Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн
ИмеГ-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер38.5 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Г-н Н. С. Х., ЕГН *, адрес Б., ул.А. С. ., обжалва решение № ./29.12.20. г. на О. С. З. гр.С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., ЕГН *, бивш жител на Б., починал на 16.01.20.г., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху три ниви и една ливада, с площ от общо 3.700 дка, намиращи се в местността Дома, землище на с.С, общ.С., обл.Б., заявени с поредни № 6, 8, 11 и 12 и установени с данъчен регистър, както и върху ливада от 1.000 дка в местността Фильовото, землище на с.С., общ.С., обл.Б., заявена с пореден № 9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ от 4.700 дка, поради непредставяне на удостоверение и скица по чл.13, ал.4-6 ППЗСПЗЗ.

Жалбоподателят твърди, че атакуваният от него отказ е незаконосъобразен. Иска отменяване на акта на О. С. З. гр.С. и реституиране на имотите в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Жалбата е допустима. Същата е подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, поради което следва да се разгледа по същество.

Жалбата се явява частично основателна.

Производството по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е от административен характер и има за предмет установяване на законосъобразността/незаконосъобразността на атакуваното решение на съответната О. С. З.. С оглед на това, съдът не следва да се занимава с въпроса, дали наследодателят на жалбоподателя е бил собственик (и на какво правно основание) на процесните имоти преди образуването на ТКЗС. В рамките на съдебния процес по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ е необходимо да се изследва само това, налице ли е основанието, поради което общинската С. З. е отказала да възстанови имотите (така и решение № ./13.07.20. г. по касационно административно дело № ./20. г. на Окръжен съд Б., докладчик съдията В. Б.).

В случая, за да откаже възстановяване, О. С. З. гр.С. се е позовала на това, че липсват удостоверение и скица по чл.13, ал.4-6 ППЗСПЗЗ. По същество това означава, че няма данни относно обстоятелствата, какви части от имотите попадат в урбанизирани територии, има ли строежи върху тях и дали същите се включват в реализирани мероприятия от обществен интерес.

За изясняването на горните обстоятелства, по делото е назначена техническа експертиза. В заключението си вещото лице пояснява, че е направило необходимите справки в О. С. З. гр.С. и техническата С. на Община С., по плановете и картния материал за с.С., както и оглед и измервания на място, в присъствието на майката на жалбоподателя. Експертът е констатирал, че на място петте имота, отказани от О. С. З. гр.С., са съседни и на практика образуват един голям имот (става въпрос за четирите имота в местността Дома и петия имот в местността Ф.). Въпросният голям (общ) имот се намирал в махала К. на с.С., като една част от него попадала в строителния полигон на посоченото населено място (на скицата към заключението тя е тонирана със зелено), а останалата част била извън този полигон и попадала в земеделските земи по чл.19 ЗСПЗЗ по картата на възстановената собственост (КВС) - тази част е тонирана в червено. Полигонът играел ролята на регулационен и застроителен план и бил пречка за възстановяването на собствеността върху терена от имота, който попадал в него. За терена, който попадал в земеделските земи по чл.19 ЗСПЗЗ, нямало пречка да бъде възстановен на жалбоподателя.

Съдът споделя изводите, направени от вещото лице. Същите не се опровергават от другите доказателства, събрани по делото. Заключението следва да бъде определено като пълно и компетентно. То следва да застане в основата на настоящия съдебен акт. Атакуваната част от решението на О. С. З. гр.С. следва да бъде отменена за площта от общия имот, в размер на 1.965 дка, тонирана на скицата към заключението в червено. За останалата площ от имотите, жалбата трябва да бъде отхвърлена.

Мотивиран по този начин, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОТМЕНЯВА раздел ІІІ от решение № ./29.12.20. г. на О. С. З. гр.С.,

с който на наследниците на Н. Л. Х., ЕГН *, бивш жител на Б., починал на 16.01.20. г., се отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху три ниви и една ливада, с площ от общо 3.700 дка, намиращи се в местността Дома, землище на с.С., общ.С., обл.Б., заявени с поредни № 6, 8, 11 и 12 и установени с данъчен регистър, както и върху ливада от 1.000 дка в местността Ф, землище на с.С., общ.С., обл.Б., заявена с пореден № 9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ от 4.700 дка, поради непредставяне на удостоверение и скица по чл.13, ал.4-6 ППЗСПЗЗ,

за общо 1.965 дка от горепосочените имоти, тонирани в червено на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 57 от настоящото административно дело, която е приподписана от съда и съставлява неразделна част от настоящото съдебно решение.

ВЪЗСТАНОВЯВА на наследниците на Н. Л. Х., ЕГН *, бивш жител на Б., починал на 16.01.20. г., правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху общо 1.965 дка от посочените в раздел ІІІ от решение № .29.12.20. г. на О. С. З. гр.С. три ниви и една ливада, с площ от общо 3.700 дка, намиращи се в местността Дома, землище на с.С., общ.С., обл.Б., заявени с поредни № 6, 8, 11 и 12 и установени с данъчен регистър, както и ливада от 1.000 дка в местността Ф., землище на с.С., общ.С., обл.Б., заявена с пореден № 9 и установена с данъчен регистър, или общо пет имота с обща площ от 4.700 дка,

които 1.965 дка са тонирани в червено на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 57 от настоящото административно дело, която е приподписана от съда и съставлява неразделна част от настоящото съдебно решение.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на г-н Н. С. Х., ЕГН *, адрес Б., ул.А.С. ., подадена против раздел ІІІ на решение № ./29.12.20. г. на О. С. З. гр.С., в останалата й част - за останалите 2.735 дка от процесните пет имота в землището на с.С., общ.С., обл.Б., тонирани в зелено на скицата към заключението на вещото лице инж.И. И. А., намираща се на лист 57 от настоящото административно дело, която е приподписана от съда и съставлява неразделна част от настоящото съдебно решение.

На страните по делото да се връчат копия от решението, като те могат да го обжалват пред Административен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconЗа признаване за установено по отношение на ищците, че ответниците З. П. А., с Егн *, А. Е. М., с Егн 740829140 и М. Е. М., с Егн *, не са собственици
Производството е образувано по искова молба от Й. Г. Х., с Егн *, Л. Г. Ц., с Егн *, Ф. С. Ц., с Егн *, М. И. К., с Егн *, К. И....
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconГ-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
О. та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. Г. Х. с Егн *, надя Г. Х. с Егн и К. С. П. с Егн *, всички с адрес: гр. Б., ул.”С. с която се обжалва Решение №2810/12. 11. 2010г...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconЛипсва указание в какво се състои незаконосъобразността на акта който се оспорва
Производството е образувано по жалба от Л. Д. Д., с Егн *, Й. Д. А., с Егн *, Е. Д. З., с Егн *, С. Д. Ф., с Егн всички със съдебен...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
З., с Егн *, В. А. З., с Егн *, М. Т. Т. Ш., с Егн *, Д. К. Х., с Егн *, Н. А. П., с Егн *, С. А. П., с Егн *, К. А. П., с Егн *,...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconИнж. А. М. М., Егн *, адрес Б., У. М. 2, обжалва решение №2627/06. 08. 2009 г. (изх.№08-1397/06. 08. 2009 г.) на О. С. З. Б., с което на наследниците на М. А. М
Под къщи-Р, землище на с. Логодаж, общ. Б., заявена с пореден №6 и установена с емлячен регистър 1952-1955 г., поради непредставяне...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
А. Г. М. с Егн *, И. И. М., с Егн *, К. Г. П., с Егн и А. А. П. с Егн *, всички с адрес за призоваване, У. “Р. Д.” 12. 3 против К....
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconИскова молба, подадена от Н. С. Х
Н. С. Х. с Егн и Г. С. С. с Егн *, и двамата с адрес: Б., бул. “С. Д. С.” №10. 1, с която срещу Н. С. О. с Егн *, С. К. Г. с Егн...
Г-н Н. С. Х., Егн *, адрес Б., ул. А. С обжалва решение №./29. 12. 20. г на О. С. З. гр. С., в неговия раздел III, с който на наследниците на Н. Л. Х., Егн iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
З. Н. Ш., с Егн адрес: Г. Б., У. Г. П. "№. Ц. Н. М., с Егн г. Б., У. А. Й."№. Г. Л. И., с Егн г. Б., Ж. З. Б.,А. А. Л. Я., с Егн...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом