Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
ИмеГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер36.94 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Г-жа В. К. Х., ЕГН *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№ 14-8175/14.12.2000 г. на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следните четири имота, а именно:

1 - нива от 3.000 дка, четвърта категория, намираща се в землището на Б., местността С.-Р., заявена с пореден № 2 и установена с емлячен регистър от 1949 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали нейната реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

2 - нива от 1.500 дка, четвърта категория, намираща се в землището на Б., местността А.-В. г., заявена с пореден № 4 и установена с емлячен регистър от 1949 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали нейната реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

3 - нива от 14.000 дка, пета категория, намираща се в землището на Б., местността К.-З, заявена с пореден № 10 и установена с данъчен регистър от 1936 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали нейната реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

4 - лозе от 2.000 дка, четвърта категория, намиращо се в землището на Б., местността С.-Г., заявено с пореден № 11 и установено с опис-декларация от 1948 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали неговата реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ.

Жалбоподателката твърди, че атакуваният от нея отказ е незаконосъобразен. Иска отменяване на акта на ПК (ОСЗ) Б. и реституиране на имотите в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Жалбата е допустима. Същата е подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, поради което следва да се разгледа по същество.

Жалбата се явява основателна.

Производството по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е от административен характер и има за предмет установяване на законосъобразността, респ. - незаконосъобразността на атакуваното решение на съответната поземлена комисия (О. С. З.). С оглед на това, съдът не следва да се занимава с въпроса, дали жалбоподателката е била собственик (и на какво правно основание) на процесните имоти преди образуването на ТКЗС. В рамките на съдебния процес по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е необходимо да се изследва само това, налице ли са основанията, поради които ПК (ОСЗ) е отказала да признае или възстанови имотите (така и решение № 394/13.07.2004 г. по к.адм.д. № 166/2004 г. на О. с.Б., докладчик съдията В. Б.).

В случая отказът е за възстановяване, като ПК (ОСЗ) Б. се е позовала на разпоредбата на чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ - проведени върху имотите мероприятия. От страна на жалбоподателката е оспорена верността на този мотив за отказа. Нейната позиция намира опора в приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза. Според вещото лице, върху имотите няма предвидени и реализирани мероприятия, които да пречат за тяхното реституиране. Съдът кредитира тези изводи на вещото лице. Няма основания за недаване вяра на същите. Заключението е компетентно и пълно. То следва да застане в основата на настоящия съдебен акт, като на жалбоподателката се възстановят нивата от 3 дка в С.-Р., нивата от 1.5 дка в А.-В. г., нивата от 14 дка в К.-З и лозето от 2 дка в С.-Г., така, както са отразени от експерта в скиците към неговото заключение, за които имоти се оказа, че не са засегнати от публични мероприятия от обществен интерес.

Мотивиран по този начин, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОТМЕНЯВА решение изх.№ 14-8175/14.12.2000 г. на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което на г-жа В. К. Х., ЕГН *, адрес Б., 5, се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху следните четири имота, а именно:

1 - нива от 3.000 дка, четвърта категория, намираща се в землището на Б., местността С-Р, заявена с пореден № 2 и установена с емлячен регистър от 1949 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали нейната реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

2 - нива от 1.500 дка, четвърта категория, намираща се в землището на Б., местността А-В г, заявена с пореден № 4 и установена с емлячен регистър от 1949 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали нейната реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

3 - нива от 14.000 дка, пета категория, намираща се в землището на Б., местността К.-З, заявена с пореден № 10 и установена с данъчен регистър от 1936 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали нейната реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ;

4 - лозе от 2.000 дка, четвърта категория, намиращо се в землището на Б., местността С.-Г., заявено с пореден № 11 и установено с опис-декларация от 1948 г., поради проведени мероприятия, които не позволявали неговата реституция - чл.10б, ал.1 ЗСПЗЗ.

ВЪЗСТАНОВЯВА на г-жа В. К. Х., ЕГН *, адрес Б., 5, правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху въпросните четири имота, а именно:

1 - нива от 3.000 дка, четвърта категория, намираща се в землището на Б., местността С.-Р., заявена с пореден № 2 и установена с емлячен регистър от 1949 г.;

2 - нива от 1.500 дка, четвърта категория, намираща се в землището на Б., местността А.-В. г., заявена с пореден № 4 и установена с емлячен регистър от 1949 г.;

3 - нива от 14.000 дка, пета категория, намираща се в землището на Б., местността К.-З, заявена с пореден № 10 и установена с данъчен регистър от 1936 г.;

4 - лозе от 2.000 дка, четвърта категория, намиращо се в землището на Б., местността С.-Г., заявено с пореден № 11 и установено с опис-декларация от 1948 г.,

които имоти са тонирани и защриховани със син цвят на скиците към заключението на вещото лице И. И. А., намиращи се на листи 17-24 от настоящото административно дело, приподписани от съда и съставляващи неразделна част от настоящото съдебно решение.

На страните по делото да се връчат копия от решението, като те могат да го обжалват пред Административен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Свързани:

Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconГ-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
О. та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconГ-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с. Л., общ. Б., роден на 06. 09. 1903 г и починал...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconИнж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М
Под къщи-Р, землище на с. Логодаж, общ. Б., заявена с пореден №6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., поради непредставяне...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconРешение № fо 25/11. 11. 1999 г на Поземлена комисия Б., изх. №10-134/09. 11. 1999г и Решение № кб-25/23. 11. 2000 г на Поземлена комисия-Б., изх. № Пк-б-32/23. 11. 2000г
Л., общ. Б. в м. “Белугата-рз, заявена с пореден №3 от заявлението на наследниците и установени с Емлячен регистър 1952-55г., правото...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. Г. Х. с Егн *, надя Г. Х. с Егн и К. С. П. с Егн *, всички с адрес: гр. Б., ул.”С. с която се обжалва Решение №2810/12. 11. 2010г...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconА. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен
Бресто, Г. Б., пл.№1660 и по кадастралния план на града, одобрен със заповед № рд-02-14-1549/16. 08. 2000 г на кмета, при съседи...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconПроизводството по делото е по реда на чл. 14, ал. 3 от зспзз
Образувано е по жалба на М. В. Т., с Егн *, М. Р. Т., с Егн и Ц. Р. Т., с Егн срещу Решение № */03. 02. 1993 г на Поземлена Комисия...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconК. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У."Г. Д." №., област Благоевград
Бяла черква”, при съседи – нк, дт и си, с мотив, че правото на собственост е възстановено по преписка вх.№496/1991 г на наследници...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconВ качеството им на наследници на А. М. С. /техен дядо
Производството е образувано по искова молба на С. Л. А. с Егн и В. Л. Л. с Егн, и двамата с адрес: Б., с която срещу Б. Г. С. с Егн...
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото iconГ-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн
Фильовото, землище на с. С., общ. С., обл. Б., заявена с пореден №9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом