Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок
ИмеОтчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер29.99 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://nu2-omurtag.info/files/planove/PLAN_PS_2011.doc

ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


7900,гр.Омуртаг, Общ.Омуртаг, ул.“ Тимок “ № 3, тел./факс 0605 / 6-22–58

e-mail:nu2_omurtag@abv.bg


УТВЪРЖДАВАМ !

ДИРЕКТОР :

/ Т. ПЕТРОВА /

ПЛАН


ЗА


РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА


ОМУРТАГ

2011 г.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


1. Приемане Правилника за дейността на училището

2. Стратегия за развитието на училището през учебната 2011 / 2012 година.

3. Приемане на Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

4.Приемане на План за квалификационната дейност.

5.Приемане на Годишния план на училището. Графици по организацията на учебния процес.

6. Приемане на План за работата на Педагогическият съвет.

7. Представяне на Плана за контролната дейност на директора за учебната година.

8. Избор на модул за допълнителния час – Физическо възпитание и спорт.

Отг. Директора

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

 1. Приемане плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

 2. Приемане плановете на методическото обединение и комисиите.

 3. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището.

Отг: ДиректораМЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

 1. Информация от класния ръководител на I клас и възпитателя за адаптацията на учениците, мотивацията за учене и дисциплината.

Отг.: Еюбова, Харизанов

2. Информация от извършена проверка на директора на тема: „Използване на интерактивни методи в обучението по български език и литература при уроците по граматика”

Отг.: директора


МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1.Информация за работата с проблемни ученици, взаимодействие между кл. ръководители, учител, родител.

Отг: Дойчева-председател на УКБППМН

 1. Отчет на председателя на УН за извършеното през първия учебен срок.

Отг: Еюбова

 1. Информация за работата на училищната библиотека

Отг: Плугчиева


МЕСЕЦ МАРТ

1.Определяне критерии за прием на първокласниците за учебната 2011 / 2012 година

2. Избор на учебници за учебната 2012/2013 година.

Отг. Директора


МЕСЕЦ АПРИЛ
 1. Информация от извършена проверка на тема : ”Допълнителната работа по български език и литература с ученици, слабовладеещи българския език”.
 2. Информация от извършена проверка на тема: „Традиции и интерактивност в уроците по четене.”

Отг. Директора


МЕСЕЦ ЮНИ

1. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 2011 / 2012 година.

2. Отчитане на резултатите от контролната дейност на директора.

3. Отчитане на резултатите от дейностите във връзка с осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

4. Информация за дейността по безопасност на движението по пътищата през учебната година.

Отг : Директора

5. Организационно обезпечаване на учебната 2012 / 2013 година:

 • приемане варианта на обучение в училище;

 • определяне на групи по ЗИП и СИП

 • приемане План за организиране на обучението по безопасност на движението по пътищата през следващата учебна година по отношение на учебния процес

/ учители, които ще преподават, квалификация, материално-техническа база, снабдяване с учебна и методическа литература и др. /;

Отг : Директора


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


 1. Приемане на Учебния план на училището за учебната 2012 / 2013 година

 2. Приемане на учебен план за периода 2012 / 2013 – 2015 / 2016 година.

 3. Организационни въпроси.

Отг. Директора
Свързани:

Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок icon"искам да съм информиран родител", 
С развитието на информационните технологии и облачните структури, InfoServ® e-School вече се предлага като услуга. За новата учебна...
Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconОтчет за дейностите на ученическия съвет през І учебен срок
Отбелязохме Деня на банкера и Деня на данъчния и митническия служител, като изготвихме табла
Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconГрафик за провеждане на изпити за VІ клас на ученичката габриела славинова савова за приключване на първия учебен срок на учебната 2009/2010 година

Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconПрограма на курса по биология
Разработване на съдържателна рамка на тест по биология за края на първия учебен срок (екипна работа)
Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconПрограма обучение в тестови практики за учители по природни науки (втори модул)
Разработване на съдържателна рамка на тест по химия за края на първия учебен срок (екипна работа)
Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconПротокол
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – Директор на Дирекция „оксдс”, относно информация за състоянието на образователната...
Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconГрафик за консултации през ІІ учебен срок на 2011/2012 г

Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconГрафик за консултации през І учебен срок на 2012/2013 г

Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconПриложение 1
Изявявам желание да получавам стипендия за отличен успех, през втория срок на учебната 2012/2013 г. Успехът ми от първия срок на...
Отчет на председателя на ун за извършеното през първия учебен срок iconГрафик за контролните и класни работи през втория учебен срок

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом