Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница1/8
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер0.86 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.toto.bg/uploads/file/24/OP/Documentacia_Sferi.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”


УТВЪРДИЛ:


…………………………………

ДАМЯН ДАМЯНОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:


РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТОТО И ЛОТО ИГРИТЕ НА ДП „БСТ”

2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 1. Решение за откриване на процедурата;

 2. Обявление за възлагане на обществена поръчка;

 3. Пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации;

 4. Критерии за подбор на участниците;

 5. Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта, показатели и методика

за оценка;

 1. Образец на оферта и указания за подготовката й:

  1. Образец на оферта;

  2. Списък на документите, съдържащи се в офертата

  3. Образец на ценова оферта;

  4. Образец на техническа оферта;

  5. Указания за подготовка на офертата;

 2. Общи указания към участниците и условия за провеждане на процедурата;

 3. Проект на договор;

 4. Приложения:

Приложение 1 - Информационен лист на участника

Приложение 2 – 2 бр. декларации по чл. 47 (1) ЗОП;

Приложение 3 – 2 бр. декларации по чл. 47 (2) ЗОП;

Приложение 4 – 2 бр. декларации по чл. 47 (5) ЗОП;

Приложение 5 - Справка-декларация за изпълнени договори;

Приложение 6 - Справка-декларация за професионален опит на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката;

Приложение 7 - Образец на банкова гаранция за участие;

Приложение 8 - Образец на банкова гаранция за добро изпълнение 1. Решение за откриване на процедурата – съгласно образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 1. Обявление за възлагане на обществената поръчка – съгласно образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


3. Пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации:


3.1. За Възложителя. Цел на провеждане на процедурата:

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” /наричано за краткост в този документ: ДП „БСТ“; БСТ; Възложител/ е създадено с § 11 от ПЗР на Закона за хазарта, със статут на държавно предприятие по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон и е юридическо лице към Министерство на физическото възпитание и спорта. БСТ има за цел чрез осъществяване на хазартна дейност да набира средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България. При осъществяване на дейността си предприятието е основно ангажирано да предоставя на българските граждани по социално отговорен начин своите развлекателни игри. БСТ е член на международните хазартни асоциации - Световна лотарийна организация (WLA) и Европейски лотарии (EL) и като такъв, в дейността си съблюдава и прилага принципите на социално отговорната игра и ангажираност, работи с международни стандарти, оперира в практиката с инструменти, които следват законово поставените рамки.

Съгласно Закона за хазарта и Устройствения правилник на БСТ, предприятието организира лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания на територията на страната в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. Съгласно действащата нормативна уредба в страната, организирането на горепосочените позволени хазартни игри от БСТ, е подчинено на разрешителен режим – т.е. необходимо е издаване на съответен документ от държавния регулатор в областта – Държавна комисия по хазарта. Към настоящия момент предприятието има разрешения за организиране на лотарийни игри, тото игри и игри със залагания върху резултати от спортни състезания. Издадените и експлоатирани към момента от ДП „БСТ” разрешения за хазартни игри обхващат следните видове:

1) тото - „Тото 2”, с разновидностите: „Тото 2 – 6 от 42”, „Тото 2 – 6 от 49” и „Тото 2 -5 от 35”;

2) игра със залагания върху резултати от спортни състезания - „Тото 1”, с разновидностите: „Тото 1 – 10 срещи”, „Тото 1 – 12 срещи” и „Тото 1 – 13 срещи”.

Разновидност на по-горе посочените игри е и играта „Тото Джокер“, в която участникът прогнозира печелившите двойки от позиции и цифри от фабричните номера на фишовете и/или идентификационните номера на квитанциите за направен залог.

3) моментна лотарийна игра – „Тото шанс за всички” с разновидност „Бяла олимпиада” и „Зодиак”.


Всички игри се организират и провеждат в съответствие с утвърдени от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия и правилата за отделните игри. Правилата на всяка игра се обявяват предварително по подходящ начин и се правят достъпни за участниците в игрите. Хазартните игри, организирани от Българския спортен тотализатор, се осигуряват с одобрена от Държавната комисия по хазарта компютърна система за проследяване провеждането на тиражите и постъпленията, както и за контрол върху формирането и разпределението на печалбите, осигуряваща предаването на необходимите данни до информационната система на данъчната администрация преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите. Тиражите на игрите се провеждат публично и в присъствието на упълномощени представители на Българския спортен тотализатор и на Държавната комисия по хазарта.

Политиката на  ДП „Български спортен тотализатор“ (БСТ) е ориентирана към утвърждаване на нов имидж, който е синхронизиран със световните пазарни тенденции в сектора на лотарийни, тото и лото игри, и залагания върху резултатите от спортни състезания в съответствие със Закона за хазарта, актовете на Държавната комисия по хазарта и вътрешните правила на БСТ.

БСТ планира да покрие дългосрочни и краткосрочни цели, които стратегически да развиват водената от него политика и съпровождащите я действия, осигуряващи силно доверие от обществения сектор. За реализирането на дейности от такъв характер, организацията оптимизира действащата планова политика и за нуждите си, поставя постигането на конкретни резултати в сферата достоверното и атрактивно представяне пред аудиторията си на тегленията на тиражите на своите игри. За постигане на тези резултати е и придобиването на игрални съоръжения, отговарящи на новите технологии в бизнеса, осигуряващи сигурност и надеждност при експлоатацията им и съответстващи на имиджа на БСТ. Това ясно ще заяви и определи БСТ като функционално обновяващ се, модернизиращ се оператор.

Затова БСТ кани квалифицирани производители на игрални съоръжения да участват в настоящата обществена поръчка с цел да сключат договор с предмет „РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТОТО И ЛОТО ИГРИТЕ НА ДП „БСТ”.


3.2. Обект на настоящата обществена поръчка е:

разработване, производство, доставка и гаранционно обслужване на:

 • Игрално съоръжение за провеждане тегленията на разновидностите на играта „Тото 2“ - система, състояща се от 2 броя машини /основна и резервна/, със съответен софтуер и принадлежащото им оборудване /комплекти топки – общо 242 броя топки; командно устройство/ и

 • Игрално съоръжение за провеждане тегленията на играта „Тото джокер“ и служебни резултати за играта на „Тото 1“ – система, състояща се от 4 броя машини /2 основни и 2 резервни/, със съответен софтуер и принадлежащото им оборудване /комплекти топки – общо 68 броя топки; командно устройство/.


3.3. Технически спецификации на обекта на обществената поръчката:


 1. Общо описание на игралното съоръжение за теглене на разновидностите на играта „Тото 2“
  1. Две идентични машини (основна и резервна);

  2. Използване на 42 топки и теглене на 6 от тях. Връщане на 6-те топки и повторно теглене на 6 топки от 42 общо;

  3. Използване на 35 топки и теглене на 5 от тях. Връщане на 5-те топки и повторно теглене на 5 топки от 35 общо;

  4. Използване на 49 топки и теглене на 6 от тях. Връщане на 6-те топки и повторно теглене на 6 топки от 49 общо;

  5. Възможност за увеличение на общия брой топки до 100 и изтегляне на до 10 от тях;

  6. Тегленията по точки 1.2., 1.3. и 1.4. се извършват последователно по ред на описанието им пряко в ефир;

  7. Комплекти от топки (общо 242 топки)

   1. 2 комплекта от топки с числа от 1 до 42 (общо 84);

   2. 2 комплекта от топки с числа от 1 до 35 (общо 70);

   3. 2 комплекта от топки с числа от 1 до 49 (общо 98);

   4. Смяната на комплектите да може да бъде извършвана ръчно в рамките на 1 минута;

  8. Тегленията по точка 1.6. се извършват 104 пъти годишно.
 1. Общо описание на игралното съоръжение за теглене на играта „Тото Джокер“ и служебни резултати за разновидностите на играта „Тото 1“
  1. Машини за теглене на позиции в играта Тото Джокер

   1. Две идентични машини (основна и резервна);

   2. Използване на 9 топки и теглене на 3 различни от тях (еднократно);

   3. 2 комплекта от топки с числа от 1 до 9 (общо 18 топки);

   4. Тегленията по т. 2.1.2. се извършват 104 пъти годишно.
  1. Машини за теглене на цифри в играта Тото Джокер и на служебни резултати в игрите на Тото 1

   1. Две идентични машини (основна и резервна);

   2. Използване на 10 топки и теглене на 1 от тях (извършва се трикратно с връщане на изтеглената топка) за играта Тото Джокер;

   3. Използване на 10 топки и теглене на 1 от тях еднократно за игрите на Тото 1;

   4. Тегленето по т.2.2.2. се извършва в ефир;

   5. Тегленето по т.2.2.3. е служебно пред комисия и не се излъчва пряко;

   6. Комплекти от топки

    1. 2 комплекта от топки с числа от 0 до 9 (общо 20) за тегленето по т.2.2.2.;

    2. 1 комплект от 30 топки – 10 топки с числото „1“, 10 топки с числото „2“ и 10 топки със символа „Х“.

   7. Тегленията по т.2.2.2. се извършват 104 пъти годишно;

   8. Тегленията по т.2.2.3. се извършват 52 пъти годишно.
 1. Общи изисквания към игралните съоръжения по т. 1 и т. 2
  1. Игралните съоръжения трябва да осигуряват високо надеждно и случайно изтегляне на топки от комплект, поставен в тях;

  2. Игралните съоръжения трябва да осигуряват изключително висока степен на защита от манипулация;

  3. Игралните съоръжения трябва да осигуряват лесна настройка при потенциална промяна на брой на топките и броя на теглените топки;

  4. Игралните съоръжения трябва да осигуряват лесна настройка на времето за разбъркване между теглене на 2 топки;

  5. Игралните съоръжения трябва да осигуряват прозрачност на процеса – да се осигури видимост на тегленето от всички възможни ъгли, всяка топка да е видима през целия процес на теглене;

  6. Игралните съоръжения трябва да контролират процеса на теглене посредством командно устройство и да предоставят възможност за документиране на тегленията;

  7. Да бъде предоставена спецификация на топките, използвани от машините, включваща минимум тегло, диаметър и материал, съгласно CE стандарти;

  8. Да бъде предоставено подходящо съхраняване на комплектите с топки;

  9. Да бъде предоставен максимално дълъг гаранционен период, по отношение на софтуера /в това число и софтуерен ъпгрейд/ и хардуера на игралните съоръжения.

  10. Да бъде предоставен максимално дълъг следгаранционен период за поддръжка, включващ подмяна на всички хардуерни елементи на игралните съоръжения и софтуерен ъпгрейд

  11. Игралните съоръжения трябва да отговарят напълно на изискванията на Закона за хазарта и подзаконовата регламентация относно тяхното въвеждане и експлоатиране и да бъдат снабдени с всички необходими за целта технически документи /инструкция за експлоатация; техническо описание/, декларации /декларация за съответствие на игралното съоръжение със съществените изисквания за електробезопасност и електромагнитна съвместимост съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите или протокол за изпитване, издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория; декларация, че в предлаганото игрално съоръжение не се нарушават права на интелектуалната собственост, отнасящи се до авторски права върху компютърни програми и бази от данни, изключителни права за изобретения или полезни модели, включително права върху регистрирани марки, промишлен дизайн и топологии на интегралните/, сертификати и др.

  12. Игралните съоръжения трябва да са придружени с документация за начина на тяхната експлоатация от служители на Възложителя, за които да бъде осигурено и предоставено нужното обучение.
 1. Технически и технологични изисквания към игралните съоръжения по т. 1 и т. 2 и използваните от тях топки
  1. Машините за теглене трябва да бъдат въздушно задвижвани, а не механично;

  2. Машините за теглене трябва да бъдат управляеми софтуерно с Windows съвместим софтуер;

  3. Управлението на игралните съоръжения трябва да отговаря на стандарти за сигурност – да контролират достъпа и да поддържат идентификация и права на потребителите;

  4. Игралните съоръжения трябва да запазват в лог файл всички действия, извършвани с тях;

  5. Игралните съоръжения трябва да работят с 220V – 50 Hz;

  6. Нивото на шум при работа на игралните съоръжения трябва да е под 60 dB;

  7. Външнтите размери на машините за теглене трябва да са в следните максимални граници: широчина – до 1 метър, дълбочина – до 1 метър, височина – до 2 метра;

  8. Броят на изтегляните топки (и допълнителни такива при необходимост) да бъде програмируем софтуерно;

  9. Машините по т. 1 трябва да позволяват теглене на не по-малко от 10 топки;

  10. Машините по т. 1 трябва да позволяват теглене от комплект с до 100 топки;

  11. Целият процес по тегленето, осъществяван с игралните съоръжения, трябва да е управляем прозрачно, с осигурена видимост на топките в машините за теглене през цялото време от публика в телевизионно студио и телевизионна аудитория;

  12. Игралните съоръжения трябва да осигуряват изтегляне на точно една топка в даден момент от време;

  13. Времето за разбъркване преди изтегляне на всяка топка да е програмируемо в дефиниран от Възложителя времеви интервал;

  14. Времето между изтегляне на 2 последователни топки трябва да може да е контрулируемо от Възложителя;

  15. Командното устройство за всяка от машините, контролиращо тегленето, трябва да може да функционира отдалечено от машината за теглене на разстояние минимум 25 метра от нея;

  16. Машините трябва да могат да бъдат управлявани и в напълно автоматичен режим, и в ръчен режим и в полуавтоматичен (смесен) режим;

  17. Машините трябва да могат да се превключват от автоматичен режим на работа към ръчен и обратното;

  18. Игралните съоръжения трябва да могат да бъдат подготвени за тираж от обучен персонал в рамките на 20 минути;

  19. Машините трябва да могат да поддържат през времетраенето на цялото теглене непрекъснато движение на всички топки, поставени в тях, освен на изтеглените такива;

  20. Игралните съоръжения трябва да бъдат доставени в подходяща опаковка за избягване на повреда;

  21. Използвантие топки трябва да бъдат произведени така че да е осигурена изцяло тяхната плътна конструкция;

  22. Използваните топки трябва да са с тегло, което не надвишава 5 грама за топка;

  23. Теглото на използваните топки не трябва да варира с повече от ±5% от номиналната му стойност, посочена в техническата документация на производителя;

  24. Диаметърът на използваните топки не трябва да варира с повече от ±1.5% от номиналната му стойност, посочена в техническата документация на производителя;

  25. Използвантие топки трябва да могат да бъдат в заявени в поне 5 различни цвята и дизайн на числата върху тях;

  26. Една от цифрите „6“ и „9“, изписана върху топките, трябва да бъде обозначена със знак, осигуряващ вярното им идентифициране;

  27. Числата и буквите, изписани върху топките, трябва да бъдат нанесени така, че да могат да се виждат от различни ъгли;

  28. Използвантие топки трябва да бъдат предоставени в кутии за съхраняване с мека вътрешност за избягване на нараняване;

  29. Игралните съоръжения не трябва да влияят на оперирането на използваното оборудване за телевизионно излъчване и трябва да отговарят на европейските стандарти за електромагнитна съвместимост.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом