Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница9/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


Противопожарни

специализираносредства.

работно облекло,

каска, предпазен

колан и др.).6. Опазва

Строителни

Качества на

Безопасно

Позитивно

околната среда

материали,

строителните

транспортиране на

отношение къминструменти и

материали и тяхното

замърсяващите

околната среда;машини.

въздействие върху

околната среда

Спазване на

околната среда;

строителни

трудовата и

Рационално

материали на

технологичната

използване на

територията на

дисциплина;

строителните

строителната

Прецизност и

материали,

площадка;

точност;

енергията и водите;

Ефективно и

Отговорност.

Начини за

екологичнобезопасно

използване наскладиране на

строителнитематериалите;

материали иНачини за

изделия.намаляване на

количеството на

отпадъците.Специалност 5820403 "Сухо строителство"1. Спазва

Лични и колективни

Изисквания за

Правилно

Спазване на

правилата за

предпазни

здравословни и

използване на

трудовата и

здравословни и

средства:

безопасни условия

лични и колективни

технологичната

безопасни

маска, работно

на труд при

предпазни

дисциплина;

условия на труд и

облекло, очила,

извършване на

средства: каска,

Отговорност;

пожарна

противопрахова

строителни и

ръкавици, работно

Прецизност;

безопасност на

маска;

монтажни работи;

облекло,

Точност;

работното място

Противопожарни

Знаци и сигнали за

противопрахова

Сръчност.средства:

безопасност на

маска, очила;

кофпомпи,

труда и

Безопасна работа с

пожарогасители,

противопожарна

материали,

предпазни одеяла,

охрана;

инструменти и

медицински

Правила за

машини;

ком-плект за

оказване на първа

Безопасна работа

оказване на

долекарска помощ

със средствата за

долекарска помощ;

при злополука на

противопожарна

Нормативни

работното място;

защита;

документи:

Видове лични и

Оказване на

Наредба № 2 от

колективни

долекарска помощ;

2004 г. за

предпазни

Своевременно и

минимални

средства;

точно реагиране

изисквания за

Безопасна работа с

при трудова

здравословни и

леснозапалими

злополука;

безопасни условия

материали;

Правилно

на труд при

Правилно реагиране

реагиране при

извършване на

при природни

природни

строителни и

бедствия, аварии и

бедствия, аварии и

монтажни работи

пожари;

пожари;

(ДВ, бр. 37 от 2004

Изисквания за

Прилагане на плана

г.)

здравословни и

за безопасност и

Наредба № 4 от

безопасни условия

здраве.

1995 г. за знаците

на труд наи сигналите за

работното място ибезопасност на

при използване натруда и

работнотопротивопожарна

оборудване;охрана (ДВ, бр. 77

Видове иот 1995 г.);

приложение наПравила за

лични предпазниоказване на първа

средства надолекарска помощ

работното място;при увреждане

Начините заздравето при

установяване,работа (ДВ, бр. 89

разследване,от 1994 г.);

регистриране иЗакон за

отчитане наздравословни и

трудовитебезопасни условия

злополуки;на труд (ДВ, бр.

Съдържание на124 от 1997 г.);

плана заНаредба № 7 за

безопасност иминималните

здраве.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом