Управление на запасите
ИмеУправление на запасите
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер16.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pravoconsult.com/schetovodstvo/files/Upravleenie na zapasite.doc
Управление на запасите


Ръководството на фирмата трябва да сведе съставянето на запасите, в които е ангажирало не малък капитал. Равнището на запасите трябва да бъде оптимално, т.е. нито много високо, нито много ниско. Правят се излишни складови разходи, съществува риск от разваляне на стоките, промяна в търсенето на продуктите, както и промяна в технологията, които могат да доведат до нежелателни последици. Ниското равнище на запасите може да доведе до спиране на производството, поради нередовното постъпване на партиди от материали. Следователно за фирмата е важно да контролира състоянието на складовите запаси. Една от основните задачи на финансовия мениджмънт е да намери оптималния размер на запасите. За целта е необходимо:

а) да сме наясно с технологично допустимия минимум на различните видове запаси с оглед осигуряването на ритмичност на производството и на продажбите;

б) набавянето и поддържането на запасите е свързано с две групи разходи: разходи по доставката и складови разходи.

Намаляването на средната наличност на запасите е свързано с увеличаване броя на доставките през годината, респективно намаляване на количеството в една доставка. Това води до намаляване на складовите разходи и до увеличаване на разходите по доставката. Колкото по-голям е броят на доставките през годината, толкова разходите по доставките се увеличават. Това се дължи на това, че организирането на всички доставки е съпроводено от разходи, които не зависят от количеството на заявените в тях запаси. Такива са разходите за работни заплати на служители по снабдяването, пощенските разходи, разходи за командировки и други. Тези разходи са минимални, когато цялата потребност от производствени запаси за годината се заяви и достави наведнъж. Управлението на запасите е свързано с определянето на минималното количество в една доставка.ОКД - оптималното количество на една доставка

НКГ - необходимото количество за годината

Р1Д - разходи за една доставка

СР - складови разходи за единица производствени запаси

Пример: Годишния разход на даден вид материал възлиза на 100 000бр. Разходите по една доставка са 800лв., а годишните складови разходи за един брой са 8лв. Да се определи оптималното количество на една доставка.Определяне на оптималния брой на доставките през годината (ОБД)ГР - годишен разход

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Управление на запасите iconРоля, място и значение на запасите в логистиката
Критерий за тази класификация е според мястото на запасите в производството и дистрибуцията. В една фирма (производствена) може да...

Управление на запасите iconСистема за управление на запасите при неравномерно търсене
Г – годишен дефицит в бр.; К3 – р/ди поради единица дефицит (не зав от времето)

Управление на запасите iconУправление на материалните запаси в предприятието
Запасите служат за основа на производствената дейност или са резултат от нея. Ето защо те трябва да бъдат прецизно планирани, управлявани,...

Управление на запасите iconMrp (Material Requirements Planning)
Принципи на изграждане – в основата на mrp стои теорията за управление на запасите при зависимо търсене. Има 2 вида зависимо търсене:...

Управление на запасите iconВъпрос №1 Цел и съдържание на курса
И, гмр, пс и кт и съдържа основните геодезически и маркшайдерски технологии, използвани при проучване, проектиране, разработване...

Управление на запасите iconНаредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
Чл. Наредбата определя реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните...

Управление на запасите iconФинансов отчет За годината, приключваща на 31 декември 2009 година
Увеличение/(намаление) на запасите от готова продукция и незавършено производство

Управление на запасите iconУтвърдил: Валери Цветанов Министър на земеделието и храните
Причини за влошеното състоянието на запасите от риба и други водни организми в страната

Управление на запасите iconВъпрос No. 9 Системи за масово обслужване
Системите за масово обслужване възникват в областта на производството, дистрибуцията, транспорта, запасите,снабдяването и много други...

Управление на запасите iconПрограма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление" (Бюджетно управление на предприятието) София, 2008 г
Връзки между стратегическо управление, бюджетно управление и оперативно управление

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом