Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция
страница1/4
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер268.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 33.doc
  1   2   3   4
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 33 ДОХОДИ НА АКЦИЯ
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от съвета на КМСС през януари 1997 и влиза в сила за финансовите отчети за периоди, започващи на и след 1 януари 1998.

През 1999 параграф 45 беше изменен, за да замени препратките към МСС 10 Непредвидими събития и събития, възникнали след датата на баланса с препратки към МСС 10 (преработен 1999) Събития след датата на баланса.

Следното разяснение на ПКР се отнася за МСС 33:

• ПКР-24 Доходи на акция-финансови инструменти и други договори, които могат да бъдат уреждани с акции.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 33

Доходи на акция

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагане, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да предложи принципи за определянето и представянето на доходите на акция, използването на които да подобри възможностите за сравнение на резултатите на различни предприятия през един и същ отчетен период, както и за сравняването на дейността на едно предприятие през различни отчетни периоди. Стандартът акцентира върху знаменателя във формулата за изчисление на доходи на акция. Въпреки ограниченията върху информацията за изчисление на доходите на акция, дължащи се на различия в счетоводните политики, използвани при определянето на термина "доходи", един последователно дефиниран знаменател повишава качеството на финансовата отчетност.

Обхват

Предприятия, чиито акции са публично търгуеми

1. Този стандарт следва да се прилага от предприятия, чиито обикновени акции или потенциални обикновени акции са публично търгуеми, и от предприятия, които са в процес на издаване на обикновени акции или на потенциални обикновени акции на публичните пазари на ценни книжа.

2. Когато се представят и отчети на предприятието майка, и консолидиран финансов отчет, информацията, изисквана според този стандарт, трябва да бъде представена само на базата на консолидирана информация.

3. Потребителите на финансовите отчети на предприятията майки обикновено се интересуват от резултатите от дейността на групите като цяло.

Предприятия, чиито акции не са публично търгуеми

4. Предприятие, което няма нито обикновени, нито потенциални обикновени акции, които са публично търгуеми, но което оповестява доходи на акция, трябва да изчислява и представя доходите на акция в съответствие с този стандарт.

5. Предприятие, което няма нито обикновени, нито потенциални обикновени акции, които са публично търгуеми, не е задължено да оповестява доходи на акция. Въпреки това, за да могат да бъдат сравнявани финансовите отчети на различните предприятия, би било по-добре, ако едно такова предприятие, което е предпочело да представя доходи на акция, ги представя в съответствие с принципите на този стандарт.

Дефиниции

6. В този стандарт се използват следните термини със специфични значения:

Обикновена акция е капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти.

Потенциална обикновена акция е финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на собственика си правото на закупуване на обикновени акции.

Варант или опция са финансови инструменти, които дават на собственика си правото да закупува обикновени акции.

7. Обикновените акции участват в подялбата на нетния доход за периода само след останалите видове акции, като например привилегированите акции. Едно предприятие може да има повече от един клас обикновени акции. Обикновените акции от един и същи клас имат едни и същи права при получаване на дивиденти.

8. Примери за потенциални обикновени акции са:

а) капиталови инструменти или дългови инструменти, включващи привилегировани акции, които са конвертируеми в обикновени акции;

б) варианти и опции;

в) планове за закупуване на акции от служителите на предприятието като част от тяхното възнаграждение или други планове за покупка на акции; и

г) акции, които ще бъдат издадени при удовлетворяването на определени условия, произтичащи от договорни споразумения, като покупката на бизнес или на други активи.

9. Следните термини са използвани със специфични значения в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне:

Финансов инструмент е всеки договор, от който произтичат финансови активи за едно предприятие и финансови задължения или капиталови инструменти за друго предприятие.

Капиталов инструмент е всеки договор, който удостоверява остатъчния интерес в активите на предприятието след намаляването им с всички задължения.

Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен или един пасив-уреден, между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.

Оценяване

Основни доходи на акция

10. Основните доходи на акция трябва да се изчисляват, като се раздели нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции на среднопретегления брой на държаните обикновени акции за периода.

Основни доходи

11. За целите на изчислението на основните доходи на акция нетната печалба или загуба , подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е нетната печалба или загуба за периода след намаляването с дивидентите по привилегировани акции.

12. Всички приходи и разходи, признати през периода, включително разходите за облагане с данъци, извънредните разходи и малцинствени участия, се включват при определянето на нетната печалба или загуба за периода (виж МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика). Сумата на нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на привилегировани акции за периода, включително дивидентите по привилегировани акции за същия период, се приспада от нетната печалба за периода (или се добавя към нетната загуба за периода), за да се изчисли нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.

13. Сумата на дивидентите по привилегировани акции, която се изважда от нетната печалба за периода, е:

а) сумата на всички преференциални дивиденти по привилегировани акции без натрупване, декларирани за периода; и

б) общата сума на дължимите преференциални дивиденти по привилегированите акции с натрупване за периода независимо от това дали дивидентите са били декларирани; сумата на преференциалните дивиденти за периода не включва преференциалните дивиденти по привилегировани акции с натрупване, платени или декларирани през периода, но отнасящи се за минали периоди.

Основни доходи на акция

14. За да се изчислят основните доходи на акция, броят на обикновените акции трябва да бъде среднопретегленият брой на държаните обикновени акции за периода.

15. Среднопретегленият брой на държаните акции за периода се дължи на факта, че сумата на акционерния капитал може да е била различна през периода, като резултат от това, че в различни моменти броят на държаните обикновени акции е варирал. Той представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции или на новоиздадените такива през периода, умножен по средновремевия фактор. Средновремевият фактор представлява броят на дните, през които конкретните акции са били държани, като отношение към общия броя на дните през периода; в много случаи е удобно да се приеме разумно приближение до среднопретеглената величина.

Пример: Среднопретеглен брой акции

 

 

Издадени

Изкупени собствени

Държани

 

 

акции

акции

акции

1 януари 20Х1

Салдо в началото

 

 

 

 

на годината

2000

300

1700

31 май 20Х1

Издаване на нови акции

 

 

 

 

срещу пари в брой

800

-

2500

1 декември

Покупка на съкровищни

 

 

 

20Х1

акции срещу пари в брой

-

250

2250

31 декември

Салдо в края на годината

2800

550

2250
  1   2   3   4

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества мсс 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №40 инвестиционни имоти
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през март 2000 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №33 доходи на акция iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №34 междинно счетоводно отчитане
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през февруари 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом