Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
ИмеПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
страница6/6
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fice-bulgaria.org/new/projects/doc/method_2_decentralizaciq.doc
1   2   3   4   5   6
Вземане на решения въз основа на оценка и преразглеждане на потребностите на децата и обстоятелствата в семействата с обхващане на редица решаващи моменти в „стажа” на детето в системата за грижи, включително решенията от момента на подаване на първата молба до институция до момента, в който детето вече не се нуждае от услуги. Конкретен проблем в региона на ЕЦА е изоставянето на деца, защото често пъти се обръща недостатъчно внимание на предоставените различни възможности за решаването му. Когато родител иска детето да бъде прието в институция, важно е да има оценка и да се обсъдят и други възможности. Когато родителите на детето са неизвестни, трябва да се положат сериозни усилия за откриването им. Освен това често трябва да се провежда преразглеждане на услугите, а когато дете се намира под грижите на държавата, трябва да се положат усилия за връщането му в семейството и обществото.

Информационни системи за наблюдение и преразглеждане на решенията и техните резултати и предоставяне на обратна връзка по пътя, по който системата работи. Важно е информацията да се използва не само на централно, но и на местно ниво, за да се събере ключова информация и да се формира част от стратегия, която да упълномощи управители и практикуващи. Информацията трябва да е разбираема за потребителите, лесна за събиране и да улеснява обратната връзка към услугите. Тази форма на наблюдение може да се постигне без големи инвестиции – с компютризирани системи.

Коя е най-добрата практика при осигуряването на подходящи услуги?

Осигуряването на подходящи услуги има потенциала да помогне на системите да променят своята насоченост и може да генерира специфични процедури и механизми за постигането на преструктуриране в светлината на новите цели на агенцията. То постига това предимно чрез промяна на достъпа до по-широки или по-ограничени категории, предназначени за услугите, и чрез предоставяне на по-трудни или по-леки ограничения за услугите. Не е задължително това да е въпрос само на по-големи ресурси – в своето изследване на осигуряването на подходящи услуги в Африка Тоулфри заключава, че “доброто осигуряване на подходящи услуги е по-скоро въпрос на отношение и философия, отколкото на налични ресурси” (Тоулфри, 1995 г., стр.53).

Следните компоненти ще гарантират високо качество на осигуряването на подходящи услуги:

Справедливи и разбираеми критерии за достъп до услуги, произтичащи от законите и пригодени да отразят местните нужди и ресурси. Необходимо е да има високи прагове за постъпване в домовете. Законът също така трябва да изисква осигуряване на подходящи услуги за доброволно настаняване в домове, като постави ясни критерии за оценка, да изисква на семействата да се предлагат и други услуги и че оценката на най-доброто за интересите на детето е добре направена или като направи решението за доброволното осигуряване грижи за децата, предмет на законово производство. Необходимо е също така законът да предвиди широк достъп до получаването на помощ в семейството за нуждаещите се.

Прозрачност при вземането на решения. Това може да се постигне по много начини, включително чрез записване на резултатите от оценките и преразглеждане на начините, по които са взети решенията и планът на предложените действия. Друга възможност е да се гарантира, че решението не е оставено на преценката само на едно лице, а че то ще се преразгледа от надзорник или друг професионалист.

Справедливо и постоянно разпределяне на услугите.

Необходимо е да има група добре обучени професионални служители, способни да направят необходимите оценки и да преценят риска, тежестта на проблемите и необходимите услуги в светлината на съответната оценка.

Вземане на решения, което е наблюдавано, оценявано и преразглеждано. Информационните системи, които съдържат основния елемент на осигуряването на подходящи услуги, трябва да се използват за установяване на появили се различия в практиката и да включва система за преразглеждане на управлението, за да установи къде са необходими промени.

Планове за полагане грижи за децата, за установяване на целите. Необходима е система за планиране в много области, за да се осигури наличността на подходяща гама услуги. Това изисква солидна информационна база, като се започне с факта кой в момента използва услугите, и продуктите й ще включват категорични мнения за гамата от услуги, които трябва да се предоставят, и показателите за резултатност при предоставянето на услуги.

Предоставянето на подходящи услуги като процес. Той изисква непрекъснато наблюдение на плана за всяко дете и система за преразглеждане и наблюдение на случаите през равни интервали от време, както и записване на резултатите от всяко преразглеждане.

Насоченост на цялата система. Докато работи чрез контролиране на вземането на решения в индивидуалните случаи, стратегията за осигуряване на подходящи услуги трябва да оцени влиянието си както върху действието на системата за защита на децата, така и върху по-широко свързани системи, като специализираното образование.

Какво представлява осигуряването на подходящи услуги?

Осигуряването на подходящи услуги е ефективно и изключително насочване на услугите към специфичния краен потребител. Причините за осигуряване на подходящи услуги може да са различни и това от своя страна ще повлияе на използваните стратегии, но обикновено се постига чрез комбинация от методи, която включва както осигуряването на подходящи услуги на индивидуално/професионално ниво, така и на системно ниво. На индивидуално ниво методите, използвани от лицата, които осигуряват правилното насочване на услугите, включват сортиране, оценка на нуждите, формулиране на план за грижи и преразглеждания на индивидуалните планове. Лицата, осигуряващи правилното насочване на услугите, могат да предоставят второ мнение за потвърждаване на решенията, взети първоначално от специалистите, заедно със специално създадени списъци. Систематичният контрол използва комбинация от методи, включително законови задължения за проверка, употребата на обща информация за предоставяне на обратна връзка за услугите, действащи със или без поощрения и наказания за неизпълнение на поставените цели, формулиращи критерии за достъп и още по-радикално – премахването на определени видове разпоредби.

Литературата доказва, че концепцията за осигуряване на подходящи услуги е използвана по различни начини. Например и може би нетипично – литературата, посветена на урбанистичната социология, описва лицето, отговарящо за правилното насочване на услугите, като неформален лидер в обществото, група, която контролира комуникацията между тази група и други такива. В социалноправните проучвания полицията е обозначена като „служители, осигуряващи подходящи услуги” в наказателната система (Тимс и Тимс, 1982 г.) (Timms and Timms, 1982) и тази употреба на термина е сходна с употребата му тук, като така се посочва преценката на полицията да разреши достъпа до процеса на налагане на наказания.

В контекста на западното социалното подпомагане и здравеопазване могат да се разграничат два основни подхода при осигуряването на подходящи услуги. При първия осигуряването на услуги е създадено, за да гарантира, че услуги се предоставят само и изключително на лица, които отговарят на тясно специализираните критерии за достъп, и следователно осигуряването на подходящи услуги се определя като контролиране на достъпа до услуги така, че от всички, които искат услугите, да ги получат само тези, които най-много се нуждаят от тях. Предполага се, че услуги ще се поискат от повече хора, отколкото могат да бъдат предоставени. (Томас и Пиърсън 1995 г., стр. 157)

Насочеността на предоставянето на подходящи услуги като част от процеса на разпределяне е един от основните елементи в литературата, посветена на осигуряването на подходящи услуги. Тя се свързва с обичайната практика при насочването към различни институции, набляга на процесите на взимане на решения, които са свързани с влизането в системата и ограничават правомощията на приоритетните групи, както и с употребата на формални критерии за достъп за определяне на правомощията и достъпа, и нарастващият интерес в полагането на усилия, за да могат услугите да отговарят на нуждите. При този подход осигуряването на подходящи услуги е част от система, известна като “направлявана грижа” и най-добре развита в страни с англосаксонски традиции, по-специално в САЩ.

Лицата, осигуряващи правилното насочване на услугите, са персонал, който се занимава със социално подпомагане, оценява потребностите и риска и взема решения за предоставянето на услуги. Освен това са включени и рецепционисти, които да отсяват достъпа до професионалните служители.

Втората и по-тясна дефиниция на осигуряването на подходящи услуги, използвана тук, е насочена към влизането и излизането от домовете, което Толфри описва като процес на оценяване и планиране потребностите на децата и обстоятелствата, които трябва да предшестват настаняването им в домове и допринасят за връщането им обратно при семействата, преместването в някоя форма на заместваща семейна грижа или… започване на някакъв вид самостоятелен живот. (Толфри, 1995 г., стр. 50)

Това определение се различава съществено от първото, защото се насочва към аспектите на професионалното вземане на решения, свързани с осигуряването на подходящи услуги, и конкретно към влизането в системата за грижи и вземане на решения в системата за грижи. Това изисква практикуващите да направят конкретно и категорично обмисляне на избора на намеса, основана на оценка на нуждите. Освен това тази дефиниция подчертава факта, че тези решения са текущи и засягат не само момента на попадането, но също така изисква активно управление на използваните услуги и излизането от системата. Следователно определението на Толфри прокарва идеята, че осигуряването на подходящи услуги е по-скоро постоянен цикъл, отколкото еднократно събитие. Докато Толфри признава, че доброто осигуряване на подходящи услуги води до оптимална употреба на ресурсите, но то все пак не е първоначалната причина за осигуряването на услуги. Основната цел се основава на социалното подпомагане, тоест да се служи на висшите интереси на детето, като идеите за разпределянето са подчинени на тази цел.

Тези две определения показват двете крайности на общността от моделите за осигуряване на подходящи услуги. От една страна се откроява разпределянето на оскъдните ресурси, а от друга – нуждите на клиентите са от първостепенно значение. Въпреки че на практика подходите се разпределят между тези два полюса, различната насоченост води до различия и в практиката на осигуряването на подходящи услуги. Когато осигуряването на подходящи услуги е по-ангажирано с разпределянето, ролята на служителя е да комбинира професионалните задачи и вземането на решения по въпроси, свързани с бюджета. В другия край на общността от модели ролите по-скоро се разделят – професионалистите рядко се възприемат категорично като лица, осигуряващи правилното разпределяне на услуги, и не формализират тази роля. Толфри също така повдига въпроса за това, че доброто осигуряване на подходящи услуги не е задължително да зависи от същественото увеличаване на финансовите средства. Той посочва, че примерите за положителен опит, открити в Мозамбик, са успешни, въпреки големия брой нуждаещи се деца и много ограничените услуги, тъй като “Доброто осигуряване на подходящи услуги е по-скоро въпрос на отношение и философия, отколкото на наличност на ресурси” (Толфри 1995 г.). Това означава, че една стратегия за реализиране на осигуряването на подходящи услуги не зависи изцяло от притока на повече пари в системата, а трябва да спечели сърцата и умовете на тези, които я прилагат.

Осигуряване на подходящи услуги за защита на детето в страни, възприели римското право, включително Белгия, Франция, Италия и Испания

Литературата, посветена на социалното подпомагане на деца, съдържа малко сведения за осигуряването на подходящи услуги в страните от Западна Европа с романска правна система, като Франция, Италия и Испания Във Франция и Белгия акцентът се поставя на предотвратяване отделянето на децата от техните семейства чрез ранна намеса и оказване помощ на семейството, понякога подкрепена със законово нареждане за оказване на съдействие.

В европейските страни с традиции в римското право най-близкото нещо до формална система за осигуряване на подходящи услуги е осигуряването на гаранции, че тези услуги се предоставят на доброволни начала и целят да държат децата вън от съдилищата.

Една от най-силно институционализираните системи за постигане на това е Комитетът за медиация (КМ) във Фламандската общност в Белгия. Те действат като междинно звено между социалните служби за подпомагане на деца и семейства (те работят само със семейства, на доброволни начала) и съдилищата, занимаващи се със случаи на проблематично възпитание. Комитетът отсява всички потенциални случаи, които биха се отнесли до съдиите, като назначава независима оценка преди да срещнат семейството и социалните работници, за да се опитат да постигнат споразумение за промените, които трябва да се направят, услугите, които трябва да се предложат, и работата, която трябва да се свърши. Ако не се постигне споразумение, КМ или прекратява случая, или го отнася до съдия за малолетни. Целта е по-скоро намесата да се запази в сферата на доброволност, когато е възможно, отколкото да се предотврати настаняването в домове, въпреки че и това може да последва. Комитетът за медиация е критикуван, че е допуснал твърде много случаи да завършат в съда, и за забавяне при преразглеждането на въпроси, но той представлява интересен модел за навлизане на осигуряването на подходящи услуги в законовата система (Спрейнгърс, 2000 г.) (Sрrangers).

Друг подход при осигуряване на подходящи услуги в много от тези страни е да се изисква всички съдебни решения да се преразглеждат поне на всеки две години от съдията, който е издал нареждането, за да е сигурно, че намесата все още отговаря на нуждите на детето, а не просто да се остави без преразглеждане за неопределено време.

Осигуряване на подходящи услуги за защита на детето в страни с англосаксонски традиции, включително САЩ, Обединеното кралство и Австралия

Въпреки че някои от основните проблеми в услугите за деца и семейства в много западни страни през последните години се различават от тези, с които скоро се сблъскаха в Централна и Източна Европа, ценни уроци могат да се научат от стратегиите за осигуряване на подходящи услуги, използвани за извършване на реформа, която да се разпространи във всички системи. Най-голямо въздействие има при осигуряването на подходящи услуги в приватизацията на грижите за деца в САЩ; извеждане на малолетните от системата за младежко правораздаване към социално подпомагане; такова развитие на работата, при което услугите да отговарят на нуждите; пренасочване на услугите от ограничената защита на децата към подпомагане на семейството; издигане на прагове и засилване на механизмите за наблюдение на децата в домовете; развитие на показатели за резултатност за преценка на съответствието с поставените цели, които включват поощрения и наказания за неизпълнение.

Първо ще обсъдим една мярка, свързана точно с този документ – затварянето на домовете за деца. Гледните точки ще бъдат изложени, като се направи справка с проучване за влиянието, което оказва затварянето на домове в едно английско графство. Въпреки че това класическо проучване Затваряне на домовете за деца е само единично изследване, то е внимателно оценено и повдига редица ключови въпроси.

Затваряне на домовете за деца

Из цяла Източна Европа използването на домове, особено за непълнолетни деца, постоянно намалява през последните петдесет години (Мадж, 1994 г.) (Madge). Повечето традиционни мащабни специализирани институции са заменени с по-малки домове, а ролята на домовете се промени. В много страни продължителните престои в институции за грижи и функциите по превъзпитаване дават път на краткия престой с цел завръщане при семейството или намиране на заместваща грижа в семейна среда. Промяната във възгледите за правата на децата, по-високата цена на настаняването в домове в сравнение с грижите в приемни семейства, обществено недоверие и оскъдни резултати от социалното подпомагане са най-често посочваните причини за намаляване използването на домове.

Поразително – използването на осигуряване на подходящи услуги много рядко се посочва като причина за промените, може би защото те обикновено предшестват възприемането на ефективно осигуряване на подходящи услуги.

Ето защо решението на едно английско графство да затвори всичките си домове е толкова поучително (Клифи с Беридж (Cliffe with Berridge), 1991). Положителната страна е, че повечето малолетни и непълнолетни деца са настанени в приемни семейства – основна цел на затварянето. Но при повече от половината от настаняванията няма избор, а в някои случаи настаняването е счетено за неподходящо. Въпреки това нивата на спад не са по-високи от средното ниво за страната, а за сметка на това децата са местени по-често. При отговаряне на ключовия въпрос може ли да се постигне затваряне, без това да окаже нeгативно влияние върху други части от системата, резултатите са двусмислени. По същото време, в което се провежда експериментът, има нарастване на препращанията към училища за деца с емоционални и поведенчески проблеми, извършени в сектора на образованието. Това се посочва в писмото като директна последица от затварянето на социалните домове, въпреки че служителите в социалните служби не споделят това мнение. Накрая, изследването открива, че малък брой деца завършват в домове в съседни общини. Резултатите показват, че всички системи за грижа за децата имат нужда от някакво ниво на предоставяни в домовете грижи и че грижите в приемни семейства не винаги са налични в степента и качеството, което се изисква, за да отговарят ефективно на нуждите, а и това не винаги се иска, особено от по-големите деца. Изследването също така показва, че дори в страни, където традиционно малко се използват домовете, е възможно още повече да се сведе до минимум приемът в тях.

Друг пример за затваряне на големи домове има в Съединените щати, където в Масачузетс през седемдесетте години, а по-късно и в редица други щати големите домове за непълнолетни нарушители са затворени в полза на услугите, предоставяни в обществото (Блекмор, 1998 г.). Реформата обхваща употребата на индивидуализирани услуги за деца, предоставени от обществото, които да заместят домовете, и предизвиква – особено в Масачузетс – бързото затваряне на домове, без преди това да са създадени алтернативи. Милър твърди, че подходът на “здравия разум” – първо да се създадат алтернативи преди да се затворят домовете – би довел до разширяване на услугите и слабо намаляване на настаняванията в домове, вместо постигнатото в Масачузетс и ред други щати бързо затваряне и връщане на децата в обществото. Изследване на последвалите събития в Масачузетс показва, че няма увеличение на престъпността и са създадени ред обществени алтернативи (Ръдърфорд, 1978 г.). Въпреки че вероятно би било по-лесно тази тактика да се приложи за малолетни нарушители, настанени в специализирани институции, които по-вероятно имат семейство, отколкото за изоставени деца.

Данните за влиянието на затварянето на домове без внимателна подготовка и развитие на обществени алтернативи са по-малко окуражаващи. В Англия провалът при създаването на силна мрежа от услуги, предоставяни в обществото за психично болните като част от постепенното затваряне на болници за психично болни, води до настаняване на пациентите в неподходящи помещения, служещи едновременно за спалня и всекидневна, без достъп до помощни услуги. В Грузия и Молдова увеличаването на броя на бездомните деца се свързва с резкия спад на свободни места в домовете за деца в средата на деветдесетте години (CO-CRC/C/15Add.124 2000).1 „Стратегическо сафари – пътеводител из дебрите на стратегическия мениджмънт” – Х. Минцбърг, Б. Олстранд, Дж. Лампъл, FT Prentice Hall, 1998

2 Груповото единомислие или шаблонното мислене е нарушение на процеса на вземане на решение - група хора игнорират определена информация, която противоречи на техните гледни точки, не зачитат мнението на други и се обединяват около своята гледна точка, за да вземат крайно решение. По този начин тази група не допуска каквото и да е съмнение в правотата на решението, а всяка друга и различна информация (мнение, идея, виждане и пр.) среща силна съпротива. Евентуалните съмнения и разногласията не се изразяват гласно, хората предпочитат да си премълчат. С една дума, крайният резултат е силната убеденост в единодушието. Като цяло групата се чувства неуязвима и приема позицията си като високоморална.

3 Понятието "стереотип" е въведено през 1922 година от американският журналист и социолог Уолтър Липман в книгата му “Общественото мнение”, където той определя стереотипа като опростена, предварително възприета представа, непроизтичаща от личния опит на човека. Стереотипът е еднозначен: той дели света на две категории - “познато” и “непознато”. Повечето стереотипи имат неутрален характер, но когато се прави пренос от конкретен човек върху цяла група хора, те често придобиват отрицателен оттенък.

2 Адаптирано от “Guide to Proposal Writing” от Geever and McNeill

3 Източник „Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателни актове”, Консорциум “Sema-Agrer-ENA” и администрацията на Министерския съвет на Република България

4 Качество на социалните услуги в България, Преглед на правната уредба на качеството и контрола на социалните услуги в общността,София, 2008, Анализ на БЦНП


5 Промяна в начина на мислене, политиките и живота, Осигуряване на подходящи услуги за деца и семейства в неравностойно положение, Уницеф, май 2006., със съкращения
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconНаредб а за условията и реда за извършване на социални услуги в община хисаря глава първа
Чл с тази Наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconНаредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на Община Долна Митрополия Глава първа
Чл с настоящата наредба се уреждат организацията и дейността на специализираните институции за социални услуги, социалните услуги...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2008 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2011 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconОбщинскисъвет казанлъ к
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък (такса за заведенията...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението icon328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
О т н о с н о : Откриване на нови социални услуги, чрез компенсирани промени между отделни социални услуги в Община Пловдив
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconОбщински съвет
Чл. С тази наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconСъдържание 8/2011 професионализъм екип от индивидуалисти с личностни и професионални качества
Кръгла маса на тема: „за делегиран бюджет на домовете за социални услуги и услуги в общността”
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconТрети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси"
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом