3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Име3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
страница1/23
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://montana.bg/old_docs/os/n/strategia_razvitie_socuslugi.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги

(2011 – 2015 г.)


Община Монтана


Проект


март 2011 г.


Съдържание

1 Резюме 5

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 7

2 Контекст 7

2.1 Предистория: как е създадена стратегията 7

2.2 Обхват и фокус на стратегията 8

2.3 Съответствие с международни, национални и местни политики: 9

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10

3.1 Тенденции в развитието на община Монтана 11

3.2 Идентифицирани рискови групи и потребности 12

3.3 Анализ на дефицитите на услуги и мерки – общи заключения 17

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги 18

4 Визия и цели 18

4.1 Визия 18

4.2 Ценности и принципи 18

4.3 Направления и приоритети на общинската стратегия. Приоритетни целеви групи. 19

4.4 Цели 20

5 Интервенция – социални услуги и мерки 23

5.1 Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23

5.2 Мерки и дейности по Направление 2: Деинституционализация и подобряване на качеството на резидентната грижа 40

6 Логическа рамка и ключови индикатори за успех 47

7 Система на мониторинг и оценка 54

7.1 Цели и задачи на мониторинга и оценката 54

7.2 Логическа рамка и ключови индикатори за успех 55

7.3 Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията 56

Раздел В: План за действие 58

8 Институционална рамка на изпълнението на стратегията 58

8.1 Отговорности и роли в изпълнението на стратегията 58

8.2 Структури за координация 62

8.3 Механизми на партньорството 63

9 Ресурси 64

9.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 64

10 Комуникационна програма 68

10.1 Цели, задачи и методи 68

10.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 70

11 Етапи в изпълнението на стратегията 70

11.1 Основни етапи 70

11.2 Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията 71

11.3.2.Източници на финансиране 77

Раздел Г: Приложения 78

12 Оценка на потребностите от социални услуги 78

12.1 Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област Монтана , приет с Решение № 495 на Общински съвет Монтана от Протокол №43/ 22.07.2010 г 78Използвани съкращения (абревиатури)АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДМУИ

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМБ

Звено „Майка и бебе”

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РЗП

Регионално звено за подкрепа

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РУП

Районно управление Полиция

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ТЗ- УНИЦЕФ

Техническо звено за деинституционализация към АСП и УНИЦЕФ

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Монтана

(2011 – 2015)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПълнолетни лица с увреждания
...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом