Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация

1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги във всички общини в областта за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца от област Монтана в Центрове за обществена подкрепа


Мярка 1.1.2. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции


Мярка 1.1.3. Включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в детска градина и на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование


Мярка 1.1.4. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца в цялата област и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик • Увеличен общ капацитет на ЦОП в областта от 70 (2010г.) на 100 (2012г.);

 • Обхванати 220-260 ползватели годишно на услугите в ЦОП към КСУ в Монтана (към 2015г.)

 • Разкрит Център за ранна интервенция и превенция;

 • Разкрито ЗМБ, с капацитет 6;

 • Разкрит Областен център по приемна грижа, с капацитет 50 места в Община Монтана;

 • Работеща програма за ранна превенция на изоставянето;

 • Над 150 деца, обхванати в образо-вателни инициативи, извънкласни и извънучилищни дейности;

 • Реализирани инициативи и кампании за превенция на насилието и рисковото поведение във всички училища

 • Разкрит Център за превенция на отпадане от училище, с капацитет 30 места;

 • Разкрит Консултативно-превантивен център за работа с деца с отклоняващо се поведение, с капацитет 30 места;

 • Разкрит Кризисен център за жени и деца, жертви на трафик и насилие, с капацитет 20 места • Осигурено обхващане на всички населени места в общината със социални услуги за деца и семейства в риск;

 • обхванати уязвими семейства и деца в програмата за ранно детско развитие;

 • Увеличен общ брой ползватели на услугите в ЦОП в общината;

 • Повишен родителски капацитет на 70-100 семейства годишно;

 • Постигнато обхващане в услуги за превенция на 30% от майките /новородените в риск от изоставяне;

 • Намаление с 10% годишно на случаите на изоставяне на деца

 • Осигурено обхващане на 98% от подолежащите деца в задъл-жителен подготвителен клас;

 • Повишена училищна посеща-емост с 10% годишно;

 • Намалено отпадане от училище с 10% годишно;

 • Предоставени услуги /подкрепа / реинтеграция за 40% от децата и лицата жертви на насилие, трафик, зависимости, рисково поведение

 • Статистич. данни на НСИ;

 • Проучване за обратна връзка от потребит.;

 • Месечни и тримесечни справки от ЦОП в РДСП;

 • Социологически анкети, проучвания;

 • Заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови общински услуги в подкрепа на уязвими семейства и деца;

 • Данни на ОЗД; Статистич. данни и справки от РИО на МОМН; срещи в училищата с деца, родители, учители;

 • Справки и отчети на социалните услути;

 • Годишни доклади, статистически данни и отчети на РЗИ и общ. администраци;

 • Статистически данни и справки от РИО на МОМН
Годишни справки


Обобщени данни през


2011г


2013г


2015г

1.2. Създаване на нови социални услуги в общността, които ще развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на роднините и близките, които са поели грижата за отглеждането и възпитанието на дете


Мярка 1.2.2. Широко развитие на приемната грижа и включване по 30 работещи приемни семейства годишно (от 2012 г.) • Осигурени достатъчни човешки и други ресурси в ЦОП за пълноценна работа с биологичните и разширените семейства с цел реинтеграция на деца в риск от изоставяне;

 • Развита услуга Приемна грижа на областно ниво с включване на поне 15 приемни семейства годишно (от 2012);

 • Повишена информираност за проблемите на децата в риск
 • Подобрена резултатност с 20% на услугите за реинтеграция на деца в биологичното семейство;

 • Осъществена мярка за закрила - настаняване при близки и роднини поне за 20% от децата, отделени от биологичното семейство

 • Увеличен брой приемни семейства от 15 (2010) на 70 (2015);

 • Увеличен брой деца, отглеждани в приемни семейства до 40 (през 2015 г.)
  • данни на ОЗД;

  • решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги

  • решения на ОбС и заповеди на АСП за закриване на СИ

  • Доклади на ЗМО;

  • Доклади на ОЗД, ДСП

  • анализи и данни на РДСП1.3 Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.


Мярка 1.3.1. Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на деца с увреждания и намаляване на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции • Утвърдена социална услуга Дневен център към ДМСГД в подкрепа на семействата с деца с увреждания с 30 годишно;

 • Продължаване дейността на Дневен център за деца с увреждания ,с капацитет 36;

 • 70 % от децата с увреждания, обхванати в предучилищна подготовка и образование;
 • Постигнато обхващане в услуги за ранна интервенция и подкрепа на 80% от случаите на деца с увреждания;

 • Осигурено включващо обучение в масовите училища за поне 70% от децата с увреждания с подкрепата на ресурсни учители

 • Постигната степен на адаптиране на средата към нуждите на децата с увреждания (в зависимост от специфичната ситуация)
  • Данни на НПО, работещи с хора с увреждания

  • Справки и отчети на СУ

  • Статистически данни и справки от РИО на МОМН

  • обратна връзка от потребителите

  • данни на ОЗД и ДСП1.4 Осигуряване подкрепа на уязвимите семейства и децата в риск за социално включване, превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.


Мярка 1.4.1. Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, деца с противообществени прояви, деца правонарушители, деца извършители на насилие, деца употребяващи наркотични вещества


 • Разкрит Консултативно-превантивен център за работа с деца с отклоняващо се поведение в гр.Монтана, с капацитет 30 места

 • Осигурена подкрепа на поне 70% от децата в риск

 • Справки и отчети на СУ

 • данни на ОЗД

 • обратна връзка от потребителите1.5. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания


Мярка 1.5.1. Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на община Монтана


Мярка 1.5.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства


Мярка 1.5.3. Разкриване на защитени жилища за подкрепа на включването и социалната интеграция на лицата с интелектуални и ментални увреждания


Мярка 1.5.4. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания


Мярка 1.5.5. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични разстройства • Поне 2 действащи ЦСРИ с обхващане на минимум 80-100 пълнолетни ползватели годишно;

 • Увеличен с 35% капацитет на услугите Домашен социален патронаж, ДП, СА, ЛА;

 • Включени допълнителни дейности за помощ в ежедневието на потребителите с увреждания към патронажите;

 • Развитие и предоставяне на общинска услуга специализиран транспорт за хората с увреждания;

 • Поне 5% от хората с увреждания обхванати в програмите на ДБТ за трудово посредничество, достъп до кввалификация и заетост

 • Разкрито защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр.Монтана, с капацитет 10 места;

 • Продължаване и разширяване дейността на Дневен център за възрастни с увреждания в гр.Монтана, с капацитет 24 места;

 • Разкрито защитено жилища за лица с психични разсройства, с общ капацитет 15 места;

 • Разкрит Дневен център за хора с психични проблеми и разсройства с капацитет 20 места
 • Осигурена рехабилитация и услуги за  300-350 лица с увреждания средно на година;

 • Осигурени услуги в домашна среда за 30% от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

 • Адаптиране на публичен транспорт ;

 • Осигурени услуги, дневна грижа и рехабилитация на поне 30% от хората с увреждания;

 • Осигурена резидентна грижа на 30 лица с умствена изостаналост;

 • Осигурена резидентна грижа на 10 лица с деменция;

 • Осигурена резидентна грижа в общността за 30 лица с психични проблеми;

 • Осигурени услуги, консултации и подкрепа на поне 20% от лицата с психични проблеми
 • годишни док-лади, статистически данни и отчети на РЦЗ и общински администрации
 • данни и справки от ДБТ
 • Доклади на ДСП;
 • отчети на мобилни екипи

 • заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови общински услуги за хора с увреждания1.6. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости и/или, живеещи под прага на бедността


Мярка 1.6.1. Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни • Разкрит 1 центъра за развитие на уязвими общности с общ капацитет 30 места;

 • Продължаване дейността на центъра за временно настаняване с общ капацитет 15 места;

 • Реализиране на здравно-образователна работа с лица и семейства в риск, безработни и уязвими групи в ромските квартали от 3 здравни медиатори на територията на община Монтана

 • Реализиране на пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред 40% от уязвимите общности

 • Осигурени възможности за временно настаняване и подкрепа за социална реинтеграция на 60 - 70 лица годишно;
  • анализи и статистически данни от НПО, ДУ, МКБППМН, МВР, ДПС, ДАЗД

  • данни и справки от ДБТ1.7 Разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора


Мярка 1.7.1.Създаване на комплекси от услуги за подкрепа на старите хора във всички населени места в общината.


 • Увеличен с 30% капацитет на услугите Домашен социален патронаж , ДП, СА;

 • Включени допълнителни дейности към патронажите за помощ в ежедневието на самотно живеещите стари хора;

 • Разкрит нов Дневен центъра за възрастни и стари хора в общината.

 • Разкрит център за стари хора и възрастни с увреждания в гр.Монтана с капацитет 30 места;

 • Продължаваща дейност на Дневен центъра за стари хора (Монтана) Разкрити 2 защитени жилища за стари хора в Монтана, с капацитет по 8 места
 • Подобрени услуги в домашна среда за 20% от старите хора – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

 • Осигурени дневни и почасови грижи, консултации и подкрепа за поне 100 стари хора годишно в община Монтана;

 • Осигурена резидентна грижа на 30 стари хора
 • Статистически данни на НСИ

 • заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови услуги в подкрепа на старите хора

 • отчети на мобилни екипи

 • обратна връзка от потребители

те

Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа

2.1. Разработване на планове за закриване/трансформиране на всички специализирани институции на територията на общината


Мярка 2.1.1 Разработване на планове за закриване/трансформация на специализираните институции за деца


Мярка 2.1.2. Разработване на планове за подобряване на качеството на грижа в специализираните институции за възрастни и стари хора


 • Разработен план за закриване и трансформиране на СИ за деца;

 • Създадена общинска работна група за СИ за деца;

 • Осъществена актуализация на мерките в съответствие с индивидуалните оценки на настанените в СИ деца.

 • Приети планове за подобряване на качеството на грижа в СИ за възрастни и стари хора
 • Постигнато съгласие на заинтересованите страни и споделена визия за политиките и подходите за деинституционализация на децата / лицата с увреждания в СИ;
  • Доклади от оценките на децата в СИ и планове за развитие

  • Планове за затваряне на СИ

  • Доклади за трансформирани и затворени СИ

Годишни справки


Обобщени данни

2011


2013


2015

2.2. Настаняване на децата от специализирани институции в различни форми на семейна грижа


Мярка 2.2.1 Осигуряване на семейна среда за поне 50% деца от институции чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативни семейства, като близки или роднини, приемни семейства и осиновителни семейства.


 • Осъществени дейности от СИ, ОЗД и ЦОП за възстановяване на контактите на децата от СИ с биологичните семейства;

 • Брой деца от СИ реинтегрирани в биологичните и разширените семейства

 • Брой деца от СИ изведени в приемни семейства • Поетапно намаляване на броя на децата, настанени в СИ с 20% годишно;

 • Осигурена семейна среда за поне 30% от децата в СИ

 • Очакваният брой / делът на раз-личните форми на грижа зависят от заключенията в индивидуалните оценки на децата от СИ)
 • Доклади от оценките на настанените деца и планове за развитие;
 • Регистри на реинтегрирани и приети в приемна грижа деца;
 • Регистър на приемните семейства2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услуги от резидентен типМярка 2.3.1. Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)

 • Осигурена резидентна грижа в създадение по проекта ЦНСТ за 9 деца,;

 • Изградени 4 нови ЦНСТ за деца с увреждания и клинично здрави деца(с общ капацитет 60)
 • Осигурена резидентна грижа в близка до семейната среда (ЦНСТ) за 16 деца с увреждания от СИ, които не могат да бъдат изведени в семейна среда

 • Осигурена резидентна грижа в близка до семейната среда (ЦНСТ) за 53 деца
 • обратна връзка от потребителите;

 • Посещения на място;

 • годишни доклади, статистически данни и отчети на РЦЗ и общински администраци;
 • Доклади на ЗМО
2.4. Закриване и трансформация на съществуващите специализирани институции за деца.


Мярка 2.4.1.Трансформиране на ДМСГД – Монтана • Закрита и трансформирана 1 СИ за деца

 • Действащ Дневен център за 30 деца в ДМСГД, преобразуван в самостоятелна услуга;

 • Разкрит Център за ранна интервенция при трансформирането на ДМСГД;

 • Разкрит 1 ЦНСТ за деца с увреждания

 • Звено “”Майка и бебе”

 • Център за обществена подкрепа на семейства и деца до 3 г.

 • Център за превенция на ранно изоставяне

 • Спешни кризисни и консултативни центрове

 • Център за майчинско и детско здраве

 • Семейно-консултативен център

 • Център за психично здраве
 • Закрита и трансформирана всички 1 СИ за деца в община Монтана;
 • Разкрити нови социални услуги при закриването на СИ за деца в общината
 • Доклади за трансформирани и затворени СИ
 • Мониторингови посещения на място
 • Доклади на ЗМО
 • Данни от ОЗД, ДЗП, РДСП
 • Доклади от проверки на РДСП2.5 Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции.Мярка 2.5.1. Програми за социални умения на децата, настанени в СИ. Разкриване на защитено жилище за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ


Мярка 2.5.2. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ

 • Разкриване на 1 защитено жилище за 8 младежи с увреждания от СИ;
 • Осъществени целеви мерки за подкрепа за социална интеграция на младежите след напускане на СИ
 • Изградени умения за самостоятелен живот след напускане на СИ за 20-30 младежи, настанявани в наблюдавано и защитено жилище.

 • Успешна социална интеграция и достъп до заетост на поне 40% от младежите, напуснали СИ и живеещи самостоятелно (за целия период) • Данни от ДСП, ДБТ, общини
 • Срещи, обратна връзка от потребителите
 • Справки от СУ2.6. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната за хора с увреждания и стари хораМярка 2.6.1 Изграждане на резидентни услуги за стари хора

 • Разкрито защитено жилища за стари хора ;

 • Работещо 1 преходно жилище за възрастни с физически увреждания;

 • Осигурена услуга хоспис в общината с териториален обхват цялата област Монтана

 • Създадени услуги – нов тип резидентна грижа в среда, близка до домашната за 70 стари хора;

 • Подобрени резидентни грижи за 100 стари хора и хора с увреждания;

 • Осигурена резидентна гржа за 24 стари хора
 • Доклади от проверки на РДСП;
 • срещи и посещения за обратна връзка от потребителите;
 • Доклади на ЗМО
2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформиране за предлагане на социални услуги в общносттаМярка 2.7.1. Подобряване качеството на материалната база и грижа в ДСХ
Мярка 2.7.2. Повишаване на качеството на предоставяните услуги в ДВХФУ на територията на област Монтана • Преустроени и ремонтирани СИ за стари хора

 • Подобрени условия и качествени услуги в СИ за хора с физически увреждания ( с общ скапацитет 42 места)
 • Планове за преустройване и ремонтиране на СИ за стари хора;
 • срещи и посещения за обратна връзка от потребителите;
 • Доклади на ЗМО;
 • Отчети, справки от СУ


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом