Очаквани резултати
ИмеОчаквани резултати
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер88.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mariageorgieva.weebly.com/uploads/1/1/6/6/11662344/zip_bel_za_2_kl.doc

  1. Общо представяне на програмата


Учебната програма за задължително избираема подготовка по български език и литература за втори клас е разработена в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област „Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(МОН, 2002 г.)

Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията и уменията на второкласниците, формирани в процеса на езиковото и литературното им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и пряко кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН.

Учебното съдържание дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно възможностите на учениците.  1. Цели на обучението
  • разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване;

  • разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта;

  • разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

  • активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика и литературата;
ДатаТема

Очаквани резултати

Забележка
1

Богатството на българския език

Ученикът си служи с усвоените в първи клас езикови и речеви единици в съответствие с комуникативната цел.2

Приказка. Преразказ

Ученикът може да разпознава приказката като литературен жанр и да преразказва кратка приказка.3

Азбучен ред. Моите книги

Умее да подрежда по азбучен ред имена на автори и заглавия.4

Текст. Речници

Разграничава литературен от нехудожествен текст. Ориентира се в енциклопедичен речник.Проверява правописа в правописен речник.5

Звукове и букви

Умее да прави проверка за правописа на гласните и беззвучните съгласни в края на думата.6

Народна песен

Разпознава народната песен.7

Писмо. Правопис на гласните

Съставя кратък текст на лично писмо. Поправя грешки при правописа на гласните.8

Покана и поздравителна картичка

Може да подбира подходящи изразни средства за съчиняване на поздравителна картичка.9

Звучни съгласни звукове в средата на думата

Образува сродни думи към дума със звучен съгласен в средата.Избира дума за проверка, в която след съмнителния съгласен има гласен.10

Звучни съгласни звукове в края на думата

Умее да открива разлика между изговор и правопис на думи с беззвучен съгласен в края.11

Правопис на съгласните звукове

Избира дума за проверка, в която след съмнителния съгласен има гласен. Може да проверява правописа на думите в правописен речник.12

Трудните звукове и букви

Определя значението на буквите ю, я, щ, ь. Умее да прави звуков анализ на думи.13

Басня

Разпознава баснята като литературен жанр. Умее да редактира кратък текст.14

Преразказ на басня

Преразказва устно и писмено кратка басня. Предава речта на героите чрез полупряка реч.15

Съществителни имена

Служи си уместно със съществителните нарицателни имена. Проверява правописа им.16

Род и число на съществителните имена

Определя рода и числото на прилагателните имена.17

Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена

Умее да пише с главна буква съществителните собствени имена.18

Правопис на съществителните собствени имена

Назовава със съществителни собствени имена животни, хора, приказни герои.19

Умалителни съществителни имена.Правопис

Проверява правописа на умалителните имена.20

Преразказ на приказка

Преразказва кратка приказка.21

Прилагателни имена

Разпознава прилагателните имена. Променя прилагателните имена по род и число.Проверява правописа им.22

Стихотворение.Епитети

Разграничава мерена реч от прозаична. Открива епитетите в литературен текст.23

Глаголи

Разпознава глаголите и ги променя по число.24

Правопис на глаголите

Открива разлика между изговор и правопис на глаголите с ударение в последната сричка. Умее да проверява правописа на глаголните окончания.25

Разказ

Разпознава разказ като литературен жанр.26

Преразказ по думи от текста

Определя опорните думи и изрази в текста. Оформя писмен преразказ на кратък текст.27

Разказ по серия от картини

Разказва последователно епизоди от текст по картинен план.Оформя писмен преразказ на кратък текст по серия от картини.28

Съобщителни изречения

Определя границите на изреченията в текст. Оформя пунктоационно края на съобщително изречение.29

Въпросителни изречения

Образува от съобщително въпросително изречение.Създава различни по цел на изказването изречения.Оформя пунктоационно края на въпросителното изречение.30

Съчинение на приказка по подобие на друга

Преобразува кратка приказка като променя част от нея- края, героите или обстановката.31

Съчинение по дадено начало

Съчинява собствен повествователен текст по дадено начало.32

Правила при писане

Ученикът може да открива разликата между изговор и правопис в думите; проверява правописа на гласните; пренася правилно част от думи на нов ред; прави проверка с правописен речник.  1. Методи и форми за оценяване


В часовете по избираема подготовка учителят трябва да използва различни форми на обучение, но основно място се отделя на индивидуалната форма и работата по групи.

В тези уроци ръководната роля на учителя е по-дискретна, дава се превес на самостоятелността на учениците.

При оценяването на учебните постижения на учениците се използва комплекс от диагностични процедури, които произтичат от логиката на учебния предмет. Колкото и да са богати възможностите за тяхното прилагане /устно изпитване чрез организиране на беседа, оценяване на самостоятелно изпълнена изследователска или творческа задача, оценяване на екипна работа, тестове и др./, не бива да се забравя, че оценяването изпълнява не само диагностични, но и прогностични, възпитаващи и дидактически функции, чрез които се стимулира интересът на детето към познавателната дейност. Оценяването не бива да се превръща в цел, а в средство за приобщаване на ученика към дейността, привличане на вниманието му върху слабостите и постиженията и очертаване на възможни пътища за преодоляване на пропуските в знанията . Оценяват се не само качеството на знанията и уменията на учениците да го демонстрират словесно, но и тяхното умение да работят самостоятелно, използвайки разнообразни общо учебни и изследователски подходи.

Свързани:

Очаквани резултати iconОчаквани резултати

Очаквани резултати iconТема Очаквани резултати

Очаквани резултати iconТема. Очаквани резултати

Очаквани резултати iconIii. Очаквани резултати IV. Учебно
Определя принадлежност на организми (по групи съществени признаци) към даден таксон
Очаквани резултати iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Очаквани резултати: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала
Очаквани резултати iconСтандарти и очаквани резултати от програмата по история и цивилизация за 9 клас
Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека
Очаквани резултати iconОчаквани резултати на ниво учебна
Стандарт 1 Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства
Очаквани резултати iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Очаквани резултати iconТема очаквани резултати
Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет. Работа с графична информация /Програми: Баница, Симетрия, Пролет/окс
Очаквани резултати iconТема Очаквани резултати
Може да открива образните думи в художествен текст;да отделя звуковете в думата;да съгласува думите в изречение;да подрежда изреченията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом