Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
страница1/13
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.87 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/523080.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ"

В сила от 05.02.2008 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523080 "Монтьор по автоматизация" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 523080 "Монтьор по автоматизация" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 5230801 Автоматизирани системи;

2. 5230802 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор по автоматизация".

(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация"определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Монтьори в електроенергетиката, електропромишлеността и електрониката" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация"

Професионално направление:523

Електроника и автоматизация

Наименование на професията:523080

Монтьор по автоматизация

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Монтьор по автоматизация", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалности

Степен

Входящона профе-

минимално образо-сионална

вателно равнищеквалифи-

кация5230801

Автома-

Втора

Завършенотизираниосновносистемиобразование

5230802

Осигури-

Втора

Завършенотелни иосновнокомуника-образованиеционнисистеми вжп инфра-структура
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №4 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на електронна техника" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №4 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на електронна техника"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №18 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабен монтьор" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №18 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабен монтьор"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №19 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на подемно-транспортна техника" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №19 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на подемно-транспортна техника"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 г за придобиване на квалификация по професия "Mонтьор по автоматизация"

Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"монтьор по автоматизация\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом