Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз "Рила" и "Рила-север" Уважаеми Госпожи и Господа
ИмеДоклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз "Рила" и "Рила-север" Уважаеми Госпожи и Господа
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер96.78 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://forthenature.org/upload/documents/2012/07/stanovishte po DOS na PUP Panichishte 10.07.12.
До Директора на РИОСВ Перник

До МОСВ

Копие: Община Сапарева баня


СТАНОВИЩЕ

на

адрес за кореспонденция:


Относно: Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за ПУП-ПЗ и ПР на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на ЗЗ "Рила" и "Рила-север"


Уважаеми Госпожи и Господа,


На основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НОС), бихме искали да предоставим нашето становище като неправителствена природозащитна организация относно Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за ПУП-ПЗ и ПР на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на ЗЗ "Рила" и "Рила-север".


Общи констатации:


На първо място, бихме искали да Ви обърнем внимание, че процедирането на проекта за ПУП-ПРЗ на с. Паничище по реда на ЗБР в настоящия вид е недопустимо поради факта, че ПУП-ПРЗ съгласно ДОС представлява неделима структурна част от върнатия за преразглеждане от МОСВ1 през 2005 и 2006 г. проект за ОУП на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул" с възложител Община Сапарева баня. В този смисъл, процедирането на ПУП-ПРЗ по реда на ЗБР представлява реализация на парче на върнатия за преразглеждане общ проект за ОУП.


На второ място, считаме че съществува правна недопустимост за одобряването на ПУП-ПРЗ на с. Паничище, произтичаща от чл.4.4 на Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО), която задължава страните членки да избягват замърсяването или влошаването на местообитанията или значително безпокойство на птиците, за който текст Европейският съд на справедливостта потвърди, че се прилага за територии, които би трябвало, но не са все още обявени за Специално защитени зони за птиците (дело C-374/98). В случая, ПУП-ПРЗ попада в границите на Орнитологично място (ОВМ) „Рила” (BG055) (приложение 1), одобрено от БърдЛайф Интернешънъл на 1 октомври 2005 г., поради значението му за Европейския съюз за опазване на видове от приложение І на Директива 79/409/ЕИО. Цялото ОВМ е предложено по законовия ред с пълна документация за включване в Европейската екологична мрежа Натура 2000 на 21.7.2006 г. Според Европейската комисия ОВМ са научната референция, аргумент, по който се оценява дали дадена територия трябва да се включи в мрежата от Специално защитени зони и за нея да се прилагат специални природозащитни мерки. Задължението за обявяване на ОВМ за защитени зони се потвърждава с различни решения на Европейския съд на справедливостта (C-3/96, C-240/00, C-202/01, C-378/01, C-235/04). С предупредително писмо от 5 юни 2008 г. Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България, искайки правителството да предприеме спешни мерки за включване в Натура 2000 на целите територии на 6 намалени защитени зони за птиците, сред които и ЗЗ Рила. По тази причина територията на ПУП-ПРЗ попада именно в територия, за която е доказано че трябва да бъде включена в мрежата от Специално защитени зони по Директивата за птиците, но до този момент не е включена. За нея изцяло важат разпоредбите на чл. 4.4 на Директивата за птиците, във връзка с тълкуване от страна на Европейския съд на справедливостта по дело C-374/98.


На трето място, считаме, че РИОСВ Перник не е следвало да дава положителна оценка на качеството на ДОС по чл. 24 (3) от НОС, доколкото докладът има съществени пропуски и не отговаря на всички изисквания на чл. 23 (2) от НОС и Решение №ПЕ-12-ОС/2011 г. на РИОСВ Перник, като например:

- липсва оценка за кумулативното въздействие в други проекти в Рила, вкл. ОУП "Паничище-Езерата-Кабул";

- липсва коректна информация за разпространението на целеви видове птици и бозайници;

- не е оценен косвения ефект за много от целевите видове (птици, бозайници) в резултат от пребиваване на големи групи хора през размножителния период, строителство, шумово замърсяване, навлизане на инвазивни видове и конкуренти, опасност от пожари и мн.др.;

- не са разглеждани алтернативи и др.


На четвърто място, в ДОС се коментира отрицателното въздействие на ПУП-ПРЗ върху видове, които не са включени в Прил. 2 на ЗБР и не са обект на защита в посочените по горе ЗЗ, а са видове от Прил. 3 на ЗБР (напр. бозайници, земноводни, влечуги и растения), което би следвало да е предмет на Доклад по екологична оценка по реда на ЗООС2, а не на ДОС по ЗБР. Освен това, няколкократно авторите на ДОС оценяват отрицателното въздействието на ПУП-ПРЗ върху местообитания извън защитените зони (напр. в обхвата на ПУП) като коментират процентно отношение на увреждането им спрямо разпространението на тези местообитания в защитените зони. Ще споменем и едни от най-фрапиращите констатации в ДОС:

- "В езерото се наблюдава присъствие на Sparganium angustifolium и на Polygonum sp. Няма видове с консервационно значение." - в случая безспорен факт е, че именно Sparganium angustifolium е защитен вид от Прил. 3 на ЗБР.

- "Реализацията на отделни инвестиционни намерения [...] ще въздействат неблагоприятно на някои видове, които ще се изтеглят в съседни територии. Няма да бъде нарушена структурата на местните популации."- това често срещано в докладите по ОС "оправдание" показва липса на обективност и непознаване на екологията на видовете, доколкото "съседните територии" рядко остават необитаеми от други индивиди в популацията на даден вид.


Тези факти за поставят под сериозен въпрос компетентността и познаването на екологичното законодателство от страна на авторите, изготвили ДОС.


По същество:


1. Нарушение на чл. 23 (2) т. 2 от НОС:


В ДОС липсва пълна информация и оценка на кумулативния ефект на всички планове и проекти, които в комбинация с ПУП-ПРЗ на с. Паничище биха довели до отрицателно антропогенно и техногенно въздействие върху ЗЗ "Рила" и "Рила-Север" (виж по-долу). Такива проекти са общите устройствени планове на общините около НП "Рила", проектите за ски зони над с. Паничище (този проект е само споменат), общ. Сапарева баня, к.к. Боровец и с. Говедарци-к.к. Мальовица, Самоковско, м. Бодрост-Картала над с. Бистрица, Благоевградско, к.к. Семково в общ. Белово, ски-проекта над гр. Якоруда и др., както и съществуващи и планирани сгради (хижи, станции, курортни зони) и инфраструктурни проекти (десетки проекти за мВЕЦ и др.).


Нещо повече, в ДОС се сочи, че ПУП-ПРЗ на с. Паничище е структурно звено на ОУП на ски-центъра "Паничище -езерата-кабул". Но доколкото ОУП на ски-центъра все още не е одобрен поради несъвместимост с ПУ на НП "Рила" и екологичното законодателство, а неговата ЕО е в процес на преработването, то одобряването на ПУП-ПРЗ на с. Паничище с проектно застрояване на хотели с капацитет от 5000 човека поставя под въпрос доколко е устойчив настоящия процес на планиране.


От една страна, без да има яснота дали ОУП на ски-центъра ще бъде одобрен някога и какъв би бил максимално допустимия капацитет на ски-съоръженията по отношение поемната способност на екосистемите в НП "Рила" е недопустимо да се планира и изгражда леглова база за 5000 човека високо в планината без да е предварително решен въпроса с устойчивото развитието на туризма в община Сапарева баня на ниво ОУП.


От друга страна, Община Сапарева баня е на път да повтори грешката на Община Банско, където в периода 2001-2011 г. бе разрешено и реализирано изграждане на леглова база в хотели и апартаменти с капацитет над 40 000 легла надхвърлящ няколкократно капацитета на ски-зона Банско (10 000 човека), с което Община Банско създаде остър конфликт между природозащитни институции и организации като МОСВ, ЮНЕСКО, НПО от една страна и местните общности, кредитни институции и строителен бизнес от друга страна по отношение желанието последните да продължат застрояването на НП "Пирин" със ски-съоръжения по неустойчив начин.


2. Нарушение на чл. 23 (2) т. 3 от НОС:


В ДОС не е разгледано и не е оценено въздействието на "водоснабдяването" на с. Паничище като елемент на ПУП-ПРЗ върху целеви видове и местообитания в ЗЗ "Рила" и ЗЗ "Рила-буфер". В ДОС се посочва, че водоснабдяването на с. Паничище (с капацитет за 5000 човека) ще се извършва от 8 водоизточника, водочерпенето от които несъмнено ще повлияе върху водния режим на съответните водни тела, а оттук и на видове свързани с речните екосистеми като напр. главоч, ручеен рак и др. Доколкото част от тези водоизточници и резервоари са строени в миналото, то текущата процедура по ОС представлява единствената останала законова възможност за оценяване на тяхното въздействие върху околната среда, в частност Н2000.


3. Нарушение на чл. 23 (2) т. 5 от НОС:


На първо място, следва да посочим, че не са предвидени всички заплахи и не са посочени всички природни местообитания и видове в ЗЗ "Рила", върху които е възможно да бъде оказано негативно антропогенно въздействие в резултат на засиленото човешко присъствие от над 5000 човека в ЗЗ - напр. замърсяване на водните местообитания в ЗЗ "Рила" 3130, 3160 и 3260, утъпкване и увреждане на тревни местообитания, опасност от пожари в горски местообитания и др. В действителност, в ДОС е коментирано въздействието единствено върху 3 местообитания, които са в границите на ПУП-ПРЗ, т.е. извън ЗЗ, и които ще бъдат пряко засегнати от строителните дейности. Освен това, във вр. с нарушението на чл. 23 (2) т. 3 от НОС (виж по-горе) не е оценено въздействието на ПУП-ПРЗ и неговите елементи върху речни местообитания от Прил. 1 и съответните видове от Прил. 2.


На второ място, в ДОС е предоставена непълна информация и съответно некачествена оценка на въздействеито по отношение на някои целеви видове. Непълна е информацията на авторите на ДОС за разпространението на врабчовата кукумявка, глухар, лещарка, пернатонога кукумявка, мечка, дива коза, доколкото тези видове са устновявани в района на с. Паничище през последните години, доказателства за което могат да бъдат намерени в докладите от мониторинга на мечката и дивата коза на ДНП "Рила", както и в проучвания на зоолози от БАН3. В резултат на това, авторите на ДОС не са имали възможност да оценят косвения ефект за тези целевите видове птици и бозайници в резултат от пребиваване на големи групи хора през размножителния период, строителството, шумовото замърсяване, навлизане на инвазивни видове и конкуренти, опасност от пожари и мн.др.


На трето място, въздействието върху целеви видове неправилно се определя от наличието на индивиди от съответните видове (напр. земноводни и растения) в засегнатите площи, вместо да се оценяват местообитанията на тези видове, доколкото авторите на ДОС са установили местообитанията, но не са установили наличието на отделни индивиди по една или друга причина.


Не четвърто място, авторите на ДОС правят изводи за значително въздействие върху видове прилепи поради загуба на техните местообитания, докато в заключенията изводите са подменени и вече се твърди, че въздействието ще е незначително.


Освен всичко друго, в ДОС се коментират много видове, които не са включени в Прил. 2 на ЗБР и не са обект на защита в посочените по горе ЗЗ, а са видове от Прил. 3 на ЗБР (напр. земноводни, влечуги и растения), което би следвало да са предмет на оценка в Доклад по екологична оценка по реда на ЗООС, а не на ДОС по ЗБР.


4. Нарушение на чл. 23 (2) т. 6 от НОС:


Липсата на правилно йерархично планиране - от ниво ОУП към ниво ПУП, не дава възможност на авторите на ДОС да предложат конкретни и адекватни смекчаващи и компенсаторни мерки за намаляване на отрицателното антропогенно въздействие върху целеви видове и местообитания, тъй като липсва яснота все още какво точно ще правят тези 5000 човека на границата на НП "Рила" (ЗЗ "Рила"). Ако имаше одобрен ОУП би имало възможност да се мисли за мерки като например планирането на туристически маршрути и ски-писти извън ключови местообитания, ограничаване на достъпа на хора към определени територии с находища на целевите видове птици, блокиране на черни пътища, създаване на нови защитени територии и др.


5. Нарушение на чл. 23 (2) т. 7 от НОС:


В ДОС не са разгледани каквито и да е било алтернативни решения, вкл. нулевата алтернатива, особено предвид липсата на яснота за процедирането на ОУП на ски-центъра. В тази връзка не са разгледани алтернативи за устройството на курортното село в случай на невъзможност за изграждането на ски-центъра над селото поради законови, инвестиционни или климатични причини. Не е разгледан въпроса дали настоящата леглова база в района на с. Паничище от 1500 легла не задоволява нуждите на туризма към настоящия момент и дали увеличение на легловата база не е по-подходяща в град Сапарева баня в подножието на планината. Не са разгледани и алтернативни предложения, които да са свързани с бъдещи алтернативни решения за развитието на туризма в община Сапарева баня, различни или допълващи ски-туризма. Нещо повече, с настоящото планиране и предвидено застрояване на хотели с над 5000 легла във високопланинските горски екосистеми, общината унищожава възможността за развитие на алтернативни форми на туризъм в района, различни от ски-спорта, което на стр. 23 от ДОС е посочено като конкретна заплаха свързана с "увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на територията, [тъй като] създаването на антропогенни ландшафти трайно уврежда уникалността на природните компоненти и силно снижава възможностите за устойчиво развитие на екосистемите."


Заключение:


В заключение, считаме, че положително решение по чл. 31 от ЗБР относно ПУП-ПРЗ на с. Паничище следва да бъде взето от РИОСВ-Перник след като:

- завърши процедирането на ОУП на ски-центъра или ОУП на Община Сапарева баня за да се избегне одобряването на ОУП на парче и за да се избегне увеличаване капацитета на легловата база в селището над сегашните 1500 легла, което за сега напълно отговаря на нуждите на туризма в района;

- бъде допълнен и доработен ДОС на ПУП-ПРЗ на с. Паничище, така че да бъдат извършени адекватни оценки върху кумулативния ефект и косвения ефект върху видове и местообитания в ЗЗ "Рила" и "Рила-север" и бъдат предложени и оценени алтернативи варианти за развитието на туризма в общината освен ски-спорта.


Във връзка с горното и на основание чл. 121-122 от ЗБР, настояваме МОСВ да спре реализацията на ПУП-ПРЗ на с. Паничище, одобрен с Решение № 6 от 2006 г. от Общинския съвет на Сапарева баня без надлежните съгласувателни процедури по ЗБР и без одобрен ОУП, докато не бъде одобрена крайната концепция за устойчивото развитие на туризма в Община Сапарева баня с ОУП и завършени съответните съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР.


С уважение,1 Проектът за ОУП на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул" е върнат за преразглеждане от МОСВ през 2005 г. с писмо изх. №08-00-48/04.05.2005 г. и по късно от РИОСВ София с писмо изх. № 04-00-5643/ 09.08.2006 г. във връзка с несъответствието на ОУП с ПУ на НП "Рила" и нормативната уредба по околна среда.

2 Този факт сочи за потенциална незаконосъобразност на Решение №ПЕ-22-ЕО/2008 г. на РИОСВ Перник, с което е извършена преценка за необходимостта от извършване на ЕО на ПУП-ПЗ.

Свързани:

Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconДо Община Сапарева баня ул. "Германея" №1 гр. Сапарева баня, 2650 Изх. №
Пуп и разрешителни за строеж издадени от кмета на общината и/или главният архитект касаещи пътища и лифтови съоръжения в района на...
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconОбщински план за развитие 2007 2013 анализ на съществуващото положение
Костенец и Долна баня, на юг с Якоруда, Белица и Рила, и на запад със Сапарева баня, Дупница, Радомир и Перник. Орографски общината...
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconКой разреши на Община Сапарева баня и "Рила спорт" да строят пътища и лифт в Национален парк "Рила?
Ло 3,61% от водните ресурси на страната, 9,40% от водните ресурси на реките Струма и Места, 5,62% – на река Марица и 8,27% от водните...
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconОтносно: Незаконно строителство в района на Паничище в Национален парк Рила и в три Натура 2000 зони около Рила
Вие може да помогнете за спасяването на Национален парк Рила и Седемте Рилски Езера
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconДоклад за оценка за съвместимостта
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с...
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconДоклад за оценка за съвместимостта
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с...
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconОбщина Сапарева Баня Директора на риосв софия Министъра на околната среда и водите
Екологична оценка и Общ устройствен план на Туристически и ски център “Паничище Езерата Кабул”
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconДоклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение
Ярлово, община Самоков, екатте 87552, с предмета и целите на опазване на Защитена зона “Палакария” bg 0002084
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconГеорги Първанов Президента на Република България София 1123, "Дондуков" 2 г-н Георги Пирински
Спешни мерки за прекратяване на незаконното строителство на пътища и лифт от Паничище към Седемте Рилски езера. Незаконното строителство...
Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз \"Рила\" и \"Рила-север\" Уважаеми Госпожи и Господа iconИнформация за преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона на пуп-прз в обхват пи
Пуп-прз в обхват пи №023039, в землището на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом