Литература: 1 "Складови и транспортно-складови системи" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 "Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов
ИмеЛитература: 1 "Складови и транспортно-складови системи" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 "Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер199.22 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20081103_171719_263.sklad2000.doc
ЛЕКЦИИ ПО “СКЛАДОВО-МАНИПУЛАЦИОННИ СИСТЕМИ”


6.Х.1999

Литература:

1) “Складови и транспортно-складови системи” - Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев - 1992

2) “Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността” - техника’75 - Кръстев, Михайлов, Хараланов

3) “Складово стопанство за метали у нас и в промишлено развитите страни” - 87 г., Спасов

4) “Подемно-транспортни процеси и системи в промишлеността” - Г. Петков

5) Списание “Ико” (икономика и организация) - високо механизирани и автоматизирани складове в промишлеността и търговията.

6) “Facilities layout” - J. Tomkins.


ЗНАЧЕНИЕ, РОЛЯ И ФУНКЦИ НА СКЛАДОВОТО СТОПАНСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА НА СКЛАДОВЕТЕ


Процесът на общественото производство е свързан с преместване (транспорт) на предметите на труда между работните места и производствените участъци в рамките на производственото предприятие и между самите предприятия доставчици и потребители. В тази транспортна верига складовото стопанство е звено, в което се задържат временно предметите на труда и се натрупват в определено количество, което се изземва и допълва, най-често по стохастични закони, от съседните на склада звена по транспортната верига (стохастични закони - от теория на вероятноститетеория на масовото обслужване - използват се за оптимизиране на складови системи).

Според Джозеф Харингтън човек не може да мисли как да манипулира товарите, без да мисли за тяхното подреждане в складовите помещения за кратък или дълъг период от време, било предварително планирано или безпланово.

Натрупването на материални запаси изразява пасивната роля на складовото стопанство, докато неговата активна, организираща, роля в общественото производство се изразява в регулирането или компенсирането на различията в ритмите на различните производствени процеси или на различните фази в даден процес. В тази връзка функциите на складовото стопанство се определят от организацията и управлението на технологичните, транспортните и търговските процеси, както и от редица ограничения: материални, кадрови, конюнктурни и др.

1) Компенсиране на различията между циклите на производство и потребление

2) Компенсиране на различията между циклите на превозване

3) Комплектуване и превръщане на доставния асортимент в потребителски

4) Подсигуряване на реализацията на експорта и импорта при най-подходящи условия и срокове.

5) Задоволяване на еднократни извънредни потребности на общественото производство и населението от суровини. Полуфабрикати, изделия, храни и др. стоки при природни бедствия и нарушаване на нормалния ход на стопанството и във военно време.

Общественото производство не може да функционира успешно без складово стопанство и складови процеси, осигуряващи неговата организация във времето и пространството, както и комплектността и формирането на асортимента на продукцията. Складовото стопанство в най-много влияе на продължителността на производствения цикъл, на обема на незавършеното производство и на материалните запаси. Основните насоки, по които складовото стопанство влияе върху повишението на общата ефективност на общественото производство са:

1. Съкращаване на запасите и ускоряване обращаемостта на материалните ценности.

2. Повишаване ритмичността и ефективността на технологичните процеси и транспорта.

3. Повишаване и запазване качеството на продукцията, материалите и суровините.

4. Намаляване на общата трудопоглъщаемост на производството и себестойността на продукцията.

5. Подобряване условията на труд и използването на работната площ.

6. Намаляване на престоите на транспортните средства за магистрален и вътрешно-заводски транспорт.

7. Освобождаване на работници от трудоемките и непроизводителни товаро-разтоварни и складови работи за използване в основното производство и обслужването.


Класификация и структура на складовете:

Организационно-технически решения на склада.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФАКТОРИ

1. Функция и подчиненост

1.1. Технология и организация на производството

1.2. Структура на предприятието

1.3. Номенклатура на товарите

2. Местоположение и компанов-

ка (обемно-планировъчно решение)

2.1. Номенклатура на товарите

2.2. Интензивност и маршрути на човеко-потока

2.3. Структура на предприятието

2.4. Обща компановка на предприятието

2.5. Транспортна комуникация

3. Пропусквателна способност

3.1. Производствена програма

3.2. Интензивност на товаро-потоците

4. Капацитет

4.1. Складови запаси

4.2. Форма на снабдяване

4.3. Структура на складовото стопанство

5. Товарни единици

5.1. Номеклатура на товарите

5.2. Условия на доставка

5.3. Изисквания на производствените звена

6. Система на приемане и експедиция

6.1. Товарни единици

6.2. Средства за транспорт ( до и от склада)

7. система на складиране и използване

на ПТС (подемно-транспортни съоръжения)

7.1. Товарни единици

7.2. Развитие на складовите съоръжения и ПТС

7.3. Стойност и експлоатационни разходи на ПТС

7.4. Складови товаро-потоци и запаси

8. Застроен обем в геометрични

размери

8.1. Капацитет

8.2. технология на складиране и ПТС

9. разположение на товарите в склада

9.1. технология на складиране и ПТС

9.2. Складови запаси

9.3. Честота на експедиция на товарите

10. Брой на обслужващите склада ПТС

10.1. Пропусквателна способност и режим на

работа

10.2. Геометрични размери на склада

10.3. Експлоатационна производителност на ПТС

11. Управление и отчетност, организа-

ция на информационните потоци

11.1. Фунция на склада

11.2. условия на доставката

11.3. Изисквания на производствените

звена потребители

11.4. Технология на складиране и ПТС
12. Работна сила

12.1. Технология на складиране и ПТС (вкл. Тех-

ния брой

12.2. Организация на складовите работи

13. Организация на работните места

13.1. Система на приемане и експедиция

13.2. Система на складиране

13.3. Работна сила

Схема за синтез на организационно-техническото решение на склада


БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ


Подчиненост

Местоположение и компановка

Работна сила

Капацитет

Товарни

единици

Технология на приемане и експедиция

Количество на обслужващите ПТС

Разположение на товарите

Застроен обем и геометрични размери

Обемно-планировъчни решения

Тип и параметри на обслужващите ТПС

Количество на стелажите

Тип и параметри на стелажите

Начин на складиране

Пропусквателна способност

Избор на вариант на технологично решение

Организация на работните места

Организация на работните потоци

Тип и параметри на техническите средства

Количество на техническите средстваКОМПОНЕНТИ НА СКЛАДОВИЯ ПРОЦЕС. ПАЛЕТИЗАЦИЯ НА ТОВАРИТЕ И ВИДОВЕ ПАМЕТИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТЕЛАЖИ, ВИДОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

1. Видове палети - плоски и стойкови, каса-палети, ролкови, разглобяеми, сгъваеми и неразглобяеми:

а) плоски - дървена (4 проходна)  най-разпространена (1200х800 mm)  Европалета - имат височина 144 mm.

Многопроходни
*еднонастилни и двунастилни

- метални - на крачета и на шейни;

б) ролкова палета с теглич:
13.Х.1999

КОМПОНЕНТИ НА СКЛАДОВИЯ ПРОЦЕС /продължение/

Начини на укрепване на палетните единици:

Н

ачини на формиране:

а) палети с ленти: б) с чемберСтелажи:

а) стационарни и подвижни;

б) единични и сдвоени;

в) клетъчни и конзолни.


Стационарни Конзолни:
Клетъчни стелажи:

Клетка на стелаж (само с една палета): Друга клеткаДжобови връзки:

20.Х.1999 КОМПОНЕНТИ НА СКЛАДОВИЯ ПРОЦЕС


ЕЛЕКТРО- И МОТОКАРИ, ВИДОВЕ КАРИ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

А) Платформени електрокари – задвижване с електро двигател:

Без кабина: С кабина:

Показатели:

 • скорост – 15-20 km/h;

 • товароносимост (1, 2, 3 тона)


Б) електрокари високоповдигачи, електрокари нископовдигачи – с управление от машината и ръчно-водими:

Основни технологични параметри:

 • товароподемност (Q);

 • височина на повдигане (h);

 • скорост (хоризонтална на повдигане);

 • тегло на машината;

 • строителна височина (h1) – максимално високата точка на електрокара

Те биват: триопорни и четириопорни;

Ръчно водими: нископовдигачи и високоповдигачи.

Кари за тристранна обработка: вилицата се върти на 180 градуса.


ТРАНСМАНИПУЛАТОРИ. ВИДОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ КАРИ, ТРАНСМАНИПУЛАТОРИ И ЩАБЕЛ КРАНОВЕ.


Те биват:

А) стоящи – по релсов път на пода; биват – 1-, 2- и 4-опорни. Елементи: ходова греда (колона), ходов механизъм, подемен механизъм, кабина, водене (горно), въже.


27.Х.1999 СМЕННИ ТОВАРОЗАХВАТНИ СИСТЕМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА КАРИ.

Всички кари се използват не само за палетизирани товари – може и цилиндрични тела (бъчви, варели, рулони хартия):

Греда с кука:
(Моментно уравнение за уравновесяване на тежестите)

Нюрнбергска ножица:
Работна платформа: Удължител на вилицата:

Работна платформа – хидравлична Кош за насипни товари
ТРАНСМАНИПУЛАТОРИ

Стоящ едноколоненВидове трансманипулатори:

1. Висящи:

1.1 Еднорелсови (към покрива); 1.2 Еднорелсови – релсата е върху стелажа; 1.3 Двурелсови.

2. Стоящи:

2.1 Еднорелсови; 2.2 Двурелсови.


A. Едноколонни; Б. Двуколонни; В. Триколонни; Г. Четириколонни

I. С ръчно управление (за дребни единични товари)

а) ръчно поемане на товари;

б) ръчно прибутване на палети

II. Полуавтоматични

III. Автоматични – механично – телескопични вилици:

а) за палетизирани товари;

б) товари без опаковка;

в) за дългомерни товари.


Висящ трансманипулатор:
Едно- и двуколонен (4 няма !!) – подемен механизъм на базата на телфера, въжен подемен механизъм.

Производител е фирмата: CGMS.


Технически параметри:

- височина на подем (от 5 м до 40 м);

- скоростта на придвижване (основна, междинна, микроскорост);

- скорости на подем (основна, междинна, микро);

- микроподем – когато трансманипулатора е стигнал до клетката, но в някакви допустими граници, за повдигане на товара на 100 мм в самата клетка, за да се издърпа товара.

- скорост на придвижване на вилиците;

- ширина на коридора (работен);

Транспортно-разпределителна система (ТРС) – задължителна е при складови стопанства с трансманипулатори.

Чрез ролковите транспортьори на ТРС товара стига до приемно-експедиционната клетка чрез информационната система.

F1 – площ на складираните материали; F2 – площ общо на склада

Kv = - използваемост по обем.


Двуколонен транс-манипулатор за дълго-мерни товари:


Тези машини се ползват с клетъчни тунелни сте-лажни блокове. Маши-ната тук се движи препен-дикулярно на дължината на товара


ДВУКОЛОНЕН ТРАНСМАНИПУЛАТОР ЗА ДЪЛГОМЕРНИ ТОВАРИ.   1. Сравнителен технологичен анализ между кари трансманипулатори и щабелкранове


При складове с трансманипулатори е задължително да имаме трансманипулатор във всеки коридор, докато при карите не е задължително.

Данни за склада: (еднакви параметри и за склад с ТМ и с кари):

- складов капацитет;

- годишен товарооборот;

- дължината е между 10-12 метра

- ширина = 30 м

- дължина на стелажа – 41 м.

при ТМ имаме зона за ремонт = 6 м

- еднаква височина на подем (10-12 м)

При склад А нямаме работни площадки

Относителните разходи са най-меродавния критерий за оценяване изгодата от определен склад. Чрез относителния разход за 1-ца съхраняван товар преценяваме кой от двата склада е по-изгоден.

Общите разходи, разделени на боря на съхраняваните товари ни дава относителни разходи.

Друг важен показател на склада е пропускателната способност – това е производителността – тя се определя чрез работните цикли на машините и часовата експлоатационна производителност на складовите машини.


Определяне времето на работния цикъл, часовата експлоатационна производителност на складовите машини


Часовата експлоатационна производителност на складови машини с циклично действие:q – товароподемност на 1 товарозахватно устройство;

Тц – времетраене на работния цикъл;

n – брой товарозахватни устройства;

КВ – коефициент на използване на машината по време

КТ - коефициент на използване на машината по товароподемност;

Кр – коефициент, отчитащ престоите за ремонт.


Формула за Тц:

а) при електрокар-високоповдигач за тристранна обработка:

Тц =


б) при трансманипулатори:


Тц =


Lср. – средна дължина на пътя, изминаван от електрокара (трансманипулатора) в една посока (в метри)

Hср. – средна височина на повдигане на товароносещото устройство (метри);

bизн. – разстояние на изнасяне на вилиците;

а – път, изминат на микроскорост

l – sсредно разстояние на движение на трансманипулатора при междинна скорост (м);

h – разстояние, изминато на микроскорост при подем (м) – микрподем

VL – основна скорост на движение (м/с)

Vl – средсна скорост на движение (м/с).

VM – микроскорост

VL – скорост на движение без товар

VП – скорост на подем с/без товар

VН – основна скорост на подем;

Vh – микроскорост на подем

Vизн – скорост на изнасяне на вилиците;

 t – допълнително време.


Много често производителността на трансманипулаторите превишава значително необходимостта за даден годишен товарооборот палетизирани товари, преминаващи през един стелажен коридор. Предлага се следното решение:


Трансманипулатор, обслужващ няколко коридора:
Съществуват и трансманипулатори, които могат да завиват чрез релсови пътища и стрелки, с по-сложна ходова част.


*Производителността на склада е нужна за да можем да определим броя на нужните ни машини.


10.11.1999 г. Компоненти на складовия процес: товароподемни кранове, видове, предназначение и технологически характеристики. Сменни товарозахватни приспособления за кранове. Щабел кранове, видове, предназначение, технологични параметри.


Подемни механизми:


Имат полиспастна система – система от ролки, през която минават въжета за улесняването на вдигане на товари. Понякога складовете се правят със самоносеща конструкция т.е. стените и таванът на склада са приккрепени към металната конструкция на стелажите.


Товаропопдемни кранове – стоящи и висящи; двугредови и едногредови:


1) Стоящ едногредов:

- механизъм на телферен принцип с 1 ходова греда.


б) висящ едногредов – закачен е за покрива (2-, 3-, 4 опорни):
Крановете биват още: мостови, портални, пристанищни, кулопкранове и конзолни.


1. Двуредов стоящ мостов кран – елементи: релси, кранова греда, кранова количка ( с подемен и двигателен механизъм), две ходови греди за придвижване напред и назад, кабина, 2 подемни механизъма за крана – основен и допълнителен.


портални кранове – имат крака:

Параметри (за мостови и портални):


Q – товароподемност;

Н – височина на подем

Lk – отвор на крана – разстоянието между двата релсови пътя на крана

Работни скорости – скорост на подем, скорост на придвижване на крана и на крановата количка) (телфера). Портален кран с телфер:

Конзолни кранове:


1. Стоящи на колона: 2. Пристенни – закрепят

се за стената
Конзола – гредата има опора само в единия край.


Кранови товарозахватни устройства:


1. Сапани (чрез вериги):

* Съществува комитет за технически надзор на товароподемната машина.

Сапаните са товарозахватни устройства за непалетизирани товари.


Ексцентриков захват за отделни профили и ламарина на листа:

Виличен захват за кран:

17.XI.1999 Видове щабел кранове

1. Опорни и висящи; 2. С твърда колона и с телескопична колона; 3. С ръчно управление от пода, с ръчно управление от кабина, автоматизирани; 4. За палетизирани товари и товари със специална опаковка, товари без опаковка, дългомерни товари.

а) стоящ опорен кран – б) висящ щабел кран

с твърда колона;в) триопорен, висящ с твърда

колона и управление от пода г) опорен, твърда колона, кабина


:


д) опорен, с телескопична колона (минава над автомобил)
е) конзолен щабелен кран с телескопична и управление:

Параметри на щабел крановете:

Lk – отвор на крана (разстояние между подрелсовите пътища);

Нр – височина на подем;

Q – максимална товароподемност;

Vосн. – основна скорост на крана;

Vпод. – скорост на подем;

Vвърт. – скорост на въртене (обороти/мин); на колоната.


Малка складова механизация и складови транспортни средства.

Видове, предназначение и технологични параметри


Гарова количка: метална конструкция от тръби:

Съществува и стълбищна количка – с по две тройки колела – звезди.

Платформена количка – 4 колела, плоскост.


Транспортна количка (имаме хидравлична помпа); с неподвижни опорни ролки и управляем ролкова блок:Транспалетна количка: (1 – 1,5 тона):

Нподем = от 100 мм до 1500 мм


Бутокар – ръчно-управляеми кари:


С електро-хидравлична помпа (тази е с ръчна)

Параметри: Q – товароподемност

Н – височина на подем .

Ръчна товароподемна макара (с верига):

 • с редуктор за

 • намаляване на усилията на човека при повдигане на товари.Ръчна ходова количка:


колелата са конусни – имат реборт – да следват осовия път.


Транспалетни колички с електронни везни – едновременно разтоварване и претегляне на товара (претегляне с търговска точност).


24.11.1999 г.


Технологични и компановъчни решения на складовото стопанство. Подбиране на складовите сгради. Товаро-разтоварни складови рампи и съоръжения към тях. Генерални планове и схеми на товаропотоци.

Основни параметри:


1. Ширина (отвор) на халето – най-често срещани L = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36.

2. Стъпка на колоните – през 3 метра.

3. Височина на халето - светла височина – до най-ниската точка на виранделовата греда. От височината на склада зависи крана.

4. Кота на терена.


Врати към халетата:

а) по местоположение – вътрешни и външни;

б) еднокрилни и двукрилни;

в) метални, дървени, съставни

г) в зависимост от посоката на отваряне – леви, десни, плъзгачи, летящи, вертикално отваряеми, навиващи се.

д) ръчно задвижвани, механично или електромеханично.

е) по предназначение – за пешеходци, за малогабаритни електрокари. (до 210 см);

ж) за масов транспорт и големи електрокари – 3,6 м

з) врати за тежкотоварни автоколи и автокранове – 4,4 и 4,8 м.

и) врати за ЖП – 4,6 до 5 м.


Товаро-разтоварни рампи и съоръжения:


За свръзка между ЖП рампа и вагона се използват (1) мостчета ако има разлика във височините. Обикновено при ЖП рамката височината е 1,15 м. Разстоянието от средата на ЖП релсите до рампата е 1,60 м.

а) назъбена рампа:

б) челна рампа:

в) странична рампа

г) вкопана рампа:

д) тристранна рампа:


Свързани:

Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия" конспек т по учебната
Специалности „автомобилна техника”; „железопътна техника”; „инженерна логистика и строителна техника”
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconОкс "Бакалавър"
Специалности: “Транспортна техника и технологии”, “Инженерна логистика и строителна техника”, “Технология и управление на транспорта”,...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, материалознание и химия" конспек т по учебната
Специалности “технология и управление на транспорта”, “индустриален мениджмънт”, “железопътна техника”, “автомобилна техника”, “инженерна...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов icon34 общи съчинения по право
М75 Михайлов, И. С. и др. Оснвы советского права / И. С. Михайлов, Е. Н. Ефимов. Москва: Юридическая литература, 1984
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconБългарска национална телевизия
Време разделно: „Заплахата” – игрален филм (1987), режисьор Людмил Стайков, в ролите: Йосиф Сърчаджиев, Руси Чанев, Иван Кръстев,...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconБиблиографска справка на доц д-р инж. Н. Михайлов Михайлов, Н., Б. Борисов, Д. Радев, Кр. Николов. Електронна теглилка за притегляне на птици. II младежки
Михайлов, Н., Б. Борисов, Д. Радев, Кр. Николов. Електронна теглилка за притегляне на птици. II младежки семинар по автоматизация...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconСписък на публикациите на доц. Силвия лецковска за периода 1980-2009 година раканова С. (С. Лецковска), П. Бояджиев, Техника и аппаратура для металографического
Раканова С. (С. Лецковска), П. Бояджиев, Техника и аппаратура для металографического исследования структуры сварных соединений из...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconХимия и фармация
По линия на националните лектории се включват теми от: Нашите лекарствени растения и тяхното оползотворяване; Пластмасите в домакинството,...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Особено внимание се отделя на интерфейсните компоненти и принципите на интерфейсната техника. Отделните теми се илюстрират със съвременни...
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов iconРепубликабългари я народно събрание
Законът се прилага за земеделска техника, горска техника и машини за земни работи, наричани по-нататък „техника”.”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом