За участие в открит конкурс
ИмеЗа участие в открит конкурс
страница1/6
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер0.89 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://bansko.bg/documents/patishta2011.doc
  1   2   3   4   5   6
гр. Банско 2770, пл. “Никола Вапцаров” № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33


Одобрявам:……………….


Петър Баряков – зам. кмет

За Кмет на Община Банско

Упълномощен със заповед № 09 -131/10.06.2011 г.


Изготвил:.........................


Васил Толин

мл. юрисконсулт “ОП”, Община Банско


Съгласувал:………………….


Лазар Захов

Зам. кмет, Община Банско


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ конкурс ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА малка обществена поръчка С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията на Община Банско”
гр. Банско

Дата на конкурса

10 часа на 21 юли 2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

ЧАСТ ПЪРВА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I - Решение

Раздел II - Обявление за обществената поръчка;

ЧАСТ ВТОРА УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

Раздел I - Предмет на обществената поръчката

 1. Описание на предмета на обществената поръчка.

 2. Обхват и основни параметри на обществената поръчка. Изисквания при изпълнението.

Раздел II - Условия и ред за закупуване на документацията за участие и за подаване на офертите

Раздел III - Изисквания към участниците в процедурата

1.Общи изисквания към участниците

2.Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние на

участниците;

3.Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на

участника.

Раздел IV - Изисквания към офертата - образец на офертата и указания за подготовката и.

 1. Документи за подбор (Плик № 1)

 2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

 3. Предлагана цена (Плик № 3)

Раздел V - Гаранции

Раздел VI - Критерий за оценка на офертата.

Раздел VII - Условия и ред за провеждане на открития конкурс

 1. Разяснения по документацията за участие в открития конкурс

 2. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

 3. Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

Раздел VIII - Други условия

Раздел IX - Приложения и образци: Образец № 1 - Оферта;

Образец № 2 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка;

Образец № 3 - Предлагана цена;

Образец № 4 - Банкова гаранция за участие;

Образец № 5 - Банкова гаранция за изпълнение;

Образец № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

Образец № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

Образец № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Образец № 9 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП за спазване на минимална цена на труда;

Образец № 10- Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител;

Образец № 11- Проекто-договор;

Образец № 12 – Списък на документите съдържащи се в офертата;

Образец № 13- Справка за общия оборот и за оборота от дейности, сходни на тези,
които са обект на поръчката, за последните три (3) приключили финансови години;

Образец № 14- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за използване/неизползване на подизпълнител;

Образец № 15- Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 /пет/ години;

Образец № 16- Декларация за оглед на обекта;


Приложение №1 Количествена сметка

Приложение №2 Техническа спецификация

Диск съдържащ документацията за участие


ЧАСТ ПЪРВА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I – Решение;

Раздел II - Обявление за обществената поръчка;

ЧАСТ ВТОРА УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС

Раздел I

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТАПОРЪЧКА

1. Описание на предмета на обществената поръчка.

Обществената поръчка включва ремонт и поддъжка на улици на територията на гр. Додринище, с. Места, с. Филипово, с. Осеново и пътища – път Места – Обидим и път Банско – хижа Вихрен, участък “Шилигарника” – хижа ‘Бъндерица”, “Чалин валог” – “Изворите”.

2. Местоизпълнение на обществената поръчка:

- гр. Добринище, Община Банско;

- с. Места, Община Банско;

- с.Филипово, Община Банско;

- с. Осеново, Община Банско;

- четвъртокласна пътна мрежа път село Места – Обидим, път Банско – х. “Вихрен”, участък “Шилигарника” – хижа ‘Бъндерица”, “Чалин валог” – “Изворите”;


Раздел II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ЗА

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е - открит конкурс и дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в фронт офиса на Община Банско, адрес: гр. Банско, партерен етаж, от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден. Крайният срок за закупуване на документацията за участие е 16.00 часа на 13.07.2011г. Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Община Банско.

Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят.

Документацията за участие се предоставя след представяне на платежен документ, че е заплатена.

При поискване от заинтересовано лице, възложителят ще изпрати документацията след заплащането й , за негова сметка, на посочен от него адрес.

 1. Цената на документацията за участие е 24 /двадесет и четири/ лева с ДДС.

 2. Цената на документацията следва да бъде внесена в касата на “Фронт офис” на Община Банско или по банков път на следната сметка на Община Банско:

Банка: “Първа инвестиционна банка” АД, клон Банско;

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

Код за вид плащане 447000

BIC: FINV

4. Участниците могат да получат допълнителна информация на:

 • тел: 0749/ 8 86 44

 • факс: 0749/ 8 86 11

Лице за контакти:Васил Толин

5. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават оферти до 16.30 часа на 20.07.2011 г.

Офертите могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в служба Деловодство- стая № 210 на Община Банско , гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1, по пощата, или чрез куриерска служба - препоръчано с обратна разписка.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика да бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

 1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, посочени в
  чл.13 и чл.14 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

 2. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от
  упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
  разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на
  фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес

 3. Пликът или пакета в който се представя офертата трябва да съдържа три отделни
  запечатани плика, както следва:
 • плик № 1 с надпис „Документи за подбор";

 • плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

 • плик № 3 с надпис „Предлагана цена".

8.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор" трябва да съдържа документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 - 5, 8-12 от НВМОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. Върху плика следва да се отбележи и наименованието на фирмата на участника.

Лицата, които ще представляват участниците в процедурата и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален превод3 на български език.

8.2. Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа конкретното предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка. Върху плика следва да се отбележи и наименованието на фирмата на участника.

8.3. Плик № 3 с надпис „Предлаганацена" трябва да съдържа предлаганата цена от участника за изпълнение на обществената поръчка. Върху плика следва да се отбележи и наименованието на фирмата на участника.

9. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като
върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в
служба „Деловодство” на Община Банско.

 1. В съответствие с чл. 14, ал.4 от НВМОП възложителят няма да приема за участие в
  процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане
  на крайния срок за получаване, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това
  обстоятелство се отбелязва в регистъра.

 2. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура
  следва да бъдат обективирани в писмен вид.

 3. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с
  препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при
  условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите
  следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената
  поръчка.

 4. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на открития конкурс за
  възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта,
  достоверността и поверителността на офертите на участниците.

 5. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците ще се
  връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по
  факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
  електронния подпис.

 6. За получено писмо или уведомление по време на открития конкурс ще се счита това,
  което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя
  адрес и не е информирал своевременно затова възложителя или адресатът не желае да приеме
  уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса известен
  на изпращача.

 7. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
  Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за
  разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от
  резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.24, ал. 1, т. З,
  5 и 6 или ал. 2 от НВМОП, в които възложителя възстановява на участниците направените от тях
  разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от
  решението за прекратяването и.

17. Разходите по дейността на комисията за избор на Изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

18. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена oт възложителя, в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти определен в обявлението за обществената поръчка - на 21.07.2011г. в 10,00 часа, в Ритуаланата зала в сградата на община Банско, на адрес: гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1.


Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС

1. Общи изисквания към участниците

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят н а изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

1.2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва да сключат договор/споразумение помежду си.

1.2.1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

- че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка;

- че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и

- че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка.

1.2.2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се
допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

1.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/
споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват клаузи,
гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил
след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка.

Участниците следва да имат предвид, че наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

1.3. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник:

а) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система
(включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс /НК/;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

б) който е обявен в несъстоятелност;

в) който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните му закони и подзаконови актове;

г) при който лицата по чл.47, ал. 4 ЗОП, включително и прокуристите, когато има такива, са свързани лице, по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/4 с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Когато чуждестранно лице и ма повече от един прокурист, тази забраната се отнася за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 ЗОП;

д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ ;

е) който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг
участник;

ж) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за
участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия.


1.4. Не може да участва в процедурата и участник:

а) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони
и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или
участникът или участникът е преустановил дейността си;

б) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

в) който има парични задължения към държавата или към община Тетевен по смисъла
на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е
установен.

1.5. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 1.3 и т. 1.4. от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал.4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.


4 Виж - § _1, тЛ от ЗПУКИ „ По смисъла на този закон: 1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност." 5Виж - Чл. 21 и чл.22 отЗПУКИ „чл.21 (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение налице по чл. З, т. 1, 2, 3, 6, П, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да с съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. (2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. I.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.


(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност." 1. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в
  обстоятелствата т. 1.3 и т. 1.4. в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по
  всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

 2. Когото участникът е обединение изискванията, посочени в т. 1.3 и т. 1.4. от настоящия
  раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

 3. Когото участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
  поръчката, изискванията посочени в т. 1.3 и т. 1.4. от настоящия раздел, се'прилагат и за
  подизпълнителите. В този случай участникът отговоря за действията и бездействията на
  посочените подизпълнители като за свои действия и бездействия.

 4. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който не
  отговаря на нормативноустановените изисквания в ЗОП, НВМОП и на изискванията, посочени в
  тази документацията за участие.2. Минимални изисквания за икономически и финансови възможности на
участника:


а. През последните три приключили финансови години - 2008, 2009 и 2010 г. (в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) участникът
следва да е реализирал общ оборот, минимум на 1 200 000 /един милион и двеста хиляди / лева или равностойността във валута.

б. Участникът трябва да притежава валидна „Застраховка професионална отговорност" съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

Забележка: За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.

3. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участника:


а) Участникът следва да е бил изпълнител минимум на 3 /три/ договора с предмет, сходен с този на обществената поръчка през последните 5 /пет/ години.

б) Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите за 3 (трета) група строежи.

Забележка: Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено съгласно чл.З, ал.2 от Закона за камарата на строителите.

Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра, съгласно изискването на чл.З, ал.З от Закона за камарата на строителите.

в) Наличен технически ресурс и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.

В случай, че участникът е обединение или консорциум, изискванията по точка 2 и З се прилагат за обединението/ консорциума като цяло.


  1   2   3   4   5   6

Свързани:

За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № рд-08-200 /11. 11. 2009 г на Директор сп “сммт”. за откриване на открит конкурс за възлагане на обществена...
За участие в открит конкурс iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
За участие в открит конкурс iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
За участие в открит конкурс iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
За участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
За участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп
За участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...
За участие в открит конкурс iconПокана за участие в търг избор на консултанти
Решение за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществената поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом