Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
ИмеЦентър за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер211.52 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.aubg.bg/sofia/RapidASPEditor/MyUploadDocs/EPM_III_Introduction_BG2.doc
Център за европейски програми

Copyright © 2006, American University in Bulgaria

Сертификационна програма


“управление на европейски проекти”

Формуляр за кандидатстване Преподавателски състав


Въведение


Общият финансов пакет на Европейската комисия за България предвижда повече от 4,7 млрд. евро за периода 2007 – 2009. Пътищата и начините за усвояване на фондове на Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост и създават капацитета, необходим за ефективно управление на Структурните фондове, представлява предизвикателство за България.

Една от непосредствените стъпки е създаването и развитието на системи, процедури, насоки и други инструменти за изграждане на необходимия капацитет чрез специализирано обучение. Обучителният процес следва да включва както общ, така и задълбочен анализ и обобщение на постигнатите досега административен опит и най-добри практики в сферата на управлението и реализацията на проекти, изграждането на съответните умения за финансово управление и контрол, мониторинг и оценка и последващ контрол.


Центърът за европейски програми (ЦЕП) на Американския университет в България (АУБ) организира от 28 април 2006 до 17 декември 2006 година трета по ред  учебна година на сертификационна програма “Управление на европейски проекти”. Програмата предлага на участниците знания, практически умения и капацитет за успешно управление на проекти, финансирани от предприсъединителните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


Цели на Сертификационната програма


Основни цели на програмата са да:

 • предостави задълбочени знания за законодателната, финансова и институционална рамка на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, техните основни принципи на действие и тенденциите в развитието им;

 • подпомогне увеличаването на проектната готовност на бизнеса, банките, експертите, администрацията чрез предоставяне на практическо ноу-хау и умения по програмиране, изпълнение, наблюдение и оценка, както и финансово управление и контрол на проекти;

 • Изгради солидна практическа основа за онези мениджъри на проекти, които желаят да доразвият уменията си.


За постигането на тези цели Сертификационната програма по управление на европейски проекти акцентира върху:


 • предлагане на интензивна програма, предоставяне на знания за сегашния статус, прогреса и перспективите в развитието на рамката на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС;

 • развитие на знанията за програмиране и разработка на проектни документи и проекти, финансирани от ЕС, както и на практически умения и капацитет за успешно управление на Структурните и Кохезионния фонд;

 • предоставяне на практически опит и примери за добри практики от страните-членки на ЕС, включително от новоприсъединените страни, по разработка и изпълнение на проекти.За кого е предназначено обучението?


Програмата по управление на европейски проекти е предназначена за бизнес мениджъри, банкери, експерти и администратори и други професионалисти, които планират да работят и да предоставят консултантски услуги в сферата на управлението на европейски проекти. Курсът е еднакво подходящ както за хора с опит в сферата на европейските проекти, така и за начинаещи, надграждайки върху придобитите от тях теоретични знания и умения и предишен академичен опит.


Целта на програмата е разширяване на практическите умения, създаване на професионални перспективи за участниците и упражняването на високи нива на отговорност в цялостното управление на проектите. В края на програмата успешно завършилите обучаеми ще могат да прилагат своите знания и ноу-хау, практически умения и готовност за дългосрочно професионално развитие в сферата на управлението на европейски проекти.


Програмата по управление на европейски проекти комбинира академичната квалификация с практически методи и техники и осигурява два важни аспекта, които подкрепят професионалното развитие:


 • Подходът на програмата се различава от типичните курсове по управление на проекти по интензивното интерактивно обучение, предоставящо проверими теоретични познания, които да бъдат директно превърнати в практически умения за управление на успешни европейски проекти;

 • Подходът, насочен към интерактивно усвояване на знанията, и интересните и достъпни учебни материали улесняват учебния процес чрез възможността за директно прилагане на усвоените умения, информация и методи на конкретното работно място и в съответната проектна област.


Програмата се води на български език, но за някои модули се ползват работни материали и на английски език. Работи се също с източници в Интернет. Владеенето на английски език не е условие за участие, но пасивно ползване би улеснило работата по програмата.


Учебен план


Учебният план е разделен на осем отделни модула, акцентиращи върху специфични теми. Всеки модул осигурява последователното надграждане и задълбочаване на познанията и разбирането на процеса на евроинтеграция, управление на проекти и на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Продължителността на отделните модули е от два до три уикенда (петък-събота-неделя). Модул 8 завършва с изготвянето на проект по европейска програма. Модулите са организирани през седмица като свободните уикенди се използват за самоподготовка и разработване на писмени задания.

Програмата предоставя балансирано съчетание от основи на управлението на проекти и проверка на наученото на практика като ударението се поставя от макро- към микро-равнище, от разбиране на общата рамка и процесите към практически упражнения от реалния свят. На всички етапи, усвояването на знанията от обучаемите, и развитието на практическите им умения са показател за ефективността на преподаването и начина на оценяването.


Разписание


Модул No.


Тема


Дати

Модул 1:

Въведение в европейската интеграция

28, 29, 30 април 2006

12 ,13, 14 май 2006

Модул 2:

Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие

26, 27, 28 май 2006

9, 10, 11 юни 2006

Модул 3:

Структурни фондове и Кохезионен фонд


23, 24, 25 юни 2006


Модул 4:

Структурните фондове – инициативи и програми на Общността

7, 8, 9 юли 2006

Модул 8, част 1:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма

21, 22, 23 юли 2006


Модул 5:

Общи финансови аспекти на пред-присъединителните програми, структурните и кохезионни фондове (Европейско финансиране, национално съ-финансиране)

Публично-частните партньорства


1, 2, 3 септември 2006


15,16,17 септември 2006

Модул 8, част 2:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма

29, 30 септември,1 октомври 2006

13, 14, 15 октомври 2006

Модул 6:

Стратегическо планиране и изграждане на политики

27, 28, 29 октомври 2006


Модул 7:

Проектен цикъл – мониторинг и оценка

10, 11, 12 ноември 2006

24, 25, 26 ноември 2006

Модул 8, част 3:

Подготовка и реализиране на проект по европейска програма

1, 2, 3 декември 2006

15, 16, 17 декември 2006


СЕМИНАР: Подготовка за успешен проект, финансиран от Европейския съюз – стъпка по стъпка


Семинар (Предварително разпределение )

12 Май 2006

3 часа

* Лекция: Въведение в модула. Основни термини на кандидатстването с проекти към европейски програми.

* Индивидуален проект: Създаване на екипи. Работа с фиш/оперативна програма. Задание за проект

10 Юни 2006

3 часа

* Лекция: Проекто-предложение – Ръководство за кандидатстване, формуляр за кандидатстване, бюджет.

* Индивидуален проект: обсъждане и избор на теми за работни проекти по екипи .

24 Юни 2006

3 часа

* Индивидуален проект: Идентифициране – построяване на дърво на проблеми и цели. Анализ на заинтересованите страни. Формулиране - Избор на алтернативи. Първи етап на разработване на логическа матрица

8 Юли 2006

3 часа

* Лекция: Подробно описание на дейности. Планиране на ресурси и съставяне на бюджет . Анализ на риска

21, 22, 23 Юли 2006

модул 8, ч. 1

20 часа

* Упражнения в клас: Завършване на логическата матрица и бюджет. Окончателно попълване на раздел І от Формуляра за кандидатстване

16 Септември 2006

3 часа

*Лекция: партньорство и капацитет на организацията за изпълнение на проекта. формуляри и специфики.

* Предаване на готово проекто-предложение


29, 30 Септември,1 Октомври 2006

13, 14, 15 Октомври 2006

модул 8, ч.2

40 часа

* Ролева игра: защита на проект от всяка група; обобщение на представянето и проектите – грешки и препоръки, изисквания на донорите, език и стил на проекта.


11 Ноември 2006

3 часа

* Лекция: оценка на проекто-предложения, преговорен процес, сключване на договори.

* Курсистите предават окончателен вариант на проекто-предложение към предприсъединителен/ структурен фонд

1, 2, 3 Декември 2006

15, 16, 17 Декември 2006

модул 8, ч.3

40 часа

* Ролева игра: защита на проект от всяка група; обобщение на курса, препоръки за бъдеща работа.
118 часа


Преподавателски състав


Преподавателският състав на програмата е подбран от академичните ресурси на АУБ, доказания опит в обучението на държавни служители и експерти, както и привличането на външни експерти и преподаватели с добра теоретична подготовка и практически опит по управление на европейски проекти от България и различни европейски университети и институции.

Модул


Лектор


Модул 1: Въведение в европейската интеграция

Г-н Веселин Паскалев, съветник в 39-то Народно събрание

Г-ца Живка Станева – Директор, Дирекция Европейска Интеграция, Министерски Съвет

Г-н Калоян Симеонов, Старши Експерт, Дирекция Европейска Интеграция, Министерски Съвет

Д-р Олга Борисова, Директор, Център за европейски програми на Американски университет в България


Модул 2: Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие

Д-р Димитър Матев, Заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

Модул 3: Структурни фондове и Кохезионен фонд


Доц. Д-р Магдалена Иванова, преподавател и консултант на европейски програми и управление на проектиМодул 4: Структурните фондове – инициативи и програми на Общността

Доц. Д-р Магдалена Иванова, преподавател и консултант на европейски програми и управление на проекти


Модул 8,част 1: Въведение в практическата работа по подготовка на проекти за Модул 8

Д-р Веселина Босилкова, психолог- лектор, Балкански институт по труда и социалната политика

Д-р Димитър Матев, Заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика.


Модул 5: Общи финансови аспекти на пред-присъединителните програми, структурните и кохезионни фондове (Европейско финансиране, национално съ-финансиране)


Публично-частни партньорства

Г-жа Силвия Инджова, Директор на Дирекция “ Национален фонд” – Министерство на финансите


Г-н Николай Минков, Управител, “Юкономикс” ООД

Модул 6: Стратегическо планиране и изграждане на политики

Г-н Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика

Д-р Боряна Пенчева, Директор на Дирекция “ Управление на средствата от Европейския съюз” – Министерство на финансите ( tbc)

Модул 7: Проектен цикъл – мониторинг и оценка

Г-н Йордан Димитров - Балкански институт по труда и социалната политика


Модул 8, част 2 и 3: Подготовка и реализиране на проект по европейска програма

Д-р Димитър Матев, Заместник председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

Д-р Веселина Босилкова, психолог- лектор, Балкански институт по труда и социалната политика

Г-жа Цветана Стойчева – Делегация на Европейската комисияМатериална база


Модулите се провеждат в София, Център за образование и култура “Илиев” (http://www.aubg.bg). Създаден специално за образователни и културни извънакадемични дейности, Центърът е модерна многофункционална сграда, предлагаща идеални условия за провеждане на бизнес срещи, конференции, обучения, семинари и специални събития.


Учебна такса

Пълната такса за 8 модула и Сертификат по управление на европейски проекти е 2000 eвро и тя покрива преподаването, допълнителните материали, използването он-лайн на библиотеката на АУБ, компютърните ресурси на АУБ и всички ресурси, свързани с обучението, както и Сертификат с академични кредити.

Процедура по кандидатстване и финансово планиране


 1. Процедура по кандидатстване – за да кандидатствате за Сертификационната програма по управление на европейски проекти е необходимо да се попълни приложения формуляр за кандидатстване и попълненият комплект с необходимите документи да бъде изпратен по електронна поща на адрес: cep@aubg.bg или по пощата на адрес:

Център за европейски програми

Американски университет в България

Център за образование и култура “Илиев”

Ул. “Университетски парк” 1, Студентски град

1700 София, България


 1. Заплащане – пълната учебна такса от 2000 евро се заплаща на две вноски по 1000 евро. Кандидатът следва да плати първата вноска от 1000 евро (50% от таксата) до 28 април 2006, а втората вноска – до 26 май 2006.
 1. Начин на плащане – банков превод в евро или лева, ясно посочващ името на кандидата и пояснението “EPM програма”. Сумата да бъде преведена в:

 

Българска пощенска банка, клон Благоевград, Благоевград, България

Адрес: ул. “Иван Рилски” 17, 2700 Благоевград, България

Банков код: 920 792 27

SWIFT: BPBIBGSF

Титуляр на сметката: Американски университет в България

Банкова сметка в ЕВРО: 14 400 153 10

Банкова сметка в лева: 1040015315


 1. Дори и с корпоративно спонсориране, Сертификационната програма по управление на европейски проекти е индивидуална инвестиция. Следователно за всеки курсист е важно да обезпечи и планира предварително източниците си на финансиране. Настоящите студенти на АУБ финансират обучението си от редица източници – корпоративно спонсориране, банкови заеми, лични спестявания. Подробности за програмата за заеми на АУБ могат да бъдат предоставени при запитване.


За допълнителна информация:

Център за европейски програми

Американски университет в България

Център за образование и култура “Илиев”

Ул. “Университетски парк” 1, Студентски град

1700 София, България

тел.: 02/960 79 12; факс: 02/961 60 10; e-mail: cep@aubg.bg


Описание на модулите на Сертификационната програма по управление на европейски проекти


EPM 102 Въведение в Европейската интеграция (Модул 1)

Този курс е свързан с историята на процеса на Европейската интеграция, институционалната система на ЕС, законодателството, политиката за финансиране и съответните финансови инструменти и източници на финансиране. В този модул обучаемите придобиват знания за анализ и сравнение на процесите на обществената политика в европейските държави, както и как политическите процеси в ЕС са свързани с националните политики. Важна част от този модул са симулациите на процеса на вземане на решения в ЕС и визуализацията на взаимовръзките на европейско и национално ниво в процеса на приемане и реализация на решенията.


EPM 201 Финансови инструменти на ЕС – видове и принципи на действие (Модул 2)

Този курс акцентира върху финансовите инструменти на ЕС и принципите на тяхното действие. Курсът дава задълбочени познания за пред-присъединителните програми на ЕС и възможностите за развитие, които предоставят на страните-кандидатки и новите членки, подготвяйки ги за усвояването на Структурните фондове.

Изучават се институционалната рамка и механизмите за управление и координация на финансовата подкрепа на ЕС, както и съответните търгове, отворени за България и начините за набиране на наличната информация. Практическо упражнение по набиране на информация е задачата на обучаемите в рамките на този модул.


EPM 202 Структурни фондове и кохезионен фонд (Модул 3)

Този модул на програмата акцентира върху представяне на цялостната картина на Структурните фондове и Кохезионния фонд и осигуряване на знания за социално-икономическата политика на сближаване, основните ú принципи и реформата на структурните фондове. Курсът дава информация за последните развития в европейската политика за Структурните фондове и Кохезионния фонд, и връзката между тях.


EPM 203 Структурните фондове – инициативи и програми на Общността (Модул 4)

Модулът прави задълбочен преглед на инициативите и програмите на Общността, целите и приоритетите им, начина им на функциониране. Курсът повишава разбирането относно инициативите на Общността като програми с общоевропейско действие, финансирани от същите структурни фондове като целевите програми, и представя начина, чрез който Европейската комисия решава кои инициативи на Общността ще бъдат налични, за да се фокусират върху специфични проблеми.

Предложеният курс представя начините, по които инициативите на Общността осигуряват гъвкавост и предлагат възможности за транс-национално сътрудничество, иновативност, обмен на ноу-хау в сфери от общ интерес; начините за експериментиране с нови подходи и идеи за решаване на проблемите.

Курсът също така въвежда и представя най-добри практики за различните програми на Общността, свързани с общностните политики, описва начина, по който те подготвят страните-кандидатки за процеса на присъединяване, запознавайки ги с политиките и методите на работа в ЕС. Акцентира се върху необходимостта от участието на страните-кандидатки в тези програми с цел пълното запознаване с тях и максималното усвояване на фондовете.


EPM 204 Общи финансови аспекти на пред-присъединителните програми, Структурните фондове и кохезионния фонд (Европейско финансиране, национално съ-финансиране) (Модул 5)

Курсът описва основните финансови аспекти, свързани с пред-присъединителните, Структурните фондове и кохезионния фонд – европейското финансиране, съ-финансирането на национално ниво, комбинирането им, управление на средствата, включително изискванията и правилата за управление, нивото на съхранение на информацията и необходимия административен капацитет, финансовите аспекти и последните новости, като например частното съ-финансиране. Описват се също изискванията за одит, разглеждат се принципите на управление на проекти, мониторинг и оценка.

Основна тема на курса са публично-частните партньорства в контекста на Структурните фондове и кохезионния фонд и развитието на публично-частните партньорства в разширена Европа. Тази тема представлява въведение в икономиката и регулирането на публичните и комуналните (ютилити) услуги. В лекциите се представят основните понятия, субекти и елементи на енергийния и ютилити сектор (енергийни баланси, водо- топло-, газо- и електроснабдяване, сметосъбиране, транспортни и комуникационни инфраструктура и услуги). Студентите се запознават с ролята и мястото на естествените монополи в националната икономика. Прави се анализ на регулаторната система, режими и бизнес практика. Специално място в курса се обръща на процесите на приватизация на активи, на либерализацията и регионалната интеграция на пазарите на електрическа енергия и природен газ. Анализират се съвременните схеми и тенденции за навлизане на частния капитал в инфраструктурата, енергетиката и комунални услуги.


EPM 205 Стратегическо планиране и изграждане на политики (Модул 6)

Целта на курса е да направи обстоен преглед на методите за стратегическо планиране и процеса на изграждане на политики, да очертае цялостния процес на стратегическо планиране и да представи основните му характеристики, както и връзката между проекти, програми и стратегии. Курсът поставя акцент върху стратегическия подход при планирането, осигурява поглед върху темите, свързани с цикъла на стратегическо планиране и организацията на процеса на планиране; дава практически съвети за формулиране на регионални/местни планове/политики за насърчаване на заетостта, приоритизиране, избор на целеви групи, приложения на стратегическото мислене, планиране на стратегическата комуникация. Развиват се най-вече уменията за целево ориентиран процес на планиране и поставяне на реалистични цели за партньорство. Курсът завършва с практическо упражнение по стратегическо планиране.


EPM 301 Проектен цикъл – мониторинг и оценка (Модул 7)

Целта на този курс е да подобри усвояването на европейските фондове, предоставени за развитие, най-добрите практики в управлението им и ефективното вземане на решения при управлението на проектния цикъл. Той допълва знанията и уменията, които ще бъдат придобити в Модул 8 и завършва цикъла подготовка на проект с теми като техническа и финансова отчетност, мониторинг, контрол и оценка на реализацията на проекта..

По време на курса ще бъдат разгледани методи и подходи за оценка, индикатори, матрици и доклади за оценка, реални отчети на проекти от България и новите държави-членки.

Курсът завършва с практически упражнения за изграждане на капацитет за отчитане, мониторинг и оценка на проекти с европейско финансиране.


EPM 302 Подготовка и реализиране на проект по европейска програма (Модул 8 )

Този курс има за цел да представи процеса на написване на проект по европейска програма, да запознае обучаемите с ефективните начини за подготовка и реализация на финансируем проект. Съдържанието на курса покрива следните теми: основни характеристики на проекта; видове проекти; логика на проекта; анализ на целите и проблемите; елементи на проекта; бюджетиране и реализация на проекта. Курсът представя още основните принципи и критерии за успеха на проекта; практиките за идентифициране на идеи и партньори; изграждане на консорциуми и международни сътрудничества, а също стил и език на проекта, формуляри и изисквания за кандидатстване.

Курсът ще премине като практически семинар в няколко части по време на цялостното обучение по програмата с цел последователната и цялостната подготовка на реален проект от участниците.

Курсът подготвя участниците да подготвят и подават проектопредложения по европейски програми.


СЕМИНАР: Подготовка за успешен проект, финансиран от Европейския съюз – стъпка по стъпка

Семинарът предоставя основна информация за тези, които подават проектопредложения и се интересуват от основите на подготвянето на проекти. Предоставената информация, придобитите по време на семинара знания и умения ще бъдат полезни при подготвянето и подаването на проектопредложения, финансирани от Европейската комисия. Обучаемите ще работят под ръководството на преподавателя в малки групи по разработването на 2 проекта за цялото обучение – междинен проект по теми, зададени от преподавателя и финален проект по избрана от обучаемите тема. Това ще бъде ефективен метод за проверка на знанията на обучаемите, получени чрез висококачествено обучение на оптималната цена.


Център за европейски програми

Copyright © 2006, American University in Bulgaria

Сертификационна програма “Управление на европейски проекти” - 2006

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път или по факс на:

Център за европейски програми

Американски университет в България

Център за образование и култура “Илиев”

Ул. “Университетски парк” 1, Студентски град, 1700 София

тел.: 02/960 79 12; факс: 02/961 60 10;

e-mail: cep@aubg.bg http://www.aubg.bg/cep

Лични данни*Име и фамилия:………………………………………………………….………………………


Дата на раждане (ден/месец/година):………………………………………………......................


Образователна степен……………………………………………………………………………


Служебен адрес:...………………………………………………………………………………...


Длъжност:……………………………………………………………………………………........


Домашен адрес:...………………………………………………………………………………


Teлефон:……………………………………………………………………………………...


Факс:……………………………………………………………………………………………..


GSM:……………………………………………………………………………………………


*Посочените лични данни са защитени от ЗЗЛД.Такса

Моля, посочете как възнамерявате да финансирате обучението си (отбележете повече от един вариант, ако е приложимо)


□ Корпоративно спонсориране □ Лични средства □ Банков заем


 1. Пълната учебна такса от 2000 евро се заплаща на две вноски от 1000 евро. Кандидатът е необходимо да заплати първата вноска от 1000 евро (50% от учебната такса) до 28 април 2006, а втората вноска от 1000 евро – до 26 май 2006.

 2. Начин на плащане – банков превод в евро или лева, ясно посочващ Вашето име и пояснението “EPM Programme”. Преводът следва да бъде направен на:

 

Българска пощенска банка, клон Благоевград

Адрес: ул. “Иван Рилски” 17, 2700 Благоевград

Банков код: 920 792 27

SWIFT: BPBIBGSF

Титуляр на сметката: Американски университет в България

Банкова сметка в ЕВРО: 14 400 153 10

Банкова сметка в лева: 1040015315Как разбрахте за Сертификационната програма по управление на европейски проекти?

реклама (къде)……………….. ……… □ статия (къде)…………………………….....

интернет страницата на ЦЕП......................телевизионно/радио предаване (уточнете)

директен контакт по e-mail… □ друго (уточнете)...………………………..

личен контакт (име)…………………………

Кратко резюме на Вашата професионална дейност
_________________________________ ____________ ___________ _________________

организация от до длъжност


_________________________________ ____________ ___________ _________________

организация от до длъжност


Образование_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)

_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)

_______________________ __________ _________ _______________ _______________

Институция и място от до научна област степен(PhD,MSc,MA,BSc.BA)
Център за Европейски програми, АУБ, Студентски град, 1700 София, България,

тел.:+359 2 9607912;факс:+359 2 9616010;

cep@aubg.bg; http://www.aubg.bg/cep


Свързани:

Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconЦентър за европейски програми © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconПрограма „ Консултанти по европейски проекти
Център за европейски програми (цеп) на Американски университет в България (ауб) стартира ново издание на Сертификационна програма...
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconСертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
България. В подготовката си за управление на пред-присъединителните, а на по-късен етап и Структурните фондове и Кохезионния фонд...
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconЦентър за европейски програми сертификационна програма по основи на управлението на веригата за доставки програма
Предлагайки на клиентите подобрения в нови области, те са намерили начини да преодолеят неблагоприятната ситуация, в която ги поставят...
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconЯцек Майчер-чик
Институтът съдейства за кандидатстване по европейски програми и реализиране на националните програми чрез европейски програми
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconBildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH
Освен това съдейства за кандидатстване по европейски програми и реализиране на националните програми чрез европейски програми
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" icon© 2006, American University in Bulgaria
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по пощата на следния адрес
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconРаботна програма 2012 национален план предложение за комуникационна инициатива
Лице за контакт: Милена Станчева, Началник на отдел „Управление на Европейски проекти, регионални програми и планове”, тел.: 052/688...
Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconI am informed about the status of the American English Academy in Sofia, Bulgaria, which is an American school and issues only American diploma and an American

Център за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" iconДоклада е изнесен на17. 02. 2012г в нбу пред студентска конференция
Интелигентна младеж –интелигентна енергия”,финансиран от момн- национален център „Европейски младежки програми и проекти”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом