Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на
ИмеИзисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер77.52 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/63718/516221/version/1/file/Mejdunarodni-

Код. Наименование на учебната дисциплина: Международни измерения на демократизацията

Титуляри на курса: гл.ас.д-р Румяна Коларова

Образователно-квалификационна степен: магистър

Вид на дисциплината: ИЗБИРАЕМА

Кредити: 3

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Часове: 30л.+0у.

Език на обучение: български

Методи на оценяване: При оформяне на оценката студентите могат да представят папка с материали и собствени разработки (задължително изисквани и допълнителни).

Окончателната оценка зависи от: посещаване на семинарите и участието в тях, от своевременно подготвяне на исканите доклади;

През семестъра студентите трябва да изберат една тема и да подготвят обстойно изложение, което се представя на семинарно занятие. Студентите трябва да подготвят и писмен, синтезиран вариант на своето изложение, който се представя като курсова работа ( 8-12 стр.) в определените за изпит дни.

Изложението по избраната тема изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на курсовите работи може да се ползва и допълнителна литература (посочена и предоставена от преподавателя или самостоятелно подбрана от студента).

В деня на изпита студентите се явяват на писмен тест, който включва въпроси върху всички теми – включени в лекционния курс и представени от студентите

Окончателната оценка се формира по следната формула: оценката на изложението (40%) и оценката на курсовата работа (30%) оценка на теста (30%).


Предварителни изисквания:


Цели на курса:

Курсът има за цел да запознае с международните аспекти на процесите на установяване и консолидация на демократичните режими. Внимание се обръща както на конкретните факти и специфики на политическите промени в отделните държави, така и на регионалните характеристики в Южна Европа, Латинска Америка Югоизточна Азия и Централна и Източна Европа.

В курса се анализират основните агенти на демократизация и различните критерии чрез които те налагат своите условия. Проследяват се резултатите от ежегодния мониторинг осъществяван от международни институции (ПРООН, Световната банка) и неправителствени организации (Freedom House) чрез прилагане на изработените от тях индекси съответно за устойчиво развитие и за политическа и икономическа свобода.

Двата основни акцента са:

  • изработване на умения за работа с наличните документи и материали, свързани с глобалния или регионален мониторинг на демократизацията;

  • анализ на механизмите, чрез които Европейския съюз подпомага и налага демократизирането на държавите в Южна Европа,

Съдържание на дисциплината (анотации и теми)Тема:

Брой часове

1

Демократизацията като глобален процес и влиянието на международните фактори върху този процес.

2

2

Основни “вълни” на демократизацията и нейните регионални специфики.

2

3

Типове международно въздействие при демократизирането – контрол, поставяне на условия, “заразяване” и съгласие.

2

4

Основни етапи в процеса на демократизация – установяване на демократичен режим и неговото консолидиране.

2

5

Етапи в международното въздействие – насърчаване и защита на демократизацията

2

6

Основни модели на преход от авторитарно към демократично управление в Европа – демократизацията на поствоенна Германия, Южно-европейски преход към демокрация (Италия, Гърция, Португалия, Испания и Турция).

2

7

Демократизацията в Латинска Америка и Югоизточна Азия – регионални специфики на международното въздействие.

2

8

Източно-европейски преход към демокрация – основни групи страни и механизми на въздействие

2

9

Югоизточна Европа – има ли регионални специфики?

2

10

Анализ на процесите на демократизация и значение за политиката на международните донорски организации и кредитни институции.

2

11

Методология на Freedom House за мониторинг на политическите и икономически свободи и свободата на медиите; сравнително изследване “Държави в преход”.

2

12

Модел за устойчивото развитие - ежегодни доклади за България на ПРООН за индекса на устойчиво развитие в България

2

13

Консолидиране на демокрацията и интегриране в ЕС. Политиката на поставяне на условия – основни етапи и характеристики.

2

14

Копенхагенските критерии на ЕС и политиката на прилагането им – хронология на асоциирането и присъединяването на България към ЕС.

2

15

Редовни доклади на Европейската комисия за България - приоритетите и специфични клаузи

2
Общо:

30


Основна литература

1. Ръстоу, Дънкуърт А.

“Преходи към демокрация: към един динамичен модел”, Политически изследвания, 1996 кн. 1, с. 79-99. (Dankwart A. Rustow, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model”, Comparative Politics, Vol. 2, No 3 (April 1970), pp. 337-364)

2. Пшеворски, Адам

“Демокрацията”, “Преходи към демокрация” и “Пролог: Крахът на комунизма” в: Демокрацията и пазарът, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1994, с. 11-127(Adam Przeworski Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991.)

3. Линц, Хуан

“Национализъм, плурализъм и демокрация: индивиди и колективни субекти”, Политически изследвания, кн. 4, 1994, с. 364-382.

4. Шмитер, Филип

“Опасности, дилеми и перспективи за консолидиране на демокрацията” Политически изследвания, кн. 3, 1994, с. 300-315. (Philippe C. Schmitter “Dangers, Dilemmas and Prospects for the Consolidation of Democracy” Journal of Democracy, 1994.)

5. О’Донел, Гилермо

“Демократизацията в Латинска Америка и Източна Европа”, Политически изследвания, 1995, кн. 1, с. 82-99. (Guilermo O’Donnel “On the State, democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post-Communist Countries”, World Development, vol 21 (1993), No 8, pp. 1355-69.)

6. Офе, Клаус

“Дилемата на едновременността: демократизация, пазарна икономика и териториална политика в Източна Европа” Политически изследвания, кн. 3 1995, с. 364-382. (Claus Offe, “Das Dilemma der Gleichzeitigkeit: Demokratisierung, Marktwirtschaft und Territorialpolitik in Osteuropa”, in Der Tunnel am Ende des Lichtes, Campus Verlag, Frankfurt New York, 1994, s. 57-80.)

“Силни причинители, слаби лекарства” Политически изследвания, кн. 4 1993, с. 8-10


7. Пшеворски, Адам

“Устойчива демокрация”, Политически изследвания, 1996 кн. 2, с. 188-207. (Przeworski, Adam et al. Sustainable Democracy, Cambridge Univ. Press, 1995, pp. 35-64)

8. Морлино, Леонардо

“Кои и какви са демокрациите в Южна Европа?”, Политически изследвания, кн. 4, 1994, с. 339-417.

9. Крауфорд, Бевърли и Аренд Лийпхарт

“Историческите дадености, новите институции, господстващите норми и международният натиск като фактори, обясняващи икономическата и политическата промяна в пост-комунистическа Източна Европа”, Политически изследвания, кн. 2, 1995, с. 189-206.

10. Визентал, Хелмут

“Източна Германия като уникален случай на обществена трансформация: Главни характеристики и недоразумения”, Политически изследвания, 1994, кн. 4, с. 418-430.

11. Испанският преход към демокрация: Политическият процес, 1992, Център за изсле`ване на демокрацията, София.

Ежегодните доклади на ПРООН за устойчивото развитие в България

Whitehead, Laurence (ed.), 2001, The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas, Oxford Univ. Press, Oxford, (2nd extended edition)

Whitehead, Laurence, 1988, “International Aspects of Democratization” in: Gulletmo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule, (vol. I Comparative perspectives) John Hopkins University Press, Baltimore & London, , pp. 3-47

Pridham, Geoffrey, 1997, Building Democracy? The International Dimension of Democratisation in Eastern Europe, Leicester Univ. Press, London.

Pridham, Geoffrey, 1995, “The International Context of Democratic Consolidation” in: Richard Gunter, P. Nikifiros Diamandouros, and Hans-J

Juan J. Lintz, The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis, Breakdown, and Re-equilibration, The John Hopkins Univ. Press, Baltimore & London, 1984.

Допълнителна литература:

Karl Polany, The Great Transformation, Beacon Press, Boston, 1944(1957).

Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, Cambridge, Mass., 1991.

Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale Univ. Press, New Haven & London, 1968.

Albert O. Hirschman, Shifting Involvements: Private interest and public action, Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, 1982.

Przeworski, Adam Susan C. Stokes Democracy, Accountability, and Representation (Cambridge Studies in the Theory of Democracy), Cambridge Univ. Press; 1999; ISBN: 0521646162

Przeworski, Adam Michael E. Alvares, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990 (Cambridge Studies in the Theory of Democracy) Cambridge Univ. Press (Pap Txt); 2000, ISBN: 0521793793

Development, Democracy, and the Art of Trespassing, (Eds. Alejandro Foxley, Michael McPherson, Guillermo O'Donnel) Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1986. Giuseppe Di Palma, To Craft Democracies, Univ. of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1990.

John Higley and Gyцrgy Lengyel (eds). Elites after State Socialism: Theories and Analysis. Lanham, Boulder, New York and Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000

Huntington, Samuel P., 1993, The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century,, Univ. of Oklahoma Press, Norman and London.

Lintz, Juan J. and Alfred Stepan, 1996, Problems of Democratic Transition and Consolidation: South Europe, South America, and Post-Communist Europe, The John Hopkins Univ. Press, Baltimore and London.

O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, 1988, Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, (vol. I Southern Europe; vol. II Latin America; vol. III Comparative Perspectives; vol. IV Tentative Conclusions about Uncertain Democracies) John Hopkins University Press, Baltimore & London

Offe, Claus, 1997, Varieties of Transition: The East European and West German Experience, The MIT Press, Cambridge, Mass.

Przeworski, Adam, 1991, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Schmitter, Philippe C., 1994, "The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go?” Slavic Review, 1994.

Schmitter, Philippe C., and Terry Lynn Karl, 1991, "Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe", International Social Science Journal, May 1991, pp.269-284.

Аврамов, Румен и Венцислав Антонов, (редактори), 1994, Преходът, Агенция за икономическо планиране и развитие, София.

Байчинска, Красимира (редактор), 1997, Преходът в България през погледа на социалните науки, Академично издателство "Марин Дринов", София, 1997.

Генов, Николай (съставител и редактор), 1994, Рисковете на прехода, Национално и глобално развитие, София.

Дайнов, Евгени et all, 1997, Властта и хората: конфликтите на българското общество, Нов български университет, София.

Дайнов, Евгени et all, 1997, Медии. Послания? Преход, Издателство "Отворено общество", София.

Дарендорф, 1992, Ралф, Размисли върху революцията в Европа, Център за изследване на демокрацията, София.

Димитров, Георги, Петя Кабакчиева и Жеко Кьосев, 1997, Русия и България: висяща демокрация, Издателство "ЛИК", София.

Минев, Духомир и Петя Кабакчиева, 1996, Преходът - елити, стратегии, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София.

Минчев, Огнян, 1997, 1995: Стъпки по пътя, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София.

Попър, Карл, 1993, Някои проблеми на новите демокрации, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София.

Свързани:

Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconДетската неврология е клиинчна дисциплина "неврология на детето". Детската неврология изисква добро познаване на анатомията, физиологията, патофизиологията и
Детската неврология е клиинчна дисциплина “неврология на детето”. Детската неврология изисква добро познаване на анатомията, физиологията,...
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconУчебнапрограм а по дисциплината: Проектиране и анализ на компютърни алгоритми
Предполага се и познаване на кла­сическите алго­рит­ми и структури от данни. Предвижда се входен тест за про­вер­ка подготовката...
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconСтратегическото планиране е сложно, комплексно явление, поради което съществуват различни гледни точки за същността му. В по-общ вид те се свеждат до следните
Твяват. Принципът на Тейлър е"Планирай-прави-гледай". По-късно посочената система се заменя с"Планирай-изпълнявай-проверявай-въздействай"....
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconСтратегическото планиране е сложно, комплексно явление, поради което съществуват различни гледни точки за същността му. В по-общ вид те се свеждат до следните
Твяват. Принципът на Тейлър е"Планирай-прави-гледай". По-късно посочената система се заменя с"Планирай-изпълнявай-проверявай-въздействай"....
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconИскане запрехвърлян е
Обръщам се към Вас, за да заявя желанието си да прехвърля плащанията си от посочената по-горе сметка при Вашата банка към посочената...
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconРоля на кариерния център
Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовката на студентите, една от основните му функции...
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на icon1 Естествени числа. Познаване свойствата на числа от общ характер. 2
Обикновени дроби. Познаване на правилата за сравняване на дробите с различни знаменатели
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconРазвитие на лириката след 1945г. Квалификационна характеристика
При интерпретациите на отделни лирически произведения студентите ще се упражняват в боравенето с такъв тип текстове. Ще бъдат прилагани...
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconОкс "Специалист" Специалности: всички
Висшата математика е основна учебна дисциплина при подготовката на инженерни кадри. Тя има за цел да запознае обучаемите с основния...
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на iconОкс "Специалист" Специалности: всички
Висшата математика е основна учебна дисциплина при подготовката на инженерни кадри. Тя има за цел да запознае обучаемите с основния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом