Доклад за дейността
ИмеДоклад за дейността
страница1/4
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/86cdd8263655f7d6b41fb7dc6fb66666.doc
  1   2   3   4

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА


ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ .........................


______________________ __________________________

ЯВОР ХАЙТОВ КРАСИМИР СЛАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

3

1. Общ преглед

3

2. Силни страни

3

3. Стратегия

4

II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕСУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 Г.

4

1. Важни събития за дружеството

4

2. Финансов резултат

13

3. Финансов анализ

13

4. Основни рискове

16

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

18

IV. ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

18

V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

19

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

19

VII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

24

VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

24

IX. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОТ НАРЕДБА 2

24I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


1. Общ преглед

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД, гр. София /Железопътна Инфраструктура или Холдинга/ е дружество от холдингов тип, създадено през април 2007 год., първоначално под формата на дружество с ограничена отговорност с наименование „Нове Индъстри”. В актуалния си вид „Железопътна Инфраструктура” и неговите дъщерни дружества /Групата/ е формирана в края на 2007 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш:

 1. „Ремонтно възстановително предприятие - Кьоне” АД, гр. София;

 2. „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, гр. Русе;

 3. „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД, гр. Свищов;

 4. „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД, гр. София.

Холдинга концентрира дейността си в две основни направления:

 • железопътна инфраструктура и ремонт

 • поддръжка на подвижен жп състав.

Дейността на дружествата от Холдинга, свързана със железопътната инфраструктура, включва: изграждане на релсови пътища, извършване на ремонти на такива пътища и производство на стоманобетонови изделия и конструкции, необходими за железопътната инфраструктура. Във второто основно направление от дейността си Групата извършва текущи и основни ремонти и ремонти на подвижен и тягов ЖП състав и специализирана строителна техника, произвежда резервни части за тях (леярско производство), извършва диагностика на системи, съоръжения и изделия. Групата осъществява изпитвания, сертификация, контрол и надзор на продукти, процеси и услуги по железопътната инфраструктура, за релсовия и тролейбусния транспорт, както и контрол на ремонтна и експлоатационна дейност в релсовия и тролейбусен транспорт и съответната инфраструктура.


2. Силни страни

Основните конкурентни предимства на „Железопътна Инфраструктура” са:

 • доминира в основния си бизнес: изграждане и ремонт на жп инфраструктура и поддръжка на подвижен жп състав

 • притежава опит в бранша, производствени и управленски ресурси;

 • предствлява част от мащабна икономическа група компании /„Холдинг Пътища” АД и „Мостстрой” АД/.

Холдингът включва дружества, които заемат съществен пазарен дял, като в някои сфери от дейността си заема на практика водещи позиции. Групата притежава значителни като стойност и капацитет, подходящо географски ситуирани производствени мощности и активи, функционираща система за контрол на качеството ISO 9001, лицензи за основната продукция, компетентен и високоотговорен мениджмънт. Като част от голяма икономическа група Холдингът може да разчита на осигуряване на финансов ресурс при добри условия и оптимизиране на цялостната дейност.


3. Стратегия

Стратегическите цели на „Железопътна Инфраструктура” е да реализира значителен растеж в основния си бизнес и да създава нарастваща стойност за своите акционери.

Управителния съвет на „Железопътна Инфраструктура” е набелязал следните направления, във връзка с осъществяването на стратегията:

 • поддържане и разширяване на завоювания пазарен дял в основния си бизнес чрез активно участие в модернизирането на жп инфраструктурата и подвижния жп състав в страната;

 • използване на натрупания опит, организация и ресурси за завоюване на нови пазари;

 • реновиране и оптимизиране използването на наличните активи чрез подобрение на ефективността в производството и инвестиране в нови производствени мощности и технологии;

 • реализиране на нарастващ синергитичен ефект в Холдинга чрез разширяване и интензифициране на бизнес отношенията между дъщерните дружества, както и реализиране на ползи от отношенията си с други транспортни компании в икономическата група;

 • придържане към високи стандарти на корпоративно управление като публично дружество.II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 ГОД.


 1. Важни събития за дружеството, настъпили през 2009 год.


8.12.2009 год.

„Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД придоби ново дъщерно дружество – „Агро Капитал 2009” ООД, чрез дъщерните си дружества: „РВП Кьоне”, „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД и „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД, които притежават общо 100% от капитала му. „Агро Капитал 2009” ООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200884316. Предметът му на дейност е: вътрешна и външна търговия, предприемачество, маркетинг, инженерингова дейност, представителство и агентство, консултантски услуги по мениджмънт, право, търговия, счетоводство и финансови въпроси, рекламна дейност и информационно обслужване, придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, строителство и проектиране, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.


30.11.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о ЗППЦК, дружеството публикува консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2009 год.


30.10.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о ЗППЦК, дружеството публикува междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2009 год.


16.10.2009 год.

На 14.10.2009 г. в Аулата на Софийския университет се връчиха ежегодните награди на Асоциацията на инвеститорите за дружество с най – добро корпоративно управление. «ЖП Инфраструктура – холдингово дружество» АД спечели призът в категория «Най – добро публично предлагане на БФБ за 2008 год.». Наградата беше получена от г-н Явор Хайтов – Председател на УС на дружеството.


17.09.2009 год.

На 16.09.2009 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано дружество „Ди Ви Ти Джи България” АД с ЕИК 200854472. информацията за дружеството е общодостъпна през сайта на Търговския регистър.

Учредители на дружеството са „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД (записало 50% от акциите на дружеството) и „Ди Ви Ти Джи Великобритания” АД, регистрирано в Регистъра на дружествата в Англия и Уелс под № 3994511 (записало 50% от акциите на дружеството).

Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Оборище", ул. "Московска" № 3А. Дружеството има предмет на дейност: капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника; строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки; полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път, пътни съоръжения; проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност; екпедиция на товари, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.


28.08.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о ЗППЦК, дружеството публикува консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2009 год.


30.07.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о ЗППЦК, дружеството публикува междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2009 год.


15.07.2009 год.

В изпълнение на чл. 33, ал. 1, т. 6 в) от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че на 14.07.2009 год. „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД прехвърли 500 бр. поименни налични акции, с номинална стойност 14 лв. на акция, от капитала на „Артескос 98” АД, които представляват 10% от капитала му.


15.07.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че “РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЬОНЕ” АД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи договор с Национална компания „Железопътна инфраструктура”, съгласно рамково споразумение №3101/17.03.2009 г.. Договорът е с предмет – доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини, произведени от Plasser & Theurer. Стойността на договора е 365 000 лв. без ДДС.


06.07.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, дружеството уведоми, че вписа промени в устава си, съгласно взето решение на Годишното общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2009 год.


01.07.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК, дружеството представи Протокола от преведеното на 30.06.2009 год. Годишно общо събрание на акционерите на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД.


01.07.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че на състоялото се на 30.06.2009 год. Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, се приеха следните решения:


Решение № 1:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет на дружеството и консолидирания доклад за 2008г.


Решение № 2:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и доклада на Управителния съвет на дружеството за 2008г.


Решение № 3:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД за 2008г.


Решение № 4:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и на консолидирания доклад на Управителния съвет за 2008г.


Решение № 5:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.


Решение № 6:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.


Решение № 7:

Общото събрание на акционерите приема решение загубата на дружеството в размер на 841 000 лв. (осемстотин четиридесет и една хиляди лева) за 2008г. да бъде пренесена в следващите пет данъчни години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.


Решение № 8:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през отчетната 2008г., както следва:

- Васил Крумов Божков

- Милена Бориславова Урдева

- Орлин Георгиев Хаджиянков

- Благой Любенов Милушев

- Явор Илиев Хайтов

- Красимир Живков Сланчев

- Георги Лазаров Георгиев

- Веселин Георгиев Василев

- Иваничка Иванова Райчева


Решение № 9:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД (с предишно наименование „БИЕКС ОДИТ” ООД), регистриран одитор с диплом № 17 – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България


Решение № 10:

Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промяна на чл. 14 и чл. 19 от Устава на дружеството, както следва:


„Чл.14./1/ (изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да има минималното нормативно изискуемо съдържание и да е нотариално заверено.”

/2/ /доп. ГОСА – 30.06.2009г./ Член на Управителния съвет или на Надзорния съвет на холдинговото дружество не може да представлява акционер, освен при условията, предвидени в нормативните актове.”

„Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г., изм. ГОСА – 30.06.2009г.) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в приложимите нормативни актове ред.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г., отм. ГОСА – 30.06.2009г.)”


В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2009 год. Годишно общо събрание на акционерите на «Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество» АД, присъстваха 3 лица, от които двама пълномощници и един законен представител. Чрез пълномощници бяха представени 55,834,608 акции.


03.06.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че на 02.04.2009 г. “ЗАВОД ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ” ЕООД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи договор с „Енемона” АД - Козлодуй. Договорът е с предмет – доставка на стоманобетонови изделия. Стойността на договора е 274 960 лв.


30.05.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о ЗППЦК, дружеството публикува консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2009 год.


29.05.2009 год.

Дружеството вписа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поканата за свикване на ГОСА на 30.06.2009 год., като същата беше публикувана и във в. Пари, бой от 29.05.2009 год.


14.05.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 115 ЗППЦК, дружеството представи покана и материали за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 год.


08.05.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о ЗППЦК, дружеството публикува междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2009 год.


07.05.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100н ЗППЦК, дружеството разкри годишния си консолидиран финансов отчет за 2008 год.


07.05.2009 год.

Дружеството разкри документ по чл. 84б ЗППЦК


10.04.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че на 08.04.2009 г. “ЗАВОД ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ” ЕООД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи договор с Поделение „Транспортно строителство и възстановяване” – гр. Горна Оряховица. Договорът е с предмет – доставка на стоманобетонови траверси СТ6, за релси тип UIC 60, с монтирана скрепителна система SLK 14. Стойността на договора е 694 200 лв.


30.03.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100н от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД представи индивидуален годишен финансов отчет за 2008 год.


05.03.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 100о от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД представи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 год.


26.02.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че на 24.02.2008 г. се преведе Ден на кариерата във Висше транспортно училище «Тодор Каблешков», в който «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД взе участие. Дружеството представи своята дейност на студенти, стипендианти и бъдещи кадри в сектора, като ги запозна с естеството на работа в структурата и с възможностите им за реализация като млади специалисти. Изложението създаде благоприятни условия за установяване на контакти с академичното ръководство и академичните среди на ВТУ «Тодор Каблешков» за изграждане и поддържане на ефективно взаимодействие и партньорство.


17.02.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, на 16.02.2009 год. «Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество» АД заличи от Търговския регистър към Агенцията по вписванията Велизар Стоилов като прокурист на дружеството.


26.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД вписа промени в устава си, съгласно взето решение на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.01.2009 год. Промяната в устава е както следва:

Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството

от

Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.”

на

Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”


26.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД уведоми, че на 26.01.2009 год. вписа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията Велизар Стоилов като прокурист на дружеството.


21.01.2009 год.

Съгласно изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД публикува Протокола от преведеното на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите.


20.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество” АД уведоми, че на състоялото се на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, се приеха следните решения:

1. Общото събрание на акционерите създава одитен комитет на „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД, определя броя на членовете на одитния комитет на дружеството да бъде 5 души и избира за негови членове членовете на Управителния съвет – Явор Илиев Хайтов, Красимир Живков Сланчев, Георги Лазаров Георгиев, Веселин Георгиев Василев и Иваничка Иванова Райчева;

2. Общото събрание на акционерите определя мандат на членовете на одитния комитет 3 (три) години, считано от датата на избирането им.

3. Общото събрание на акционерите променя чл. 19 от Устава на дружеството от „ Свикването се извършва с писмени покани до акционерите, притежаващи акции, съгласно книгата на акционерите на холдинговото дружество. Срокът от датата на получаване на поканата до датата на провеждане на общото събрание не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.” на „Чл.19. /1/ (изм. ИОСА – 19.01.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Холдинговото дружество е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.

/2/ (нова ИОСА – 19.01.2009г.) Поканата по ал. 1, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 (четиридесет и пет) дни преди провеждането на събранието.”

В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 19.01.2009 год. Извънредно общо събрание на акционерите на «Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество» АД, присъстваха 3 лица, от които двама пълномощници и един законен представител. Чрез пълномощници бяха представени 55,834,112 акции.


06.01.2009 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството уведоми, че “ЗАВОД ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ” ЕООД – дъщерно дружество на „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от ТЗ, сключи Рамков договор с „Е.ОН България Мрежи” АД. Договорът е с предмет – доставка на стоманобетонови стълбове и е сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с възможност за удължаване със 6 /шест/ месеца. Приблизителната обща стойност на договора е 1 377 400 лв. без ДДС. 1. Финансов резултат
Година

2009

2008

2007

Финансов резултат /хил.лв./

-2133

-841

-2656Стойност /хил.лв./

%

Изменение спрямо 2008 год.

-1292

153,63

Изменение спрямо 2007 год.

523

-19,69


Финансовият резултат на „Железопътна Инфраструктура” за 2009 год. е загуба в размер на 2133 хил. лева. В сравнение с 2008 год., когато дружеството приключи годината със загуба от 841 хил.лв., е налице влошаване на финансовото състояние. Прогнозите на мениджмънта за 2009 г. бяха запазване на добрите тенденции на ръст и реализиране на положителни резултати, но започналата в края на 2008 г. финансова и икономическа криза и задълбочила се през 2009 г., значително забави темпа и очакваните резултати и донесе значителни негативи.


3. Финансов анализ


3.1. Финансови показатели

Показатели

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Стойност

Стойност

Стойност

1

Дълготрайни активи /общо/

59 817

59 728

58 361

2

Краткотрайни активи в т.ч.

11 281

14 889

2 012

3

Активи държани за продажба

-

-

-

4

Материални запаси

-

-

-

5

Краткосрочни вземания

5

1 762

1 760

6

Краткосрочни финансови активи

11 254

13 075

213

7

Парични средства

22

52

39

8

Обща сума на активите

71 098

74 617

60 373

9

Собствен капитал

62 805

64 938

53 178

10

Финансов резултат

(2 133)

(841)

(2 656)

11

Дългострочни пасиви

30

-

-

12

Краткосрочни пасиви

8 263

9 679

7 195

13

Обща сума на пасивите

8 293

9 679

7 195

14

Приходи общо

1 138

466

345

15

Приходи от продажби

-

-

-

16

Разходи общо

3 177

1 316

3 2963.2. Анализ на приходите

Като холдингово дружество „Железопътна Инфраструктура” генерира 100% финансови приходи. От таблицата горе е видно, че е налице ръст, който се дължи на повишаване на обемите работа за структурата като цяло.


3.3. Анализ на разходитеС увеличаването на дейността нарастват и разходите. Този голям ръст обаче се дължи на обезценка на вземане, която дружеството прави, която води до увеличение на разходите като цяло с 1 760 хил.лв.


3.4. Анализ на финансовия резултат
Именно обезценката на вземането е причина за големия размер на загубата, която дружеството бележи за 2009 г. Елиминирайки това обстоятелство, дружеството запазва положителната тенденция за намаляване на загубата.


4. Основни рискове пред „Железопътна Инфраструктура”

  1   2   3   4

Свързани:

Доклад за дейността iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом