Доклад за дейността
ИмеДоклад за дейността
страница1/5
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://railway-holding.com/uf/fin/2008/nekons/2008-NEKONS-Godishen doklad za deinostta.doc
  1   2   3   4   5ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА


ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 23.03.2009 Г.


–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

КРАСИМИР СЛАНЧЕВ ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

3

1. Общ преглед

3

2. Силни страни

4

3. Стратегия

4

II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕСУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 Г.

5

1. Важни събития за дружеството

5

2. Финансов резултат

11

3. Финансов анализ

11

4. Основни рискове

20

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

23

IV. ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

25

V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

25

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

25

VII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

30

VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

30

IX. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОТ НАРЕДБА 2

31I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


1. Общ преглед

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД, гр. София /Железопътна Инфраструктура или Холдинга/ е дружество от холдингов тип, създадено през април 2007 год., първоначално под формата на дружество с ограничена отговорност с наименование „Нове Индъстри”. В актуалния си вид „Железопътна Инфраструктура” и неговите дъщерни дружества /Групата/ е формирана в края на 2007 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш:

 1. „Ремонтно възстановително предприятие - Кьоне” АД, гр. София;

 2. „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, гр. Русе;

 3. „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД, гр. Свищов;

 4. „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД, гр. София.

В края на 2008 год. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД закупи акции на „Артескос 98” АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството. „Артескос 98” АД е мажоритарен собственик на „Артескос” АД, като притежава 75% от капитала му. „Артескос” АД е със седалище и адрес на управление България, гр. Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул. Бузлуджа 43, и с предмет на дейност добив и производство на строителни материали. Дружеството е страна по 3 концесионни договора за експлоатация на находища за подземни богатства – Ябълково, Чуките, Долно Черковище. Придобивайки дружеството Холдинга затваря цикъла си на производство, като подсигурява в групата и доставчик на материали за дейностите на другите дъщерни дружества.

Холдинга концентрира дейността си в две основни направления:

 • железопътна инфраструктура и ремонт

 • поддръжка на подвижен жп състав.

Дейността на дружествата от Холдинга, свързана със железопътната инфраструктура, включва: изграждане на релсови пътища, извършване на ремонти на такива пътища и производство на стоманобетонови изделия и конструкции, необходими за железопътната инфраструктура. Във второто основно направление от дейността си Групата извършва текущи и основни ремонти и ремонти на подвижен и тягов ЖП състав и специализирана строителна техника, произвежда резервни части за тях (леярско производство), извършва диагностика на системи, съоръжения и изделия. Групата осъществява изпитвания, сертификация, контрол и надзор на продукти, процеси и услуги по железопътната инфраструктура, за релсовия и тролейбусния транспорт, както и контрол на ремонтна и експлоатационна дейност в релсовия и тролейбусен транспорт и съответната инфраструктура.


2. Силни страни

Основните конкурентни предимства на „Железопътна Инфраструктура” са:

 • доминира в основния си бизнес: изграждане и ремонт на жп инфраструктура и поддръжка на подвижен жп състав

 • притежава опит в бранша, производствени и управленски ресурси;

 • предствлява част от мащабна икономическа група компании /„Холдинг Пътища” АД и „Мостстрой” АД/.

Холдингът включва дружества, които заемат съществен пазарен дял, като в някои сфери от дейността си заема на практика водещи позиции. Групата притежава значителни като стойност и капацитет, подходящо географски ситуирани производствени мощности и активи, функционираща система за контрол на качеството ISO 9001, лицензи за основната продукция, компетентен и високоотговорен мениджмънт. Като част от голяма икономическа група Холдингът може да разчита на осигуряване на финансов ресурс при добри условия и оптимизиране на цялостната дейност.


3. Стратегия

Стратегическите цели на „Железопътна Инфраструктура” е да реализира значителен растеж в основния си бизнес и да създава нарастваща стойност за своите акционери.

Управителния съвет на „Железопътна Инфраструктура” е набелязал следните направления, във връзка с осъществяването на стратегията:

 • поддържане и разширяване на завоювания пазарен дял в основния си бизнес чрез активно участие в модернизирането на жп инфраструктурата и подвижния жп състав в страната;

 • използване на натрупания опит, организация и ресурси за завоюване на нови пазари;

 • реновиране и оптимизиране използването на наличните активи чрез подобрение на ефективността в производството и инвестиране в нови производствени мощности и технологии;

 • реализиране на нарастващ синергитичен ефект в Холдинга чрез разширяване и интензифициране на бизнес отношенията между дъщерните дружества, както и реализиране на ползи от отношенията си с други транспортни компании в икономическата група;

 • придържане към високи стандарти на корпоративно управление като публично дружество.II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 ГОД.


 1. Важни събития за дружеството, настъпили през 2008 год.


09.04.2008 г.

Комисията за финансов надзор взе решение, с което потвърждава Проспектът за първичното публично предлагане на ценни книжа на „Железопътна Инфраструктура”


17.06.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура”, съгласно изискванията на чл. 92а от ЗППЦК, публикува обява в Държавен вестник и във в. Пари за стартиране на публично предлагане на до 5 583 411 нови обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лв. и минимална емисионна стойност от 5 лв., съгласно решение на общото събрание на акционерите от 21 декември 2007 год.


24.06.2008 г.

Стартира публичното предлагане на до 5 583 411 нови, обикновени, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 21 декември 2007г. за увеличаване на капитала от 55 834 112 на до 61 417 523 лева, осъществявано при условията и по реда, съдържащи се в проспекта за публичното предлагане на акции на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД.


25.06.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД проведе Годишно общо събрание на акционерите, на което бяха приети следните решения:

Решение 1: ОСА приема доклада на Управителния съвет на дружеството и консолидирания доклад за 2007 год.

Решение 2: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2007 год.

Решение 3: ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД за 2007 год.

Решение 4: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год. и на консолидирания доклад на Управителния съвет за 2007 год.

Решение 5: ОСА одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2007 год.

Решение 6: ОСА приема решение загубата на дружеството в размер на 2 656 499,78 лв. за 2007 год. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Решение 7: ОСА променя адреса на управление на дружеството от: гр. София, район Оборище, ул. Московска 43 на гр. София, район Оборище, ул. Московска 3.

Решение 8: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода на управлението им.

Решение 9: ОСА освобождава от длъжността член на Надзорния съвет на дружеството Милена Бориславова Урдева, ЕГН 7008162839 и избира за нов член на Надзорния съвет на дружеството Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402, притежаващ л.к. № 163113697, издадена на 13.10.2000 год.

Решение 10: ОСА определя възнаграждението на новоизбрания член на Надзорния съвет – Благой Любенов Милушев, ЕГН 6109076402, в размер на 7 хиляди лева гаранциите за управлението му в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Решение 11: ОСА упълномощава Зам. председателя на УС – Красимир Живков Сланчев, ЕГН 6006060142, притежаващ л.к. № 165183310, издадена на 18.06.2001 год. от МВР – София, да подпише договор за контрол с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството.

Решение 12: ОСА избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. специализирано одиторско предприятие „БИЕКС ОДИТ” ООД /с настоящо име – „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД/, регистриран одитор с диплом №17, съгласно публикуван в Държавен вестник, бр. 24 от 20.03.2007 год. Списък на специализираните одиторски предприятия в България – регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, през 2007 год.

Решение 13: ОСА приема направените предложения за промяна на чл. 4, чл. 30, чл.37 и § 3 от Предходните и заключителни разпоредби от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 4 Седалището и адресът на управление на холдинговото дружество е: гр. София, район Оборище, ул. Московска №3”


„чл. 30 Надзорния съвет има следните компетенции:

 1. Одобрява и предлага за приемане от Общото събрание: годишен финансов отчет; годишен доклад за дейността на дружеството; предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата;

 2. Представлява холдинговото дружество в отношенията му с Управителния съвет;

 3. Избира членове на Управителния съвет, като може да ги заменя по всяко време;

 4. Одобрява избрания/те/ от Управителния съвет Изпълнителен/и/ член/ове/;

 5. Има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга холдинговото дружество;

 6. Може да извършва проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи; за целта може да използва и експерти;

 7. Контролира цялостно дейността на Управителния съвет;

 8. Взема решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Управителния съвет.”


В чл. 37 се допълва ал.2 и се създава ал.3, както следва:

„/2/. (изм. и доп. – ГОСА 25.06.2008г) Управителният съвет, само след съгласуване с Надзорния съвет, може да взема следните решения:

 1. За създаване, закриване или прехвърляне на предприятия, дружества или на значителни части от тях;

 2. За съществена промяна на дейността на холдинговото дружество;

 3. За съществени организационни промени;

 4. За дългосрочно сътрудничество от съществено значение за холдинговото дружество или прекратяване на такова сътрудничество;

 5. За създаване и заличаване на клонове на холдинговото дружество.

 6. За придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни търговски дружества.

 7. За откриване на представителства в страната и чужбина.

 8. За образуване на парични фондове, като определя реда за набирането и разходването им;

 9. За ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания.

 10. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, придобиване и предоставяне на лицензи, при спазване на нормативните изисквания и ограничения.


/3/ След предварително разрешение на Надзорния съвет, Управителния съвет може да взема решения за:

 1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”


„§ 3. Уставът е приет от извънредното Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 21.12.2007г. в гр. София и е изменен на Годишното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.06.2008г.”


08.07.2008 г.

Подписката за първичното публично представяне на акции от увеличението на капитала на дружеството от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. чрез издаване на до 5 583 411 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и минимална емисионна стойност 5 лева, съгласно приетото на 21 декември 2007г. решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала от 55 834 112 лв. на до 61 417 523 лв. и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с решение № 443 – Е от 9 април 2008 г., приключи успешно.


11.07.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД проведе Извънредно общо събрание на акционерите, на което бяха приети следните решения:


Решение 1: ОСА изменя чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството

от „Чл.7 /1/ Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 55 834 112 (петдесет и пет милиона осемстотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.”

на „Чл.7 /1/ Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.”


01.08.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД заяви за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на дружеството, с капитал в размер на 58 362 963 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, в резултат от увеличението на капитала на дружеството.


04.08.2008 г.

Централен депозитар АД вписа увеличението на капитала на „Железопътна Инфраструктура”.


18.08.2008 г.

Комисията за финансов надзор вписа „Железопътна Инфраструктура” като публично дружество в регистъра на публи1ните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.


22.08.2008 г.

Дъщерното дружество на „Железопътна Инфраструктура” – „Ремонтно – възстановително предприятие Кьоне” АД, като лидер в Сдружение ДССД „ДП „ТСВ” – „РВП Кьоне” АД”, сключи с Национална компания „Железопътна Инфраструктура” договор за изпълнение на обект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура, в участъка гара Саранци – спирка Буново”. Договорът е на стойност 18 845 361, 41 лева.


18.09.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура” подаде в „Българска Фондова Борса – София” АД Заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент А емисия от акции с ISIN код: BG1100004081.


16.10.2008 г.

Съвета на директорите на БФБ – София АД взе решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” на БФБ – София АД емисията акции на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, със следните параметри:

 • Емитент: Железопътна инфраструктура – холдингово дружество АД-София;

 • ISIN код: BG1100004081;

 • Размер на емисията: 58 362 963 лева;

 • Брой акции: 58 362 963 броя;

 • Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;

 • Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;

 • Присвоен борсов код: RA8;

 • Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.

 • Датата на въвеждане за търговия е 28.11.2008 г. /петък/;

 • Цената на въвеждане за търговия е 5.00 лв.


21.11.2008 г.

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „РВП КЬОНЕ АД – ЕВРОТРАНСПРОЕКТ - ТИСЕНКРУП”, в което „РВП Кьоне” АД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура”, е лидер, сключи договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на Тунел №3 от км 56+500 до км 59+740 в междугарието Долно Камараци – Мирково, по трета главна железопътна линия София – Карлово – Зимница – проучване, проектиране и изграждане (инженеринг)”. Стойността на договора е 22 520 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 22 месеца.


24.11.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура” свика пресконференция във връзка с пускането на акциите на дружеството за търговия на Неофициален пазар на Българска Фондова Борса – София АД на 28.11.2008 г.


22.12.2008 г.

„Железопътна Инфраструктура” закупи акции на „Артескос 98” АД, равняващи се на 53,07% от капитала на дружеството. „Артескос 98” АД е мажоритарен собственик на „Артескос” АД, като притежава 75% от капитала му. „Артескос” АД е със седалище и адрес на управление България, гр. Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул. Бузлуджа 43, и с предмет на дейност добив и производство на строителни материали. Дружеството е страна по 3 концесионни договора за експлоатация на находища за подземни богатства – Ябълково, Чуките, Долно Черковище. 1. Финансов резултат
Година

2007

2008

Финансов резултат /хил.лв./

-2656

-841Стойност /хил.лв./

%

Изменение спрямо 2007 год.

1815

68,34


Финансовият резултат на „Железопътна Инфраструктура” за 2008 год. е загуба в размер на 840 хиляди лева. В сравнение с 2007 год., когато дружеството е приключило годината със загуба от 2 656 хил.лв., е налице подобрение на финансовото състояние. Изменението на финансовия резултат за 2008 г. в сравнение с 2007 г. е 68,34%, което означава намаляване на загубата с 1815 хил.лв. За момента „Железопътна Инфраструктура” като дружество майка не осъществява самостоятелна търговска дейност, а извършва главно дейности свързани с организацията и разпределението на финансовия ресурс в структурата. Разглеждайки крайният финансов резултат на дружеството трябва да се вземе предвид финансовата криза през 2008 год., която значително ограничи възможностите за набавяне на заемен капитал и оборотни средства.


3. Финансов анализ
Показатели

2008 г.

2007 г.

Разлика

Стойност

Стойност

Стойност

%

1

Дълготрайни активи /общо/

59 728

58 361

1 367

2%

2

Краткотрайни активи в т.ч.

14 889

2 012

12 877

640%

3

Активи държани за продажба

-

-

-

-

4

Материални запаси

-

-

-

-

5

Краткосрочни вземания

1 762

1 760

2

0%

6

Краткосрочни финансови активи

13 075

213

12 862

6038%

7

Парични средства

52

39

13

33%

8

Обща сума на активите

74 617

60 373

14 244

24%

9

Собствен капитал

64 938

53 178

11 760

22%

10

Финансов резултат

(841)

(2 656)

1 815

68%

11

Дългосрочни пасиви

-

-

-

-

12

Краткосрочни пасиви

9 679

7 195

2 484

35%

13

Обща сума на пасивите

9 679

7 195

2 484

35%

14

Приходи общо

466

345

121

35%

15

Приходи от продажби

-

-

-

-

16

Разходи общо

1 316

3 296

(1 980)

-60%3.1. Анализ на собствеността и капиталовата структура


СОБСТВЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ
Стойност /хил.лв./

%

Изменение спрямо 2007 год.

10 394

200,54


Собственият оборотен капитал характеризира величината на собствения капитал, вложен в краткотрайните активи. Коефициентът е важен измерител за краткосрочната платежоспособност на дружеството. Той се получава като от текущите активи се приспаднат текущите пасиви. Значителното увеличение на показателя за 2008 г. в сравнение с 2007 г. /200,54%/ се дължи на увеличаването на финансовите активи вследствие на извършеното през лятото на 2008 г. Първично публично предлагане на ценни книжа.


МАНЕВРЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

0,177

182,47


Маневреността на собствения капитал характеризира каква е частта на собствения оборотен капитал в собствения капитал. Коефициентът се получава като отношение между собствения оборотен капитал и собствения капитал на дружеството. От данните е видно, че през 2008 г. има значителен ръст по този показател, което се дължи на увеличението на собствения оборотен капитал през годината.


КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА

2008 г. 2007 г.СК – собствен капитал

ПК – привлечен капитал

Стойност

%

Изменение в собствения капитал спрямо 2007 год.

11 761

22,12

Изменение в привлечения капитал спрямо 2007 г.

2 483

34,51


Капиталовата структура характеризира съотношението между привлечения и собствения капитал. За 2008 г. изменението на капиталовата структура на дружеството е почти незначително. Ниските стойности на показателя показват, че като цяло дружеството не е изменило много капиталовата си структура – разчита главно на собствени средства и има недостиг на привлечен капитал.  1. Анализ на имуществената структура


ДЯЛ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ В ОБЩАТА СУМА НА АКТИВИТЕСтойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

-0,167

-17,27


Промяната на дълготрайните активи на дружеството за 2008 г. в сравнение с 2007 г. е увеличение с 1 367 хил.лв. Понижаването на стойностите на коефициента за 2008 г. обаче се дължи на увеличването на краткотрайните активи. Увеличението на дълготрайните активи е знак за стабилност и сигурност на дружеството.


ДЯЛ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ В ОБЩАТА СУМА НА АКТИВИТЕ

Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

0,167

506,06


Краткотрайните активи бележат значително увеличение през 2008 г. /ръст от 506 %/, което най – вече се дължи на големия брой отпуснати заеми на дъщерните дружества. Заемите са отпуснати от собствени средства, акумулирани от извършеното първично публично предлагане на ценни книжа.

Като цяло имуществената структура на дружеството се изменя в малка степен. Намалението на дела на дълготрайните активи има благоприятен ефекти върху рентабилността на „Железопътна Инфраструктура”. Увеличаването на дела на краткотрайните активи дава по – голяма възможност на дружеството да реагира гъвкаво при различни ситуации, както в сектора, така и в икономиката като цяло.


3.3. Анализ на финансовата автономност на „Железопътна Инфраструктура”

Показателите за финансова автономност дават представа за количествените характеристики на финансова независимост на предприятието от кредиторите.


КОЕФИЦИЕНТ НА КРАТКОСРОЧНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТСтойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

-0,681

-9,214


Коефициентът на краткосрочна задлъжнялост характеризира покритието на текущите задължения със собствения капитал. От данните е видно, че дружеството успява да ги покрие. Тенденцията, която се наблюдава през 2008 г. е към намаляване на кредитната задлъжнялост, което е вследствие на увеличението на собствения капитал през годината.


ФИНАНСИРАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИСтойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

2,926

113,587


Коефициентът на финансиране на краткотрайните активи характеризира покритието на текущите активи със собствен оборотен капитал. От стойностите му е видно, че през 2008 г. дружеството значително подобрява финансовото си състояние, като вече успява да покрие изцяло текущата си задлъжнялост. Това се дължи главно на увеличението на текущите активи. Въпреки започналата през 2008 г. финансова криза „Железопътна Инфраструктура” успява да подобри и закрепи финансовото си положение.


ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

-0,681

-9,214


Коефициентът на финансова автономност разкрива отношението на собствения капитал към привлечения капитал. За 2008 г. спадът е едва с 9,214%. Като цяло дружеството продължава да поддържа тенденцията за малка задлъжнялост.


КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

0,014

10,370


Коефициентът на задлъжнялост показва колко пасиви се падат на единица собствен капитал и доколко е възможно разширяване на стопанската дейност за сметка на привлечени средства.

„Железопътна Инфраструктура” се кредитира само с краткосрочни заеми. Благоприятна е тенденцията за увеличаване на покритието на задлъжнялостта. По този начин дружеството става по – независимо от външно кредитиране и подобрява автономността си.


3.4. Анализ на рентабилността на дружеството


БРУТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ
Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

3075

104,627


Към момента основната дейност на дружеството е разпределение на финансовия ресурс в структурата, така че това напълно обяснява стойностите на този показател. Средствата, набрани от първичното публично предлагане на ценни книжа през 2008 г., значително спомагат за стабилизирането на финансовото състояние на дружеството.


БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

2101

71,20НЕТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Стойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

1815

68,343.5. Анализ на ликвидността на „Железопътна Инфраструктура”


БЪРЗА ЛИКВИДНОСТСтойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

1,258

449,286


Както е видно стойността на показателя бързо се повишава през 2008 г., което се дължи на значителното увеличение на текущите активи на дружеството.


НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТСтойност

%

Изменение спрямо 2007 год.

1,321

3774,286


Коефициентът показва доколко най – бързо ликвидните текущи активи са достатъчни за обслужване на краткосрочните задължения. През 2008 г. „Железопътна Инфраструктура” значително подобрява стойностите си по този показател, което доказва, че дружеството е напълно платежоспособно към всеки момент.

През 2008 г. „Железопътна Инфраструктура” значително подобрява ликвидността си. Стремежът на ръководството е да запази тенденцията към увеличаване на финансовата стабилност и да забърза развитието на дружеството.


От направения финансов анализ става ясно, че въпреки отрицателния си финансов резултат, „Железопътна Инфраструктура” бележи значителен растеж през 2008 г. Тъй като, когато са придобити, дъщерните дружества не са в много стабилно финансово състояние, е съвсем резонен и настоящия финансов резултат. При запазване темпа на растеж, дружеството още през 2009 г. ще може да излезе от отрицателния диапазон. Мениджмънтът на дружеството е предприел действия по неутрализирането на неблагоприятните последствия от финансовата криза, с цел да запазят ръста в дейностите на дружеството.


4. Основни рискове пред „Железопътна Инфраструктура”

  1   2   3   4   5

Свързани:

Доклад за дейността iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом