И за да се произнесе, взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер142 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба от С. Г. Х. с ЕГН *, надя Г. Х. с ЕГН * и К. С.П. с ЕГН *, всички с адрес: гр.Б., ул.”С.с която се обжалва Решение № 2810/12.11.2010г. на Общинска служба по земеделие Б. /ОСЗ Б./, постановено по преписка по заявление с вх.№ Г743 от 29.12.1991г. – правно основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Жалбоподателите твърдят, че са наследници на Н. П. Х., б.ж на гр.Б., починала 09.08.2007г, която е дъщеря на П.Г. Г., б.ж на гр.Б., починал на 11.03.1966г. обжалва посоченото Решение № 2810/12.11.2010г. на Общинска служба по земеделие гр. Б., в частта, с която е постановен отказ да се възстанови правото на собственост на наследниците на П. Г. Г. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следните имоти или части от тях: 1. Нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находяща се в землището на гр.Б., в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив, че правото на собственост не се възстановяван, поради проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгл. Чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх.№ 1290/07.07.1993г. и в частта, с която е отказано възстановяване на правото на собственост по отношение на Овощна градина от 3,000 дка (три дка), пета категория, находяща се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението ни и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив – проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгласно чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх. № 1290/07.07.1993г.

Ищците твърдят, че решението е нищожно, постановено при неспазване на изискуемата от закона форма. Твърди се, че съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, в решението на ОСЗ, с което се възстановява в стари реални граници правото на собственост върху земеделски земи, следва да бъдат описани и границите и съседите на имота. Това изискване без съмнение се отнася и за решенията, с които същата отказва да възстанови правото на собственост, тъй като необходимостта от индивидуализация на имота е еднаква и в двата случая. Този извод се подкрепя и от липсата на изрична уредба относно реквизитите на решенията, с които се отказва възстановяване на правото на собственост в стари реални граници, което сочи, че те са по същество идентични с тези на позитивните решения. В обжалваното решение процесиите имоти са описани само с местонахождение и площ, но не и с граници и съседи, т.е липсва съществен реквизит на административния акт. В обжалваното решение процесиите имоти са описани като: 1. Нива от 1. 000 дка (един дка .), пета категория, находяща се в землището на гр Б. в местността мЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението ни И и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г. и 2. Овощна градина от 3,000 дка (три дка), пета категория, находяща се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението ни и установен и с Данъчен регистър № 525 от 17.06.1949г., без да са посочени границите и съседите, нито към решението е приложена скица, на която да са означени процесиите имоти, т.е твърди се от ищците, че липсва съществен реквизит на административния акт - ясно формулирана разпоредителна част. В случаите, когато не са налице положителните предпоставки за реституция или са налице пречки за същата, производството е еднофазно и завършва с решението на ОСЗГ. В това решение имотът следва да бъде индивидуализиран точно, доколкото в противен случай би се стигнало до невъзможност да се прецени дали административният орган се е произнесъл по отношение на заявения имот и дали правилно е приложен материалния закон, тъй като пречките за реституция са факти, които могат да съществуват само по отношение на конкретни имоти. Сочи се, че в обжалваното решение в атакуваната му част не са посочени и неговите адресати. Твърди се, че посочването на лицата, правото на собственост на които се възстановява или не се възстановява, задължително следва да бъдат указани в самото решение. Този извод се обуславя по аргумент от правилото, че влязлото в сила решение с което правото на собственост се възстановява в стари реални граници има силата на констативен нотариален акт, т.е същото следва да посочва и носителя на правото. Реквизитите на позитивните решения на ОбСЗ са такива и на отказите й. Следователно е необходимо първо да съществува яснота кои са лицата, в полза или във вреда на които е издадено решението. Такава яснота в случая не съществува, което води до извод, че атакуваното решение не съдържа и друг съществен реквизит на този вид административни актове. Твърди се, че посочените пороци следва да се квалифицират като неспазване на предвидената за решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ форма, който води до липса на валиден административен акт и нищожност на решението.

При условията на евентуалност от неуважаване на иска за прогласяване нищожността на решението се иска отмяната му в обжалваната част, като незаконосъобразно, по следните съображения.

Не е налице твърдяното в отказа основание, а именно проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгласно чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх. № 1290/07.07.1993г. Чл.10б от ЗСПЗЗ послужил като основание за издаване на отказа, визира, че признатото право на собственост не може да бъде възстановено, ако имота е застроен или върху него са проведени мероприятия, които не позволяват реалното връщане. Т.е самият закон определя наличието на две алтернативно дадени предпоставки- изградени строежи или проведени мероприятия, като влага различно съдържание на тези две понятия.

Наследодателят ни П. Г. Г. , б.ж. на гр.Б. е бил собственик на процесиите имоти, като имота, Овощна градина от 3,000 дка (три дка), пета категория, находящ се в землището на гр. Б. , е при граници/съседи/ - ливада на К. М. и Н. С. ливада и царевичак на наследници на М. А. Д. Този имот видно и от удостоверение по чл. 13,ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх.№ 1290/07.07.1993г. попада регулацията на гр.Б., кв. 177 и е заснет с пл. № 3493. По сега действащият план на гр.Б. и кадастралната карта представлява поземлен имот с идентификатор № 04279.618.20, с площ от 5 964 кв. м , стар № 6001.една част от имота попада в ж.п линия, а една част от него, с площ 3 ,050 дка, намираща се след ж.п прелеза в посока кв.Грамада е останала пустееща площадка, превърната в сметище и не представлява някакво мероприятие с обществен интерес, което по своята същност не представлява строеж или пък др. благоустройствено мероприятие, а имота - Нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находящ се в землището на гр. Б. в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението ни и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949 по сега действащият план на гр.Б. и кадастралната карта представлява поземлен имот с идентификатор № 04279.601.121, целият с площ от 1359 кв. м , и представлява празно място, което не представлява някакво мероприятие с обществен интерес, което по своята същност да представлява строеж или пък др. благоустройствено мероприятие. По изложеното се иска отмяна на обжалваното Решение № 2810/12.11.2010г. на Общинска служба по земеделие гр. Б., в частта с която е постановен отказ да се възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следните имоти или части от тях на нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находящ се в землището на гр. Б. в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението ни и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г. и Овощна градина от 3,000 дка (три дка), пета категория, находящ се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението ни И и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г. при неуважаване на първото формулирано и поддържано искане за нищожно на обжалваното решение в посочената част.

Жалбоподателите, чрез пълномощник, поддържат жалбата. Правят се доказателствени искания.

Ответната по жалбата страна – ОСЗ – Б., не изпраща представител, както по закон, така и по пълномощие. Не изразява становище по жалбата.

По делото са събрани писмени доказателства – писмените документи от преписка под № 743/29.12.1991г., образувана по заявление от наследниците на П. Г.Г. Допусната и назначена е съдебно – техническа експертиза и е изслушано заключение – основно и допълнително, на вещо лице.

Анализа на събраните доказателства, във връзка с фактическите твърдения на страните, сочи на установено следното:

Жалбоподателите са наследници по закона на Н. П.Х., която от своя страна е наследник на П. Г. Г./удостоверения за наследници/. Наследниците на П. Г. Г. са подали заявление с вх.№ 734/29.12.1991г. до ОЗС Б., с което са поискали възстановяване на правото на собственост върху подробно описани земеделски земи, сред които и по т.1 нива от 1 дка в местността “Царевоселското шосе” и по т.3 от заявлението овощна градина от 3 дка в местността “Под грамада”.

С обжалваното решение № 2810 от 12.11.2010г. ОСЗ Б. е отказала да възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на П. Г.Г. на следните имоти или части от тях: 1. Нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находяща се в землището на гр.Б., в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив, че правото на собственост не се възстановяван, поради проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгл. Чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх.№ 1290/07.07.1993г. и в частта, с която е отказано възстановяване на правото на собственост по отношение на Овощна градина от 3,000 дка (три дка), пета категория, находяща се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението ни и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив – проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгласно чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх. № 1290/07.07.1993г.

Според изслушаното съдебно – техническо заключение вещото лице сочи, че след извършената проверка в техническата служба на общината е констатирало, че със заповед № 3210/20.10.1965г. е одобрен кадастрален и регулационен план за Промишлена зона на Б.. Процесния имот, предмет на делото, е отразен като имот с пл.№ 3493 и по разписен лист е записан на П. Г. Г., като част от имота е бил отреден за ДИП “ДИМО Х.ДИМОВ”, а останалата част е в междурелсово пространство. За този спорен имот има процедиран помощен план, по който имота е отразен като имот № 600.3493, записан на П. Г. Г. При огледа на мястото вещото лице сочи, че върху имота няма реализирано мероприятие от ДИП”Димо Х.Димов”, има реализирано мероприятие релсов път, който обслужва отделни мероприятия и има една част от имота, която е свободна, незастроена и не се ползва за нищо. Измерено графично по плана тази част е с площ от 1,050 дка, която е свободна и може да бъде възстановена, а останалата площ от 1,950 дка е заета от ж.п. коловози. На изготвената от вещото лице скица на л.50 от делото в тонираното в зелено и сини щрихи, а на скицата на лист 51 – тонирано в зелени щрихи е отразена свободната и незастроена площ от този имот на площ от 1,050 дка.

За имота в местността “Царевоселско шосе” с площ от 1,00 дка по плана от 1955г. имота не е бил включен в регулацията на града, а е представлявал земеделска земя. Имота е бил сключен в регулация през 1958г. като земеделска земя и за него няма отразяване по плана като отделен имот с отделен планоснимачен номер. Имота, заедно с други имоти е отреден за Механотехникум. Имота не е отразен и в следващите планове като отделени имот. За него няма процедиран помощен план за издаване на удостоверение по чл. 13, ал.4 от ППЗСПЗЗ. По сега действащия план имота от 3,00 дка е в Промишлена зона на Б., а имота от 1,00 дка – в четвърти Микрорайон на Б..

В допълнителното заключение вещото лице сочи, че със заповед № 42/30.07.1955г. е одобрен кадастрален е регулационен план на гр.Б., по който отказания имот с площ от 1,00 дка е и бил включен в плана като земеделска земя, без отреждане с отделен планоснимачен номер. Имота, заедно с други имоти, е бил включен в парцела, отреден за Механотехникум. По следващите планове имота също не е отразяван. Със заповед № РД – 18 – 32/10.05.2006г. е одобрена кадастралната карта и регистъра към нея за землището на гр.Б. и процесния имот също не е отразен в нея. На място ищците са показали на вещото лице за техен имот с идентификатор № 04279.601.121 по кадастралната карта, целия с площ от 1359 кв.м. и след приспадане на необходимата прилежаща площ на трафопоста под и над сградите – работилница № 3, остава свободна площ от 1050 кв.м. В заключение вещото лице сочи, че по справката в СГКК и направения оглед на място и скиците на воден синдикат не се индентифицира имота, тъй като към него няма разписния лист за имотите. По плановете на града процесния имот не е отразяван като имот с отделен планоснимачен номер. По кадастралната карта на землището на гр.Б., показания на вещото лице от ищците на място имот е отразен като имот с идентификатор № 04279.601.121 и записан в регистъра Община Б., който имот е свободен, незастроен и в защрихованата част в зелено на скицата на вещото лице на л.69 от делото няма пречки да се възстанови собствеността.

Така установеното от фактическа страна, сочи на следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ /жалбата е постъпила на 03.01.2011г., а обжалваното решение е съобщено на жалбоподателите на 07.12.2010г. – вж.л.54 - копие от входящия регистър за заявленията, по които ще се издават решения, от което е видно, че жалбата е постъпила в преклузивния за това срок/, чрез поземления орган и срещу акт, който следва да се определи като такъв – годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност, като своеобразен административен акт.

По искането за прогласяване нищожността на обжалваното решение.

Жалбата в тази част е неоснователна. Посочените от жалбоподателите пороци не са от категорията на такива, които да обосноват извода за нищожност на обжалваното решение. Като такъв порок се сочи, липсата на описание на процесните имоти с граници и съседи. Достатъчно е в решението на ОСЗ да са посочени омитоти по достатъчно за индивидуализацията им белези, но това не води до най – тежкия порок за нищожност на административния акт. На следващо място, като основание да се опреди този акт за нищожен не е и соченото от жалбоподателите, че не са посочени и неговите адресати. Изрично в обжалваното решение е отразено, че е постановено по преписка по заявление на наследниците на П.Г. Г. Именно това с адресатите на акта и това е достатъчното съдържание по отношение на адресатите на този акт, поради което и на това посочено основание обжалваното решение не е нищожно.

По твърдението за незаконосъобразност на обжалваното решение:

Жалбата е частично основателна:

Страните не спорят, че процесните имоти са земеделски по смисъла на чл.2 от ЗСПЗЗ и относно факта, че са били включени в ТКЗС и че към този момент е бил притежаван от общия наследодател на жалбоподателите П. Г.Г., заявени са за възстановяване, но е отказано възстановяване на правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници по отношение на цялата площ, с мотив – проведени мероприятия, непозволяващи реално възстановяване по смисъла на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ. Съгласно разпоредбата на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ в случаите, когато бивши земеделски имоти са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността бившите собственици се обезщетяват. В § 1в от ДР на ППЗСПЗЗ при условията на примерно изброяване са посочени строителните дейности и съоръженията, които не позволяват такова възстановяване. Такива по см. на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ са обекти и съоръжения с публичен характер, транспортно – комуникационни мрежи и съоръжения или такива на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, топлофикация, електрификация и др. или такава инфраструктура към парцелите на производствени предприятия, осъществяване на мероприятия по опазване на околната среда – озеленяване, водни площи, улично осветляване, изградени обекти с обществено значение в областта на културата, здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и др.

В заключените си вещото лице сочи, че отказаната площ от имота от общо декларираната площ от 3,00 дка в местността ”Димо Х.Димов” е свободна в обем от 1,050 дка, тонирана в зелено и синьо на скицата на л.50 и тонирано само в зелен цвят на скицата на л.51 от заключението на вещото лице, депозирано на 18.03.2011г., която част от имота не е застроен, липсват проведени каквито и да било мероприятия, които да препятстват възстановяването и на тази отказана част и такова е възможно според вещото лице. Върху имота в посочената площ от 1050 кв.м. няма изградено каквото и да е мероприятие, сред визираните в закона, което да пречи да се възстанови собствеността. В цитираното в обжалваното решение удостоверение от по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх.№ 1290/07.07.1993г. от отдел „ТСУС” на община Б. /на л.6 от делото/ е удостоверено, че върху имота има изградени административни и производствени сгради, а вещото лице е категорично, че при огледа на място не е установило такива сгради, а само ж.п.коловози, но като е изчислил нормативно прилежащите части към тези коловози, остава свободна, незастроена площ от 1050 кв.м. Следователно, административния орган не е следвало да извършва отказ, а да изследва въпроса относно това коя е тази част /нейната площ и местоположение/ е била свободна и върху тази именно част да признае собствеността с решението си и да я възстанови. По изложеното, в посочената част от 1050 кв.м. отказа на ОСЗ Б. за възстановяване на имота – овощна градина, следва да се отмени и по арг. на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ – постанови възстановяване на собствеността върху площта от 1050 кв.м. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници, а в останалата част до отказаните 3 дка, жалбата следва да се отхвърли като неоснователна

Не се установи наличието на мотива, послужил за отказ от реституиране и на имота – нива от 1 дка в местността “Царевоселско шосе”. Вещото лице сочи депозираното допълнително заключение, че след приспадане на необходимата прилежаща площ на трафопоста под и над сградите – работилница № 3, остава свободна площ от 1050 кв.м. и в която площ имота е свободен, незастроен и в защрихованата част в зелено на скицата на вещото лице на л.69 от делото няма пречки да се възстанови собствеността.

Жалбоподателите са поискали разноски и с оглед частичната основателност на жалбата /само по отношение на твърдението за незаконосъобразно, но не и за нищожност на обжалваното решение в атакуваната му част/ такива следва да им се присъдят в половин размер, а именно 607,50 лв. /780 лв. за адвокатско възнаграждение и 435 лв. за експертизи – основна и допълнителна/.

Водим от горното и на основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.78, ал.1 от ГПК, съдът


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Г. Х. с ЕГН *, Н. Г. Х. с ЕГН * и К. С. П.с ЕГН *, всички с адрес: гр.Б., ул.”С., с която искат да се прогласи нищожността на Решение № 2810/12.11.2010г. на Общинска служба по земеделие Б. /ОСЗ Б./, постановено по преписка по заявление с вх.№ Г743 от 29.12.1991г., в частта, с която е отказано да се възстанови правото на собственост на наследниците на П. Г.Г. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следните имоти или части от тях: 1. Нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находяща се в землището на гр.Б., в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив, че правото на собственост не се възстановяван, поради проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгл. Чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх.№ 1290/07.07.1993г. и в частта, с която е отказано възстановяване на правото на собственост по отношение на Овощна градина от 3,000 дка (три дка), пета категория, находяща се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив – проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгласно чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх. № 1290/07.07.1993г., като неоснователна.

ОТМЕНЯ Решение № 2810/12.11.2010г. на Общинска служба по земеделие Б. /ОСЗ Б./, постановено по преписка по заявление с вх.№ Г743 от 29.12.1991г., в частта, с която е отказано възстановяването на правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на овощна градина до 1050 кв.м., представляваща част от общо отказаната площ от 3,000 дка пета категория, находяща се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив - поради проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, съгласно чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това постановява:

ВЪЗСТАНОВЯВА правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на П. Г. Г. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху овощна градина с площ от 1050 кв.м. /хиляда и петдесет квадратни метра/ кв.м., пета категория, находяща се в землището на гр. Б. в местността "ДИП ДИМО Х.ДИМОВ", заявена с пореден № 3 от заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., като отхвърля жалбата за отмяна на решението в останалата част – за площта над уважената част до 3,00 дка, като неоснователна.

ПОСТАНОВЯВА скиците на лист 50 /петдесет/ от делото, където имота е отразен в сини и зелени щрихи и л.51 /петдесет и едно/ от делото, където имота е отразен само в зелени щрихи, от съдебно – техническото заключение на вещото лице И.А. представено на 18.03.2011г. - да бъде неразделна част от решението.

ОТМЕНЯ Решение № 2810/12.11.2010г. на Общинска служба по земеделие Б. /ОСЗ Б./, постановено по преписка по заявление с вх.№ Г743 от 29.12.1991г., в частта, с която е отказано възстановяването на правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находяща се в землището на гр.Б., в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г., с мотив, че правото на собственост не се възстановяван, поради проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността съгл. Чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ с изх.№ 1290/07.07.1993г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това постановява:

ВЪЗСТАНОВЯВА правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на П. Г. Г. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху нива от 1. 000 дка (един дка), пета категория, находяща се в землището на гр.Б., в местността "ЦАРЕВОСЕЛ.ШОСЕ-РЗ-МТ", заявен с пореден № 1 заявлението и установен и с Данъчен регистър 525 от 17.06.1949г.

ПОСТАНОВЯВА скицата на лист 69 /шестдесет и девет/ от делото от съдебно – техническото заключение на вещото лице И. А., представено на 06.06.2011г. - да бъде неразделна част от решението.

ОСЪЖДА ОСЗ Б. да заплати на С. Г. Х. с ЕГН *, Н. Г. Х. с ЕГН * и К. С. П.с ЕГН *, всички с адрес: гр.Б., ул.”С. направените по делото разноски, съобразно уважената част от исковете в размер на 607,50 /шестстотин и седем лева и петдесет стотинки/ лв.


Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните с касационна жалба пред АС Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом