Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
ИмеБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.01 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93488/715566/version/1/file/FzF-magistri-
  1   2   3   4   5   6
Физически факултет

бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411


Физическият факултет предлага магистърски програми по следните специалности:

v Физика

Ø Медицинска физика

Ø Оптика и спектроскопия

Ø Теоретична и изчислителна физика

Ø Теоретична и математическа физика

Ø Физика

Ø Физика на плазмата и термоядрен синтез

Ø Физика на плазмата

Ø Физика на твърдото тяло

Ø Физика на ядрото и елементарните частици

Ø Космически изследвания

Ø Оптометрия

Ø Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)


v Aстрофизика, метеорология и геофизика

Ø Астрономия и астрофизика

Ø Геофизика

Ø Метеорология


v Инженерна физика

Ø Интегрална и дискретна оптоелектроника

Ø Квантова електроника и лазерна техника

Ø Микроелектроника и информационни технологии

Ø Безжични мрежи и устройства(Wireless Networks and Devices)

Ø Физика на плазмата и плазмени технологии

Ø Аерокосмическо инженерство и комуникации


v Ядрена техника и ядрена енергетика

Ø Ядрена енергетика и технологии

v Физика и математика

Ø Дидактика на физиката

  • Методология на обучението по физика и астрономияспециалност физика


þ Магистърска програма: Медицинска физика


Срок на обучение: 2 / 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: доц. д-р Иван Хълтъков

тел.: 8161 776

е-mail: ivanhalt@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма Медицинска физика със срок на обучение 2 семестъра е предназначена за специалисти със завършена бакалавърска степен по физика, със специализация по медицинска физика съгласно представената академична справка. Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областа на медицинската физика. През първия семестър студентите се запознават с базисните дисциплини, необходими за разбиране на материала от специализиращите курсове. През първия и втория семестър на обучението си студентите трябва да изучат и положат изпити по най-малко 3 избираеми учебни дисциплини с хорариум не по-малко от 135 часа. Студентите могат да изберат до 2 специализиращи курса от учебните програми на Физическия факултет, при съгласуване с ръководителя на дипломната работа и с одобрение от ръководителя на магистърската програма. През втория семестър се подготвя дипломната работа, като нейната актуалност, цели, задачи и научна новост се докладват и се одобряват пред научноизследователския семинар по медицинска физика. Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната си работа.

Магистърската програма Медицинска физика със срок на обучение 3 семестъра е предназначена за специалисти със завършена бакалавърска степен по физика без специализация по медицинска физика съгласно представената академична справка. Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областа на медицинската физика. През първия семестър студентите се запознават с базисните дисциплини, необходими за разбиране на материала от специализиращите курсове. През първия и втория семестър на обучението си студентите трябва да изучат и положат изпити по най-малко 4 избираеми учебни дисциплини с хорариум не по-малко от 180 часа. Студентите могат да изберат до 3 специализиращи курса от учебните програми на Физическия факултет, със съгласуване с ръководителя на дипломната работа и при одобрение от ръководителя на Магистърската програма. През последния семестър се подготвя дипломната работа, като нейната актуалност, цели, задачи и научна новост се докладват и се одобряват пред научно-изследователския семинар по медицинска физика. Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната си работа.

Дипломираните магистри по медицинска физика могат да се реализират като специалисти в медицински институти, болници и лаборатории, здравни центрове, в метрологични институти, институтите на БАН; в радиологични центрове и лаборатории, радиохимични лаборатории, лаборатории по радиационна защита и дозиметрия, в хигиенно-епидемиологични инспекции, радиоекологични лаборатории и инспекциите по охрана на околната среда, разработка на медицинска апаратура. Това са специалисти, запознати със съвременните методи и технологии на физиката и информатиката в медицинските изследвания и клиничната практика, прилагащи информационни технологии при обработването на медицинската информация, обработването и разпознаването на изображенията в медицинската диагностика.

Медицинската физика е много престижна и търсена професия в целия свят. С особено бързи темпове нараства търсенето и реализацията на такива специалисти в САЩ, Западна Европа и други икономически развити страни. Тази професия синтезира в себе си знания от всички природни науки, поради изключителната сложност и многообразност на процесите в живия организъм. Много наши възпитаници са докторанти и изследователи в САЩ, Канада, Германия, Австрия, Швеция и др. страни по света. Всяка година студенти и докторанти участват в курсовете за висша квалификация на Europian School of Medical Phisics в Швейцария и Франция, където се обучават и получават квалификации по най-нови високи физични технологии в медицината. Работи се по съвместно обучение на студенти с Harvard Medical School и Harvard University (САЩ).

В магистърската програма се приемат студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.


þ Магистърска програма: Оптика и спектроскопия


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: проф. дфн Асен Пашов

тел.: 8161 286

е-mail: pashov@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма Оптика и спектроскопия има специализирана насоченост. Тя надгражда получените в бакалавърската степен знания, с цел подготовка на специалисти в следните области: физика на атомите и молекулите; физика на плазмата; оптични измервания и оптични технологии; оптична спектроскопия и спектрален анализ; органична оптоелектроника.

Обучението е с продължителност три семестъра и програмата започва от зимния семестър.

В магистърската програма Оптика и спектроскопия могат да се обучават студенти, които притежават:

· образователно-квалификационна степен „бакалавър” по физика;

· образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по природни или инженерни специалности;

· образователно-квалификационна степен „бакалавър или „магистър“ с учителска правоспособност по физика, математика, химия и биология.

Широкият спектър от предложени избираеми курсове осигурява на магистрите со­лид­на подготовка в желаните от тях области на обучение. Част от тях имат предимно фун­да­ментален характер (физика на атомите и молекулите, физика на плазмата) и дават възможност на сту­де­нтите за реализация у нас и в чужбина в научно­из­сле­до­ва­тел­ски центрове и висши учебни заведения. Други имат предимно приложен характер (оптични измервания и оптични технологии, оптична спектроскопия и спектрален анализ, органична оптоелектроника) и позволяват работа като експерти и специалисти в оптични и машиностроителни фирми, в метрологични, екологични, археологични, медицински и биологични институти, хиги­енно­-епидемиологични и ветеринарно-санитарни контролни организации, химическата промишленост и други.

Магистърската програма e неразривно свързана с научноизследователска работа. На студентите от тази магистърска програма се предлага работа в екипи по научни проекти на катедрата. Това позволява естествено преминаване в докторската степен на обучение.

Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“).


þ Магистърска програма: Теоретична и изчислителна физика


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: проф. дфн Николай Витанов

тел: 8161 852

e-mail: vitanov@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма има за задача да подготви специалисти със знания и умения, които да им дадат възможност да работят като научни работници и преподаватели в университети и научно-изследователски институти по научни задачи в областта на гравитацията, кондензираната материя, атомната физика, квантовата оптика, изчислителната физика и други активни области на съвременната теоретична физика. От особено значение е наличието на наскоро изградената мощна изчислителна система (клъстер) на територията на катедра Теоретична физика.

В програмата ще се обучават лица, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите от професионално направление „Физически науки” и други сродни направления. Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.

Обучението се организира в три семестъра по утвърдена учебна програма в обем 750 часа (69 кредита). Обучението завършва със защита на дипломна работа (21 кредита). Подготовката на дипломната работа се осъществява успоредно с аудиторното обучение през третия семестър. През първия семестър студентите имат 2 задължителни курса (135 часа, 13 кредита), а през втория – 2 задължителна курса (150 часа, 14 кредита). Студентите избират избираеми курсове с общ хорариум 470 часа (42 кредита). Минимален брой на избираемите курсове е 10 – за първи семестър 4 курса (180 часа, 17 кредита), за втори семестър 4 курса (170 часа, 16 кредита), за трети семестър 2 курса (120 часа, 9 кредита). Студентите имат право, след съгласуване с ръководителя на магистърската програма, да заменят два от избираемите курсове с курс от друга действително провеждаща се магистърска програма във Физическия факултет.

Обучението се осъществява основно от екип от преподаватели от катедра Теоретична физика, а също така и от преподаватели от други катедри (Атомна физика, Физика на кондензираната материя, Квантова електроника, Оптика и спектроскопия).


þ Магистърска програма: Теоретична и математическа физика


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: доц. д-р Димитър Младенов

тел.: 8161 662

e-mail: dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма има за задача да подготви специалисти, получената професионална квалификация на които да им даде възможност за реализация и работа като преподаватели в университети и научни работници в научноизследователски институти. Знанията и уменията, придобити в рамките на магистърската програма, позволяват на завършилите я студенти успешно да се включат в научноизследователския процес и да работят .по задачи и проекти в най-съвременните области на квантовата теория на полето, гравитацията, космологията, атомната физика, физиката на частиците, кондензираната материя, квантовата оптика и други перспективни области на модерната теоретична и математическа физика. От особено значение е наличието на наскоро изградената мощна изчислителна система (клъстер) на територията на катедра Теоретична физика.

В програмата ще се обучават лица, които имат образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите от професионално направление „Физически науки” и други сродни направления. Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.

Обучението се организира в три семестъра по утвърдена учебна програма в обем 1200 часа (113 кредита) и завършва със защита на дипломна работа (21 кредита). Подготовката на дипломната работа се осъществява успоредно с аудиторното обучение през третия семестър. Общият брой избираеми дисциплини е 22, като минималният брой на избираемите курсове е 14 – за първи семестър 6 курса (300 часа, 30 кредита), за втори семестър 6 курса (300 часа, 30 кредита), за трети семестър 2 курса (120 часа, 9 кредита).

Особеност на дадената магистърска програма е, че няма задължителни курсове, а всички са избираеми. Студентите имат право, след съгласуване с ръководителя на магистърската програма, да заменят два от избираемите курсове с курс от друга действително провеждаща се магистърска програма във Физическия факултет.

Обучението се осъществява основно от екип от преподаватели от катедра Теоретична физика на Физическия факултет, от преподаватели от други факултети (Факултет по математика и инфор-матика), а също така и от научни сътрудници от институтите на Българската академия на науките.

þ Магистърска програма: Физика


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: доц д-р Цвятко Попов

тел.: 8161 738

е-mail: tpopov@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма Физика е предназначена за бакалаври, завършили специалностите Физика и математика, Химия и физика, Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, както и завършилите инженерни и математически специалности. Тя има за цел да даде разширени познания в широк спектър от областта на физиката и нейните приложения. В учебния план са застъпени курсове от почти всички основни области на съвременната физика. По съдържание учебният материал, от една страна, е съобразен и базиран на бакалавърските курсове по физика, а от друга, той покрива общоприетите изисквания за магистърска степен. В този аспект една част от курсовете третират материя от бакалавърското обучение, но на по-високо ниво, съответстващо на степента магистър, а друга част третират съвременни постижения във физиката и техните приложения.

Завършилите програмата получават не само съответната академична степен, отличаваща ги от физиците с бакалавърска такава, но и придобиват значително по-широки и на по-високо ниво знания и умения във важни и съвременни области на физиката. В програмата се предвиждат както курсове с теоретична насоченост – оптика, магнетизъм, физика на плазмата, физика на елементарните частици, физика на земята и атмосферата и др., така и експериментално-приложни аспекти в различни области на физиката – експериментални методи на физиката, спектроскопия, комуникации и др. Предложени са 10 избираеми курса, от които студентите трябва да изберат 5. С разрешение на ръководителя на програмата, някои от избираемите курсове могат да бъдат заменени с такива от други магистърски програми, свързани по тематика с дипломната работа.

Предвидени са и курсове свързани с околната среда и биофизиката. Компютърното обучение в програмата има за цел усвояване на най-новите приложения на компютърните методи във физиката. В програмата наред с двусеместриалните практикум и семинар по решаване на физични задачи, е предвиден в третия семестър Колоквиум – излагане на материал от студентите по самостоятелно подготвени теми, свързани с дипломната работа.

Поради широкоспектърното обучение програмата може да е от интерес за бакалаври не само по Физика, но и за бакалаври завършили т. нар. хибридни специалности: Физика и математика, Химия и физика, и би била особено полезна за бъдещите преподаватели в системата на образованието.

Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.
þ Магистърска програма: физика на плазмата и термоядрен синтез


Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител на програмата: проф. дфн Антония Шиварова

Тел.: 8161 645; 8161 643

Е-mail: ashiva@phys.uni-sofia.bg

http://www.phys.uni-sofia.bg/plasma


Програмата е в специалност Физика на професионално направление “Физически науки” и е предназначена за студенти, чиято бакалавърска степен на образование е по тази специалност. Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.

Програмата дава задълбочени знания по физика на плазмата – област, която чрез термоядрения синтез позволява решаването на енергийния проблем на Земята (чрез разработването понастоящем на международните програми ITER и DEMO) и осигурява съвременни ефективни и екологично чисти технологии.

Първият семестър предлага задължителни курсове: Основи на физиката на плазмата, Кинетика на нискотемпературна плазма, Диагностика на плазмата и Източници на газоразрядна плазма. Предвиден е и семинар по конкретни актуални проблемия свързани с физиката на плазмата. По този начин се обхващат всички основни направления на физиката на плазмата: модели за описание на плазмата и теория на явленията в нея, методи и апаратура за диагностика на плазма, приложения. Във втория семестър на обучението се предлагат 11 избираеми курса, с поставен акцент върху термоядрения синтез (термоядрена плазма и методи за допълнителното и нагряване), както и върху вълни, неустойчивости и нелинейни явления в плазмата. Като цяло програмата обхваща основните форми на съществуване на плазмата: нискотемпературна плазма (на газовите разряди) и високотемпературна плазма (в установките за термоядрен синтез). Предлагат се и курсове по обработка на сигнали и статистическа радиофизика, спектроскопия на плазма, симулация на процеси в плазма, вакуумна техника.

Завършилите обучението си по програмата притежават знания – необходима основа за научноизследователска работа в областта на физиката на плазмата, включително и в международни програми за термоядрен синтез, както и знания, умения и възможности за работа във фирми, осъществяващи приложения на газоразрядната плазма (плазмени технологии за микроелектрониката, светлинни източници, лазерна техника, плазмохимия, спектрален анализ).

За обучението се използват ресурсите и съвременното оборудване на лабораторията на Групата по Физика на плазмата и газови разряди във Физическия факултет.


þ Магистърска програма: физика на плазмата


Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител на програмата: доц. д-р Живко Кисьовски

тел.: 8161 640; 8161 643

е-mail: kissov@phys.uni-sofia.bg

http://www.phys.uni-sofia.bg/~plasma


Програмата е предназначена за обучение на студенти, чиято бакалавърска степен на образование не е в професионално направление Физически науки и които притежават:

а) образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по природно-математични или инженерно-технически специалности;

б) образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност по една от специалностите Физика, Математика, Химия или Биология.

Приемат се студенти, както за субсидирано обучение (чрез конкурсен изпит, съгласно регламента за прием в магистърската степен на обучение за всички магистърски програми на Физическия факултет), така и за платено обучение (без изпит, по успех от дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен на образование с успех не по-нисък от „добър”). Програмата започва през зимния семестър.

Първата година на обучението предлага избираеми дисциплини – курсове лекции (и упражнения) от бакалавърската степен на обучение във Физическия факултет, от които трябва да се наберат минимум 60 кредита. Широкият спектър от предлаганите дисциплини позволява съобразяване със специфичната предварителна подготовка на студентите, завършили бакалавърска или магистърска степен на обучение от различни професионални направления и специалности.

Обучението през втората година е концентрирано върху физиката на плазмата и осигурява задълбочени знания в тази област. Обхваща всички основни направления на този клон на физиката (модели за описание на плазмата и теория на явленията в нея, методи и апаратура за диагностика на плазма, приложения (в съвременните плазмени технологии и термоядрения синтез) и за двете форми на съществуване на плазмата: нискотемпературна плазма (на газовите разряди) и високотемпературна плазма (в установките за термоядрен синтез).

Акценти в програмата са плазмените източници (и техните приложения) и процесите и явленията в плазмата (удари в плазма и процеси на пренос, кинетика на нискотемпературна плазма, вълни и неустойчивости в плазма, нелинейни явления и нелинейни вълни).

Завършилите обучението си по програмата притежават знания, умения и възможности за преподаване в системата на образованието и за работа във фирми, осъществяващи приложения на плазмата (плазмени технологии за микроелектрониката, светлинни източници, лазерна техника, плазмохимия, спектрален анализ, плазмени екрани, медицината и др. ) и основа за научно-изследователска и научно-приложна работа в областта на физиката на плазмата и газовите разряди, включително и в рамките на международни програми.

За обучението се използват ресурсите и съвременното оборудване на лабораторията на Групата по физика на плазмата и газови разряди във Физическия факултет.


þ Магистърска програма: Физика на твърдото тяло


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: доц. д-р Цветан Велинов

тел.: 8161 727

е-mail: tvel@phys.uni-sofia.bg


Целта на магистърската програма Физика на твърдото тяло е да профилира студентите в една основна област на физиката със съвременни и непрекъснато откриващи се нови приложения. Приемат се студенти с бакалавърска степен по физика или инженерна физика.

Студентите, записали тази магистърска програма, получават задълбочени знания за структурните, електричните, механичните, магнитните, оптичните и топлинните свойства на твърдите тела и по-общо на кондензираната материя и техните приложения. Те се запознават с методите за определяне на посочените по-горе свойства на твърди тела, основите на спектроскопията на твърдото тяло, явленията, протичащи на границата твърдо тяло – флуид, както и със свойствата на някои специфични видове твърди тела и мека материя: полупроводници, метали, диелектрици, полимери, течни кристали. Те изучават основните теоретични методи във физиката на твърдото тяло и по-специално теория на групите, методите за пресмятане на зонната структура на кристални тела и приложенията на функциите на Грин в тази област.

Завършилите магистри могат да работят във висши учебни заведения, научно-изследователските институти на БАН, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда, Българския институт по метрология и в производствени, търговски и консултантски фирми. Те могат да заемат длъжности като аналитични и приложни специалисти съгласно националния класификатор на професиите.

Завършилите тази магистърска програма имат възможността да продължат своето образование като докторанти в Софийския университет и други висши учебни заведения у нас и в чужбина, а също и в научноизследователските институти на БАН.

Приемат се студенти за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места субсидирани от държавата полагат приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.


þ Магистърска програма: Физика на ядрото
и елементарните частици –
IСрок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: доц. д-р Леандър Литов

тел.: 8161 410

е-mail: litov@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма Физика на ядрото и елементарните частици е предназначена за специалисти с бакалавърска степен по физика и придобити познания в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици (съгласно представена академична справка). Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на ядрената физика, физиката на елементарните частици и радиационната физика.

Кандидатите трябва да имат бакалавърска степен по физика и специализация в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици. Те трябва да са прослушали в рамките на бакалавърската програма по физика специализиращи курсове в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици в рамките на не по-малко от 180 часа (или 15 ECTS кредита). Могат да бъдат приемани и бакалаври по физика и инженерна физика, които не са слушали или са слушали в по-малък обем специализиращи курсове. Те допълнително ще трябва да прослушат съответните специализиращи курсове, предлагани в бакалавърската програма по физика.

Възможна реализация на завършилите магистри: в научни институти и лаборатории, извършващи фундаментални изследвания в областта на физиката на атомното ядро и елементарните частици; в научни и приложни лаборатории, използващи ядренофизични методи: АЕЦ „Козлодуй“, радиохимични лаборатории, лаборатории по радиационна защита и дозиметрия, радиоекология, разработка на медицинска апаратура.

През първия и втория семестър на магистърската програма студентите трябва да изслушат и положат изпити по избираеми учебни дисциплини (вж. съдържанието на учебния план), от които да наберат 30 кредита на семестър. Поне 4 от дисциплините трябва да са измежду избираемите курсове от първа група. Един от другите избрани курсове може да бъде от магистърските програми: Теоретична и математична физика, Ядрена енергетика и технологии или Медицинска физика. Общият брой избрани курсове за двата семестъра не може да е по-малко от 10. Третият семестър на програмата е посветен на изследователска работа под ръководството на преподавател, подготовката на дипломна работа и участие в научен семинар (общо 30 кредита).

Магистърската програма започва през зимния семестър (субсидирано от държавата обучение и обучение срещу заплащане). Приемът на студенти за субсидирано обучение става с приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“).
þ Магистърска програма: Физика на ядрото
и елементарните частици –
IIСрок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна


Ръководител: доц. д-р Леандър Литов

тел.: 8161 410

е-mail: litov@phys.uni-sofia.bg


Магистърската програма Физика на ядрото и елементарните частици-II е предназначена за специалисти с бакалавърска степен по сродни на физиката природонаучни и инженерни дисциплини. Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на ядрената физика, физиката на елементарните частици и радиaционната физика.

Кандидатите трябва да имат бакалавърска степен по сродни на физиката природонаучни или инженерни дисциплини и прослушани минимум 600 часа (60 кредита) бакалавърски курсове по физически дисциплини.

Възможна реализация на завършилите магистри: в научни институти и лаборатории, извършващи фундаментални изследвания в областта на физиката на атомното ядро и елементарните частици; в научни и приложни лаборатории, използващи ядрено-физични методи: АЕЦ „Козлодуй“, радиохимични лаборатории, лаборатории по радиационна защита и дозиметрия, радиоекология, разработка на медицинска апаратура.

Учебни дисциплини:В зависимост от подготовката им по физика, отразена в дипломата и академичната справка, студентите прослушват най-напред курсове от бакалавърската програма по физика във Физическия факултет по преценка на ръководителя на магистърската програма. Тези курсове са не по-малко от 375 часа (30 кредита) и се прослушват преди започването на основните курсове от програмата в рамките на I и II семестър. Задължително в тях влизат не по-малко от 180 часа (15 кредита) специализиращи курсове в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици, предлагани в бакалавърската степен на специалност Физика на Физическия факултет. Целта е заедно с прослушаните курсове по физически дисциплини, отразени в бакалавърската диплома, студентите да наберат 1350 часа (120 кредита) по бакалавърски физически дисциплини.

През третия и четвъртия семестър на магистърската програма студентите трябва да изслушат и положат изпити по избираеми учебни дисциплини в размер на не по-малко от 300 часа на семестър (30 кредита). Поне 4 от избраните дисциплини трябва да са измежду избираемите курсове от първа група. Един от другите избрани курсове може да бъде от магистърските програми по Теоретична и математична физика, Ядрена енергетика и технологии или Медицинска физика. Общият брой избрани курсове за двата семестъра не може да е по-малко от 10. Петият семестър на програмата е посветен на изследователска работа под ръководството на преподавател, участие в научен семинар и подготовката на дипломна работа (общо 30 кредита).

Приемат се студенти за субсидирано от държавата обучение и в платена форма. Приемът на студенти за субсидирано обучение става с приемен изпит по физика. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от „добър“). Програмата започва през зимния семестър.


þ Master’s programme: Nuclear and
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconФакултет по математика и информатика
Фми, ул. Джеймс Баучер 5, София 1164, тел: 8161 576, e-mail: -sofia bg
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
СУ”Св. Климент Охридски” Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Катедра Астрономия, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Катедра Астрономия, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Изчислителен център, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Катедра Астрономия, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Катедра Физика на полупроводниците, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411 iconБиография Лична информация
Катедра Атомна физика, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом