Изборен кодекс
ИмеИзборен кодекс
страница1/24
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер2.52 Mb.
ТипКодекс
източникhttp://www.samuil.eu/media/izboren_codex.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24ИЗБОРЕН КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 4.05.2011 г. - ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

ПредметОбхват

Чл. 1. (1) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно израза "народни представители, президент и вицепрезидент на републиката" - ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и условията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства.

(2) С кодекса се определят и условията и редът за попълване на мандати при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, член на Европейския парламент от Република България, общински съветник, кмет на община и кметство.

Раздел II

Избирателно правоОсновни принципи

Чл. 2. (1) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

(2) Всеки избирател има право на един глас.

Активно избирателно право

Чл. 3. (1) Право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(3) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Република България.

(4) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно числото "12" - ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

(5) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно числото "12" - ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.


Пасивно избирателно право

Чл. 4. (1) Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, нямат друго гражданство, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

(2) За президент и вицепрезидент на републиката може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.

(3) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно срока за местоживеене "две години" - ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има всеки български гражданин, който е навършил 21 години към изборния ден включително, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има постоянен адрес в Република България и е живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

(4) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно срока за местоживеене "две години" - ДВ, бр. 36 от 2011 г., изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 21 години към изборния ден включително, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избран.

(5) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно числото "12" - ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

(6) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ в частта й относно числото "12" - ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45 от 2011 г. , в сила от 14.06.2011 г.) Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин, и с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избран.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Изборен кодекс iconTехн секретар централа-тел. 21 26
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от змсма, и чл. 71,ал,2 и 3 от изборен кодекс

Изборен кодекс iconМотив и законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс
Изборен кодекс не изпълни целите си и още при старта на неговото прилагане прояви недостатъците си. За съжаление се оказа, че всички...

Изборен кодекс icon001 – гр. Ябланица, ул."Кирил и Методий" №21, сградата на соу"Васил Левски". Секция №002
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от змсма и чл. 54, ал. 3 от Изборен кодекс

Изборен кодекс iconИзборен кодекс
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп.,...

Изборен кодекс iconИзборен кодекс
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп.,...

Изборен кодекс iconИзборен кодекс
Обн. Дв бр. 9 от 28 Януари 2011г., изм. Дв бр. 36 от 10 Май 2011г., изм. Дв бр. 45 от 14 Юни 2011г

Изборен кодекс iconИзборен кодекс
Обн. Дв бр. 9 от 28 Януари 2011г., изм. Дв бр. 36 от 10 Май 2011г., изм. Дв бр. 45 от 14 Юни 2011г

Изборен кодекс iconСпоред вас ще успеят ли управляващите, както обещаха, да приемат до края на тази сесия на първо четене кодекса?
Няма как да бъде приет на първо четене до края на тази сесия. Законопроектът за изборен кодекс още не е разглеждан в цялост от временната...

Изборен кодекс iconОбщина царево, Изборен район №021300 общински съветници п 2

Изборен кодекс iconНаказателно-процесуален кодекс
Бел ред относно влизането в сила на измененията на Наказателно-процесуалния кодекс с дв, бр. 12 от 13. 02. 2009 г., виж Параграф...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом