1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Име1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер82.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Vaprosnik_DI_Bakalavri_2008_14.04.08g_1298_1.doc
ВЪПРОСНИК

за държавния изпит на бакалаври от специалност “Стопанско управление”

месец април 2008 г.


ТЕМА 1. ПРИРОДАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление - същност и видове. Субект и обект на управление. Ръководители и управленски умения.


ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ТЕОРИИ

Основни школи на управление. Системна концепция и системен подход. Кибернетичен подход.

ТЕМА 3. ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Основни функции на управление. Управлявани функции.


ТЕМА 4. КОМУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Основни концепции, елементи и модели. Видове комуникации


ТЕМА 5. УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Същност и видове. Процесът на вземане на решения.


ТЕМА 6. МОТИВАЦИЯ

Същност, особености и подходи. Съдържателни теории. Процесни теории


ТЕМА 7. ЛИДЕРСТВО

Същност и особености. Теории и подходи


ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ

Същност и видове. Етапи на развитие


ТЕМА 9. Икономическо прогнозиране

Същност. Области и видове прогнози. Методика на икономическото прогнозиране. Информация и информационно осигуряване. Методи за икономическо прогнозиране. Прогнозни модели с алгоритъм и ППП


ТЕМА 10. Икономическо планиране

Подходи и равнища на икономическо планиране. Модели за икономическо планиране. Технология на разработване на национални и териториални програми и бизнес планове


ТЕМА 11. ФОРМИ НА РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА

Икономическо регулиране. Пазарни регулатори. Държавни регулатори


ТЕМА 12. МЕТОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА

Неформални методи. Метод на стандартите. Метод на лицензиране. Икономически методи

ТЕМА 13. ПОВЕДЕНИЕ, ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ


Еволюцията на поведенската наука. Дейност и поведение. Дейностно поведенски модел. Двигатели на поведението. Дейност и активност. Стимули-лостове и стимули-мотиви.


ТЕМА 14. ИНДИВИДУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

Вътрешни и външни фактори. Степени на пресичане на факторите. Основна двигателна схема на индивидуалното поведение. Преориентиране на индивидуалното поведение.


ТЕМА 15. СТРУКТУРИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Същност и видове . Параметри на структурата на управление. Основни подходи за изграждане на структурата на управление (модел на Бърнс и Столкър). Фактори за избор на модел на структура (модел на Дж. Р. Гълбрайт). Механизми за интеграция (модел на Дж. Р. Гълбрайт). Избор на структура според етапа от жизнения цикъл на организацията (модел на Минцбърг). Избор на структура според модела за стратегическа адаптация (модел на Майлс и Сноу)

ТЕМА 16. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС

Същност на предприемаческия процес. Фази и етапи в предприемаческия процес.

ТЕМА 17. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ


Интуитивно-креативни методи за предприемачески анализ. Аналитично-креативни методи за предприемачески анализ. Пазарно-ориентирани методи за предприемачески анализ.


ТЕМА 18. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ПРОЗОРЦИ

Същност и организация на ПП. Място на ПП в предприемаческия процес. Видове ПП.

ТЕМА 19. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СТРАТЕГИИ


Същност и видове предприемачески стратегии. Традиционни предприемачески стратегии. Предприемачески стратегии на прехода към пазарно стопанство


ТЕМА 20. СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - ПЛАНИРАНЕТО. БИЗНЕС -ПЛАНОВЕ.

Бизнес планирането в условията на съвременния бизнес. Видове бизнес планове. Съдържание на бизнес плана.


ТЕМА 21. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И РАВНИЩА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Основни показатели и техники при определяне на резултатите. Изчисляване на показателите за критичните съотношения, NCC/, NPV/, HB/, IRR/ и други установяващи ефективността на безнесплана и възвращаемостта на разходите.


ТЕМА 22. ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ДОСТАТЪЧНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

Определяне на потребността, размера и източника на финансиране. Разчети за кредити и тяхната възвращаемост. Разработване на основните финансови документи и бизнес бюджет.


Тема 23. Проектиране и анализ на труда

Същност, предмет и цели на проектирането на труда. Основните подходи и съвременни техники за дизайн на структури и длъжности. Подходи и техники можем при анализ на длъжностите. Длъжностна характеристика и схематичен профил на качествата.


Тема 24. Подбор на ЧР

Същност, предмет и цели на подбора. Процесът на подбор. Управленско съдържание на етапите на процеса на подбор.

Тема 25. Развитие, обучение, кариера на ЧР


Същност на “развитието на човешките ресурси”. Учене и развитие. Планиране на развитието

на мениджърите. Същност, предмет, необходимост и цели на обучението. Управленският процес на обучението. Кариерата на хората и нейното управление.


Тема 26. Възнаграждаване на ЧР

Същност на възнаграждаването. Предмет, необходимост и цели на управлението на възнагражденията. Системи за възнаграждения. Елементи на възнаграждения.

ТЕМА 27.ТАКТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ


Същност и основни раздели на тактическия план. Етапи и показатели при разработване на производствена програма, план за капацитета и план за МТС.

ТЕМА 28. НОРМИРАНЕ НА ТРУДА


Същност и елементи на работното време.Методи и техники за нормиране на труда.


ТЕМА 29. ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ

Същност, характеристика и класификация на разходите. Методи за изследване изменението на разходите.

ТЕМА 30. МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ


Калкулация и видове калкулации. Традиционни и съвременни методи и системи за калкулиране на разходите.


Тема 31. Процесът на стратегическо управление.

Същност на стратегическото управление. Етапи в процеса на стратегическо управление. Отговорности в стратегическото управление.


Тема 32. Стратегически анализ.

Етапи в изследването на външната и на вътрешната среда. Техники за анализ и диагностика на средата.


Тема 33. Целева ориентация на организацията.

Същност, съдържание и предназначение на мисията. Стратегически цели. Технология на разработване на мисията и целите.


Тема 34. Избор на стратегия за развитие.

Стратегически алтернативи на корпоративно ниво. Бизнес стратегии. Стратегическа позиция на организацията. Техники за стратегически избор.


ТЕМА 35. КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Същност на управленския контрол. Принципи на контрола. Видове контрол. Методи на контрол.


ТЕМА 36. Функции на управлението в международния менеджмънт.

Планиране. Организиране. Контрол. Управление на чов. ресурси.


ТЕМА 37. Средата в международния мениджмънт.

Политико-правна среда. Икономическа среда. Културна среда. Технологична среда.


ТЕМА 38. Модел на М. Портър за диаманта на конкурентните предимства.


ТЕМА 39. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

У-ние на ВУЗ. Научни степени и звания. Програма за развитие на средното образование.


ТЕМА 40. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Лечебни заведения и тяхното управление. Пазар на здравните услуги - търсене, предлагане, конкуренция.


ТЕМА 41. УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ИЗЗКУСТВАТА

Развлекателна индустрия - същност и видове. Видове артмениджъри. Модели за финансиране на изкуствата. У-ние на музеи, на галерии, на театри, на художественото кино. Организация на търгове за произведения на изкуствата.

ТЕМА 42. Ценни книжа с плаващ и фиксиран доход.

Видове и основни характеристики. Възвращаемост и риск. Нормативна уредба.Оценка на стойността им.Срочна и рискова структура на лихвените проценти.


ТЕМА 43. .Портфейлна теория.

Разпределение на капитала между рискови и безрискови активи.Оптимални рискови портфейли.Равновесие на капиталовите пазари. Модел за оценка на капиталовите активи.


ТЕМА 44. Активно управление на портфейли.

Подбор на ценни книжа.Оценяване на резултатността на портфейлите.


ПРИМЕРНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

 1. Ангелов, А. Основи на управлението. Пловдив, Тракия, 1997 г.

 2. Андреева, М. Еволюция на управленската мисъл. Хр. Ботев”, София, 1998 г.

 3. Боди.З. Кейн.А. Маркъс.А. Инвестиции. Натурела 2000, p.906.

 4. Геров, К. Организационни структури и управление. “Г.Бакалов”, Варна, 1984 г.

 5. Гълбрайт, Дж. К. Анатомия на властта. “Хр. Ботев”, С., 1993 г.

 6. Джарова, Ю. Промяна – стратегия на българските фирми. Диограф, С., 1991 г.

 7. Димитров, Н., Цв. Зафирова. Стратегическо управление. Ръководство за семинарни занятия. ИУ, Варна, 2001

 8. Дочев Д., Теория на риска, Варна, 1999

 9. Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. Карива, Варна, 1997 г.

 10. Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил, София, 2002

 11. Иванчевич, Дж., О`Донели, Гибсън. Основи на мениджмънта. Отворено общество, 1997 г.

 12. Йорданов.Й.Финансови инвестиции.Варна 2001.

 13. Каменов, Д. Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. ИКОМ, С., 1999 г

 14. Коев, Й. Основи на предприемачеството. Стено, Варна, 2002

 15. Коев, Й. Малкият бизнес 2002. Проблеми и решения. Стено, 2002

 16. Коларов, Н. Инвестиционен бизнес-план. С., 1992 г.

 17. Копланд, Т., В. Антикаров. Реални опции. Класика и стил ООД, 2002

 18. Кълвачев, Ив. (ред.) Управление на предприятието. Г.Бакалов, В., 1989 г.

 19. Личев, Ил. и кол. Управленско счетоводство. Варна, ИУ, 1998 г.

 20. Мескон и кол. Основы менеджмента. Москва, Дело, 1992 г.

 21. Панайотов, Д. Стратегическо планиране. Свищов, 2000 г.

 22. Паунов, М. Стратегии в бизнеса. Дино, София, 1999 г.

 23. Пътев, Пл. Управление на портфейла, АБАГАР, В.Търново, 1996. 

 24. Станчева, А. Организация на управленската дейност. Стено, 2004

 25. Станчева, А. и кол., Основи на управлението. ТедИна, Варна, 1998 г.

 26. Станчева, А. Основи на управлението. Стено, Варна, 2003 г.

 27. Стоянов, Д. Конкуренция и стратегии. УИ “Стопанство”, С., 1995 г.

 28. Стоянов, С. Фючърси,опции и синтетични ценни книжа. София, 1999.

 29. Тодоров, К. Иновационни фирмени структури. Информа, С., 1990 г.

 30. Фабоци Фрэнк. Управление инвестициями, перев. С англ., ИНФРА-М, Москва, 2000

 31. Христов, С. Основи на управлението. ИУ, Варна, 1997 г.

 32. Христов, С. Основи на управлението-ІІ част. Стено, Варна, 2003 г.

 33. Христов, С. Т. Христова. Мениджмънт на човешките ресурси. Принцепс, 1995 г.

 34. Христов, Ст. Стратегическо управление. УИ “Стопанство”, София, 2000

 35. Христова Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Принцепс, С., 1996 г.

 36. Янков, Н. Основи на планирането. СА “Д. И. Ценов”, Свищов, 1998 г.

 37. Ackoff, R. The Art and Science of Mess Management. In: Managing Change, The Open University, 1993.

 38. Aquiliano, N.T., R.B. Nase. Fundamentals of Operations Management. IRWIN, 1991

 39. Barnard, Ch. The Theory of Authority: the Functions of the Executive. In: Management Classics, BPI,1987

 40. Bass, B.M. Leadership: Good, Bettes, Besr, In: Ivanchevich, Matteson, Organizational Behavior and Management. BPI,1987

 41. Dale, E. Management: Theory and Practice. McGraw-Hill Book Co., 1969

 42. Digman, L.A. Strategic Management: Concepts, Decisions,cases. BPI,1986

 43. Doyle, P.Setting Business Objectives and Measuring Performance. Journal of General Management, v.2, No 2, 1994

 44. Drucker, P. The Practice of Management. Heinemann Professional Publishing,1989

 45. Drury, C. Management and Cost Accounting. Chapman&Hall. 1991

 46. Gordon, J. Diagnostic Approach to Organizational Behavior. Allyn and Bacon, 1993

 47. Handy, Ch. Understanding Organizations. Penguin Books,1993

 48. Hertzberg, F. One More Time: How Do You Motivate Your Employees. In: The Best of Harvard Business Review,1991

 49. Higgins, J.M. The Management Challenge. Macmillan Publ. Co., N.Y., 1991

 50. Ivanchevich, J., M. Matesson Organizational Behavior and Management. Wes Publishing Inc., 1993

 51. Jaques, E. In Praise of Hierarchy. Harvard Business Review, 1990, Jan.-Feb.

 52. Kanter, R.M.The Change Masters. Routledge,1992

 53. Kotter, J. Schlesinger. Choosing Strategies for Change. Harvard Business Review, 1979, Mar.-Apr.

 54. Kotter, J. What Leaders Really Do@, Harvard Business Review, 1990, May-June.

 55. Kraiewski, Р. Operations and Production Management. 1992.

 56. Miles, R. at all. Organizational Strategy, Structure and Process. Academy of Management Review,July 1978.

 57. Mintzberg, H. Structuring in Fives. Prentice Hall, N.J.,1994

 58. Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, 1995

 59. Quinn, J., H. Mintzberg, R. James. The Strategy Process (Concepts, Context,Cases). Prentice Hall, N.J., 1988

 60. Razgaitis, R. Dealmaking Using Real Option and Monte Carlo Analysis. ”John Wiley&Sons,inc.Hoboken, New Jersey

 61. Sharpe W. Portfolio theory and capital markets, Mc Graw-Hill, New York, London, Tokyo, 2000

 62. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments. Prentice Hall, England Cliffs, New Jersey, 1999, 5 edition

 63. The theory and practice of investment management. John Wiley&Sons,inc.Hoboken,New Jersey - Fabozzi.F;Markovitz.H; 2002

 64. Vonderembse, M.A. Operations Management: Concepts, Methods, and Strategies. 1988

 65. http://investmentmanagement-bg.comСвързани:

1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconТема природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconЛекция 9 Управление на персонала. Социални аспекти на управлението
Управлението е установяване и поддържане на определена подреденост в социалната система. Чрез управлението социалните системи функционират...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconOhsas 18001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Системи за управление на качеството/ и en iso 14001 /за Системи за управление на околна среда/, което улеснява организациите, които...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconКонспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „стопанско управление ммб и мт
Същност и характеристика на управлението. Функции, роли и умения на мениджърите в организациите
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconБиография на доц д-р румяна николаева нейкова
«Управление и маркетинг» лекции по управление на промишленото предприятие, управление на фирмата, реинженеринг в индустриалното предприятие,...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconЕвропейски формат автобиография
Четене на лекции по “Цифрови системи за управление І и ІІ част”, “Системи за логическо управление”, “ Описание на системи за логическо...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconПрофесионална автобиография
Образование; лекции и семинарни занятия по дисциплините „Управление на малкия бизнес”, „Предприемачество”, „Основи на управлението”,...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconОтчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Щинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и...
1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление iconУправление на околната среда. Основни принципи. Същност на икономическите методи на управление. Съчетание на икономически и административни методи. Специфика на
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом