Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер32.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/obs/prot15/2012_15_358.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
Р Е Ш Е Н И Е


358

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 13. 09. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община Пловдив за 2012 година и утвърждаване разходите за заплати на „Пловдивски общински инспекторат” и Общински институт „Старинен Пловдив”


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , чл. 18 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-387 от 30. 8. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


1. Одобрява заплащането за 2012 година, на дължимите средства за електроенергия и топлоенергия за спортни обекти и полагащите се лихви по сключено споразумение с ЕВН за разсрочване на дълга, да е за сметка на заделените бюджетни средства като резерв за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община Пловдив за 2012 година, при спазване на т.30 от Решение № 66, взето с протокол № 3 от 16.02.2012 година за бюджета на Община Пловдив за 2012 година.

2. Одобрява измененията по сборния бюджет на Община Пловдив за 2012 година, съгласно Приложение № І, неразделна част от решението.

3. Увеличава бюджетната сметка на Район Централен за 2012 година с 40 000 лв. целево за разкриване на три нови групи в ЦДГ на ул. «Лъджене» - филиал на ЦДГ «Перуника». съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.

4. Увеличава бюджетната сметка на Район Южен за 2012 година с 11 000 лв. целево за разкриване на една нова група в ЦДГ «Малина». съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.

5. Увеличава бюджетната сметка на Район Западен за 2012 година с 57 360 лв. целево за разкриване на две нови групи в ЦДГ «Рая». съгласно Приложение № 3, неразделна част от решението.


6. Увеличава бюджетната сметка на Район Северен за 2012 година общо със 139 473 лв., от които: 31 585 лв. за разкриване на две нови групи във филиал на ЦДГ «Марица» ; 75 888 лв. за разкриване на две нови групи във филиал на ЦДГ «Бреза»; 22 000 лв. за авариен ремонт на ЦДГ „Пролет” и 10 000 лв. за доставка и монтаж на соларни павета за пешеходни пътеки, съгласно Приложение № 4, неразделна част от решението.

7. Увеличава бюджетната сметка на Район Тракия за 2012 година със 130 000 лв., от които: 90 000 лв. за текущ ремонт на улици – пътно платно и бордюри; 10 000 лв. за направа на сонди за поливане и 30 000 лв. за облагородяване в парк Лаута, съгласно Приложение № 6, неразделна част от решението.

8. Увеличава бюджетната сметка на ОП „Паркиране и репатриране” с 18 000 лв., целево за закупуване на 3 броя автомобили, които ще се използват за поставяне на блокиращи скоби, съгласно Приложение № 7, неразделна част от решението.

9. Увеличава бюджетната сметка на ОИ „Старинен Пловдив” с 8 000 лв . целево за трудови разходи на 5 бройки численост на персонала – дофинансиране, считано от 1.09.2012 година, съгласно Приложение № 8, неразделна част от решението.

10. Намалява размера на заделените бюджетни кредити като резерв за неотложни и непредвидени разходи по собствения бюджет на Община Пловдив общо с 403 833 лв. , съгласно Приложение № 5, неразделна част от решението.

11. Утвърждава Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2012 година – извадка, съгласно Приложение № 9, неразделна част от решението.

12. Утвърждава разходите за заплати на Пловдивски общински инспекторат за 2012 година, увеличени с 2000 лв. месечно, считано от 1.09.2012 година, съгласно Приложение № ІІ, неразделна част от решението.

13. Утвърждава разходите за заплати на ОИ „Старинен Пловдив” за 2012 година, увеличени с 2000 лв. месечно, считано от 1.09.2012 година във функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 739 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер – дофинансиране с общински приходи, съгласно Приложение № ІІІ, неразделна част от решението.

14. Задължава Директора на Дирекция «Финансова политика» да отрази изменението по съответните функции, дейности и параграфи по бюджета на Община Пловдив за 2012 година при спазване на бюджетната класификация.


МОТИВИ: Правни основания: чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети. Фактически основания: Необходимост от: погасяване на задължения за електро и топлоенергия за спортни зали; авариен ремонт на ЦДГ «Пролет» за гарантиране сигурността на децата и персонала; подобряване на инфраструктурата.


БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО: 34

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на управител на „Диагностично-консултативен център VІІ пловдив” еоод търговско дружество със 100% участие на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом