Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница5/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

заваряване -

долно положение,

ферми, покривни

заваръчен апарат,

заваряване на

панели,

електроди;

ъглови съединения,

противоветрови

Временно укрепване

термично рязане;

връзки, площадки,

на стоманобетонните

Изпълнение на

стълбища, рамки и

елементи - начини и

антикорозионна

др.

средства;

защита;Окончателно

Кофриране,укрепване на

замонолитване истоманобетонните

декофриране;елементи - начини и

Монтиране насредства;

противоветровиЗамонолитване;

връзки;Изпълнение на фуги;

Извършване наЛични и колективни

окончателнопредпазни средства

укрепване на(маска, очила,

стоманобетоннитеспециализирано

елементи;работно облекло,

Избор и ползванекаска, предпазен

на лични иколан и др.);

колективниПротивопожарни

предпазнисредства и тяхната

средства (маска,употреба.

очила,

специализирано

работно облекло,

каска, предпазен

колан и др.).6. Опазва

Строителни

Качества на

Безопасно

Позитивно

околната среда

материали и

строителните

транспортиране на

отношение къмелементи;

материали и тяхното

замърсяващите

опазване наИнструменти и

въздействие върху

околната среда

околната среда;машини.

околната среда;

строителни

Спазва трудовата и

Начини за

материали;

технологичната

безопасно

Ефективно и

дисциплина;

складиране;

екологично

Прецизност и

Начини за

използване на

точност;

намаляване на

строителните

Отговорност.

количеството на

материали иотпадъците.

изделия;

Рационално

използване на

енергията и водата.

Специалност 5820402 "Метални конструкции"1. Спазва

Лични и колективни

Изисквания за

Избор и ползване

Спазване на

правилата за

предпазни

здравословни и

на подходящи

трудовата и

осигуряване на

средства: каски,

безопасни условия

лични и колективни

технологичната

здравословни и

ръкавици, работно

на труд при

предпазни

дисциплина;

безопасни

облекло,

извършване на

средства;

Отговорност;

условия на труд и

специализирано

строителни и

Спазване на

Способност за

пожарна

работно облекло,

монтажни работи;

изискванията за

справяне в

безопасност

заваръчни маски;

Знаци и сигнали за

здравословни и

проблемниКолективни

безопасност на

безопасни условия

ситуации;предпазни

труда и

на труд при

Концентрация насредства;

противопожарна

извършване на

вниманието иСигнализационни

охрана;

строителни и

наблюдателност;средства;

Видове лични

монтажни работи;

Съобразителност;Противопожарни

предпазни

Ползване на

Гъвкавост;средства

средства;

противопожарни

Умение за вземане(кофпомпи,

Колективни

средства;

на решения;пожарогасители,

предпазни

Правилно

Технически усет ипредпазни одеяла);

средства;

реагиране при

способности;Медицински

Възможности за

природни

Дисциплинираносткомплекти за

възникване на

бедствия, аварии и

(готовност за точнодолекарска помощ;

опасни ситуации,

пожари;

и прицизноНормативни

оценка на риска,

Оказване на

спазване надокументи:

реакции при

долекарска помощ;

инструкции,Наредба № 2 от

злополука;

Своевременно и

указания и2004 г. за

Правила за

точно реагиране

изисквания).минимални

оказване на първа

при трудова

изисквания за

долекарска помощ

злополука;

здравословни и

при злополука на

Прилагане на плана

безопасни условия

работното място;

за безопасност и

на труд при

Изискванията за

здраве.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом