Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
ИмеПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
страница2/6
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fice-bulgaria.org/new/projects/doc/method_2_decentralizaciq.doc
1   2   3   4   5   6

Пример за стратегически план:

Нов Български Университет

Стратегически план 2005-2010


http://www.nbu.bg/index.php?l=775

І. Мисия и академичен профил

Мисията на Нов български университет е:

 • да бъде ориентирана към своите студенти автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие;

 • да бъде среда за развитие на социално загрижени личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране;

 • да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост;

 • да осигурява интердисциплинно общо и тясно специализирано образование, основано на изследвания и на връзка с практиката.

Академичен профил

НБУ определя своя академичен профил в областта на:

 • науките за човека и обществото;

 • природните науки и новите технологии;

 • изкуствата.

ІІ. Визия

НБУ ще бъде признат образец за либерално образование. Завършващите студенти ще бъдат с висока академична подготовка и умения за учене през целия живот, с професионална квалификация за успешна реализация в бързо променящия се пазар на труда. НБУ ще осигурява на своите студенти:

 • компетентност за включване в академичната среда и постигане на постепенна специализация в бакалавърската степен, с възможности за major и minor обучение;

 • магистърски програми за изследователско или професионално профилиране;

 • докторски програми, част от международни проекти, или в резултат на партньорства с бизнеса – за научни разработки с приложен характер.

НБУ ще бъде утвърден европейски център за научни изследвания и изкуства, който участва активно в европейското изследователско и творческо пространство с множество проекти. Университетът ще разполага с няколко центъра за научни и творчески постижения от европейски мащаб.

НБУ ще разполага с преподаватели с високи изследователски постижения и преподаватели от практиката, владеещи модерни образователни технологии.

НБУ ще бъде част от международната университетска мрежа. Негови програми ще предлагат съвместни дипломи с чуждестранни университети, както и обучение на основните европейски езици, ще осъществяват интензивна международна преподавателска и студентска мобилност.

Университетът ще бъде институция с отворен либерален характер, изградена от предприемчиви структури. Учебните програми ще бъдат свързани с външната среда самостоятелни звена със собствено развитие и система за набиране на средства. В резултат НБУ ще разшири конкурентните си предимства и ще диверсифицира приходите си.

НБУ ще бъде университетски център с развита инфраструктура и висок стандарт на материалната среда.

ІІІ. Приоритети в развитието на НБУ

Постигането на визията за университета предполага следването на няколко основни приоритета. Всеки приоритет ще се реализира чрез система от проекти.

 • Подготовка на студенти с висока конкурентоспособност

Проекти:

 1. Стратегия за привличане и задържане на студенти в НБУ;

 2. Реформа на бакалавърските програми;

 3. Реформа на магистърските и докторските програми;

 4. Развитие на електронно обучение;

 5. Развитие на системата за управление на качеството;

 • Разширяване на обхвата на обучението и развитие на изследователския и творчески потенциал на НБУ

Проекти:

 1. Развитие на изследователския капацитет на НБУ и създаване на изследователски центрове;

 2. Разширяване на обхвата на обучението в областта на природните науки и новите технологии;

 3. Развитие на обучението и творческия потенциал на НБУ в областта на изкуствата;

 4. Развитие на обучението по превод;

 5. Развитие на продължаващото обучение

Развитие на НБУ като предприемчива университетска институция

Проекти:

 1. Развитие на предприемчивостта и децентрализацията в управлението на НБУ;

 2. Изграждане на ефективна система за развитие на човешкия потенциал;

 3. Развитие на Интегрираната информационна система;

 4. Развитие на материалната среда

ІV. Стратегически проекти по приоритети

Приоритет “Подготовка на студенти с висока конкурентоспособност”

Проект 1. Стратегия за привличане и задържане на студенти в НБУ

Цел на проекта:

 • да осигури стабилен прием в НБУ на нови студенти както общо за университета, така и по програми (бакалавърски, магистърски, докторски и за продължаващо обучение);

 • да повиши качеството на входа на университета чрез подбор на по-добрите и най-силно мотивирани кандидатстуденти да учат в НБУ;

 • да създаде условия за задържане на вече приетите студенти и за тяхното развитие в рамките на обучението им в НБУ – от една образователна степен в по-висока, чрез обучение в няколко програми или чрез допълнителна квалификация;

 • да направи НБУ привлекателен за обучение на чуждестранни студенти и докторанти;

 • да направи НБУ привлекателен партньор за разработване на съвместни програми с европейски университети.

Описание: Проектът предлага мерки за привличане и задържане на студенти в няколко направления:

 • студенти от България след завършено средно образование;

 • студенти от България след завършено друго висше образование;

 • студенти от България, които се прехвърлят в НБУ от друго висше училище;

 • студенти от страни-членки на Европейския съюз;

 • студенти от страни извън Европейския съюз;

 • курсисти във форми на продължаващо обучение.

Проект 2. Реформа на бакалавърските програми

Цел на проекта: Създаване на конкурентоспособни интердисциплинарни бакалавърски програми в условията на изграждане на обща Европейска зона на висше образование.

Описание: Проектът въвежда в НБУ тригодишно обучение в бакалавърската степен, разпределено във ІІ, ІІІ, ІV курс по следната схема:

 • интердисциплинарно обучение във ІІ курс, с 36 кредита от избраната програма (курсовете са само въвеждащи) и 24 кредита от същата област на висше образование. Кредити: 60 (по 30 на семестър). Избираемост на курсове: 20 от 30 (10 от 15 на семестър).

 • специализирано и практически ориентирано обучение в ІІІ и ІV курс, с възможност за:

  • специализация в рамките на програмата – 36 надграждащи кредита от програмата и 24 кредита от самостоятелна програма и занимания под супервизията на преподавател, или

  • допълнителна специализация – 24 надграждащи кредита от програмата, 24 кредита от самостоятелна работа и занимания под супервизията на преподавател и 12 кредита от друга програма в същата образователна област, или

  • major/minor-програма – 36 major-кредита от надграждащи курсове към програмата, самостоятелна работа и занимания под супервизията на преподавател и 24 minor-кредита от друга програма извън образователната област на major-програмата.

Бакалавърската степен предлага алтернативна възможност за обучение на изявени студенти в изследователски или honours-програми. Кредитирането е по схемата 190 кредита за 3 години (60 кредита годишно + 10 кредита от защита на бакалавърска теза), като кредитите за самостоятелна и изследователска работа надвишават кредитите от курсове.

Постъпването в бакалавърските програми на НБУ ще се осъществява по схемата, описана в Проект 1.

Проект 3. Реформа на магистърските и докторските програми

Цел на проекта: Развиване на конкурентните предимства на магистърските и докторски програми, чрез обвързването им с развитието на изследователския потенциал на университета и изискванията на външната среда.

Описание: В резултат от осъществяването на проекта в НБУ ще бъдат развити:

 • професионално профилирани, тясно свързани с практиката и професионалните общности магистърски програми;

 • изследователски магистърски програми, включително на чужд език;

 • докторски програми, интегрирани с водещи международни изследователски центрове или бизнес партньори.

Проект 4. Развитие на електронно обучение

Цели на проекта:

 • Развитие на обучителните форми:

  • Преминаване от електронизирано към електронно обучение с висока гъвкавост на учебния процес и възможност за обучение в удобно за студентите време и място;

  • Увеличаване на електронните форми на преподаване и общуване и намаляване на обема на присъствените занятия;

  • Разпространение на курсовете на НБУ извън университета.

 • Развитие на ресурсите за електронно обучение:

  • Повишаване на ефективността на използване на материалната база;

  • Увеличаване на ползваемостта на електронните форми на обучение - вложени материали от преподавателите, електронни форуми, обмен между студентите, осигуряване на ресурси от библиотеката, обмен с други образователни институции.

 • Създаване на обща платформа за електронно обучение:

  • Предоставяне на възможност за ползване на различни платформи за електронно обучение до избор на най-подходящата за НБУ;

  • Изследване на ползваемостта на съществуващите платформи;

  • Създаване на Стандарт за учебните форми и платформите за електронно обучение;

  • Избор на най-подходящата или създаване на нова платформа за електронно обучение в НБУ.

Проект 5. Развитие на системата за управление на качеството

Цели на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на университета на международния образователен пазар чрез системно и многостранно изследване на качеството на дейностите и процесите в НБУ. Стимулиране на академичната общност за постоянно повишаване на качеството чрез използване на данни от системата в управлението на НБУ и разпространение на добрите практики, възникнали в отделните звена на университета.

Описание: В резултат от осъществяването на проекта НБУ ще разполага с обогатена и разгърната система за управление на качеството, която:

 • е основана на единен модел и широка гама източници на разнообразни данни;

 • данните ще бъдат събирани чрез въведени нови модули за независимо измерване на качеството на образователния продукт и обучителния процес – измерване на постигнатите компетентности, реализацията на випускниците, външни оценители, работодатели, професионални организации и международна експертиза;

 • е съпоставима със системите в европейските и американските университети, и може да се използва за сравнителни анализи на качеството спрямо европейските и международните стандарти;

 • осигурява прозрачността на качеството на предлаганите образователни услуги.

Приоритет “Разширяване на обхвата на обучението и развитие на изследователския и творчески потенциал на НБУ”

Проект 6. Развитие на изследователския капацитет на НБУ и създаване на изследователски центрове

Цели на проекта: Активно включване на НБУ в европейското изследователско пространство. Стимулиране на индивидуалната изследователска дейност на преподавателите и екипната изследователска работа на департаментните и интердисциплинарните общности. Развитие на приложните изследвания и връзката с практиката.

Описание: След осъществяването на проекта НБУ ще разполага с:

 • 4 силни изследователски центъра (История на културата, Археология, Когнитивна наука, Политически науки), разпознати като центрове за високо академично качество в Европейския съюз и печелещи европейски изследователски проекти по 7ма Рамкова програма. Центровете ще бъдат модел за следване от други звена в университета и важен двигател за неговото развитие.

 • 4 нови интердисциплинарни изследователски центъра (Европейска, балканска и българска идентичност, Когнитивна и експериментална икономика, Технологии на информационното общество, Биотехнологии), които обединявайки изследователи от няколко департамента, ще имат потенциал да прераснат в центрове за високо академично качество и печелене на проекти по 7ма Рамкова програма.

Като резултат ще нарастнат международно финансираните изследователски проекти в НБУ и постъпленията от тях; ще се развият нови партньорства с бизнеса и ще бъдат привлечени средства за приложни изследвания; ще се реализират по-успешно изследователските компоненти в обучението на всички нива; ще нарастне престижът на университета, което ще привлича повече и по-силни студенти.

Проект 7. Разширяване на обхвата на обучението в областта на природните науки и новите технологии

Цели на проекта: Създаване на бакалавърски програми в областта на природните науки и високите технологии, конкурентоспособни на европейския образователен пазар. Привличане на елитни български учени и изграждане на съвременни лаборатории в НБУ, съвместна дейност с БАН.

Описание: В резултат от осъществяването на проекта НБУ ще предложи бакалавърска програма по природни науки (по модела на програмата на Висшето политехническо училище, Париж, Франция):

 • осигуряваща задълбочена теоретична и практическа подготовка по физика, химия, биология, математика, информатика, методология на експеримента и статистика и създаваща специалисти, способни да решават сложни задачи в различни области;

 • съчетаваща обучението по природните науки с изборни курсове от хуманитарните дисциплини и стажове в изследователски екипи и фирми от индустрията;

 • в последната година от която студентите ще могат да придобиват специалност ( major), подготвяща ги за някоя от бъдещите магистърски програми по природни науки в НБУ;

 • основана на съвременна материална база от лаборатории и компютърно оборудване.

Проектът предвижда създаването и на магистърски програми по молекулярна медицина и растителна генетика, а впоследствие и програми по лазерна техника, ядрена физика, биоинформатика, нанотехнологии, приложни програми по компютърни технологии и др.

Програмите ще подържат постоянни контакти с фирми от частния сектор чрез включване на техни представители в програмните съвети, организиране на студентски стажове и съвместни ръководства на бакалавърски и магистърски тези.

Проект 8. Развитие на обучението и творческия потенциал в областта на изкуствата

Цел на проекта: Насърчаване на сътрудничеството и съвместната работа между департаментите по изкуствата и превръщане на НБУ в постоянно действаща водеща алтернативна творческа институция, свързана с европейското културно пространство.

Описание: В резултат от осъществяването на проекта:

 • департаментите по изкуствата в НБУ ще създават общи програми, учебни форми и творчески изяви (напр. проект “Музикален театър”);

 • майсторските класове в НБУ ще се утвърдят като международни творчески центрове с високо академично качество;

 • организираните фестивали по изкуствата ще се превърнат в събития с международна значимост;

 • в НБУ ще действа постоянен летен семестър по изкуствата;

 • в НБУ ще действат Студентско ТВ-студио и Студентска кабелна телевизия.

Проект 9. Развитие на обучението по превод

Цел на проекта: Удовлетворяване на възникналите в процеса на присъединяване на България към ЕС обществени потребности от професионално подготвени писмени и устни преводачи, чрез поставяне на началото на целенасочено обучение на специалисти по превод в НБУ и утвърждаване на университета като авторитетна школа за квалификация и преквалификация на преводачи на национално ниво.

Описание: Проектът предвижда програмното, административното и техническо осигуряване на подготовката на преводачи в НБУ. В резултат от неговото осъществяване в НБУ:

 • ще действа цялостна система за подготовка на квалифицирани преводачи – в бакалавърската и магистърските степени, както и в продължаващото обучение;

 • ще се предлагат преводачески услуги, съобразно обществената потребност и пазарните нужди;

 • ще се включи към мрежата от университети, издаващи дипломни приложения по превод.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconНаредб а за условията и реда за извършване на социални услуги в община хисаря глава първа
Чл с тази Наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconНаредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на Община Долна Митрополия Глава първа
Чл с настоящата наредба се уреждат организацията и дейността на специализираните институции за социални услуги, социалните услуги...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2008 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2011 година
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconОбщинскисъвет казанлъ к
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък (такса за заведенията...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението icon328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
О т н о с н о : Откриване на нови социални услуги, чрез компенсирани промени между отделни социални услуги в Община Пловдив
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconОбщински съвет
Чл. С тази наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени...
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconСъдържание 8/2011 професионализъм екип от индивидуалисти с личностни и професионални качества
Кръгла маса на тема: „за делегиран бюджет на домовете за социални услуги и услуги в общността”
Програмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението iconТрети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси"
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом