Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница4/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

устройства,

последователност;

ползване на лични

обтяжки, болтове,

Кофражни форми -

и колективни

траверси;

видове елементи,

предпазни

Материали и

укрепване и

средства - каска,

изделия за

сглобяване;

предпазен колан и

кофражни работи;

Полагане и грижи за

други;

Бетонова смес;

бетона;

Изработване на

Сигнализационни и

Организация на

шнурово скеле;

указателни

работното място.

Сглобяване на

средства: звуковакофражни форми;

сигнализация,Полагане на

знаковаподложен бетон;

сигнализация,Подготвяне на

флаговаосновата на

сигнализация;елементите за

Проект помонтаж;

безопасност иЕфективна

здраве.организация

работното място.5. Монтира

Монтажни

Монтажните

Работа с ръчни

Трудова и

сглобяеми

средства:

средства - видове

инструменти;

технологична

стоманобетонни

автокранове,

кранове;

Сигнализиране;

дисциплина;

елементи -

кулокранове,

Специализирани

Извършване на

Съобразителност;

фундаменти,

портални кранове;

транспортни

такелажни

Комуникативност;

колони, греди,

Специализирани

средства - видове

дейности;

Отговорност;

стенни панели,

транспортни и

приложение;

Подготвяне на

Прецизност;

ферми, покривни

складови средства:

Номенклатурата на

стоманобетонните

Способност за

панели,

прицепи, лодки,

елементите по

елементи за

работа в екип;

противоветрови

панеловози,

видове;

вдигането им за

Организираност;

връзки,

ремаркета, метални

Работните схеми и

монтаж и за

Творческо мислене;

площадки,

и други опори за

чертежи;

окачване на

Технически усет и

стълбища и

складиране;

Ръчни инструменти;

елементите за

способности;

рамки, обемни

Ръчни инструменти:

Видове геодезични

куката на

Дисциплинираност

елементи и др.

чук, лост, отвес,

инструменти;

монтажното

(готовност за точнолопата, кирка,

Видове строителни

средство;

и прецизнокофа;

процеси;

Стабилизиране на

спазване наГеодезични

Видове основни

елементите,

инструкции,инструменти:

елементи на сгради

вдигане до

указания инивелир, теодолит,

и съоръжения;

монтажната

изисквания).лата, отвес,

Технологична

височина и

стоманена лента,

последователност

преместване до

ролетка;

на строителните

мястото за монтаж;

Такелажни

процеси;

Фиксиране на

средства: въжета,

Проекти и чертежи;

стоманобетонните

сапани, куки,

Такелажни средства

елементи на

обтяжки, болтове,

- видове

проектното място;

траверси;

приложение;

Участие при

Сигнализационни и

Съхраняване на

извър-шване на

указателни

такелажни средства;

геодезичната

средства: звукова

Сигнализационни и

проверка за ниво и

сигнализация,

указателни средства

вертикалност;

знакова

- видове и

Извършване на

сигнализация,

приложение;

временно

флагова

Начини и средства

укрепване на

сигнализация;

за ръчно

стоманобетонните

Лични и колективни

електродъгово

елементи;

предпазни

заваряване,

Освобождаване на

средства: каска,

заваряване: точкови

елемента от

предпазен колан,

заварки, челно

монтажното

маска, очила,

заваряване,

средство;

специализирано

заваряване във

Извършване на

работно облекло,

вертикално и

заваръчни работи:

противопожарни

хоризонтално

точкови заварки,

средства и др.;

положение,

челно заваряване,

Средства за

заваряване в

заваряване във

заваряване:

таванно положение,

вертикално и

заваръчен апарат,

заваряване в долно

хоризонтално

електроди;

положение,

положение,

Стоманобетонни

заваряване на

заваряване в

елементи:

ъглови съединения,

таванно

фундаменти,

термично рязане;

положение,

колони, греди,

Средства за

заваряване в

стенни панели,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом