Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница2/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.


Таблица 2

Описание на

Предмети и средства

Професионални компетенции

трудовите

на трудадейностизнания за:

умения за:

професионално-

(задачи)личностни

качества

1

2

3

4

51. Специалност 5820401 "Стоманобетонни конструкции"1. Спазва

Лични и колективни

Изисквания за

Подбор и ползване

Трудова и

правилата за

предпазни

здравословни и

на подходящи

технологична

осигуряване на

средства: каски,

безопасни условия

лични и колективни

дисциплина;

здравословни и

ръкавици, работно

на труд при

предпазни

Отговорност;

безопасни

облекло,

извършване на

средства;

Способност за

условия на труд и

специализирано

строителни и

Ползване на

справяне в

пожарна

работно облекло,

монтажни работи;

противопожарни

проблемни

безопасност на

заваръчни маски;

Знаци и сигнали за

средства;

ситуации;

работното място

Сигнализационни

безопасност на

Правилно

Концентрация насредства;

труда и

реагиране при

вниманието иПротивопожарни

противопожарна

природни

наблюдателност;средства -

охрана;

бедствия, аварии и

Съобразителност;кофпомпи,

Правила за

пожари;

Гъвкавост;пожарогасители,

оказване на първа

Своевременно и

Умение за вземанепредпазни одеяла;

долекарска помощ

точно реагиране

на решения;Медицински

при увреждане

при трудова

Технически усет икомплекти за

здравето по време

злополука и

способности;долекарска помощ;

на работа;

оказване на

ДисциплинираностНормативни

Видове лични и

долекарска помощ;

(готовност за точнодокументи:

колективни

Спазване на

и прецизноНаредба № 2 от

предпазни

изискванията на

спазване на2004 г. за

средства;

плана за

инструкции,минимални

Възможности за

безопасност и

указания иизисквания за

възникване на

здраве.

изисквания).здравословни и

опасни ситуации,безопасни условия

оценка на риска,на труд при

реакции приизвършване на

злополуки;строителни и

Правилно реагиранемонтажни работи

при природни(ДВ, бр. 37 от 2004

бед-ствия, аварии иг.);

пожари;Наредба № 4 от

Оказване на1995 г. за знаците

долекарска помощ ии сигналите за

ППО;безопасност на

Изискванията затруда и

здравословни ипротивопожарна

безопасни условияохрана (ДВ, бр. 77

на труд наот 1995 г.) и

работното място иПравила за

при използване наоказване на първа

работнотодолекарска помощ

оборудване;при увреждане

Лични предпазниздравето при

средства наработа (ДВ, бр. 89

работното място;от 1994 г.);

Начините заЗакон за

установяване,здравословни и

разследване,безопасни условия

регистриране ина труд (ДВ, бр.

отчитане на124 от 1997 г.);

трудовитеНаредба № 7 за

злополуки;минималните

Съдържанието наизисквания за

плана заздравословни и

безопасност ибезопасни условия

здраве.на труд на работните

места и при използване

на работното оборудване

(ДВ, бр. 88 от 1999 г.);

Наредба № 3 за минималните

изисквания на лични

предпазни средства на

работното място

(ДВ, бр. 46 от 2001 г.);

Наредба за установяване,

разследване, регистриране


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом